gewas- hoogte tarwe tussen zaaien en opkomst Avadex BW Tribunil, C.E.S., Hoe 2913 MCPA MCPA/ TBA M C P P c c c 2,4 - Damine Overbemesting met 1 Kalksalpeter Bespuiting met Ureum knoop 1 Toepassen vlak voor of tijdens de opkomst. Hier voor is DNOC geschikt. Dit werkt alleen op on kruid dat reeds boven staat of binnen enkele da gen boven zou komen. Er moet dus voldoende ruimte zijn tussen de laatste grondbewerking en de opkomst. Kosten 4050 per ha aan middel. Of men nu kiest voor chemische of voor mechani sche onkruidbestrijding belangrijk is een nauwkeu rige uitvoering die in het gehele werkschema past. Een onvoldoende onkruidbestrijding zal uiteinde lijk het duurst uitkomen. Houdt er daarbij ook reke ning mee dat faktoren als zwak pootgoed, een klei ne maat pootgoed, een besmetting met rhizoctonia, een minder goede struktuur en een lage bodemtem- peratuur, het ineens op hoogte rijden van de rug gen een (te) trage opkomst in de hand werken, waarbij dan het bodemherbicide dit ongunstige ef- fekt vaak nog komt versterken. VEEHOUDERIJ De veehouders zien weer uit naar het einde van de stalperiode. Het vee in de wei betekent minder werk en goedkoper voer. Als het goed is, heeft men in een plan vastgesteld welke percelen bestemd zijn voor hooien, kuilen en eventueel kunstmatig dro gen. De wintervoorraad uit de wei moet hoofdzake lijk tijdens de eerste groeimaanden gewonnen wor den. Bovendien is beweiding in lang gras niet ge~ wenst. Voor het melkvee vormt kopziekte nog altijd een groot gevaar gevaar. Jaarlijks kost dit weer slacht offers, vaak onder de meest produktieve dieren. Een tekort in de magnesium voorziening is de voornaam ste oorzaak. Middelen ter voorkoming zijn o.a. het voeren van magnesiumhoudende antikopziektekoek en de zgn. „topdressing" over het gras. De antikop ziektekoek wordt niet altijd goed door het vee op genomen. Bij het verstuiven van 30 kg gebrande magnesiet per ha vlak voor het inscharen wordt dit probleem ondervangen. Dit verstuiven moet tijdens de kritieke periode voor elke keer inscharen in een nieuw perceel gebeuren. Bij voorkeur over een dauwnat gewas en bij weinig wind. De kunstmeststrooier na het gebruik direkt met een droge borstel schoonmaken. (Zie verder pag. 7) Brede voergang, weinig handwerk

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 5