WATERSCHAP DE VERENIGDE BRAAKMANPOLDERS WEEKOVERZICHT NOTERINGEN 29 UIT EEN geheim Weekboek VAM BRAM>wt SFSOKHÖFJ ons verstrekt door Tarwe: In de afgelopen week heeft zich zakelijk niets vermeldenswaardigs op de tarwemarkt voor gedaan. De restituties die te laag waren om de hef fing in Engeland te overbruggen hadden een vrij wel totale stilstand in zaken tot gevolg. Er is sprake van onderhandelingen met China voor de levering van circa 500.000 ton Franse tarwe. Dit zal dan de bekende druppel op de gloeiende plaat worden, om dat het overschot in de E.E.G. wordt geraamd wel 7 a 8 miljoen ton te zullen gaan bedragen. De op slagproblemen voor de nieuwe oogst werpen in sterke mate hun schaduwen in heel West-Europa vooruit. Verwacht werd dat de denaturatie-toeslag op tarwe per 1 april a.s. met 0,72 per 100 kg ver hoogd zal worden. De prijzen werden daarop voor uitlopend reeds verlaagd! Peulvruchten: In groene erwten is vorige week zeer weinig omgegaan, waarbij de noteringen on veranderd werden gehandhaafd. De buitenlandse kopers waren opvallend gereserveerd. Geconsta teerd kon worden dat de april-aanbiedingen nog niet veel last veroorzaakten. Schokkers hadden nauwelijks enige omzet, zodat de genoteerde prijzen slechts als indicatie konden worden aangemerkt. Bruine bonen lagen zeer rustig in de markt. Wel Nobeco - Kortgene ging hert erop lijken dat goede kwaliteiten schaars geworden zijn. Over capucijners werd eigenlijk niet gesproken. Consumptie-aardappelen: De aardappelmarkt kreeg deze week een zeer vast verloop. Zonder te kunnen zeggen dat de aardappelen duur geworden zijn, is het prijsverschil met voorgaande weken toch beduidend. Het hoge exporttempo naar Duitsland wordt momenteel nog aangevuld met coasterveria- dingen voor Griekenland en Spanje. Het blijkt moeilijk te zijn deze extra exportvraag in te passen in de sorteerprogramma's. Het bevor dert echter de levendigheid op onze aardappel- markt en komt, van verkoperskant bezien, de prijs stelling ten goede. Ook Duitsland wordt gedwongen hogere prijzen te betalen en naar het zich momenteel laat aanzien, is men hiertoe ook bereid. Het is te hepen dat deze ommekeer stand houdt en hierdoor de middenprijs voor de telers nog op een redelijk niveau komt. Ruwvoeders: Op de ruwvoedermarkt heerste ge durende de afgelopen week een bijzonder rustige stemming. De omzetten waren van bijzonder kleine omvang. AARDAPPELTERMIJNMARKT Weekbericht 26 maart1 april 1969, verstrekt door G. de Vries Zonen N.V., Amsterdam; voor Zeeland: Goes (tel. 01100—6451). Consumptie-aardappelen: Bintje 40 mm opw. april. De noteringen gaven deze week elke dag op nieuw een forse stijging te zien. Op de eerste beurs- dag liep de prijs op van 16,70 naar 18,10 om vol gende dagen verdere verhogingen te laten zien tot 22,50 als hoogste notering op 1 april. De slotno- tering was 2120,70. De weekomzet beliep 2182 kontrakten en de openstaande positie was 2602 (v.w. 3551). Stembevoegde ingelanden van bovengenoemd wa terschap worden uitgenodigd tot bijwoning van een districtsvergadering, te houden op: a. vrijdag 11 april 1969, des namiddags 2.00 uur in de Gehoorzaal te Hoek, voor district I; b. vrijdag 18 april 1969, des namiddags 2 uur in café „De Oude Brug" te Sas van Gent, district II. .Stembevoegd is over het algemeen de eigenaar, erf pachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of andere za kelijke gerechtigde van tenminste 2 ha schotbaar in het waterschap gelegen ongebouwde eigendom men, alsmede de eigenaar, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of andere zakelijk genothebbende van in het waterschap gelegen gebouwde eigendom men, en wegens deze eigendommen in het geschot is aangeslagen naar een belastbare opbrengst voor de grondbelasting dan wel een geschatte opbrengst van tenminste 150, District I omvat de polders of waterschappen: Braakman, De Loose, Dijckmeester, Goessche, Groote- en Kleine Isabella, Kleine Stelle, Koude, joven- en Willemskerke, Mossel, Nieuw Neuzen, Oud-Westenrijk, Philippine, Vlooswyk. District II omvat de polders of waterschappen: Bonte, Eugenia, Ghellinck, Groote