Van de Europese schijn terug naar de werkelijkheid Éiflilii** VRIJDAG 22 AUGUSTUS 1969 57e Jaargang No. 2994 Officieel orgaan van de Maatschappij tot bevordering van Land- en Tuinbouw en Veeteelt in Zeeland r\E strubbelingen, de tegenslagen en de crisis der afgelopen jaren werden hier hoewel met steeds grotere tegenzin geslikt met de idee, dat de werkelijk gelijke voorwaarden en kansen er toch wel moesten komen, indien men in de E.E.G. doorwerkte aan de verdere uitbouw. In dit nummer o.m.s Lering uit de Franse les pagina 3 tuinbouw pagina 4 Uil de praktijk pagina 5 De pachtwet en het leggen van drainages pagina 6 De grond, het gewas en de zomer 1969 pagina 7 Wal kunnen we aan schapen verdienen? pagina 11 Markt pagina 13 LIET trotse standbeeld van gemeenschappelijk- 1 1 heid, zo zou men de „gelijke landbouwprij zen in de E.E.G." toch wel kunnen noemen, is in één nacht omvergehaald. En dat nog wel door de opzichters en bouwers van dat standbeeld zelve. De betrekkelijkheid van de prijzeneenheid was in landbouwkring allang duidelijk. Bij herhaling werd de afgelopen jaren juist vanuit onze kring gewezen op het belang van verdere E.E.G.-beslissingen op bijvoorbeeld het fiscale gebied, op dat der subsi diëring en op het gebied van de sociale lasten. Steeds meer werd duidelijk juist met de er varingen binnen de landbouw opgedaan dat er een totale eenheid of op zijn minst harmonisatie op alle terreinen moest komen. Voor die bedrijfstakken in de Nederlandse agra rische sector, die toch al in de schaduw van de grote met name Franse productiegebieden moeten werken, zoals de fruitteelt en de akker bouw, was dit perspectief van groeiende eenheid en gelijkheid zo langzamerhand al een zeer schrale troost geworden. 7ELFS ook deze troost lijkt vervlogen, nu men in Europees verband niet bereid bleek of in staat was één monetair beleid te voeren. De kans om juist tengevolge van de monetaire problemen tot een gezamenlijke aanpak binnen de E.E.G. te komen is kennelijk niet aangegrepen. De Fransen hadden dan ook bij de E.E.G. en voornamelijk bij de Duitsers met de sterke Mark te biecht gemoeten en dat sluit ongetwijfeld niet aan bij de gevoelens van eigenwaarde in dit land. In hoeverre door het nationale handelen der Fran sen het hek van de dam is, zal de toekomst leren. De geruchten over een devaluatie van de Belgische frank en over een revaluatie van de Duitse mark in dit najaar nemen toe. 7EKER is, dat de rekeneenheid de z.g. Euro- pese dollar waarin de prijzen van de land- bouwprodukten zijn uitgedrukt, een stuk bedrieg lijke schijn is geweest. De maatregelen, die Brussel nu ten aanzien van de landbouwmarkt heeft toegestaan met heffin gen en exportsubsidies met betrekking tot de Franse markt, is een bittere teruggang naar vroe gere tijden. Misschien dat de instemming met dit systeem van de Nederlandse minister na zijn aanvankelijk fel verzet is ingegeven door de ge dachte. dat het beter is zeker te zijn van iets dat nog wat weg heeft van een douane-unie dan de schijn van een E.E.G. verder op te houden. \A/AT moet een agrarisch exportland als Neder- land ook verder doen dan zijn markt te ver groten of behouden? En wat is het antwoord als an deren de landen die onze produkten ontvangen een spaak in het wiel steken? De zekerheid van dit systeem dat nu zal worden gehanteerd, zal nog moeten blijken. De Fransen zullen zelf onder toezicht van de Europese Com missie de heffingen bij export opleggen, bijv. bij granen. Hierdoor komt het graan dan op ons prijs peil hier binnen. Ook de subsidies op de import, bijv. op ons vlees, zullen ze zelf toepassen. Er dreigen hier natuurlijk een hele reeks van problemen ten aanzien van bijv. de berekeningswijzen en de administratieve romp slomp. yONDER nu direkt van alles te verónderstellen is het bovendien wel zeker, dat de Fransen bij dit systeem nieuwe instrumenten krijgen waar mee gemanipuleerd kan worden. Het is voor velen geen vraag of ze in dit spel goed bedreven zijn. (Zie verder pagina 3.) ONS COMMENTAAR De Hoeksche Waard heeft ter gelegenheid van het ingebruik nemen van de Heinenoordtunnel de ge legenheid aangegrepen om met een manifestatie „Hoeksche Waard Nu" meer bekendheid te geven aan dit hoofdzakelijk nog agrarisch gebied. De K. I. Vereniging „Zuid-West Nederland" had in dit verband een expositie op de proefboerderij „Mariënhof" te Westmaas ingericht waar inzicht werd gegeven over het doei en de werkwijze van deze vereniging. Meer hierover op pagina 8 en 9.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 1