UIT DE PRAKTIJK Ziektebestrijding in de gewassen de volle aandacht Vlas en erwten matige stand Zeven nieuwe tastdunners Manomat aan het werk Meimaand - natte maand Graszaadcontractteelt .All-in" AP SCHOUWEN-DUTVELAND is er in de maand mei veel veranderd ten aanzien van de groei der gewassen. Ging het in de eerste helft van die maand voor enkele gewassen niet zo vlot, in de tweede helft ging 't beter. Gunstig, daar de eigen lijke groeiperiode maar vrij kort is. Naast de granen en gras groeien de aardappelen en suikerbieten goed. De erwten hebben wel eens beter gestaan. Vorige jaren is hier door de erwten- galmug (knopmade) plaatselijk nog vrij wat scha de veroorzaakt. De vroeg gezaaide erwtenper - eelen zijn reeds infecteer baar. Dit jaar is er ook weer spreiding in de zaaitijd van de erwten. Let op uw zaakKnopmade wordt veroorzaakt door erwtengalmuggen, die eitjes leggen in de bloem knoppen bij 't wijken van de schutbladen. Uit die eitjes komen maden, die de bloemknoppen ver dikken en vernietigen. Het gaat er dus om tijdige bestrijding toe te passen tegen de galmuggen. In de regel is dit ongeveer een week vóór de bloei (begin bloei) het geval, waarna binnen een week een tweede bespuiting moet volgen. Middel: 2 1 DDT 25 per ha. Toevoeging van 1 kg parathion spuitpoeder 25 verbetert waarschijnlijk de wer king en is in elk geval op zijn plaats als tegelijker tijd erwtentripsen en/of erwtenbladluizen worden waargenomen. De suikerbieten groeien goed. Schade van de bietenvlieg viel tot nu toe mee. Het begint nu ook de tijd weer te worden om te letten op de perzik bladluis. Controleer de percelen goed en let op de waarschuwingen. Voor de vroege aardappelpercelen behoort de phytophthora-bestrijding weer te beginnen. Tijdig (zodra de planten elkaar in de rij raken) en regel matig herhalen is de enige juiste methode van be strijding. Ruim aardappelafvalhopen op, want deze zijn een belangrijke infectiebron. Er wordt en is al reeds gemaaid voor hooi. Er zal hier op kwaliteit gelet moeten worden. Begin van de bloei is een geschikt tijdstip om te maaien. De kwaliteit, de droogsnelheid en de nagroei is beter bij vroeg maaien. Voor ruiteren is weinig tijd meer en toch is deze methode één van de veiligste om goed hooi te winnen. Bij drogen op het land zal intensief geschud moeten worden om een vlotte en egale droging te verkrijgen. MU de onkruidbestrijding in de meeste gewas- sen op ZUID-BEVELAND ongeveer als be ëindigd gezien kan worden, gaat de bestrijding van ziekten en plagen geleidelijk meer aandacht vra gen. Allereerst dient begonnen te worden met de phythopthorabestrijding in de aardappelen. Zodra de eerste planten in de rij elkaar beginnen te ra ken is het tijd om te beginnen. Tijdig beginnen en regelmatig volhouden is een zeer belangrijke zaak. Jammer is het dat ondanks het aandringen van verschillende zijden om ze op te ruimen er nog steeds te veel haarden voorkomen waarop deze aardappelziekte voortwoekert. Zo snel mogelijk opruimen van deze aardappelopslag op stort- en bij sorteerplaatsen is dan ook hard noodzakelijk. In de suikerbieten komen perceelsgewijze wat zwarte bonenluizen voor. De toename hiervan kan zeer snel gaan. Hier en daar werden in het begin van deze week reeds zoveel luizen aangetroffen dat tot bestrijding werd overgegaan. Let op de radiowaarschuwingen en controleer regelmatig uw percelen op zwarte bonenluis. Spuit zodra men enige schade-constateert. Tot op dit moment ko men nog zeer weinig perzikbladluizen voor, de kansen voor vergelingsziekte zijn dus minder groot. Vervolgens zijn in de wintertarwe de eerste tarwestengelgalmuggen en de eitjes hiervan ge vonden. In die gebieden waar de kansen op schade het grootst zijn zullen waarschuwingsbrieven wor den verzonden. Indien noodzakelijk zullen de eer ste bestrijdingen pas begin volgende week uitge voerd moeten worden. Een eerdere bestrijding heeft minder zin. Wat de stand van onze gewassen betreft valt het op dat, die twee gewassen dit het snelst op een slechte struktuur reageren n.l. vlas en erwten op verschillende percelen een wel zeer matige stand fe zien geven. De opbrengstverwachtingen van sommige erwtenpercelen worden nu ai reeds niet meer zo hoog aanslagen. NOORD-BEVELAND