of Oude Sint Al bert, Kanaal, Kleine Sint Albert of Sas van Gent, Kleine Zevenaar of Noord Westenrijk, Louisa, Nieuw Westenryk, Oud-Vogelschor of Zuid-Westen rijk, Pierssens, Poel, Seydlitz, Sluis, Stad Philip pine, St Pieters, Stroodorpe, Van Remoortere, Van Wuijckhuise, Verdronken poldert je ten Zuidoosten van Philippine, Vergaert, Visart, de niet tot enige polder of enig waterschap behoord hebbende gron den en wateren in de gemeente Sas van Gent, als mede de ten westen van het kanaal van Terneuzen naar Gent gelegen gedeelten van de polders of waterschappen Autriche, Koegors c.a. Nieuwe bij Sas van Gent (Oostdeel), Nieuw Papeschor, Oude Zevenaar, Papeschor en Westdorpe of Nieuw Vogel schor. Hoek, 1 april 1969. De Dijkgraaf, H. P. WOLFERT. MARKT GOES (1 april 1969) Peulvruchten: Erwten (klein groen) boeren- schoon af boerderij 35,tot 62,capucijners, geen notering wegens gebrek aan belangstelling; bruine bonen 35,tot 65,(moeilijk te plaat sen). Beide per 100 kg. Laatste notering. Aardappelen: Bintje, nul mm en opw. binnenl. kwaliteitseisen 12,tot 14,per 100 kg, af boerderij op auto geleverd. Sorteerkosten voor rekening koper. Voeder aardappelen 5,50 tot 6, per 100 kg. Uien: Onafgestaart op auto geleverd 1015 cent per kg. Hooi en stro: Tarwestro van 60,tot 65, gerstestro van 60,tot 67,50; erwtenstro van 85,tot 90,Alles op auto geleverd en per 1000 kg. Vlas: Ongerepeld 2025 cent; gerepeld 2033 cent; beschadigde en afwijkende partijen 1320 cent per kg. Alles op auto geleverd. Eieren: De prijs bedraagt ƒ2,14 tot ƒ2,40 per kg, afhankelijk van het af te leveren kwantum. PEULVRUCHTEN (//100 kg) Bruine bonen, prima doorsnee: april 75,bie den; mei 74,bieden; juni 73,bieden/75,laten. Capucijners 5 april 58,bieden. Groene erwten 3%: april 71,75—72,00—72.25 gedaan; mei 72,50— 73,gedaan; juni 73,bieden. Groene erwten 6 april 69,50 bieden/70,laten; mei 70,nom. Schokkers 5 april 113,nom.114,laten; mei 113,nom.114,laten. UIENPRJZEN (//IOC kg) Noordscharwoude: kl. 1 grof 27,7029,40; middel 20,90—22,50; kl. 2 grof 27,70; middel 15,50—18,50; drielingen 12,0014,00; aanvoer 27 ton. Groote broek: kl. 1 grof 29,50—30,90; middel 20,70—25,20; drielingen 10,30; kl. 2 grof 18,40; middel 7,6017,60; drielingen 9,50—9,80; aanvoer 12 ton. St. Maartens dijk: kl. 1 middel 19,10; aanvoer 10 ton. Medemblik: kl. 1 middel 21,80—23,90; kl. 2 middel 19,30—21,80; aanvoer 9 ton. MELKVEESTAPEL GROTER DAN VORIG JAAR AANTAL LEGHENNEN BREIDT ZICH VERDER UIT Volgens het C.B.S. zijn de uitkomsten van de steek proef „Landbouwproduktie" per 1 februari 1969 als volgt. Rundvee. Het aantal melkgevende koeien was op 1 februari 1969 5 groter dan op 1 februari 1968 (resp. 1.234.000 en 1.174.000 stuks). De droogstaande drachtige koeien waren ten opzichte van vorig jaar 1 februari toegenomen met 26.000 stuks tot 659.000 stuks. Het aantal stuks gedekt jongvee was 3 lager dan 1 februari vorig jaar (resp. 411.000 en 423.000 stuks). Het mest vee nam toe met 44 000 stuks tot 418.000 stuks op 1 februari 1969 12 Varkens. Het totaal aantal varkens was op 1 fe bruari 1969 139.000 stuks lager dan op 1 februari vorig jaar 3 In verband met wijzigingen in de vraagstelling kan geen goede vergelijking worden ge maakt met de uitkomsten van vorig jaar. Leghennen. Het totaal aantal leghennen was op 1 februari 1969 ruim 13 groter dan vorig jaar op 1 februari (resp. 18,0 min en 15,9 min stuks). De uit breiding deed zich zowel bij de leghennen jonger dan 1 jaar 10 ais bij de oudere hennen voor 18 r lazen in een almanak van 1834 gekregen van een vriend toevallig dat de grasmaand april om 1 uur 's morgens in de Steenbok met hel der weer zou beginnen na een regenweek. Dat klopte met het jaar 1969! 