val dood wespr-1 Handvaardigheids cursusonderwijs 'MAFU-STRIP Voor ieder die in de agrarische of aanverwante beroepen werkzaam is IN„ M. J. KLAASSEN Handvaardigheidsleraar ZLM. Goed stellen is het halve wérk. J de eerste plaats wil ik gaarne met u enkele algemene zaken betreffende het handvaar digheids-onderwijs doornemen. Dit cursusonderwijs is in drie belangrijke hoofd zaken te verdelen n.l.: Ie. De VAARDIGHEID om met uw handen, door het gereedschap op de juiste wijze te leren hanteren, een goed, degelijk en net werkstuk af te leveren. 2e. Het DOEL is, om door de opgenomen kennis, zelf reparaties uit te voeren en indien nodig een werkstuk zelfstandig te maken. eens wassen", als het gaat over een kleinig heid waar anders altijd een vakman aan te pes kwam. 3e. Het erover mee kunnen praten, dus algemene ontwikkeling, als het gaat over zaken en/of materialen die u op de cursus hebt geleerd, hetzij op uw bedrijf of elders. Hoe dikwijls hoort u niet iemand de opmerking slaken van: „Ik wilde, dat ik er meer en beter vanaf had geweten, dan hadden zij mij dit nooit zo gele verd". Zorgt, dat u dit nooit overkomt! Du9>; grijpt de geboden kansen! gemeentewerker bij de plantsoenendienst, groente en fruithandelaar, etc. Al de in de nu volgende groepen genoemde per sonen kunnen deze cursussen volgen: 1e. Allen die dagelijks te maken krijgen met: a. Gebreken, fouten en stuk gaan van hun werktuigen en gereedschappen. b. Huis en/of bedrijfsgebouwen die gebreken vertonen die ontstaan zijn door normale slijtage, verwering, slecht onderhoud of fou tief gebruik. 2e. Zij die nodig een kleine verbouwing of ver andering moeten aanbrengen maar, wegens de hoge kosten of het niet tijdig komen van de aannemer, wanneer ze het karwei uit besteden, er niet toe kunnen komen. Dit uitstel naar later resulteert in de meeste gevallen tot afstel van de zo nodige verbeterin gen. 3e. Voor hobby-isten en knutselaars die hun (ge geven of genomen) vrije tijd nuttig willen be steden, waarbij hun mogelijkheden legio zijn. BASISKENNIS - GEEN SPECIALIST QE materialen die u op deze cursussen te be en verwerken krijgt zijn in het algemeen alle materialen die u overal thuis of op het bedrijf tegen komt. De belangrijkste zijn wel: hout, steen, beton, metaal en glas. Metaal-werkstukken voor beginners. 3e Het NUT van deze cursussen zal voor de mees ten wel duidelijk zijn; men voorkomt bfj repa raties hoge kosten, doordat men veel werkjes r>u zelf kan doen. Enkele bijzaken zijn: 1e. Het op de juiste wijze onderhoud plegen aan uw gereedschappen zoals scherpen, schoon maken en smeren. 2e. Door op een nuttige wijze leren uw vrije tijd door te brengen en het effect dat u kunt ont wikkelen als u zegt: „Ik, zal dat varkentje wel VOOR WIE ZIJN DE CURSUSSEN SAMENGESTELD r^E volgende vragen die u zou kunnen stellen zijn: Voor wie zijn deze cursussen samenge steld en welke personen kunnen deze cursussen volgen? Dit cursusonderwijs staat open voor ieder die zelfstandig of in loondienst werkzaam is als boer, tuinder, bloemist, boomkweker, trekkerchauffeur. En de wesp viel. Dood. Oorzaak: Mafu-strip, de Grc?ne Insektendoder in z'n stevige plastic kooi. Mafu-strip. de groene dood voor al het krioelend, gonzend, stekend zomer-gespuis. Vlieg, mug, mot. «lies. Mafu-strip. Groen. Genadeloos. Kopen I een BAYER produkt

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 9