dinsdag 3 juni. Een dag die begint met veel regen. Vanmorgen gaf onze regen meter reeds 28 mm aan en er komt nog steeds bij. Zeker na vorige week toen er plaatselijk ook 30 tot zelfs 40 mm regen viel is ons dit zeer onwelkom. De gewassen hebben het nu niet nodig en de struktuur van de grond gaat door deze grote hoeveelheden water en plaatselijke plas vorming sterk achteruit. De maanden april en mei gaven beide neerslaghoe veelheden te zien die ongeveer het dubbele van normaal bedroegen. Wat ons betreft mogen de vol gende 2 maanden aan de droge kant blijven. De ervaring heeft al vaak geleerd dat op onze klei- en zavelgronden (behoudens kleine gedeelten met een droogtegevoelig profiel) de opbrengsten het hoogst zijn na betrekkelijk droge juni- en juli-maanden. In de achter ons liggend© meimaand hebben de gewassen zich overigens goed ontwikkeld. Na een betrekkelijk trage start doordat de temperaturen lang beneden normaal bleven zijn vooral granen, bieten en aardappelen goed gegroeid. De erwten, het vlas en de luzerne zijn de trage beginperiode nog niet geheel te boven. Vooral de eerste snee van de luzerne is op veel percelen maar matig. De ver schuiving in cLekvruchten van vlas naar graan heeft dit gewas ook geen goed gedaan. Bovendien is het weer in zowel het vorige najaar als dit voorjaar voor luzerne ongunstig geweest. Iets nieuws voor de praktijk was dit jaar de in trede van de elektro-mechanische tastdunners in de bieten. Wie vernamen dat er van het nieuwe type Monomat in totaal in Nederland 20 machines zijn geïmporteerd. Loonbedrijven en combinaties van boeren uit onze streek hebben er 7 aangekocht. Men. heeft dus meteen wel fors meegedaan. Het geleverde werk van de machines is tot nu toe zeker niet tegen gevallen, al kan er nog heel wat aan verbeteren. Enerzijds heeft de fabrikant de taak door perfek- tionering van bepaalde onderdelen het aantal tech nische storingen tot een aanvaardbaarder niveau terug te brengen. Anderzijds zal de boer, wil hij de- machine goed kunnen benutten bepaald meer zorg moeten besteden aan een goede vlakligging van het land. Bij een ongelijke of erg losse grondligging valt het werk tegen. Verder zullen we de lengte van het werkseizoen niet moeten overschatten. Aangezien men pas in het 4 a 6 bladstadium kan beginnen lijkt ons dit niet langer dan ongeveer 3 weken. In ver gelijking met de bekende blinde toevalsdunners blijkt de te bereiken eindstand duidelijk regelmati ger. Vreemd genoeg heeft dit op vergelijkende proe ven tot hu toe niet tot aanwijsbare opbrengstver- schillen geleid. Voor een volledig mechanische ver zorging (wat overigens voor het gros van onze be drijven nog geen dwingende eis is) is een verdere verhoging van de éénkiemigheid van het zaad wel zeer gewenst. MET het verstrijken van de meimaand kunnen we op WALCHEREN vaststellen dat het een natte maand is geworden. Wij kwamen op totaal 101 mm regen, een hoeveelheid die we de laatste 10 jaar in de maand mei niet hebben genoteerd. De gemiddelde neerslag over de laatste 10 jaar be droeg rond 45 mm. Dit jaar dus meer dan het dub bele. Op sommige plaatsen in ons gebied zal de totale hoeveelheid nog wel hoger zijn. We hoorden van 51 mm in een tijd van 2 uur op 30 mei j.l. Der gelijke hoeveelheden komen de groei van de ge wassen niet ten goede. Het gevaar bestaat dat de struktuur van de grond sterk achteruit gaat wat de komende ontwikkeling van de gewassen on gunstig beïnvloed. Vooral in een daaropvolgende droge periode zijn de gewassen des te gevoeliger. De laatste week werden al verschijnselen zicht baar van de overvloeidge regen. Op struktuurge- voelige plekken kregen de erwten een lichtgroene tot gele kleur, terwijl de wortels er ongezond bruin uitzien. Ook het vlas heeft op vele percelen een minder goede kleur, terwijl men plaatselijk door de rijen heenkijkt. Dergelijke verschijnselen zien we op deze tijd van het jaar niet graag. Aan de grillen van de natuur kunnen we niets doen. Het enige wat we wel in de hand hebben is te zorgen dat de struktuur van de grond in een zo goed mogelijke konditie en de ontwatering van de percelen in orde is. Voor de minder goed door latende gronden is dit echter een moeilijke op gave. Overigens is