Zorgen over de afzet van de nieuwe graanoogst VRIJDAG 11 JULI 1969 57e Jaargang No. 2989 Officieel orgaan van de Maatschappij tot bevordering van Land- en Tuinbouw en Veeteelt in Zeeland Dit is een foto van Ierland, waar de wegen overal omzoomd zijn door begroeide muurtjes. Op pagina 10, 11 en 12 kunt U lezen over de beleve nissen van twee Zeeuwen, die op het „Groene Eiland" een nieuw bedrijf opbouwen. -J IN een kortgeleden gehouden bestuursvergade- ring van het Produktschap voor Granen, Za den en Peulvruchten bleek dat vooral de landbouw- vertegenwoordiging verontrust is over de vooruit zichten voor de afzet van graan uit de nieuwe oogst. Zowel de hoge rentestand als de zwakkere finan ciële positie van de akkerbouwbedrijven zullen ver moedelijk tot gevolg hebben, dat er al vrij kort na de oogst, grote hoeveelheden graan zullen worden verkocht. Bij de huidige marktsituatie mag daarbij worden aangenomen, dat een belangrijk deel van dit graan aan het V.I.B. ter interventie zal worden aangeboden. Geïnformeerd werd of het V.I.B. wel over vol doende opslagmogelijkheden beschikt en ook of deze overname gefinancierd zal kunnen worden. VOORRADEN STERK TOEGENOMEN ^OWEL uit de mededelingen, die bij de agenda waren gevoegd, als uit hetgeen in de ver gadering werd gezegd, komt wel tot uiting, dat er reden tot zorg is. Een van de redenen voor de zwakke graanmarkt is de nog steeds zwakke positie van de Franse franc. Weliswaar is het disagio de laatste tijd wat teruggelopen, maar het verschil is nog steeds groot genoeg om de Franse tarwe een concurrentievoor deel van betekenis te geven. In het nu afgelopen oogstjaar heeft het disagio niet het gehele seizoen een rol gespeeld, waardoor de gemiddelde opbrengstprijs van de tarwe nog enigszins boven de interventieprijs is gebleven. Voor het komende jaar moet nog maar afgewacht worden of dit weer het geval zal zijn. Het begin is in ieder geval al niet gunstig. Voor Duitsland is dit al aanleiding geweest om, naast de al verleende vrijwaringsmaatregelen, nog verdergaande maatregelen in Brussel te vragen. Gedacht wordt daarbij aan het opleggen van een extra heffing op geïmporteerd graan om daarmee het disagio van de franc te compenseren. De direkteur van het Produktschap, de heer Van Dijk, bleek niet gelukkig te zijn met deze gedachte en, volgens zijn informaties, de Europese Commis sie evenmin. Een dergelijke heffing zou immers tot gevolg heb-, ben, dat de export van niet-Frahse tarwe naar Duitsland praktisch onmogelijk wordt gemaakt. Bo vendien wordt dan nog niets gedaan aan de con currentiepositie van de Franse tarwe op de derde- landenmarkt en dat is o.a. voor ons land ook be langrijk. De meest voor de hand liggende oplossing voor dit probleem, n.l. een gemeenschappelijk monetaire politiek zal voorlopig nog wel niet gerealiseerd worden, mede omdat, zoals de voorzitter opmerkte, dit in feite betekent dat de afzonderlijke landen dan hun beurs uit handen geven. Naast de positie van de Franse franc oefenen ook de grote interventievoorraden invloed uit op de markt. Per half juni waren deze voorraden: tarwe rond 5 miljoen ton, rogge 500.000 ton en gerst rond 1 miljoen ton. Dat ook de Europese Commissie zich hierover zorgen maakt, blijkt overgens wel uit verschillende voorstellen, die de laatste tijd zijn gedaan. De prijs voorstellen, die voor het oogstjaar 1970/71 kort geleden zijn gedaan, zijn daar een voorbeeld van. Dat de landbouw het met deze oplossing niet eens is, behoeft hier geen nader betoog. Voor de ocgst 1969 wordt thans het idee bespro ken om middels een verhoging van de denatu- reringspremie bij direkte vermenging, de afzet van tarwe als veevoeder te bevorderen. Bij denaturering wórdt, behalve de technische kosten, ook het prijsverschil tussen tarwe en gerst vergoed. In de loop van vorig jaar is deze vergoe ding voor het prijsverschil al met 0,72 per 100 kg verhoogd als extra stimulans. Dit wil men voor het komende jaar handhaven. (Zie verder pagina 3)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 1