MEDEDELINGEN 18 TER DEKKING STELLEN NIET GOEDGEKEURDE HENGSTEN VERBODEN De onlangs vastgestelde wijziging van de Ver ordening hengstenhouderij van het Landbouw schap blijkt aanleiding te zijn tot verkeerde opvat tingen over wat thans wel en wat niet zal zijn toe gestaan t.a.v. het houden en ter dekking beschik baar stellen van goedgekeurde hengsten. Ingetrok ken werd de bepaling, dat niet goedgekeurde heng sten van 2% jaar en ouder gecastreerd moeten wor den. Bovendien werd het verbod om paarden en pony's te kruisen afgeschaft. Het ter dekking beschikbaar stellen van niet goedgekeurde hengsten blijft echter verboden. Dit is alleen toegestaan indien de houder van de hengst HO-Z-U-BRA-STIERENKEURING TE ETTEN-LEUR (N Br.) De jaarlijkse centrale stierenkeuring voor zuid west-Nederland zal op vrijdag 11 april gehouden wor den in de veemarkthal met bijbehorend demonstratie- terrein te Etten-Leur. Door de gezonde samenwerking van de vier organiserende provincies Zuid-Holland, Zeeland, Utrecht en Noord-Brabant is deze dag lang zaamaan voor geheel Nederland een begrip geworden. De uitvoerige katalogus vermeldt 181 stieren, met uitvoerige en belangrijke produktie-afstammings- gegevens welke de geïnteresseerde bezoeker alle ge wenste gegevens verstrekt. Het aantal opgegeven stieren is wat geringer dan in 1968, wat aan de aan gevoerde kwaliteit geen afbreuk zal doen. Om half tien wordt een aanvang genomen met de keuring. Begonnen wordt met de éénjarige stieren waarvan er ongeveer 75 aanwezig zijn welke over een 5-tal rubrieken worden gekeurd. f De keuring wordt om 12.30 uur besloten met een défilé waaraan alle eerste prijswinnaars deelnemen. Katalogi kunnen op aanvraag van te voren wor den toegezonden. Inlichtingen en katalogi: Secreta riaat Commissie Ho-Z-U-Bra-stierenkeuring, Delprat- singel 4, Breda, tel. 0160035125. ALGEMENE VERGADERING VERENIGING NEDERLANDSE BLOEMISTERIJ De algemene voorjaarsvergadering zal op maandag 28 april 1969 n.m. om 14.00 uur in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen - Mariaplaats 27 te Utrecht worden gehouden. ZOMERVERGADERING PEULVRUCHTEN STUDIE-COMBINATIE Noteer alvast de datum waarop de zomervergade ring van de P. S. C. gehouden zal worden n.l. 4 juli a.s. te Wageningen. in het bezit is van vergunningsbewijs van het Land bouwschap voor deze hengst. Deze vergunningsbe wijzen worden verstrekt door de betreffende stam boekvereniging of door de commissie Hengsten houderij van het Landbouwschap. De Paardenwet is niet gewijzigd. Dit houdt in dat allé in de Paardenwet voorkomende gebods- en verbodsbepalingen o.a. de verplichting tot aan gifte van een hengst van twee jaar of ouder zijn gehandhaafd. In overleg met de stamboeken is bij de controlerende instanties aangedrongen op een effektieve controle op de naleving van de Paarden wet en de Verordening hengstenhouderij. LOSLOPEND VEE Met het komende voorjaar in 't zicht en de ver wachting dat er in het uitgestrekte gebied „De Poel" weer stieren zullen worden geweid, wijst B. en W. van Nisse's Heer Abtskerke op de bepalingen in de politieverordening van deze gemeenten waarin, wat dat betreft, vastgelegd is: Het verboden is stieren, van negen maanden en ouder te laten loslopen of op zodanige plaats vast te zetten, dat zij' een voetpad, rijweg of landen aan derden toebehorende kunnen bereiken. Hetzelfde geldt voor de hengsten van twee jaren en ouder. Is echter de weide geheel met palen omheind, minstens één meter boven de begane grond uitstekend van min stens drie rijen prikkeldraad voorzien, en van deug delijk materiaal, dan is los laten lopen op het perceel toegestaan. Moeilijkheden, eventueel processen-verbaal, kun nen voorkomen worden indien de desbetreffende maatregelen op de juiste wijze worden getroffen. BESPUITEN WATERLOPEN IN ZUID-BEVELAND Van de zijde van het waterschap wordt er op gewezen, dat in de maanden april t/m septem ber de plantengroei in de waterlopen zal wor den bespoten met