135 jaar later, by ons is het net zo. Het laatste weekend 7 mm die ons maan dag wat afremde, na een prachtige week om te werken op de akker. Hoewel het wel koud was, vooral op de halfautomatische aardappelpootma- chine! Maar we hebben het daarop in het voorjaar nog nooit warm gehad! De lentemaand maart was dit jaar wel heel koud; vooral vergeleken met vorig i'aar toen we zelf een paar warme dagen van 20° C. ladden. En nu is het kwik nooit hoger dan 12° C. geweest en meest onder de 10° C. Er is vorige week flink wat gezaaid. De precisie- zaaimachines hebben heel wat bietenzaadjes prima op afstand in de grond gelegd, ze hebben de gewone zaaimachines geheel verdrongen. De reeds genoem de halfautomatische pootmachines worden nog ge bruikt tot ze versleten zijn en we zien als maar meer geheel automatische komen. Het personeel wordt als maar geringer in aantal en dat telt ook mee. Het klaarmaken van aardappelland ging dit voorjaar prima, de aangedreven eggen hadden er geen moeite mee om kluitloze wiggen te maken, de grond was goed uitgevroren en droog. Je kunt er met je handen zo fijn in roeren zonder kluiten tegen te komen. De temperatuur gaat lan^aamaan naar boven, dat kan je toch overal wel aan zien. De tarwe en het gras worden groener, de knoppen aan de bomen zie je al meer zwellen. Het haantje van de toren dat drie weken steeds maar het noordoosten in keek, slaat nu een nieuwe koers in en staat het zuidwes ten in te turen! De huisvrouwen, die maar steeds mopperden op het koude weer, zijn toch aan de gang gebleven. Hetgeen naar buiten moest was in een paar uur goed opgefrist en doorgewaaid. Ze hebben ook allen een streefdatum in haar hoofd wanneer ze klaar moeten zijn. Precies zoals wij denken te proberen voor de Pasen rond te staan. Maar ze zeggen dit nooit evenmin als wij dat doen. Daar zijn we al eens meer van verjaard! Tien mm regen en alles ligt stop. Toch kunnen we voor dit voor ons niet zo leuk voorjaarswerk van de vrou wen begrip hebben. Wij maken ons land weer prima in orde en zij, hun domein, het huis. Dat moet ook schoon de nieuwe lente in. Vroeger zeiden de boe ren altijd: „Ik bin klaer, allcene nog wat blokken". Dat was een vanzelfsprekend iets en hij telde dit niet mee met de voorjaarszaai. VARKENSNOTERINGEN COVECO Geklassificeerden: 6880 kg la 3,37; 2a, Ib ƒ3,25; 3a, 2b, lc ƒ3,20; 3b, 2c, 3c ƒ3,15; 4 en Cc 3,09; 81—85 kg la 3,37; 2a, lb 3,25; 3a, 2b, lc 3,20; 3b, 2c, 3c 3,15; 4 en Cc 3,09; 86—90 kg la 3,32; 2a, lb 3,20; 3a, 2b, lc 3,15; 3b, 2c, 3c 3,10; 4 en Cc 3,04; 91—100 kg la 3,22; 2a, lb 3,10; 3a, 2b, lc 3,05, 3b, 2c, 3c 3,—; 4 en Cc 2,94. Onge- klassificeerden: 101110 kg ƒ3,02; 111150 kg 2,92. CONFERENCE WERD DUURDER LANG is er gewacht op een prijsstijging voor peren en tegen het eind van het aanvoersei- zoen is ze toch nog gekomen. Vorige week dinsdag was er reeds sprake van een vaste stemming voor dit produkt en in het eind van de week trok de prijs verder aan. Toen werd voor de grote en middelmaat klasse 1 tussen 53 en 57 cent per kg betaald en de maat 5560 mm werd toen verkocht voor een prijs van rond 50 cent per kg. De kleine maat werd vooral gekocht voor En gelse rekening en de grotere maten gingen naar België en Frankrijk. Uit de afzetpools bij de Zeeuw se veilingen kon nog een behoorlijk aanbod worden geleverd en de kwaliteit is over het algemeen bij zonder goed. Jammer is dat de peren zo ver zijn geruimd dat deze prijsstijging op de totale pool- prijs weinig invloed meer kan hebben. Saint Remy was er ook nog wat te koop in Zeeland maar de vraag naar deze stoofperen was klein en de prijzen bleven zwaar teleurstellend. De beste kwaliteiten kwamen weinig boven 25 cent per kg. Het bewaren van deze peer is wel een tegenvaller geworden. Wat de appels betreft ging het in hoofdzaak om de Golden Delicious waarvoor de belangstelling behoorlijk bleef. De beste partyen kwamen aan 70 cent per kg en de gewone partijen klasse 1 kwa liteit deden voor wat de grote en middelmaat be treft tussen 60 en 65 cent per kg. De kleine maten deden tussen 40 en 55 cent per kg. Klasse 2 kwali teit was gemiddeld ongeveer 10 cent per kg goed koper. Wat de Jonathan betreft was er veel belangstel ling voor de weinige partijen zeer fraai gekleurde appels, waarvoor dan prijzen werden betaald van 65 tot 75 cent per kg. De gewone kwaliteit van dit ras noteerde rond en iets boven 50 cent per kg en wanneer er weinig kleur op zat kreeg de teler rond 40 cent betaald.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 29