s De gans is gans niet gek.. Een vogel die vroeger grote be tekenis had. daarna in de versuk keling raakte en pas in de laatste tijd weer wat meer aandacht krijgt is de gans. U dacht natuurlijk dat wij zouden beginnen met de gan zen van het Capitool te Rome, die door hun gekwaak de bezetting hebben gewaarschuwd, dat de vijand in aantocht was en aldus een wereldrijk een tijdje in stand hebben helpen houden? Dat kan, maar al vele duizenden jaren eer der bloeide de ganzenteelt in het oude Egyptel Dat bewijzen de veel afbeeldingen die men ge vonden heeft in de grafkamers van piramiden e.a. monumenten. Daarover zijn boeken vol ge schreven en men heeft de Oud egyptische ganzen in niet minder dan zeven rassen kunnen indelen. Dit vakwerk laten wij onbespro ken, maar omdat een van die zeven- rassen nauwelijks van de wilde gans te onderscheiden is (althans van een der wilde gan- zensoorten) neemt men aan dat daar de ganzenteelt begonnen is. Miemand weet dat overigens zeker. Misschien speelden de oude Egyptenaren al ganzebord. Er zijn hiëroglyfentafels met gansjes ge vonden OUDE PAPIEREN! '4. IS met de gans net als met vele andere vogels: de botjes zijn te vergankelijk om lang in moeder aarde bewaard te blijven. Wilde ganzen komen bijna overal ui de oude wereld voor en niemand kan met zekerheid zeggen waar men er voor het eerst in geslaagd Is de wilde gans te temmen. Vermoedelijk heeft men op vele plaatsen en in uiteenlopende tijden de eieren ge raapt en ze onder andere tamme vogels laten uitbroeden of men heeft de eendagskuikens geroofd en opgefokte Ons woord gans gaat terug op een Indogermaans woord ghans. Dat is zelfs tot in het Chinees door gedrongen: ngan en gan. Welke Indogermaanse taal wij ook nazien, steeds komt hetzelfde woord (in al lerlei vermommingen natuurlijk) te voorschijn: Latijn anser maar eerder „hanser", Grieks chen, Iers geiss snz. Dat wijst allemaal op tam maken in de Indo germaanse tijd en verbreiding van de teelt vanuit één bepaald gebied. Waar en wanneer? Dat weet niemand. Wat moet men zeggen tegen een mannetjesgans: gent of ganzerik? Dat is een kwestie van smaak. Gan zerik is in de 16e eeuw uit het Nieuwhoogduits „Gan- serich) overgenomen. Gent komt al in het Middel nederlands voor en gaat op dezelfde grondvorm terug. DR is een vorm van ganzenaam die typisch is voor onze kuststreken: goos of goes. Die leeft voort in de Vlaamse plaatsnaam Goesvoorde en in het Zeeuwse Goes en is bepaald geen ontlening aan het Engels, al heet dat goose met de in het Engels zeld zaam geworden meervoudsvorm door Umlaut: geese. Every man thinks his own geese swans, zegt de En gelse boer. Vrij vertaald: elk denkt zijn uil een valk te zfjn. U ziet dat de gans minder geacht wordt dan de zwaan, want die is veel sierlijker. Beide waggelen echter! De kwestie is, dat de gans veel langer ge teeld wordt, zich meer tot landdier heeft ontwikkeld en dus door zijn waggelen veel meer opvalt Vanaf de oudste tijden werden de ganzen in Europa geteeld, ook in ons land. Een ganzenhoedster wordt ons altijd getekend als een lieftallig meisje. Vergeet het maar, want de volwassen dieren zijn zó venijnig, dat alleen een manwijf of een flinke kerel met een knuppel zich de dieren van het lijf kan houden. Ze pikken en bijten ronduit gemeen, althans als u ze in een koppel houdt. Fokt u één gans op dan wordt het dier net zo aanhankelijk als een hond. De gans als waak hond wa9 trouwens helemaal niet ongebruikelijk, want het dier heeft een bijzonder fijn gehoor. Dat is bepaald geen sprookje van moeder de gans! Enkele miljoenen ganzen werden de eeuwen door in West-Europa gehouden ter wille van de vleespro- duktiel De wkwestie is dat kip en kalkoen het niet zonder graan kunnen stellen, de gans wél. Een gans kan alleen van gras leven. Men kan een ha van het beste grasland kaal houden door er 40 ganzen op te weiden. Zonder gans geen beschaving. DEEDS In de oudheid gebruikte men de slagpen- nen als schrijfmateriaal. Nadat papier het per kament had verdrongen en de inkt betaalbaar was ge worden werd de gans eenvoudig onmisbaar. Vondel