J Schot, sanering, etcetera VRIJDAG 12 SEPTEMBER 1969 57e Jaargang No. 2997 Officieel orgaan van de Maatschappij tot bevordering m Land- en Tiiinbonw en Veeteelt in Zeeland 1 v. Tc HEL In dit nummer o.m. Resultaten Zeeuwse voorlichtingsbedrijven 1966/1969. Pag. 4 Rassenkeuze winter tarwe voor het Z.W.- kleigebied. Pag, 5 Mechanisatie en „Schof'-nieuws. Pag, 6 en 7 Tuinbouwklanken en over het „stomen". Pag. 8 en 9 Bestrijding worm ziekten bij rundvee en machinaal melken zon der eerste wachttijd. Pag. 10 en 11 Landbouwschap- nieuws. Pag. 15 Minimum en inter ventieprijzen appels en peren. Pag. 17 Over het hybryde- varken. Pag. 13 Eén van de nieuwste ontwikkelingen bij de varkensmesterij is biggenopfok op batterijen. Een systeem dat na jarenlange proefnemingen ontwikkeld is door de Lancfóouw Hoger,chooi te Gent in samenwerking met de Veevoederfabriek Vinco N.V. te Eeklo. Het opfokken van biggen vanaf de vierde dag na de geboorte tot circa zes weken op batterij bleek een succes. De investeringen om tot deze batterijopfok te komen zijn niet groot en door de versnelde biggenproduktie van de fokzeugen, snelle groei en economisch voederverbruik kan een en ander tot een hoger arbeidsinkomen leiden. Meer hierover op pagina 12 en 13. VELE ZAKEN IN HET LANDBOUW-COMITé "OEN het hoofdbestuur van het Koninklijk Ne derlands Landbouw-Comité op 2 september j.l. voor zijn tweemaandelijkse vergadering bijeen kwam, was de voorzitterstafel „versierd" met een bosje fünk geschoten en verrotte Friese tarwe. Het was duidelijk wat één van de voornaamste onder werpen van gesprek zou zijn. Er waren overigens nog genoeg andere. Om bij de akkerbouw te blij ven de situatie met betrekking tot lucerne, vlas en graszaad. Wat de veehouderij betreft natuurlijk de stagnatie in de totstandkoming van de grote en dringer '.3 beslissingen in Brussel. En uiteraard de gevolgen van de plotselinge devaluatie van de Franse franc. Ook op sociaal terrein liet het hoofd bestuur zich niet onbetuigd: hier waren het met name C i arbeidsongeschiktheidsverzekering en de afvloeiing van agrarische werknemers. Wat af vloeiing betreft, kreeg trouwens ook de noodzake lijke verbetering van de bedrijfsbeëindigingsrege ling de aandacht. SCHOT IN GRANEN hoofdbestuur verenigde zich uiteraard graag met de stappen, die het dagelijks be stuur een week eerder al had doen nemen om bij zondere voorzieningen te verkrijgen voor het in het graan te velde zo sterk opgetreden schot. Vooral in het noorden en costen van het land en vooral bij de zomertarwe was als gevolg van de over vloedige neerslag het schotpercentage zodanig ge stegen, dat de minimum-eisen voor steun-aankoop en voor denaturatietoeslag bij lange na niet meer waren te halen. Een verruiming van de „schot-nor men" werd dan ook noodzakelijk geacht om nog een zekere steun aan de graanmarkt te geven. Het hoofdbestuur nam met instemming van de aktiviteiten, die inmiddels door het Landbouwschap en het produktschap Granen waren ondernomen om Nederlandse stappen in het E.E.G.-beheers comité Granen in Brussel voor te bereiden. Het werd juist geacht, dat hierbij als uitgangs punt werden genomen de bijzondere maatregelen, die vorig jaar in de Bondsrepubliek in soortgelijke omstandigheden mochten worden genomen. Wel legde het hoofdbestuur er echter de nadruk op dat de verruiming van de normen nu beslist veel verder diende te gaan dan toen. In de eerste plaats zou de minimum-eis inzake gekiemde korrels voor het ontvangen van denatu ratietoeslag tarwe (8 verruimd moeten worden tot b.v. 50% waarbij eveneens rekening zou moe ten worden gehouden met een verminderd hecto liter gewicht. Voorts zou de betreffende minimum eis in het geval van interventie moeten worden verlisht (van 8% tot 15%). „KLEINE" AKKERBOUW LIET hoofdbestuur stelde zich nadrukkelijk achter de klemmende betogen, die van di verse kanten momenteel worden gehouden voor het treffen van steunmaatregelen aan de lucerne- teelt. Hier wordt de teelt van een in het bouwplan zeer nuttig gewas en een met veel boerengeld tot stand gekomen droogcapaciteit met de ondergang bedreigd. Weliswaar moet er nog een E.E.G.-markt regeling komen (met een hopelijk daadwerkelijke bescherming tegen dumping-invoer) en moet er naar doelmatiger drogen en kwaliteitsverbetering met behulp van „ontwikkelingsbijdragen" worden ge streefd, toch moet er ondertussen ook iets gebeu ren. Dat zal niet anders dan een tijdelijke toeslag per hectare of, liever nog, per hoeveelheid ver= werkt produkt kunnen en moeten zijn. Uiteraard sprak het hoofdbestuur in dit verband nog eens zijn grote misnoegen uit over het nog steeds uitblijven van Brusselse voorstellen (en dus besluiten) over de marktregeling voor de nog res terende produkten. Voor Nederland zijn in dit ver band vlas, aardappelen en de andere, b.g. kleine akkerbouwproducten van belang. Het hoofdbestuur drong er op aan dat ook de ongunstige situatie van het vlas en het graszaad nog eens met nadruk on der de aandacht van de minister van landbouw zou worden gebracht (Zie verder pagina X)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 1