Dagelijks Bestuur ZLM vergaderde VRIJDAG 9 MEI 1969 57e Jaargang No. 2980 orgaan van de Maatschappij tot bevordering van Land- en Tninboaw en Veeteelt in Zeeland DEZE WEEK o.ro. Het rapport over de agrarische produk- tie-waarde rondom hef Sloegebied Pag 5 Kort Verslag verga dering Tuinbouw Cie Pag. 4 De stijgende premie last Soc. Verz. en de zelfstandigen Pag 7 Bedrijfsverzorgings- dienst Schouwen- Duivel, zoekt nieuwe leden! Pag. 7 Bezoek aari 'r, glas- bedrijf in De Peel Pag. 8 en 9 Welke toekomst voor het vlas? Pag. 12 en 13 Bestrijdingsmiddelen goed opbergen en gebruiken Pag. 11 Markt, „Voor de Vrouw" en Platte- landsjeugd Pag. 19, 21 en 22 Was de grasgroei dit voorjaar erg traag, de laatste week is het zeer snel gegroeid. Al het vee loopt nu dan ook buiten. Regelmatig weiden en niet inscharen in te lang gras gaat nu van belang worden. In onze rubriek „Uit de praktijk" op pag. 10 wordt nader op een aantal aktuele zaken ingegaan. IN de vergadering van het Dagelijks Bestuur der ZLM op maandag 5 mei j.l. te Goes, waarbij de voorzitter ir. J. Prins de nieuwe voor zitter van de veehouderijcommissie der ZLM de heer J. M. van Heijst welkom kon heten was een der eerste punten dat aan de orde kwam het op verzoek van de Provinciale Raad voor Bedrijfsont wikkeling in de landbouw in Zeeland opgestelde rapport over „De produktiewaarde in Akker- en Tuinbouw en Veehouderij rondom het Sloegebied" (In dit nummer op pagina 5 opgenomen). Aan de hand van de cijfers uit 't rapport, waaruit blijkt dat de totale agrarische produktiewaarde van dit ge bied ca. 20 miljoen gulden bedraagt deed zich in de vergadering de vraag voor in hoeverre uit het oogpunt van ruimtelijke ordening de vestiging van Pechiney een juiste is. Het. blijkt immers uit deze gegevens dat een dergelijke vestiging grote be zwaren voor de omringende land- en tuinbouw- ondernemingen met zich mee kan brengen. Uit gaande van het nu eenmaal planologisch vastlig gend industrie-gebied Zuid-Sloe moet met bezorgd heid op de konsekwenties van een en ander wor den gewezen. Naar de mening van het bestuur zullen dan ook de nodige stappen ondernomen moe ten worden om eventuele schade door luchtver ontreiniging, waarvan de omvang nog moeilijk te overzien maar waarvoor toch wel degelijk gevreesd moet worden, zoveel mogelijk te beperken. De verwachting mag wel worden gekoesterd dat door het Provinciaal Bestuur hieraan alle medewerking gegeven zal worden. Vooruitlopend op het totstandkomen van de wet op de luchtverontreiniging, waarvan het tijdstip van inwerking treden nog onzeker is de procedure die dit ontwerp van wet nog moet doorlopen in aanmerking nemende achtte het bestuur het van groot belang, dat zonodig naar een interim schade vergoedingsregeling dient te worden gestreefd. Een ander facet dat ter vergadering daarbij naar voren kwam was de vraag of het exploiteren van agrarische bedrijven in de onmiddellijke nabijheid van dergelijke industriële vestigingen verantwoord en voor betrokkenen aanvaardbaar was. Het be stuur achtte een nadere studie daaromtrent ge wenst. AKKERBOUW "TEN aanzien van de akkerbouwvraagstukken was de vergadering met betrekking tot de prijsvaststelling voor granen van oordeel dat hoe wel men het niet heeft aangedurfd de prijzen te ver lagen, het zeer teleurstellend is dat de gerecht vaardigde voorstellen tot matige verhoging van de prijzen die door het C.O.P.A. waren voorgesteld, niet zijn overgenomen. De heer Becu deelde mede dat de prijs van de consumptie-aardappelen flink is aangetrokken. De zeer grote oogst van 1968 is thans grotendeels geruimd, waarbij de laatste weken de afzet vlot verliep. Wat de pootaardappelen betreft is het verlies van de Stopa uiteindelijk nog beperkt gebleven, doordat aanzienlijke hoeveelheden poters voor consumptie werden verkocht. De nieuwe vlasregeling moet in Brussel nog in behandeling worden genomen. Bepaalde proeven op het gebied van de vlasverwerking worden voort gezet. De coöperatie te Dinteloord investeert een groot bedrag ten behoeve van een continu-root- en droogproces. De uitzaai van suikerbieten is van normale om vang; er is geen grote uitbreiding. De nieuwe N.A. K.-statuten zijn- gereed gekomen. De belangen van de landbouw komen hierin voldoende tot hun recht. Tenslotte vroeg de heer Becu nog extra aan dacht voor de Nederlandse contracttelersvereni- ging. Deze doet goed werk en verdient meer steun van de boer en tuinder in ons gewest, met name in Zeeland! verder pagina 3J

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 1