PLATTELANDSJEUGD Een nieuw begin.... Een nieuw geluid Washington - Miami t. J. a 30 Jongerenaktiviteiten Ook onze organisatie staat voor het begin van een nieuwe periodevul. het samengaan met Brabant Bij iedere geboorte zoekt men naarstig naar een naam voor de nieuwe wereldburger. In de meeste gevallen is die naam niet zonder meer tot stand gekomenmaar heeft men zich bij de keuze ervan laten leiden door traditie een herinneringenz. Kortommen wil inhoud aan de naam geven. De naam voor onze nieuwe organisatie is reeds gevonden, n.L Plattelands Jongeren Zuid-P.J.Z. We zoeken echter nog een naam voor onze rubriek in het landbouwblad. Bovendien willen wij graag een nieuw vignet. Een vignet, dat duidelijk het doel en streven van onze organisatie symboliseert. Wie helpt ons deze twee problemen oplossen? We beschikken over aktieve en creatieve leden, dus waarom niet een beroep gedaan op die verbor gen talenten U kunt zich nu reeds op deze taak voorbereiden. Er komen nog uitvoeriger mededelingen betref fende het bovenstaande, maar die kunnen we op dit moment nog niet bekendmaken. U kunt alvast aan de slag en uw zoeken zal tezynertijd gehonoreerd worden, wanneer zij tot de uit verkorene behoort. VOOR een overnachting in een Y.M.C.A.-gebouw betaalt men 5 dollar, terwijl men er voor Ci.\ dollar behoorlijk goed eet. Er wordt hier enorm veel vlees gegeten. Het ontbijt bestaat uit een paar saucers, terwijl men 's middags een steak gebruikt; een enorme lap vlees, die aan alle kanten over je bord hangt. De prijs voor deze lap vlees is slechts 0,80 dollar. De avondmaaltijd bestaat ook weer grotendeels uit vlees. Het eten is hier toch vrij goedkoop. Niet voor Europees geld, maar wel voor fbe man, die dollars verdient. Men doet hier met ©en dollar beslist meer dan bij ons met een gul den! Dit geldt evenzo voor kleding en andere ar tikelen! Op de meeste artikelen zit 1020 tax. Op goud en zilver zelfs 20 Na enige formaliteiten afgewerkt te hebben op het Department of Agriculture bezocht ik de vol gende dag de stad Washington. De stad geniet be kendheid door zijn monumenten en gebouwen. Het is er dan ook naar, want naast bijna ieder huis staat een monument. De belangrijkste is het George Washington-monument. Dit monument be staat uit een 150 voet hoge toren. Het is opgericht ter ere van de geboorte van George Washington en symboliseert het respekt der natie voor zijn Integere en hoge idealen. Althans dat beweert men. VANUIT de toren heeft men een prachtig uit- zicht over Washington. Links voor me het Capitol en het Witte Huis. Rechts van me het National Airport en achter mij het Jefferson monument. Waar men ook kijkt, overal ziet men de grote en prachtige regeringsgebouwen. Kortom een fascinerend gezicht. Ik heb getracht zoveel mogelijk interessante ob jecten te bezoeken, zoals o.a. het Museum of Art and Industry. In dit museum trof ik een combine aan, uit het jaar 1886, dus waarschijnlijk één van de eerste exemplaren. De uitvinder was een zekere Mr. Holt, die later de Caterpillar uitvond. Deze combine werd in die dagen door 20 paarden ge trokken. De bestuurder van deze gigant zat onge veer 2.50 m boven het bodemoppervlak. De werk- breedte van de machine was 12 m en dat voor die tijd. Om zeven uur 's avonds pakte ik de bus naar Miami in Florida. Deze bussen, de Greyhound- bussen, zijn prima airconditioned. Toen we uit Washington vertrokken lag de temperatuur rond het vriespunt. In de bus was het daarentegen bloedheet. Eenmaal in het zuiden aangekomen was de temperatuur tot 35° C. opgelopen. De meeste passagiers hadden iets extra's aangetrok ken, want men houdt hier niet van halve maat regelen. De reis WashingtonMiami was weinig indruk wekkend. Uitgestrekte bossen, grote grasvlakten, weinig landbouw, koude en wildernis, maakten het geheel eentonig en doods. De Greyhoundbussen leggen een afstand van 500 km in één ruk af. Men stopt om de vijf uur voor een verfrissing of iets eetbaars. NA acht uur geslapen te hebben, de zon kwam juist op, stopte de bus te Savannah (Geor gië), 600 km ten zuiden van Washington. Toen we uitstapten sloeg de warmte ons tegemoet. Het was hier reeds voorjaar en bijzonder warm, vooral wanneer je nog maar kort geleden het vriezende weertje in Nederland aan den lijve hebt ondervon den. Ten zuiden van' Savannah zie je ontzettend veel hotels en motels. Zij liggen mijlen en mijlen lang achter elkaar langs de highway. Bovendien treft men er veel caravans en woonwagens aan, welke te koop worden aangeboden. Het gebied is één groot vakantieoord. De terreinen langs de wegen zijn enigszins moe rassig en mén noemt ze „de Everglades. In vroe gere tijden wemelde het hier van de muskieten, maar door een krachtige chemische en biologi sche bestrijding heeft men het ongedierte weten te verdrijven. De bossen in deze streek bestaan uit sparren en berken, waarvan de takken bedekt zijn met een grijsachtig mos. Dit mos geeft aan de bossen een doods karakter. Deze