Direkteur J. J. Hanse Coöp. Aan- en Verkoopvereniging „Schouwen-Duiveland'' G.A. neemt afscheid K. N. L. C. S.E.R. geen eensluidend advies over verlaging van kosten van levens onderhoud 4 De vaststelling van het salaris van de zaak voerder Joh. J. Hanse in 1933 was één van de pun ten die in de Algemene vergadering van de toen malige Coöperatieve Aankoop Vereniging „Schou wen en Duiveland" G. A. te Zierikzee op 28 oktober in het „Huis van Nassau" aan de orde kwamen. Officieel werd hiermede vastgelegd de honorering van de heer Hanse die reeds vóór die tijd als fun gerend zaakvoerder vanaf de oprichting administra tief bij de Coöperatie betrokken was. Nu, ruim 35 jaar later, gaat de heer J. J. Hanse als direkteur van de Coöperatieve Aan- en Verkoop vereniging „Schouwen-Duiveland" G. A. op vrijdag 13 juni a.s. officieel afscheid nemen en eind juni „de dienst" verlaten. KLEIN en bescheiden begonnen is onder zijn be kwaam beheer de vroegere aankoopvereniging (distributie van kunstmest en veevoer aan de leden- verenigingen) uitgegroeid tot een groot Coöperatief aan- en verkoopbedrijf met een omzet in vele en verschillende artikelen. Wij moeten volstaan met slechts enkele omzetcijfers die echter voldoende de enorme groei in deze jaren aantonen. Omzet in guldens boekjaar 1931/32 1946/47 1967/68 meststoffen 24.226 792.895 1.322.546 veevoeder 34.226 9.306 320.537 granen, zaden, peulvruchten 1.076.584 5.738.824 brandstoffen 11.138 102.546 konsumptieaard. 1.918.990 overige artikelen 507 132.681 277.351 Totaal 58.765 2.053.009 10.161.437 IN 1933 begonnen met de distributie van veevoer en kunstmest rechtstreeks aan de koeien, zon- der een magazijn voor opslag, is het coöperatief gebouwencomplex uitgegroeid tot verschillende ge bouwen, zoals meststoffenloods, een hoog- en laag- bouwsilo, een veilinggebouw en woningen enz. Een aanschafwaarde per 30/6/'68 van ruim 3 miljoen gulden op cfe balans, waarop toen reeds voor 56 was afgeschreven! De heer Hanse heeft zich in zijn ruim 35-jarige loopbaan doen kennen als een praktisch man met een bijzonder goede zakelijke feeling. Scherp hield f' Met zijn jongste advies aan de regering is de S.E.R. er niet bepaald in geslaagd een bijdrage te leveren aan de oplossing van de moeilijkheden waarin wij met onze nationale economie verzeild zijn geraakt. De moeilijkheden zijn bekend. Wij bevinden ons in een gevaarlijke loon- en prijsspiraal en het gaat er nu om dat deze wordt doorbroken. Slagen wij daarin niet dan wordt onze werkgelegenheid aangetast en daarmee staat tegelijkertijd onze welvaart op het spel. Intussen is die welvaart voor verschillende groe pen uit onze bevolking waarbij gedacht moet werden aan de minstdraagkrachtigen reeds aangetast. Immers zij zijn het die in het bijzonder ervaren dat het leven duur is geworden. De prijsstijgingen van de laatste maanden hebben het besteedbaar inkomeh in het bij zonder van deze groepen op een gevoelige wijze aan getast. Niet ten onrechte dan ook was bij de rege ring de gedachte opgekomen om een bedrag van 130 h f 140 miljoen beschikbaar te stellen en dit zo te gebruiken dat in de eerste plaats degenen met de laagste inkomens hiervan zullen profiteren. De S.E.R. stond voor de taak advies uit te brengen over de besteding van dit geld. RAAD NIET UNANIEM Bij het beraad dat hiervoor plaatsvond namen de werknemersleden van de Raad van meet af aan het standpunt in dat het toegezegde bedrag niet toerei kend zou zijn om voor alle werknemers te bereiken dat zij dit jaar niet in hun besteedbaar inkomen zou den teruggaan, als gevolg van de opgetreden prijs stijging. Daarom had de vakbeweging eerder reeds in het bestuur van de Stichting van de Arbeid aange drongen op een verschuiving van 2 sociale lasten naar de werkgever. Dit voorstel dat door de werk gevers in de Stichting reeds van de hand was ge wezen kwam in de S.E.R. opnieuw aan de orde. De S.E.R.-leden aangewezen door de Kroon vonden in deze situatie aanleiding een compromisvoorstel te doen. Zij stelden voor dat de Raad zich zou uitspre ken over de wenselijkheid dat het bedrijfsleven, waar financieel mogelijk, overgaat tot het uitbetalen van éénmalige uitkeringen, in al die gevallen waarin bij het c.a.o.