Dagelijks Bestuur ZLM vergaderde VRIJDAG 6 JUNI-1969 57e Jaargang No. 2984 lieel orgaan van de Maatschappij tot bevordering van Land- en Tuinbouw en Veeteelt in Zeeland 1 HEI Zo verder in dit nummer o.m.: S.E.R. geen eensluidend advies over verlaging kosten van levenson derhoud Pagina 4 Uit de praktijk Pagina 5 Mechanisatienieuws Pagina 6 - 7 Belgische steun aan de fruitteelt Pagina 8 Markt en enkele mede delingen P.i.Z. Pagina 18 Elk begin is moeilijk! Maar het kan geleerd worden! Handvaardigheidscuroussen zijn ervoor om de nodige kennis bij te brengen en praktijk op to doen om zelf een karweitje tekunnen opknappen. Over de verschillende mogelijkheden die het handvaardigheids-cursusonderwijs aan praktisch iedereen biedt wordt op de pagina's 9 t/m 13 nader ingegaan. Grijpt de geboden kansen om de vaardigheid daartoe te ontwikkelen. Het is nuttig, voorkomt hoge kosten bij reparatie's en U merkt het in Uw portemonnaie als U zelf eenvoudige herstelwerkzaamheden, verbouwingen of veranderingen kunt uitvoeren. -J Dagelijks Bestuur van de ZLM kwam op 2 juni j.l. te Bergen op Zoom in vergadering bijeen ter bespreking van diverse actuele vraag stukken. De voorzitter ir. J. Prins sprak in zijn ope ningswoord met waardering over de totstandko ming van de fusie van de Zeeuwse en Brabantse Plattelandsjongerenorganisaties, in verband waar mee hij de nieuwe vertegenwoordiger van de Plat telandsjongeren Zuid (P.J.Z.) de heer F. van den Hoek in het bijzonder welkom heette. AFZETPROBLEMEN CENTRAAL CEN van de belangrijkste knelpunten voor de L agrarische sector vormt de afzet van onze land- en tuinbouwprodukten. Zowel de binnenland se als de buitenlandse markt zijn daarbij van groot belang. Het Dagelijks Bestuur besloot dan ook op een vorige vergadering dit onderwerp centraal te stellen op de te houden algemene vergadering van de ZLM. Deze vergadering zal worden gehouden op vrij dag 20 juni a.s. te Bergen op Zoom, waar een drie tal deskundigen de diverse facetten van de afzet van resp. akkerbouw-, veehouderij- en tuinbouw produkten zal behandelen, (zie agenda algemene vergadering in dit nummer) E. E. G.-BESLUITVORMING VERTRAAGD |~\E vergadering stelde opnieuw met teleurstel- ling vast, dat de besluitvorming in Brussel m.b.t. de prijzen voor de landbouwprodukten traag verloopt. Zowel de presidentsverkiezingen in Frank rijk als de komende verkiezingen in West-Duits- land vormen blijkbaar een rem op het nemen van besluiten. Niettemin mogen de beslissingen inzake de melkprijs en het zuivelprobleem binnenkort ver wacht worden. De voorstellen in dezen van de part- nerlanden lopen sterk uiteen en we zullen moeten afwachten welk compromis hiervoor gevonden zal worden. AKKERBOUW (~)E heer J. B. Becu liet in zijn overzicht van de situatie in de akkerbouw diverse produkten de revue passeren. De prijzen van consumptie aardappelen oogst 1968 handhaven zich op een gezond peil, zodat het eindresultaat van dit gewas belangrijk gunstiger is dan dat van de vorige oogst. Het areaal pootaardappeler. is dit jaar kleiner dan vorig jaar, wat gunstiger perspectieven voor de Stopa-regéling bjedt. De graanprijzen lijden on der de valuta-moeilijkheden en blijven onbevredi gend. De stijgende kosten zullen in de prijzen van oogst 1970 moeten worden verdisconteerd, daar an ders de positie van de akkerbouw steeds ongun stiger wordt. De uitzaai van suikerbieten ligt dit jaar waarschijnlijk iets hoger dan vorig jaar (ra ming 104.000 ha). t Het vraagstuk van een zo goed mogelijk even wicht tussen produktie en afzetmogelijkheden ver dient nadere studie, aldus de mening van de ver gadering. Behandeling van dit vraagstuk op de al gemene vergadering zal moeten worden gevolgd door nader beraad, dat in het bijzonder gericht zal dienen te zijn op de positie van de akkerbouw in het zuidwesten. Daarb j zal ook kennis dienen te worden genomen van in andere landen ontwikkel de systemen en meningen. TUINBOUW rjAAR de voorzitter van de Tuinbouwcommis- sie de heer P. J. J. Dekker niet aanwezig kon zijn, werd de behandeling van het eindrapport van de werkgroep toekomstperspectief van de Ne derlandse fruitteelt aangehouden tot de volgende vergadering. In het tuinbouwoverzicht kon melding gemaakt worden van een aanhoudend vrij gunstig afzetverloop voor de drie belangrijke glasproduk- ten: tomaten, komkommers en sla. (Zie verder pagina 3.)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 1