chemische middelen. Ter voorkoming van schade wordt aangeraden geen water uit de waterlopen te gebruiken voor be sproeiing en bespuiting of als drinkwater voor het vee. Om een doeltreffende bestrijding van de vegetatie mogelijk te maken wordt de mede werking van de grondgebruikers gevraagd om geen riet e.d. af te maaien. GESLAAGD VOOR TUSSENPROEF INAS-EXAMEN Huishoudschool „Prinses Juliana", Zierikzee UET tussenproef-examen van de 2-jarige Inas- opleiding is van 13 t/m 25 maart door 53 leer lingen afgelegd. Op een feestelijke bijeenkomst met Commissie van Toezicht, ouders en personeel der school heeft de uitreiking van het insigne aan de 51 geslaagde leerlingen plaats gehad. In hun groe ne uniform maakten de leerlingen een blijde en fleurige indruk en heel trots ontvingen ze het speldje uit handen van mevr. Kastelein, die op deze middag de aanwezigen het welkom toeriep en een woord van gelukwens tot de leerlingen sprak. Daarna feliciteerde de direktrice, mede namens het personeel, leerlingen en ouders en reikte de rapporten en stageboekjes uit. Mej. Van Liere ver telde een en ander over de komende stageperiode, die de meisjes zullen doorbrengen in ziekenhuizen, bejaardeninrichtingen en gezinnen en wees er hun op dat hun een heel mooie taak staat te wachten, dat men veel van hen verwacht en dat zij hun beste krachten dienen te geven om hun werk zo goed mogelijk te verrichten. Zij wenste hun een goede en gelukkige stage toe. IUE leerlingen ontvangen voor gezin, inrichting en ziekenhuis een z.g. stageboekje, waarin een verslag over de praktijkperiode wordt opgetekend. Deze stage is heel belangrijk en telt mede bij de beoordeling der eindproef. Is een stage onvoldoen de dan wordt de leerlinge onherroepelijk afge wezen, ook al zou het theoretische gedeelte goed zijn. De meisjes brengen de stage door als volgt: Zes maanden in de ziekenhuizen; te Dordrecht: Refaja en Diaconessenhuis en het Gemeentezieken huis; te Rotterdam: Deltaziekenhuis, Academisch ziekenhuis Dijkzigt, Havenziekenhuis en Sophia kinderziekenhuis; te Vlaardingen: Het Zonnehuis, en te Zierikzee: Zweedse Rode Kruis ziekenhuis. Drie maanden in een bejaardeninrichting en wel: te Goes: rusthuis „Gasthuis" verpleeginrichting „Ter Valcke" en Algemeen Verzorgingshuis; te Zierikzee: rusthuis „Irene" en „Ons Huis"; te Haamstede: rusthuis „Duinoord", en te 's-Heer Arendskerke: rusthuis „Poelwyck". Twee maanden in een gezin, terwijl ze één maand vakantie hebben. Na de stage komen ze nog drie maanden op school en moeten dan eindexamen doen, waarna ze dan gediplomeerd Inas zijn. Met dit diploma kunnen ze in verschillende beroepen terecht, o.a.: vooroplei ding voor verpleegster, doorgaan in kinderbescher ming, assistente in dieetkeukens in ziekenhuizen en inrichtingen, bejaardenverzorgster enz. ONDERSTAANDE leerlingen zijn geslaagd voor het tussenproef Inas-examén. Zierikzee: N. den Boer, J. Geluk, S. Hage, A. v. d. Hoek, T. Meerdink, L. Moermond, D. van Oeveren, L. Plaating, M. Steutel, C. v. d. Welle en S. v. d. Werf. Burgh: M. Bakker, C. Gerum en J. Steur. Kerkwerve: I. v. d. Berg, E. Bolkenbaas, J. v. d. Houten, M. Smits en L. Stouten. Haamstede: C. Landegent, M. van Pesch en D. Stoel. Brouwershaven: R. de Jonge, M. van Leeuwen, I. Matthijsse en I. Rijnberg. Schuddebeurs: L. de Keijzer. N oordgouw e: I. Kurvink. Dreischor: C. Heijboer. Nieuwerkerk: N. Heijboer, M. Flikweert, N. Flik- weert en N. van Klinken. Zonnemaire: A. v. d. Houten. Oosterland: K. v. d. Bos. Bruinisse: N. v. d. Bos en W. Verwijs. Duivendijke: M. Bijl. St. Philipsland: A. van Dommelen. Dirksland: N. Bakker, T. Hameete, J. v. d. Kloos ter en J. van Nieuwenhuijzen. Middelhamis: D. Buth, I. Groeneveld, J. Lokker, A. v. d. Velde, M. Wijk en N. de Groot. Melissant: J. Leijdens. WolphaartsdijkF. Kakebeeke, 1 ZITDAGEN BOEKHOUD- BUREAU Oostburg: Woensdag 9 april in café „De Windt". Zierikzee: Donderdag 10 april in hotel „Huis van Nassau". Middelburg: Donderdag 10 