Bestrijdt uievlieg met SAPECRON®- Granulaat LIGTERMOET CHEMIE NV Samenwerking gemengde bedrijven (Vervolg- van vorige pagina) Volkomen veilig voor het gewas. Zeer geringe dosering - max. 12 kg/ha. Door speciale formulering eenvoudig en schoon verwerkbaar. Stuift niet I Gelijkmatige korrelgrootte. SAPECRON - dodelijk voor de uievlieg I POSTBUS 699 - ROTTERDAM - TEL. 010-236420 20 Geregistreerd handelsmerk van Ciba A.G.. Basel VOEDERING Het hooi kan door middel van een hooiruif worden verstrekt. De toediening van kuilvoer kan plaats vinden met een zelflossende wagen met zijafvoer rechtstreeks in de voerbakken. In de ligboxenstal zal het krachtvoer in de doorloopmelkstal met een voederautomaat worden gegeven. Het bieteloof zal voor als vers mate riaal vervoederd worden. Met de voorlader laden op een zelflossende wagen en rijdende langs de bak leeg draaien, is een passende methode. Het bieteloof van 3 van de oppervlakte zal als kuil worden gewonnen, de verwerking als bij gras- kuil. MELKEN Het melken zal in de grupstallen plaats vinden, op de stand met een melkleiding en 2 apparaten. In de ligboxenstal zal een dubbele 4- of 5-stands visgraatdoor- loopmelkstal met 410 apparaten worden gebruikt. De melk zal in een koeltank worden opgevangen. VERWERKING VAN DE MEST In de dubbele Hollandse stal bij de bedrijven A t/m D zal drijfmest worden toegepast. Bij de bedrijven E t/m I is een ligboxenstal met betonnen roostervloer en onderliggende mestkelder in het plan opgenomen. In alle gevallen wordt voor het uitrijden van de mest gebruik gemaakt van een mengmestverspreider. 6-L69 ORGANISATORISCHE ASPEKTEN Bij gezamenlijke bedrijfsvoering met veehouderij vragen de volgende aspekten de aandacht. De werkverdeling tussen de partners; men kan zich specialiseren in de onder delen; Het akkerbouwgedeelte vraagt maar een gedeelte van het jaar arbeid; Een eenheid van 120 melkkoeien met bijbehorend jongvee levert ongeveer werk voor 3 man; Het werk kan in de weekeinden door twee man gemakkelijk worden rond- gezet; Een goede benutting van de toenemende technische mogelijkheden op het gebied van gewassen, voederwinning, voederen, verzorgen en melken; Het melken in een doorloopmelkstal is aangenamer en sneller werken en geeft geen produktieverlies; De uniformiteit in melkbaarheid en het produktienlveau is belangrijk voor het tempo van het melken; Gezondheidstoestand en bevruchtingsresultaten zijn in een ligboxenstal zeker niet ongunstiger dan op een grupstal; Onthoornen van de dieren is noodzakelijk, maar toegepast bij kalveren levert het geen grote bezwaren op. DE JURIDISCHE KANT Het gezamenlijk exploiteren van grond, gebouwen, werktuigen en rundvee is een ingrijpende vorm van samenwerking. Door de hoge investering bij een der gelijke opzet zijn de deelnemers voor een lange termijn aan deze bedrijfsexploi- tatie gebonden. De organisatievorm en de aansprakelijkheid zijn van groot belang voor het goed funktioneren van een dergelijke samenwerking. De rechten en plichten moeten duidelijk omschreven worden. Het opstellen hier van moet in overleg met een deskundige op dit terrein plaats vinden. De deel nemers zullen mentaal geschikt moeten zijn voor samenwerking. Men zal bij ei kaar moeten passen wil een samenwerking niet spoedig stranden. Een goede zakelijke juridische opzet is noodzakelijk maar niet voldoende om te slagen met deze opzet. Alleen modern denkende mensen met gemeenschaps zin zullen slagen. - Naast het zaaien van suikerbieten gebruikt men de precisiezaal machine ook meer en meer voet het zaaien van uienzaad en bonen

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 20