VRTJDAG 2 MEI 1969 57c Jaargang No. 2979 j Officieel orgaan van de Maatschappij tot bevordering van Land- en Tuinbouw en Veeteelt in Zeeland j Bij de 60e verjaardag van Hare Majesteit Koningin iuliana, op zo'n vreugdevolle wijze j.l. woensdag ge vierd, bieden wij Haar en Haar Gezin onze hartelijke gelukwensen aan. Dat Zij deze dag nog vele jaren temidden van gezin, land en volk zal mogen gedenken is onze innige wens. DEZE WEEK IN DIT NUMMER o.m.: De K.N.L.C.-confe- rentie over het „Plan Mansholt" Pag. 3 10 x uitwisseling stad-platteland kring Schouwen-Duive- land Pag. 4 Commentaar op de Brusselse besluiten en „Van het Land bouwschap" Pag. 5 Tuinbouwklanken Pag. 6 Onderhoud van slootkanten Pag. 7 Waar blijven we met de kippemest Pag. 9 Mechanisatie- nieuws: Prijzen van landbouwwerktuigen omlaag! Pag. 11 De maand mei op 't Zeeuws landbouw bedrijf Pag. 12 en 13 Markt en Platte- landsjeugd Pag. 19 en 22 j ONS COMMENTAAR REACTIES PRESIDENT De Gaulle, een der meest omstre den figuren der laatste jaren Is teruggetreden. De wijze waarop dit gebeurde is tekenend voor de manier, waarop deze president zijn stempel drukte op Frankrijk en de rest van Europa. Hij deed name lijk wat hij gezegd had. Hij ging heen toen, in het door hem geschapen en naar de in ons land heer sende opvattingen lang niet altijd even democra tisch stelsel, de meerderheid hem niet meer wou steunen. Zeker geen ondemocratisch einde van een omstreden bestuursperiode. De reactie van landbouwzijde op deze gebeurtenissen kan moei lijk anders dan afwachten zjjn. Een terugkeer naar de chaotische toestanden van voor De Gaulle zal zowel voor het land zelf, als voor de E. E. G. een terugval betekenen. Maar ook de lijn van een nieu we krachtige leider van dit grote land zal moeten worden afgewacht. Fi ankrijk en de E.E.G. lijken een moeilijk te voorspellen periode in te gaan. Wat dichter bij huis, namelijk in Brussel, gebeur de eveneens wat verrassends. Zowaar viel er een besluit ten aanzien van de prijzen voor de inmiddels gezaaide akkerbouwproducten. Voor een reactie op deze beslissing verwijzen wij graag naar een artikel elders in dit nummer opgenomen van Mr. J. F. G. Schlingemann. 0E derde gebeurtenis waarop we graag de aan dacht willen vestigen, is de K. N. L. C.-confe- rentie over het plan-Mansholt, die aan het begin van deze week werd gehouden. Onze eerste reactie is, dat dit een goede opzet was om vanuit de ge westen de diverse stemmen over dit geruchtma kende plan eens te laten horen. Van onze zijde was de, door het bestuur der Z. L. M. ingestelde, commissie aanwezig om de hier geformuleerde gedachten naar voren te brengen. Deze bijeenkomst van het K. N. L. C. was een dis cussiebijeenkomst en de bedoeling was dus om het bestuur te informeren over de diverse meningen, die er leven. Ongetwijfeld zit er iets onbevredigend in dat het slot van een dergelijke conferentie geen duidelijk omlijnde standpunten en conclusies op- (Zie verder pagina 3)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 1