zlm ALGEMENE VERGADERING 2 ZITDAGEN GROND-, PACHT EN TAXATIEBUREAU Goes - Landbouwhuis ZLM - Grote Markt Z8 elke dinsdagmorgen volgens afspraak. elke dinsdagmiddag van 1.305.00 uur. maandagmorgen 16 Juni van 912 uur. Alrhherk - -Café Van Dijk elke dinsdag van de maand van 912 uur. Zevenbergen - Kantoor ZLM, Stationslaan 4 elke tweede vrijdag van de maand van 25 uur n.m. Vraag voor al Uw problemen op het gebied van grond- en pachtzaken, onteigeningen, taxaties e.d. steeds het advies van Gropatax, Landbouwhuis, Goes, telefoon 011005010. BIJDRAGEREGELNG BOUW GESTANDAARDISEERDE LIGBOXENSTALLEN O.- EN S.-FONDS Het Bestuur van de Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw heeft thans de mogelijkheid geopend voor een bijdrage in de bouw van 200 gestandaardiseerde ligboxenssiallen volgens ten hoogste vijf goed te keuren ontwerpen. Bij een maximale investering van 1.100,per stallings- grootvee-eenheid bedraagt deze bijdrage 250, per eenheid. Het gaat om gestandaardiseerde ligboxenstallen voor tenminste 30 stuks melkvee, inclusief door- loopmelkstal, drinkwatervoorziening en verlichting. Gedurende drie maanden staat de mogelijkheid open om ontwerpen voor zulke stallen in te dienen. Wil de bijdrageregeling van toepassing zijn, dan moeten van een goedgekeurd ontwerp schriftelijke opdrachten aanwezig zijn voor de bouw van ten minste 10 stallen op bedrijven, die reeds beschikken over tenminste 25 melkkoeien. Ontwerpen kunnen worden ingediend bij de Algemeen directeur Be drijfsontwikkeling, ministerie van landbouw en vis serij, <te Den Haag, le Van den Boschstraat 4, tef. 070—81 41 41. EXCURSIE WEST-BRABANT Door de Commissie Agrarische Streekontwikke- ling StoppeldijkWalsoorden, zal op donderdag 26 juni a.s. een excursie worden gehouden naar West- Brabant. De volgende objecten zullen bezichtigd worden: Akkerbouwbedrijf met diverse gewassen voor de conservenfabrieken zoals conservenerwten, spinazie, stambonen, e.d. Een bedrijf met aanvullende tak van een grote eenheid fokzeugen. Een intensief gemengd bedrijf met 30 stuks melkvee. Degenen die aan deze excursie wensen deel te nemen kunnen zich opgeven bij de heer T. P. Hiel, Julianalaan 28, Hulst, tel. 011402796. De deelnemers krijgen later bericht over plaats en tijd van vertrek, reisschema, e.d. De rijkslandbouwconsulent te Axel, Tr. L. Th. J. M. DE WIT. BESTEMMINGSPLANNEN Krabbendijke: Met ingang van 5 juni ligt gedu rende een maand ter inzage het ontwerp van het bestemmingsplan Zuid-West II met bijbehorende voorschriften. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk bij de gemeenteraad be zwaren indienen tegen het ontwerp. IJzendijke: Met ingang van 1 juni ligt het ont- werp-bestemmingsplan „de Kleine Jonkvrouw I 1967" gedurende een maand ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk bij de ge meenteraad bezwaren indienen tegen dit ontwerp. Valkenisse: Met ingang van 30 mei ligt geduren de een maand ter inzage een ontwerp van het be stemmingsplan „Biggekerke Oost". Gedurende ge noemde termijn van één maand kan een ieder schriftelijk bij de gemeenteraad bezwaren indienen tegen het ontwerp. STEEKPROEF LANDBOUWPRODUKTIE Volgens de uitkomsten steekproef „Landbouw- produktie" per 1 april 1969 van het C.B.S. was het aantal stuks melk- en kalfkoeien 4 groter dan op 1 april 1968. Het aantal gedekte jonge dieren was echter een fractie lager dan vorig jaar. De ru briek ander jongvee voor de fokkerij gaf een stij ging te zien van 1.254.000 op 1 april 1968 tot 1.311.000 op 1 april 1969 5 Het aantal mestdieren was eveneens groter dan vorig jaar. Het totaal aantal varkens was ruim 1 kleiner dan vorig jaar. De vermindering deed zich vooral voor bij de jonge biggen. De totale leghennenstapel was op 1 april 2,2 min stuks groter dan vorig jaar 14 SUIKERBIETEN De oppervlakte suikerbieten 1969 blijkt, volgens de uitkomsten van