grijze en doodse boss:a strekken zich uit over een afstand van honderden kilometers. De gehele kustlijn, van Savannah tot Miami, kenmerkt zich door Everglades en doodse bossen, slechts nu en dan afgewisseld door een sinaasap pel- of aardappelveldje. Sporadisch komt men een groepje koeien tegen, bestaande uit zwarte en rode blaarkoppen. Wat zuidelijker van Jackson ville (Florida) ontmoet men Nohrabs, een soort Indische koe met een vetbult op de rug. Tegen de middag bereikten we Orlandi. In dit plaatsje kreeg je dan de vreemde gewaarwording in de tropen te zitten. Een temperatuurt je van 35° C., volop palmen en exotische bloemen van allerlei kleur en vorm. Dit ziende, kreeg je echt het idee van: „Nu zit ik dan toch echt wel een eindje van Kruisland vandaan". Na een bustocht van 27 uur bereikten we Mia mi. Een prettig idee, te weten dat hier een heer lijk bad, een goede welkomstborrel en een zacht bed op je wachten, MEES HAGR EEN WEEKEND OVER.JEUGD.JONGEREN. BEWEGING WAAR bevinden we onsen WAAR gaan we naar TOE. Ga met ons mee naar het Kaderweekend der P.J.G.Z., welke gehouden wordt van vrijdag 11 april t/m zondag 13 april a.s. op de VJH.&, „Olaertsduyn" te Rockanje. Programma: Vrijdag 11 april 33.0019.30 uur: Aankomst en kennismaking. 20.0022.30 uur: Film „De jaren vóór de revolu tie" van Bernardo Bertolucci (Jeugd in beweging?) Zaterdag 12 april 's ochtends: „Jeugdwerk in beweging", inleiding de heer L. Kopmeiners, cursusleider „Olaertsduyn". 's middags: Gespreksgroepen n.a.v. opdrachten* vragen, samenvatting; 's avonds: „Mee-gaan of tegen-gaan", discussie (wat kunnen we gaan doen met de- informatie?). Zondag 13 april 's ochtends: Een plaatje en praatje over kerk es- samenleven; '•middags: Evaluatie en vertrek. Vvi.t u meenemen: lakens en sloop, toiletgerei, sportkleding en wandelschoenen. Opgave voor deze kaderdagen '69 by het sekre= tariaat te Goes. De kosten a 17,50 gaarne overmaken op post rekening 45.72.95 t.n.v. P.J.G.Z. te Goes. WANDELLIEFHEBBERS OPGELET Op zaterdag 19 april 1969 organiseert de Streek Noord-Beveland der P.J.G. voor de 9e maal in successie de traditionele „Peeland-mars", een mon ster-wandeltocht van 50 km over Noordbevelandse zeedijken. De deelname aan deze tocht staat open voor zowel leden als niet-leden. Inschrijving voor de tocht op de dag zelve van af 07.00 uur v.m. in hotel „De Korenbeurs" te Kortgene. Het inschrijfgeld bedraagt 2,50 per persoon. Men start om 07..30 uur bij het bovengenoemde hotel. De finish sluit om 19.00 uur eveneens bij het genoemde hotel. In de afgelopen acht jaar is deze tocht reeds door meer dan 200 wandelliefhebbers volbracht. Sommigen presteerden het zelfs meer dan 5 maaL Moge dit een uitdaging zijn aan de vele honderden P.J.G.-leden en andere wandelaars, welke wij tot op heden nog niet mochten ontvangen. Laat deze 9e tocht triomferen 'door een record-deelname! Wij nopen zeer velen op 19 april a.s. in Kort gene te mogen begroeten, maar mocht U komen, dan geven wij U één welgemeend advies: „Kom niet alleen en niet ongetraind Voor inlichtingen: tel. 01109231. UITWISSELING Een jonge boer, 23 jaar, uit de provincie Gro ningen en werkzaam op de boerderij (gemengd bedrijf, 40 koeien en 30 ha bouwland) van zijn ouders, zou graag voor een periode, b.v. van 1 mei tot 1 november 1969, een uitwisseling hebben met een jonge boer uit een ander deel van ons land (liefst werkzaam op een soortgelijk bedrijf). Hebt U belangstelling voor deze uitwisseling binnen onze landsgrenzen, bel of schryf naar het sekre- tariaat te Goes (011005010). HOEK/TERNEUZEN Ken uw dorp.Stad of Streek Op vrijdag 11 april in de Gem. Gehoorzaal te Hoek, aanvang 19.30 uur. De heer Riemslag houdt op deze avond voor de P.J.G.-afdeling Hoek/Terneuzen een boeiende cau serie over „de flora en fauna van de Braakman". De causerie wordt voorafgegaan door een caba ret je, terwijl de avond besloten wordt met een gezellig samenzijn. Echt een avond om vrienden en vriendinnen uit te nodigen voor een bezoek. AXEL/ZAAMSLAG Zaterdag 5 april a.s. brengt de afdeling Axel- Zaamslag een bezoek aan de expositie van de kunstschilder-pottenbakker-beeldhouwer Arnt Kroonder. Op deze expositie proeft U iets van het leven en werken van een kunstenaar. Geniet in alle rust van zijn scheppingen en laat zijn vorm gekregen gedachten en/of gevoelens op U inwer ken. Alle leden en eventuele belangstellenden ver wachten wij om 14.00 uur op „Het Poontje" te Zaamslag. TENTOONSTELLINGEN IN ZEELAND IN DE MAAND APRIL Van 15 maart tot 15 april in Galerie „Trout- zaerte" te Westdorpe een expositie van werken van de bekende schilder Paul Citroen. Geniet met volle teugen van de aquarellen, portretten, tekeningen en litho's van deze kun stenaar. De expositie is geopend: van maandag t/m zaterdag van 9.0018.00 uur. Zondags van 14.00—18.00 uur. Na telefonische afspraak bezoek ook 's avonds mogelijk (01158—1806).

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 30