21 Kengetallen Bedrijf Bedrijfsplan Grasland 2.7 g.v.e./ha a. met bietenkoppen b. met droge pulp Aantal melkkoeien Wintertarwe Zomertarwe Zomergerst Vlas Graszaad Suikerbieten fer bedrijf Totale opbrengsten Toeger. kosten en totale kosten Netto-overschot Arbeidsinkomen Arbeidskosten Werktuigkosten Werk door derden Totale bewerklngskosten Per ha Opbrengsten Kosten Netto-overschot Arbeidskosten Werktuigkosten Werk door derden Totale bewerkingskosten Per bewerkingseenheid Netto-overschot per ondernemer Arbeidsinkomen per ondernemer Benodigde arbeidsuren/ arbeidskracht Arbeidsinkomen per uur Bewerkingseenheid per arbeidskracht Arbeidsinkomen/ bewerkingseenheid A B C D E F G H I 25 ha 50 ha 75 ha 100 ha 50 ha 75 ha 100 ha 75 ha 100 ha Lw. l.w. l.w. l.w. l.w. l.w. -f- l.w. e.m. e.m. -f gem. stal gem. stal gem. stal gem. stal gem. stal 10 20 30 40 18.60 30 37.35 27.35 36.03 1.5 3 4.5 6 11.40 15.25 25.65 16.90 22.97 23 46 69 92 60 90.5 126 88.5 118 5 10 15 20 10 15 20 10 20 2.5 2 2 3 3 3.5 3 10.5 7.5 3 5.5 7 2.25 4.5 3.75 4.5 3 4.5 3.75 7.5 11.25 15 7 11.25 14 10.25 13.5 Opbrengsten en kosten 77956 154994 234104 312561 170909 257806 348088 254134 339114 72451 140018 207941 277058 155766 224871 197181 219533 284030 5505 14976 26163 35503 15143 32935 50907 34601 55084 16505 36976 59163 79503 37143 65935 94907 67601 99084 Bewerkingskosten 11000 22000 33000 44000 22000 33000 44000 33000 44000 8137 13897 17085 22260 16147 18660 23610 24435 29385 6835 11332 18484 24907 10110 15236 19455 4715 6310 25972 47229 68569 91167 48257 66896 87065 62150 79695 Opbrengsten en kosten 3118 3100 3121 3126 3418 3437 3481 3388 3391 2898 2800 2772 2771 3115 2998 2972 2927 2840 220 300 349 355 303 439 509 461 551 Bewerkingskosten 440 440 440 440 440 440 440 440 440 325 278 228 223 323 249 236 326 294 273 227 246 249 202 203 195 63 63 1038 945 914 912 965 892 871 829 797 7.91 7.19 6.87 6.83 6.97 6.37 6.22 6.02 5.79 5505 7488 8721 8876 7572 10978 12727 11534 13771 16505 18488 19721 19876 18572 21978 23727 22534 24771 2013 2097 2104 2110 1976 1991 2059 2082 2076 8.20 8.82 9.37 9.42 9.40 11.04 11.52 10.82 11.93 3284 3284 3329 3335 3464 3499 3498 3443 3440 5.03 5.63 5.92 5.96 5.36 6.28 6.78 6.55 7.20 Omschrijving Bedrijf G H Gebouwen en verhardingen Werktuigen enz. nieuw waarde Rundvee Vermogensbeh. bij pacht zonder woning Vermogensbeh. bij 50 grond in eigendom Woning voor elke ondernemer Totale vermogensbehoefte Per ondernemer 43750 33000 71650 66000 89400 113400 99000 132000 Omschrijving Bedrijf Arbeidsinkomen Berekende rente Afschriivingen Totaal beschikbaar Privé belastingen enz. Beschikbaar voor rente, aflossing en vervanging Jaarliikse vervanging werkt. etc. Beschikbaar voor rente en aflos. Nodig voor rente en aflossing Toename liquide middelen Toename eigen vermogen Arbeidsinkomen Berekende rente Totaal Te betalen rente Fiskaal inkomen Privé uitgaven Toename etaen vermogen Toename eigen vermogen per ondernemer Bedrijf A werkt zelfstandig, behalve enkele werk tuigen die met één of twee andere bedrijven worden geëxploiteerd. De loonwerker neemt verschillende werkzaamheden voor zijn rekening. Om het bedrijf rond te zetten zijn 2013 uren nodig, hierbij komen nog 400500 uren voor algemene werkzaamheden. Het bedrijf vraagt dus 2500 uren per jaar. Het ge heel is een behoorlijk zware belasting, zeker wanneer men bedenkt dat er ook geen vrije zaterdag en zondag overschiet. Het arbeidsinkomen is vrij normaal voor een dergelijk goed geleid bedrijf. Bedrijven B, C en D respektievelijk 2, 3 en 4 bedrij ven die met machines en arbeid samen werken. De loonwerker neemt verschillende werkzaamheden voor zijn rekening. Het aantal uren per man schommelt om de 2100, waarbij de uren voor algemene werk zaamheden nog geteld moeten worden. Het arbeids inkomen ten onzichte van bedrijf A stijgt met f 2000,— tot f 3000,—. 