het onderzoek gehouden op de bedrijven welke deelnemen aan de steekproef „Landbouwproduktie", nauwelijks af te wijken van die van 1968. Tegenover een oppervlakte van 103.000 ha in 1968 wordt nu een oppervlakte van 102.000 ha geraamd. RADIO Dinsdag 10 juni a.s., Hilversum II, 12.3012.40 uur „Mogelijkheden om produktieomvang en -richting te beïnvloeden", dr. A. Maris van het L.E.I. Aktualiteiten van het Proefstation voor de groente- en fruitteelt onder glas te Naaldwijk. Vrijdag 13 juni a.s., Hilversum II, 12.3012.40 uur „Wij bezoeken een interessant Brabants boe renbedrijf", m.m.v. het rijkslandbouwconsulent- schap voor N. O. Brabant. „De invloed van aard gas op beplantingen", m.m.v. deskundigen van het Bosbouwproefstation „De Dorschkamp" te Wage- ningen. ZITDAGEN BOEKHOUD- BUREAU OOSTBURG: Woensdag 11 juni in café „De Windt". MIDDELBURG: Donderdag 12 juni in hotel „De Eendracht". ZIERIKZEE: Donderdag 12 juni in hotel „Huis van Nassau". ST. PHILIPSLAND: Vrijdag 13 juni in hotel „De Druiventros". THOLEN: Zaterdag 14 juni in hotel „Hof van Holland". J. PRINS, voorzitter E. Wage, secretaris RAIFFEISENKREDIETDAG 1969 Het L.C.C, voor Zuidwestelijk Nederland organi seert op vrijdag 27 juni a.s. 10.30 uur in de Beatrix- zaal van het Groothandelsgebouw te Rotterdam een kredietdag met als onderwerp: Ontwikkelingen in de kredietverlening. Inleidingen worden gehouden door ir. N. A. Ton- ckens over nieuwe ontwikkelingen in de agrarische kredietverlening en jhr. mr. J. C. Greven over nieuwe ontwikkelingen in de niet-agrarische kre dietverlening. Op de inleiding volgen gedachtenwisselingen ter wijl de kredietdag met een samenvatting door die secretaris Drs. J. Dijkgraaf van het L.C.C. wordt besloten. ZEEUWS LAND- EN TUINBOUWBLAD waarin opgenomen „Plattelandsjeugd" (Verschijnt wekelijks) Officieel Orgaan van de ZEEUWSE LANDBOUW MAATSCHAPPI1 Hoofdredakteur Ir. J. Prins Redaktie, Abonnementen en Advertenties: J. F. Blanksma, Grote Markt 28, Goes, Tel. 011005010 Tel. huis 01185—422 Advertenties en Administratie over advertenties aan de Uitgeversmaatschappij N.V. v/h Fa. P. J. van de Sande, Terneuzen Het Hoofdbestuur van de Maatschappij tot bevordering van Landbouw, Tuinbouw en Veeteelt in Zeeland en Noord-Brabant (ZLM) heeft de eer U hierbij uit te nodigen tot het bijwonen van de op VRIJDAG 20 JUNI 1969, om 14.00 uur in Schouwburg „Luxor", Lieve Vrouwestraat - te Bergen op Zoom. AGENDA 1. Openingsrede door de algemeen voorzitter. 2. Notulen van de algemene vergadering van de Zeeuwse Landbouw Maatschappij van 2 december 1968 en van de Noord-Brabantse Maatschappij van Landbouw van 21 november 1968. 3. Mededelingen en Ingekomen stukken. 4. Rekening en Verantwoording van de Zeeuwse Landbouw Maatschappij over het jaar 1968. 5. Verslag van de financiële commissie over het nazien van de rekening en verant woording van de Zeeuwse Landbouw Maatschappij over het jaar 1968. 6. Benoeming van leden van het Hoofdbestuur: Ingevolge artikel 18 van de statuten worden door de Tuinbouwcommissie ter oe- noeming voorgedragen de heren: R. den Engelse, Oudemolen J. H. Stoutjesdijk, Oosterland R. G. Vermeulen, Helenaveen A. H. v. d. Zande, Kloosterzande Door de veehouderijcommissie worden ter benoeming voorgedragen de heren: E. van Hootegem, Kruiningen P. Lous, Oostkapelle J. M. C. Ooms, Oud-Vossemeer Js. Vos, Koudekerke 7. Rondvraag. PAUZE. 8. Inleidingen door de heren A. M. Geluk, voorzitter Nationale Coöperatieve Aan- er» Verkoopvereniging voor Land- en Tuinbouw G.A. „CEBECO"; A. van Leeuwen, lid van het bestuur van de Coöperatieve Melkcentrale G.A., en M. Prins, voorzitter Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen in Nederland over het onderwerp „ONTWIKKELINGEN IN DE AFZET". 9. Gedachtenwisseling. 10. Sluiting. Namens het Hoofdbestuur der ZLM,

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 2