de groei van de gewassen zoals granen en bieten niet onbevredigd geweest. In de bieten werd al een niet onaanzienlijk aan tal zwarte luizen waargenomen. In de komende weken zal een geregelde kontrole op het voor komen noodzakelijk zijn. Ook werd een aanzien lijk aantal eitjes van de bietevlieg afgezet. Een bestrijding hiervan is doorgaans niet nodig. Wat het voorkomen van luis in de bieten betreft. Hier voor is er 'n waarschuwingssysteem voor de leden van de vereniging voor bedrijfsvoorlichting. Wan neer volgens tellingen op een beperkt aantal per celen het aantal luizen zodanig hoog wordt dat een bestrijding noodzakelijk is zullen waarschuwings- kaarten worden verzonden. Het is ook nodig dat iedere teler zelf zijn gewas geregeld kontroleerd. Voor de onkruidbestrijding in de uien leven we in een moeilijke periode. Op een groot aantal per celen komt vrij veel onkruid voor dat moeilijk nog chemisch te bestrijden is zonder schade aan het gewas toe te brengen. De meest „veilige" midde len zoals Ramrod en Chl. I.P.C. nemen dit onkruid niet meer mee. We moeten dan onze toevlucht nemen tot Gevalon 5/20 en Kaliumcyanaat met alle gevolgen van dien. Voor een redelijk sukses zijn ook de weersomstandigheden van grote in vloed en deze zijn de laatste tijd niet bepaald gun stig. Dikwijls zal het kiezen worden voor de minst kwade, öf met de hand het gewas zuiveren, wat ve"el arbeid kost, óf risiko nemen en vertrouwen op een beetje geluk, want dat is er beslist wel bij nodig. Tenslotte vraagt ook de bestrijding van de erw- tegalmug weer de aandacht. Bij zonnig weer zijn de muggen aanwezig en dient een bestrijding uit gevoerd te zijn. Eén der vragen van het ZLM vraagpunt 6869 betrof de contractteelt en de vraag waarom, indien men daarin wel perspectieven zag, de belangstelling ervoor betrekkelijk zo gering is. Eén van de argu menten daarvan was dat zowel het teelt- als het prijsrisico in feite door de teler gedragen wordt en dat daarvoor een oplossing gevonden zou moeten worden. In Mommersteegs Graszaalteelt orgaan lazen wij onder het kopje „All-in" is „in" het volgende over zijn „netto" prijzen. MET enige trots kunnen we het vaststellen. De reeds vorig jaar door ons geïntrodu- ceerde contractvorm, waarbij wij dus uitgaan van netto-prijzen, zonder aftrek van schoonloon, zaaizaad en vrachtkosten (kortweg ,,All-in"-prijzen) is in de telerswe reld gunstig ontvangen. Wij hebben dat zeer duidelijk uit de resultaten van het afgelo pen winter-contract-seizoen mogen afleiden. Voor het eerst na vele jaren is de neergaan de lijn in het binnenlandse graszaadareaal doorbroken. We zitten weer in de lift. En al mogen hieraan dan meerdere factoren ten grondslag liggen, zeker weten we dat deze voor teler en firma veel overzichtelijker en administratief veel minder bewerkelijke contractvorm een stevige duw in de goede richting gegeven heeft. In dit verband mogen we ook wijzen op de positieve reactie op onze „All-in" van de zijde van boeren- en telersorganisaties. In de vakpers werd het bestempeld als een aanwinst en de meest aanlokkelijke vorm van de aangeboden contracten genoemd Van het Landbouwschap ligt er zelfs een voorstel om de „All-in" vorm in de A.T.V.-L. op te nemen. Of dit laatste ooit zal gebeuren, staat niet alleen aan ons te beslissen. Dat hangt mede af van de stemmen van onze collega-graszaad-firma's binnen de V.H.Z. Gelet echter op de felle en aanhoudende kritiek, die wij omtrent deze materie van die kant te verduren hebben, achten wij de kansen vooralsnog niet duidelijk. Dat wij met deze „All-in" vorm bepaalde gemaakte afspraken met name ten aanzien van de schoningskosten zouden ont duiken, is in flagrante tegenspraak met alles wat wij hieromtrent hebben gepubliceerd. Op de zakelijke inhoud is naar onze overtuigde mening niets aan te merken. Ten over vloede wijzen wij hiertoe op de teelt van suiker- en voederbietenzaden, waar deze con tractvorm al meer dan tien jaar in zwang is en door vrijwel iedere firma gehanteerd wordt. Hoe dan ook, de gunstige ontvangst van onze „All-in" is voor ons reden genoeg om op de ingeslagen weg voort te gaan. „All-in" blijft „in"! Aldus Mommersteeg te Vlij men. f

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 5