r Samenwerking en onteigening VRIJDAG 8 AUGUSTUS 3909 57e Jaargang No. 2992 Officieel orgaan van de Maatschappij tot bevordering van Land- en Tuinbouw en Veeteelt in Zeeland V. K. N. L. C. Verder in dit nummer o.m. De cijfers van de land bouwtelling mei 1969 pagina 3 Uit de praktijk pagina 5 De maand augustus op het Zeeuws Landbouwbe drijf pagina 1011 Markt en Plattelands- jeugd pagina 17 en 18 „Vroeg begonnen, veel gewonnen!" Aan de hand van dit spreekwoord wordt door ir. J. A. Hoenderken van het Konsulent- schap voor de Akkerbouw en de Rundveehouderij in een artikel over de aardappeloogst er op gewezen dat met het dood spuiten tijdig moet worden begonnen en waarin ook het rooien en de afvoer van de aardappelen onder de loep worden genomen (pag. 9 en 12). I~)E omstandigheden in de land- en tuinbouw leiden ertoe, dat hoe langer hoe meer wordt samen gewerkt. Bij horizontale samenwerking kan men zowel denken aan de samenwerking tussen twee of meer zelfstandige bedrijven, maar ook aan de sa menwerking tussen vader en zoon. De bedoeling van de samenwerking tuscen vader en zoon is dan veelal om op deze manier de bedrijfsovername zo soepel en geleidelijk mogelijk te laten verlopen. Daardoor kan er bij een latere boedelscheiding vol doende rekening worden gehouden met de jaren, die de meewerkende zoon reeds in het bedrijf heeft gewerkt. Men zal er echter wel goed op bedacht moeten zijn, welke samenwerkingsvorm men kiest. De bedrijfsekonomische, fiskale en juridische facet ten van samenwerkingsvormen komen niet aan de orde in dit artikel. Maar wel wordt ingegaan op de konsekwenties van samenwerkingsvormen bij ont eigening. De vermogensschade blijft daarbij buiten beschouwing, wij bepalen ons tot de inkomens- schade en de daarmede samenhangende bedrijfs schadevergoeding. VORM VAN DE SAMENWERKING VAN BELANG LIET blijkt dat bij onteigening de hoogte van de 1 1 bedrijfsschadevergoeding sterk afhankelijk is van de samenwerkingsvorm die tussen vader en zoon is gekozen Volgens de onteigeningswet wordt er slechts een schadevergoeding toegekend aan hen, die op de grond of de opstallen een zakelijk recht hebben. Dat kan dus zijn een eigenaar, een mede-eigenaar, erfpachter, vruchtgebruiker, beklemde meier,, hypo theekhouder, huurder en pachter. Dit houdt tevens in dat vele anderen bij onteige ning niet in aanmerking komen voor een bedrijfs schadevergoeding, zoals arbeiders en meewerken de zoons. NADELIGE GEVOLGEN CR komen een aantal vormen van samenwer- king in de landbouw voor, die nadelige ge- volge'n hebben bij onteigening: 1. Er wordt een min of meer volledig loon aan de meewerkende zoon uitbetaald. Dit loont vormt voor de vader een ko9tenfaktor, die zijn bedrijfs winst vermindert. Bij onteigening merkt vader dit in een geringere vergoeding van inkomens- schade. De meewerkende zoon krijgt in dit ge val helemaal niets, aangezien hij geen zakelijk recht heeft op de grond of op de opstallen. 2. Er wordt aan de meewerkende zoon een van te voren bepaald aandeel in de jaarlijkse winst uitgekeerd. De onteigenende instanties verminderen de jaarlijkse inkomensderving met de gebruikelijke winstuitkeringen. Met betrekking tot het aandeel van de meewer kende zoon in de bedrijfswinst kan geen scha devergoeding worden geëist, omdat hij geen eigenaar is. 3. Vader an zoon sluiten een firma of maatschap, waarbij vader alleen eigenaar is van het bedrijf. Di situatie ten aanzien van de uit te keren ver goeding voor inkomensschade is als onder 2, Ook hier krijgt de vader de vermogenswaarde van het onteigende bedrijf uitbetaald plus zijn deel voor de bedrijfs;chadevergoeding. De zoon krijgt niets omdat hij 'geen zakelijk recht heeft. ONTEIGENING OP LIQUIDATIEBASIS ONGUNSTIG IN een aantal gevallen is in een dergelijke situatie nog wel een redelijke oplossing ge vonden. Wordt zo'n firma of maatschap, waarbij de vader volledig eigenaar is van het onroerend goed. door onteigening getroffen, dan werd het in diverse gevallen redelijk geoordeeld de schadeloosstelling te berekenen op basis van voortzetting van het ge hele bedrijf elders. (Zie verder pagina 3.)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 1