maakte een mooi raadselgedicht op de ganzepen: Ik droeg mijn moeder; zij droeg mij. Van jongsaan hing ik aan haar zij. Toen zij vermoord werd en geplukt Ben ik van hare zij gerukt. Hoewel Ik stom geboren ben En gene talen spreek noch ken. Toch spreek ik klaar in ieders land En vliege van mijns meesters hand. Mijn lafenis is bittre gal. Ik dien de mensen overal. Al heeft men mijn natuur besneen. Nochtans bemint mij iedereen (een antisemie- tisch trekjel) Kan niemand raden wie ik ben, Die drukk' mijn naam uit met: pen. Zo is dat, maar de gans leverde nog heel wat meer: allereerst het dons. U hebt misschien wel eens in een Duits hotel overnacht en daar kennis gemaakt met de broeierige slaapzak die veelal nóg met ganzedons ge vuld is. De gans wordt n.l. vóór zij haar leven beëin digt, enkele malen geplukt bij geschikt weer. Het dons kan zonder veel pijn verwijderd worden en dat is dan het verschil tussen het plukken van ganzen door men sen en van mensen door fiscaal aangelegde ambte naren. De ganzenmarkt. N gans legt 4060 eieren als men haar geen kans geeft tot broeden over te gaan. Uiteraard broedt men tegenwoordig in broedmachine. In ons land komen ganzen vooral voor in Gelderland, Overijssel en (echte) ganzen. Het vorige jaar waren er geen 800.000 meer. De kwestie is dat de E.E.G. bezig is de ganzen teelt te vermoorden. De Oostbloklanden leveren elk jaar tegen Kerst zo'n grote hoeveelheid afgemeste ganzen tegen afbraakprijzen dat er geen aardigheid meer aan is. En in Brussel is een vaste afspraak gemaakt om deze ganzen toe te laten. Dat gebeurt op aandringen van de Duitse regering, die de kerstgans goedkoop wil houden. Daar het plukken van dons slechts enkele guldens per kg opbrengt, is de ganzenteelt weinig aantrekkelijk. Rassen. DAS in de laatste tijd gaat de Westeuropese mens uit verveling ook ganzen eten. Men hoopt dat daardoor de mesterij weer zal gaan opleven. Dat moet daarvan komen, want het donzen bedje raakt uit de mode, en het plukken van ganzen brengt nog nauwelijks drie gulden per dier op. Er zijn in ons land drie rassen, de Twentse land- gans, de Emdener en de Toulonse gans. De Rheinlander zou echter meer eieren leggen. Op de Zuid-Veluwe zijn enkele broederijen die zich specialiseren op de gans. Een gans begint in haar tweede levensjaar eieren Zeeuws-VIaanderen. De grootste ganzenhoeder of -hou der is de heer J. Land, in Een West (Dr.) een dorpje op de plek daar de drie noordelijke provincies bij elkaar komen. De heer Land heeft 12 ha weiland en houdt daarop ruim 600 ganzen. De verdienste zit in het winnen ven broedei§ren. De prijs daarvan wisselt van 0.85 tot f 1.50 per stuk. De op het gras geweide dieren worden kort voor Kerst met granen afgemest om zacht vlees te krijgen. De bouten gaan voornamelijk naar Duitsland, want Nederland eet bijzonder weinig gans. Elk jaar tijgt de heer Land met 300 dieren naar Coevorden om deel te nemen aan de plaatselijke ganzenmarkt. Men kiest daar ook elk jaar een ganzenkoningin nit daartoe op zijn Drents uitge doste meisjes. Het is een prachtig schouwspel, maar praktische betekenis heeft het niet omdat de geslachte dieren toch allemaal over de oostgrens moeten lo West-Duitsland telde men in 1950 nog 2.5 miljoen (Nadruk verboden). te leggen en houdt dat dan 8 jaar vol. Hoe oud een gans wel kan worden weet niemand. Men neemt aan dat 2030 jaar heel gewoon is. In Gold Ash, New bury (Engeland) ontdekte het vakblad Poultry World een gans van 40 jaar. Later vond men er een van 80 en uit Amereika kwam toen al gauw een bericht over een dier van 101 jaar. Dat was echter oncontroleer baar. Voor liefhebbers die voor eigen plezier een of meer ganzen willen houden: een dier van 5—8 weken mag f5.kosten en kan zonder veel moeite opgefokt wor den. Hoewel de gans van afkomst een watervogel is, heeft hij geen sloot nodig. Op droge grond kan men beter ganzen houden dan op natte. Behalve de hier genoemde nutrassen zijn er ook fraai gekleurde sport- rassen. Sommige daarvan zijn wél op water gesteld.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 3