Besluiteloos Brussel Officieel orgaan van do Matusiiiappf tot bevordering vin tüfll en Tfllnlionff en Teeteelt in Zeeland a H,T is bekend hoe ongelukkig de bestaande botervoorraad uitwerkt op de gang van za ALS de Raad moeite heeft met het hele kom- plex van Commissievoorstellen, waarom neemt hij er dan niet alvast één of enkele uit, die op korte termijn uitgevoerd kan worden? Het beste voorbeeld vormen in dit opzicht de slachtpremies. Van een slachtpremieregeling mag men direkt een gunstige werking verwachten, d.w.z. een beperking van de melkproduktie. Natuurlijk verdwijnt die gun stige werking na enige tijd weer. Men kan dan ook een hele diskussie op touw zetten, hoe be reikt moet worden dat er geen melkkoeien op het betreffende grasland komen en hoe dat gekontro- leerd zou kunnen worden. Maar waarom niet alvast een slachtpremie in te voeren zoals de Commissie voorstelde, n.l. met althans afstand van de melk veehouderij door de betrokken veehouder, des noods één van minder dan f 1.080, VRIJDAG 18 JULI 1969 57e Jaargang No. 2990 r m feii ei land en tuinbouwblad Op pagina 7 en 8 be schrijft de Heer W. E. P. van Ysseldijk de boerderij „Landlust" te Wissenkerke. *PKf OF TOCH NOG DEZE MAAND QE E.E.G.-Ministerraad had voor deze maand juli zich manmoedig een behoorlijk werk programma aangemeten. Op voorstel van zijn nieuwe voorzitter, de Nederlandse minister Lardi- nois, zou de landbouwraad 1517 juli spijkers met koppen slaan wat de hangende zuivel- en aan verwante problemen op korte termijn betreft. Eind van deze maand zouden dan zelfs de ondertussen door de Commissie voorgestelde prijzen 1970/71 al ter tafel komen De landbouwbesluiten van de Raad worden voor bereid door het z.g. Speciale Comité Landbouw. Naar verluidt zijn daar de vorderingen ten aanzien van de zuivelprijsmaatregelen nog gering. Alleen zou er over slachtpremies een vrij grote mate van overeenstemming bereikt zijn. Men zegt dat onder tussen de Italiaanse regeringscrisis weer verdere vertraging zal geven. Dr. Mansholt heeft eind juni de heren ministers nog eens met klem op de on houdbare voorraadsituatie bij boter en tarwe ge wezen en op snelle besluiten aangedrongen. Maar vooral waar het de zuivelzaken betreft komt de Raad slechts bijeen, praat, spreekt een volgende vergadering af, verdaagt eens weer, etc GEEN OPRUIMING VAN OVERSCHOTTEN ken in de E.E.G.-landbouwpolitiek. De boterberg beneemt kennelijk velen het uitzicht op een nor male ontwikkeling van het markt- en prijsbeleid. En wat nog erger is, ook het inzicht in de proble men van de moderne landbouw bij vele buiten staanders. Voelt de E.E.G.-Ministerraad niet aan, dat die boterberg beslist zo gauw mogelijk wat af gebroken moet worden om tot een wat nuchter der beoordeling van de situatie te kunnen komen? De E.E.G.-Commissie stelde hierover samenhan gende maatregelen voor. een drastische prijsver- schuiving tussen boter en mager melkpoeder en slacht- en mestpremies. De Raad raakt dan hier mee in de knoei, maar doet ook weinig om op an dere wijze dan iets aan afbraak van die boter en poedervoorraden te doen. Het bedrijfsleven doet, o.a. via het COPA (co mité van E.E.G.-landbouworganisaties) allerlei voor stellen en dringt op spoed aan, maar de Raad aar zelt. Eind april een machtiging aan het beheersco mité om boter weg te werken via veevoeders. De zaak is nog nauwelijks verder gekomen. Wat mager poeder betreft iets dergelijks, al zit daar meer schot in. Nu par heeft de Raad zich in be ginsel verenigd met de levering van een hoeveel heid botervet aan ontwikkelingslanden. Onbegrijpe lijke en betreurenswaardige traagheid. NOG GEEN SLACHTPREMIES De E.E.G-Ministerraad had zo'n besluit al maan den geleden moeten en kunnen nemen. Men had dan het effekt nader kunnen bestuderen en even tueel later verbeteringen of aanvullende maatrege len kunnen doorvoeren. Het had desnoods eind juni nog gekund, met ingang van enkele weken la ter, maar de Raad deed niets. Ofschoon de maat regel op dat moment al een heel eind voorbereid was. Nu moet men wachten tot 1970, want in de laatste maanden van het jaar verdraagt de sfacht- veemarkt geen extra aanbod. (Zie verder pagina

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 1