april in hotel „De Eendracht". Kortgene: Donderdag 10 april in hotel „De Ko renbeurs". St. Philipsland: Vrijdag 11 april in hotel „De Druiventros". VOEDERBIETEN EN VERGELINGSZIEKTE Gaarne vestigen wij nogmaals de aandacht op het voorschrift dat het na 1 april verboden is nog voeder bieten of restanten daarvan in voorraad te hebben waarop blad of spruiten voorkomen. Zoals bekend is de bedoeling hiervan het zoveel mogelijk voorkomen van jonge bietenpercelen met vergelingsziekte. Wanneer na deze datum nog bieten aangehouden worden moet ervoor gezorgd worden dat deze steeds geheel spruitvrij zijn en biijven, ook wanneer men ze opslaat in schuur, koelcel of elders. BESTEMMINGSPLANNEN Axel: De gemeenteraad heeft bepaald dat de vast stelling van een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied dat voornamelijk wordt begrensd door de spoorlijn, de Singelweg en de Stationsstraat. Voormeld raadsbesluit ligt voor een ieder ter inzage. Hulst. Vanaf 31 maart ligt gedurende een maand ter inzage het door de raad vastgestelde bestem mingsplan „West II" met bijbehorende voorschriften, betrekking hebbende op gronden gelegen bij de Ti- voliweg. Gedurende bovengenoemde termijn kunnen zij, die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend bij G. S. bezwaren tegen dit plan in dienen. Mariekerke. Met ingang van 20 maart ligt geduren de een maand ter inzage het raadsbesluit waarbij is verklaard dat ingaande 5 april een bestemmingsplan in voorbereiding is voor het gebied tussen de Burge meester Huijsmanstraat, de Dorpsstraat en de grens van het bestemmingsplan Kom Meliskerke. Bruinisse. Met ingang van 1 april ligt gedurende een maand ter inzage het besluit van G. S. tot gedeel telijke goedkeuring van het raadsbesluit waarbij de v eerste herziening van het bestemmingsplan „West II" werd vastgesteld. Het bestemmingsplan met de daar bij behorende voorschriften ligt mede gedurende bovengenoemde termijn ter inzage. Door G. S. is ge deeltelijk goedkeuring onthouden aan enkele artikelen van de bij het bestemmingsplan „West" II behorende voorschriften. Een ieder, die zich tijdig met bezwaren zowel tot de gemeenteraad als tot G. S. heeft gewend, alsmede een ieder, die het niet eens is met do gedeel telijke onthouding van goedkeuring door G. S. aan de voorschriften behorende bij het plan kan gedurende de h iervoren genoemde termijn tegen de genoemde beslissing van G. S. beroep instellen bij de Kroon. Sint Maartensdijk. Met ingang van 31 maart ligt ge durende een maand ter inzage het ontwerp-bestem- mingsplan kom, omvattende het gebied, begrensd door de Oostsingel, de Haven en de Westvest, als mede een aantal in de directe omgeving gelegen percelen. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk bij de gemeenteraad bezwaren in dienen tegen het ontwerp. Middenschouwen. Met ingang van 3 april ligt ge durende een maand ter inzage het besluit van G. S., waarbij is goedgekeurd het door de raad dszer ge meente vastgestelde en mede ter inzage liggende be stemmingsplan „Zomerhuizenterrein Scharendijke 1966". Zij, die zich tijdig met bezwaren tot de ge meenteraad en tot G. S. hebben gewend, kunnen ge durende bovenvermelde termijn bij de Kroon beroep instellen. RADIO Dinsdag 8 april a.s., Hilversum I, 12.3012.40 uur: Serie: „Verbetering van de kwaliteit van het water noodzaak", ir. J. Verkoren van de Cultuurtechnische Dienst te Utrecht. „De gevolgen van het koude voof*- jaarsweer voor het Noorden des lands", m.m.v. ir. J. Vollema, rijkslandbouwconsulent voor Noord-Fries land. Vrijdag 11 april a.s., Hilversum I, 12.3012.40 uur: „Vogelsterfte, een teken aan de wand, wees voorzich tig met het gebruik van bestrijdingsmiddelen", m.m. v. de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen, de directie Faunabeheer van het ministerie van land bouw en visserij en het Instituut voor Toegepast Bio logisch Onderzoek in de Natuur ITBON te Arnhem.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 18