Ernstige situatie in akkerbouw en fruitteelt Nationale maatregelen dringend noodzakelijk! Officieel orgaan van de Maatschappij tot bevordering m Land en Tainboaw en Veeteelt ia Zeeland VRIJDAG 5 SEPTEMBER 1909 57e Jaargang No. 2996 Deze week o.m. in dit num mer: Nieuws over het toe dienen van meststoffen pagina 1011 Pachtkwesties en pachtzaken pagina 3 Tuinbouwnieuws pagina 4 Uit de Praktijk pagina 5 Veranderingen in de zaaizaadontsmetting pagina 6 Doorwas in aardappe len en de nieuwe kwali teitseisen pagina 7 Voor de vrouw worden boilers en gasgeysers ver geleken pagina 17 LIET Dagelijks Bestuur van de ZLM heeft zich in zijn vergadering van 1 september j.l. wederom uitvoerig beraden over de ernstige si tuatie in de akkerbouw en fruitteelt. Als conclusie van de bevindingen besloot het Bestuur het volgen de telegram te zenden aan het Bestuur van het Landbouwschap in Den Haag: „Aan het Bestuur van het Landbouwschap, Het Bestuur van de ZLM heeft in zijn vergadering van 1 september j.l. zijn ernstige ongerustheid uit gesproken ten aanzien van de situatie in de akker bouw en de fruitteelt. Deze beide sectoren, welke de laatste jaren in steeds toenemende mate door gelijkblijvende of dalende opbrengstprijzen en sterk stijgende kosten geconfronteerd worden met ern stige rentabiliteitsproblemen, dreigen door de meest recente ontwikkelingen in de E.E.G. en de slechte weersomstandigheden van de laatste weken opnieuw ernstig getroffen te worden. Het bestuur is van oordeel dat, nu de mogelijk heid uiterst gering lijkt om binnen afzienbare tijd in E.E.G.-verband aan de momenteel bestaande moeilijkheden het hoofd te bieden, nationale maat regelen dringend noodzakelijk z|jn. In dit verband heeft het bestuur met instemming kennis genomen van uw voorstellen tot verruiming van de interventiemogelijkheden en de denaturatie- voorwaarden voor de graansector. Nu het zich laat aanzien, dat voor akkerbouwgewassen als lucerne, vlas en graszaad de reeds lange tijd gevraagde maatregelen in E.E.G.-verband niet gerealiseerd zullen worden, is het naar het oordeel van het be stuur dringend noodzakelijk, dat op korte termijn nationaal steunmaatregelen voor deze produkten zullen worden getroffen. Voor de fruitteelt geldt evenzeer als voor de ak kerbouw, dat door langer wachten met een uitbrei ding van gerichte nationale steun aan onze fruit telers, de goedgeleide bedrijven zeer ernstig in ge vaar komen. Naar het oordeel van het bestuur geeft het on langs verschenen rapport „Toekomstperspectief voor de Nederlandse Fruitteelt" in duidelijke lijnen aan welke nationale maatregelen op kortere en lan gere termijn noodzakelijk zijn. Het bestuur wil u Jringend verzoeken de Minis ter van Landbouw met de grootst mogelijke nadruk te wijzen op de noodzaak voor de Nederlandse ak kerbouw en fruitteelt om op zeer korte termijn o.a. bovengenoemde maatregelen tot stand te brengen". AKKERBOUW GRANEN r\E vergadering stond uitvoerig stil bij de pro- blemen in de graansector. Enerzijds zijn nog steeds vooral in West-Duitsland en in ons land de gevolgen merkbaar van de grote invoer van Franse tarwe, welke plaatsvond in de periode dat de franc erg zwak stond. Hierdoor kwam de prijs onder druk en ontstond er een tekort aan opslag ruimte van de nieuwe oogst. Anderzijds is er thans sprake van zeer ernstige kwaliteitsvermindering door schot, wat tot gevolg zal hebben, dat een be langrijk deel van de oogst tegen lage prijzen voor veevoeder verkocht zal moeten worden. De door het Landbouwschap voorgestelde invoe ring naar Duits voorbeeld van een interventierege ling B, welke een bewaarpremie inhoudt voor de granen gekoppeld met een garantie, dat een tijdens de bewaarperiode eventueel optredende revaluatie van de geldeenheid, gecompenseerd zal worden, werd door de vergadering dringend noodzakelijk gevonden. Bovendien zijn, tengevolge van het door de ongunstige weersomstandigheden optredende schot in de granen dringend verruiming van de in- leverings- en denaturatievoorwaarden noodzakelijk. Hiertoe zijn inmiddels landelijk voorstellen gedaan. SUIKERBIETEN r\E vooruitzichten voor een goede suikerbie- tenoogst zijn redelijk; een zekere hoeveel heid magere suiker wordt dan ook voor het komen de seizoen weer verwacht (Zie verder pagina 3.) Alhoewel de bietenoogst nog niet direkt voor de deur staat willen wij nu reeds wijzen op de bieten- rooidemonstratie die volgens de streefdatum op vrijdag 10 oktober in het Noord-Sloe gehouden zal wor den. De tijd besteed om deze demonstratie te bezoeken is wèl besteed. Noteer nu reeds in uw agenda deze dag en houdt deze datum daarvoor vrij

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 1