1 De maand april op het Zeeuwse Landbouwbedrijf Mengmestverspreider voor het toedienen van drijfmest. VOORWAARDEN VOOR SAMENWERKING LS voorwaarden voor een goede samenwerking noemen de deelnemers op de eerste plaats: de persoon waarmee men samen gaat moet je goed lig gen en je moet elkaar kunnen vertrouwen. Liefst geen „3 driftige broeken" bij elkaar Op de tweede plaats moeten de bedrijven enigszins bij elkaar passen. Bij ons is het ideaal, maar zo'n toe stand is niet strikt noodzakelijk. Als de oppervlakte veel uiteenloopt moet een verrekening plaats vinden per ha. Ook de investering per man wordt dan moei lijker. Wederzijde loonwerk, dus het ene bedrijf bie- tenrooien, het andere bedrijf aardappelen rooien en het derde bedrijf maaidorsen en zo over en weer tegen loonwerktarief bij elkaar werken kan ook heel goed. Dit is bij' sterk uiteenlopende oppervlaktes wel noodzakelijk. Maar de binding is dan veel minder sterk. De binding kan weliswaar te sterk zijn, maar ook te slap, waardoor men door een of andere oor zaak gauw uit elkaar is, waar men later misschien weer spijt van heeft. Dit is echter voor iedereen en voor elk karakter verschillend. De kombinatie moet ook niet te groot zijn, 3 man is genoeg. Wanneer ze te groot wordt heeft men met te veel mensen te doen. Terwijl een te grote kombina tie ook weer duurder kan worden door heel grote of zelfs 2 machines van één soort. Een goede raad aan adspiranten: begin klein, het moet langzaam groeien. Begin met één machine. In deze „verlovingstijd" kan men elkaar leren kennen en als men elkaar goed ligt en het gaat goed, ga dan pas een „huwelijk" aan. Het is makkelijker een ver loving te verbreken dan een te snel en ondoordacht huwelijk te moeten ontbinden. Wij zouden ons ook nu niet kunnen voorstellen om ineens te gaan samen werken, voor wat betreft al de machines die we nu gezamenlijk hebben. Het is ook bij ons langzaam gegroeid en klein begonnen DE TOEKOMST |N de toekomst is moeilijk te kijken. Of wij nog verder zullen samenwerken? Alle grote machi nes hebben wij samen. Een stropers zal er niet komen, daar de Gebr. Wijffels hun stro te velde verkopen of hakselen. De huidige arbeidsbezetting willen wij handhaven. Zou dat. m de toekomst niet meer kunnen, dan hebben we weer de mogelijkheid om l vreemde kracht met ons drieën te nemen. Aan een N. V.-vorm denken wij zeker niet: ieder zijn eigen grond en zijn eigen verantwoordelijkheid met handel en zo. Mis schien dat, wanneer de basiswerktuigen (b.v. zaai- machine) aan vervanging toe zijn, wij deze nog ge zamenlijk gaan aanschaffen. Dat zal de tijd leren. Ook de gezamenlijke aanschaf van een zware trekker voor ploegwerk, ligt nog niet in onze gedachten. Onze kombinatie is groot genoeg. Uit verschillende berekeningen is immers al geble ken dat 100120 na momenteel de gunstigste ver houding geeft van grond, mechanisatie en arbeid ter verkrijging van optimale bedrijfsresultaten. Aldus het verhaal van 3 landbouwers, die reeds 10 jaar gunstige ervaring hebben met een intensieve vorm van samenwerking en die dit graag doorgeven, opdat ook andere kollega's daar hun voordeel mee kunnen doen. (Vervolg van pag. 5) Het bedrijf van Gebr. Wijffels, IJzendijkc. Als 3e voordeel van samenwerking zien de deel nemers dat bij ziekte d« werkzaamheden op hun be drijf doorgang zouden vinden, alhoewel dit nog niet is voorgekomen. Het zou zeker gebeuren, we Rennen eikaars bedrijven goed; een mogelijke bedrijfsverzor- gingsdienst is voor ons geen strikte noodzaak. we overleggen eerst uitvoerig met elkaar Dit kan juist een voordeel betekenen, omdat je dan geen overhaaste dingen doet. Als mogelijke toekomstig nadeel noemt de heer Salomé het feit dat de machines op den duur te groot en te duur worden voor zulk een kombinatie. Dij hebben echter nog de mogelijk heid tot intensivering, meer aardappelen en/of bieten. DIVERSEN 1. In vlas kan het onkruid nu ook met bodemher biciden bestreden worden. Kort na het zaaien spuiten. De kleur- en groeistoffen reeds bij 48 cm gewaslengte toepassen. 2. Bjj het gebruik van kleurstoffen in erwten kan eventueel vlak tegen de opkomst nog een DNOC- bespuiting worden uitgevoerd. Blijkt dat een voor opkomst gespoten bodemherbicide bepaalde onkruiden b.v. varkensgras niet voldoende aan kan, dan is tijdig ingrijpen met DNBP gewenst. Konservenerwten zijn in het algemeen iets ge voeliger voor de onkruidbestrijdingsmiddelen dan gewone landbouwerwten, Ivorin (kort voor opkomst) lijkt hier nog het meest op zjjn plaats. Ook de gevoeligheid voor beschadiging door in- sekten is groter. 3. In de meeste graszaden kan voor het in aar of pluim komen nog een distelbestrijding met MCPA worden uitgevoerd. Bijmenging van 20 kg ureum is mogelijk. Een en ander echter steeds in overleg met de graszaadfirma. De inzaai van graszaden onder dekvrucht gebeurt nog steeds meer te laat dan te vroeg. 4. Het goed opwarmen van konsumptie-aardappe- len voor de aflevering is noodzakelijk om kwali teitsverlies tegen te gaan. Loonwerk 22 ha suikerbieten precisie zaaien k f 60 22 ha suikerbieten rooien 425 13 ha aanaardappelen poten k f 80 13 ha aard. rooien transp. -f lossen k f 550 38 ha graan maaidorsen 155 9 ha graszaad dorsen 280 17 ha peulvruchten dorsen k 135 Totaal 29565 Per bedrijf Verschil Gezamenlijke exploitatie 1.320,— Pree. zaaimachine 3.000 k 18 as f 9.350,— Suikerbieten rooien 24.000 k 22 =3 f 1.040,— Pootmachine 2.200 A IS f 7.150,— Aardapplen rooien 14.000 k 22 =3 5.890,— f 2.520,— Maaidorser 2de hands 30.000 k 18 sst 2.295, ■f 29.565,— Totaal 73200 a 20 f 14.640,— 14.640 =s. f 9.855,— Per bedrijf 3 f 4.880,— 9.855,— f 4.880,— 5.000,— Deze 5.000,voordeel per bedrijf moet u dus zien tegenover de meerdere arbeid die we moeten leveren door het zelf bedienen van de machines. Dus dit is geen zuivere winst. Maar de arbeid is beschik baar'en deze kunnen wij dus hiermee rendabel maken. Met dit voordeel kan dus een gedeelte van de be schikbare arbeid betaald worden. NADELEN VAN DE KOMBINATIE QROTE nadelen zien we niet in deze samenwer king zitten. Een zeker vrijheidsverlies voelen we niet als een last. Met de loonwerker moet je ook goed overleggen en samenwerken. (Eigen mechani satie zou immers te duur zijn). Bij aanschaf en inruil van machines hebben we geen moeilijkheden, maar 7

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 7