r 11ém - Mto* '.A - 5 r *-*>• - - vjiir*** SA T^flF -'"^vrv W Mm? - J VRIJDAG 29 AUGUSTUS 1969 57e Jaargang No. 2995 Officieel orgaan van de Maatschappij tot bevordering van Land en Tuinbonw en Veeteelt in Zeeland aygy*'1 5 De graanmarktproblemen Schotgevaar r\E Hoofdafdeling van Landbouwschap heeft in de laatst gehouden vergadering nog eens uitvoerig gesproken over de situatie op de graan markt. De laatste tijd hebben allerlei omstandig heden een verstorende invloed op de graanmarkt gehad, terwijl op het ogenblik de situatie nog lang niet overzichtelijk is. r\AARBIJ kwam het disagio van de Franse franc. Onder het bewind van president De Gaulle is het vorige jaar de devaluétie van de franc van de hand gewezen, hetgeen echter niet be tekende dat het vertrouwen in de positie van de franc was hersteld. Dit had tot gevolg dat men mét guldens Franse francs kon kopen voor een lagere dan de officiële koers of met andere woorden: dat men Franse granen voor minder guldens kon kopen dan volgens de officiële koers het geval geweest zou zijn. Dit z.g. disagio van de franc en de krediet faciliteit hadden tot gevolg dat op termijn Franse r\E Franse regering is door de E.E.G. gemach- tigd om de graanprijzen, uitgedrukt in reken- eenheden, zoveel te verlagen dat ze uitgedrukt in gedevalueerde francs gelijk blijven. Hierdoor is de „eenheidsprijs" van de E.E.G.-granen verbroken In dit nummer o.m.; Bedrijfsovername en de pachtwet. Pag. 3 Tuinbouwklanken en Dingen van de week. Pag. 4 Is oude boomgaard- grond minder nadelig? Pag. 5 Nieuws over de fruit teelt in de N.O.P. en Flevoland. Pag. 6/7 De afvoer van afvalstof fen van mesterijen leve ren steeds grotere pro blemen op voor het op pervlaktewater. Pag. 8/9 Het houden van mest- stieren op akkerbouw bedrijven. Pag. 13 - .x Dfi iPHHHBBHHI at** I*»15, In de drukke maand september komt zeer sterk tot uiting dat het landbouwbedrijf in hoge mate tevens een „transportbedrijf" is. Zit de organisatie van dit transport niet rond, dan brengt dat extra en nodeloze kosten met zich mee. Meer hierover op de middenpagina's 10 en 11 waarin op de werkzaamheden in de maand september wordt ingegaan. De moeilijkheden zijn begonnen met de maat regelen die aan Frankrijk werden toegestaan om de export in dit geval van de granen te be vorderen en met het disagio van de Franse franc. Bij aankoop van Franse granen kon n.l. gedurende een periode van zes maanden na de levering een krediet worden gegeven voor een lagere rente dan de gangbare rentestandaard. In het begin van dit jaar is de kredietperiode ingekort tot twee maan den. granen konden worden gekocht die in andere E.E. G.-landen, zoals Duitsland en ook Nederland, voor lagere prijzen beschikbaar konden komen dan onze interventieprijzen! INTUSSEN is met 12 augustus j.l. de Franse franc gedevalueerd waarmee het probleem van disagio in beginsel is opgelost. Deze devaluatie heeft echter een groot aantal complicaties met zich meegebracht. Het is bekend dat de E.E.G.-richt- drempel- en interventieprijzen zijn uitgedrukt in rekeneenheden, wat in feite neerkomt op de waar de van de dollar. Door de devaluatie (verlaging van de waarde) van de franc gaan er nu meer francs in een dollar dan vóór de devaluatie. Uitgaande van de rekeneenheid zou dit hebben te betekenen dat met de devaluatie de Franse graanprijzen met 121/2 zouden worden verhoogd. Dit gaat echter niet door. De bedoeling van de devaluatie is voor de kosten en prijzen in Frankrijk, uitgedrukt in gedevalueerde francs, gelijk te laten of zo weinig mogelijk te laten stijgen teneinde de exportpositie van Frankrijk te versterken. (Zie verder pagina 3.) AFHANKELIJK van de weersomstandigheden heeft de graanteler in ons land gemiddeld eens in de drie jaren met schot te maken. De bij zonder warme dagen in de maand juli van oogst jaar 1969 en de daarop volgende natte weken in augustus zijn er de oorzaak van dat voor de nog vaststaande granen het gevaar voor het optreden van schot in een kritiek stadium is gekomen. Kritiek in de eerste plaats doordat door het optreden van schot de opbrengsten lager zullen worden. In de tweede plaats door de prijskorting voor de teler die de graanverwerkende industrie bij het aanwezig zijn van schot toepast. Deze korting vindt bij tarwe reeds plaats indien vanaf 2,6 van de korrels schot vertoont. Bij 8 of meer schot worden de partijen niet meer geaccepteerd. Grote financiële schade dus voor de teler die in de omstandigheden komt te zitten dat hij zijn gewas door de voortdu rende slechte weersomstandigheden niet op tijd binnen kan halen. LIET Nederlands Graan-Centrum dat de graan- telers regelmatig door de schotwaarschu wing in de K.N.M.I.-uitzendingen en in de land- en tuinbouwrubriek van de schotsituatie op de hoogte houdt, acht de kansen voor het optreden van schot met de dag groter worden. Als na deze koude, gure (Zie verder pagina 3.)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 1