-overleg niet voldoende rekening is gehou den met de prijsstijging van de laatste tijd en waar de werknemers evenmin reeds een compensatie ont vingen in de vorm van duurtetoeslagen. Gedacht werd aan uitkeringen tot een maximum van 1 van het jaarloon, op vrijwillige basis en gedifferentieerd toe te passen zonder dat deze aanleiding zouden mogen geven tot prijsverhogingen. De werknemersleden van de S.E.R. bleken in begin sel wel voor dit compromis te voelen en waren bereid hun eis inzake een verschuiving van sociale lasten te laten vallen indien in de Stichting van de Arbeid met de werkgevers nader gesproken zou kunnen worden over de inhoud van de aanbeveling welke aan het georganiseerde bedrijfsleven in de bedrijfstakken en ondernemingen zou moeten worden gegeven. STANDPUNT WERKGEVERS De werkgevers daarentegen voelden niets voor het compromis. Niet ten onrechte stelden zij dat dit veel verder ging dan in de adviesaanvraag van de regering lag besloten. De strekking hiervan immers ging niet verder dan tot de vraag welke in de gegeven om standigheden de beste bestemming zou zijn van de 130 f 140 miljoen. Wel verklaarden de werkgevers zich bereid tot een nader gesprek over het compro hij het wel en wee van de C.A.V. Zierikzee en alle» wat daar mee samenhangt in het oog. Met zijn lijf spreuk „Niet gierig maar wel zuinig!" is in korte trekken zijn beleid het beste gekenschetst. Altijd voor de Coöperatie in de weer heeft hij met het bestuur de Vereniging groot gemaakt en er naar gestreefd de belangen van de leden op de best moge lijke manier te behartigen. Nog op de valreep, voor zijn afscheid, was hij mede nauw betrokken bij de overname van een particulier bedrijf in Brouwers haven. Na aanpassing van de outillage zal dit pand geschikt worden gemaakt voor een graanontvangst- installatie van 1500 ton, tevens geschikt als opslag ruimte om pootaardappelen mechanisch te koelen en daarnaast voor kunstmestopslag (mechanisch ge koelde pootaardappelen blijken een bijzonder ge lijkmatige opkomst te geven en daardoor hogere opbrengsten). Een mooi sluitstuk van zijn carrière, waarin de Coöperatieve Aan- en Verkoopvereniging „Schouwen-Duiveland" aan de steeds veranderende omstandigheden heeft aangepast! I\E heer R. de Groot, sinds 1 maart werkzaam bij de C.A.V. Zierikzee, gaat zijn direkteurs- taak nu overnemen. Vier en dertig jaar oud heeft hij reeds verschillende funkties in de coöperatieve wereld vervuld. In de Gelderse Achterhoek 5 jaar als assistent-direkteur en 3 jaar als direktieur van de Coöperatie in de Hoekse Waard. Hij kent dus het klappen van de zweep en zal met enthousiasme het werk van de heer J. J. Hanse verder voortzetten en uitbouwen. De plannen zijn er! BI. mis voorstel van de Kroonleden wanneer binnenkort het 14e halfjaarlijkse rapport over de economische situatie moet worden uitgebracht. Het antwoord van de werkgevers was dus niet volstrekt afwijzend. De deur is op een kier blijven staan om op deze zaak terug tekomen wanneer straks gesproken moet wor den over de totaliteit van de maatregelen welke nodig zijn om zo mogelijk nog dit jaar of anders in 1970, tot een doelmatige aanpak van die loon- en prijs spiraal te komen. KOMMENTAAR Terecht zijn de werkgevers van oordeel dat niet alleen zij, maar ook de werknemers en de overheid zullen moeten meewerken om de economische ont wikkeling weer m het gareel te brengen. Het gaat niet aan de lasten eenzijdig op een bepaalde groep te laten drukken. In de eerste plaats is nodig dat een duidelijk beleid wordt uitgestippeld t.a.v. de toelaatbare prijsbewe ging. Niet alleen het bedrijfsleven ook de overheid zal de te nemen beslissingen hierop moeten richten. Alleen in een dergelijke situatie ligt het voor de hand dat in een gezamenlijk overleg wordt nagegaan wat kan worden ondernomen om bepaalde schrijnende knelpunten bij de inkomensverdeling weg te nemen. Ook in deze gedachtengang zal men uiteraard in de eerste plaats geneigd zijn te denken aan de inkomens positie van de laagst betaalden en de trekkers van sociale verzekeringsuitkeringen. Een verschil van mening over de aanpak van zaken was er de oorzaak van dat de vorige week een S.E.R.- advies tot stand kwam waarin 3 standpunten zijn op genomen. Dat van de werknemers, die terugvielen op hun aanvankelijke mening dat een verschuiving van sociale lasten moest worden bevorderd, dat van de Kroonleden die bij wijze van compromis een gedif ferentieerde uitkering voorstonden aangevuld met eenmalige verhoging van alle sociale verzekerings uitkeringen en dat van de werkgevers die zich willen beperken tot een advies over de besteding van meer- bedoeld overheidsgeld. Een resultaat waarin wij niet direct een gunstig voorteken zien om te verwachten dat de S.E.R. er wel in zal slagen over de op langere termijn voor te stellen maatregelen tot een eensluidend advies te komen. Deze situatie maakt het des te urgenter dat de regering haar beleidsvoornemens voor 1970 ken baar maakt. Het algemeen belang is er stellig mee gediend dat het toegezegde open overleg tussen rege ring en bedrijfsleven over het te voeren sociaal-eco nomisch beleid binnenkort op gang. komt. N. A. V.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 4