50'>00 100000 150000 200000 100000 150000 200000 150000 200000 154750 693650 1022400 1357400 750050 1080400 1391200 1102200 1405800 154750 346825 340800 339350 375025 360133 347800 367400 351450 A B C D E F G H I 16505 36976 59163 79503 37143 65935 94907 67601 99084 7031 13492 19601 25929 15589 21884 27828 22630 28182 8650 16032 22602 29672 18282 24242 29292 26242 31292 32186 66500 101366 135104 71014 112061 152027 115873 158558 15000 31000 46500 62000 31000 48000 66000 48000 66000 17186 35500 54866 73104 40014 64061 86027 67873 92558 4375 7165 8940 11340 8665 9990 12240 12490 14740 12811 28335 45926 61764 31349 54071 73787 55383 77818 14225 29600 43478 57544 32151 46145 59110 47257 59854 1414 1265 2448 4220 802 7926 14677 8126 17964 16505 36976 59163 79503 37143 65935 94907 67601 99084 7031 134S2 19601 25929 15589 21884 27828 22630 28182 23536 50468 78764 105432 52732 87819 122735 90231 127266 8274 16198 23917 31637 17446 25124 31929 25582 32235 15262 34270 54847 73795 35286 62695 90806 64649 95031 15000 31000 46500 62000 31000 48000 66000 48000 66000 262 3270 8347 11795 4286 14695 24806 16649 29031 262 1635 2782 2948 2143 4898 6202 5550 7258 Tevens worden verschillende werkzaamheden ge makkelijker rondgezet. De direkte werkzaamheden aan het vee worden door ieder afzonderlijk gedaan, behalve wanneer er ziekte of dringende zaken zijn, dan neemt men ook deze werkzaamheden van elkaar over. Bedrijf E, F en G respektievelijk 2, 3 en 4 man die volledig samen werken met een gemeenschappelijke ligboxenstal voor het vee, waardoor de arbeid aan de veehouderij belangrijk verlicht wordt, o.a. melken in een doorloopmelkstal en opslag van de melk in een koeltank. Moderne apparatuur bij het melken als melkleiding en tank is tevens vlugger rendabel bij een grotere veestapel. Bij de. bedrijfsuitkomsten is er geen rekening gehouden met de in het vooruitzicht gestelde hogere melkprijs van 1 cent per kg voor ge koelde melk, terwijl wel de investering voor de koel tank gerekend is. Bij1 deze bedrijven zou 1 cent per kg melk een inkomensverhoging geven van respektie- Goedkope hooiopslag 103000 206000 309000 412000 227000 325000 390000 325000 390000 86650 99900 122400 124900 147400 86400 130500 178800 127300 168400 179750 343650 497400 657400 400050 555400 691200 577200 705800 125000 250000 375000 500000 250000 375000 500000 375000 500000 velijk 2640,—, 3982,— en 5544,—. Het bedrijfsplan wordt rondgezet in ±- 2000 arbeidsuren, waarbij de algemene uren nog gerekend moeten worden, die echter bij deze volledige samen werking belangrijk lager zijn dan bij de bedrijven A t/m D. Bedrijven H en I, 3 en 4 man, die volledige samen werken, waarbij de meeste grotere machines even eens gezamenlijk geëxploiteerd worden, behalve de precisiezaaimachine en de maaidorser Er is een ge meenschappelijke stal als bij de bedrijven E t/m G. Het arbeidsinkomen stijgt nog wat ten opzichte van de bedrijven F en G. Het verschil van respektievelijk 556,en 1044,is echter niet groot. Bedrijf I ten opzichte van bedrijf A levert echter e<m verschil in arbeidsinkomen van 8266,of 3,63 per ar beidsuur, waarbij tevens bedacht moet worden dat melken in een doorloopmelkstal arbeidsverlichting geeft, terwijl om de beurt een vrij weekeinde ook wel prettig is. Wanneer gekoelde melk 1 cent per kg meer opbrengt, is dit voor de bedrijven een verho ging van inkomen met resp. 3894,en f 5192, VERMOGENSBEHOEFTE De vermogensbehoefte bij pachtvan de grond en buiten eigen woning, varieert per ondernemer van -f- 165.000,tot 200.000Rekent men de grond voor 50 op eigenaarsbasis en 50 pacht, en een nieuwe woning op 50.000,dan varieert de ver mogensbehoefte per ondernemer van f 340.000, tot f 375.000,De vermogensbehoefte is bij bedrijf D het laagste en bij bedrijf E het hoogste. Moet ale grond op eigenaarsbasis worden berekend, dan zijn de kosten bij voorfinanciering stichting be heer landbouwgronden 5 van f 10.000 4- 100, grondlasten, etc. 600,per ha, dus een verschil van 350,per ha met de berekende pacht in dit rapport. De bedrijven A, B, C en E hebben dan een negatief netto-overschot. Voor elk geval zal de finan ciering afzonderlijk moeten worden bekeken De liquide middelen zullen op de bedrijven A, B en E alleen toereikend -zijn bij sober te leven waardoor de privé uitgaven onder het opgevoerde bedrag van 15.000,respektievelijk van f 15.500,blijft. Van de andere bedrijven is de liquiditeit voldoende tot goed, vooral de bedrijven G en I komen naar voren. De toename van het eigen vermogen is vooral bij bedrijf A zeer gering. De bedrijven F t/m I komen hier gunstig uit. De aantrekkelijkste opzet lijkt bedrijf I waar 4 on dernemers het bedrijf gezamenlijk voeren met een eenvoudig bouwplan met 27.5 ha graan. 13.5 ha bie ten, 59 ha grasland en 118 melkkoeien. Het financieel resultaat steekt zeer gunstig af t.o.v. de bedrijven A t/m E. Een verschil van het arbeidsinkomen van ruim f8000,per ondernemer kan in de toekomst het „zijn" of „niet zijn" van de boer betekenen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 21