Dagelijks Bestuur ZLM vergaderde 17 TELEURSTELLEND EN VERHEUGEND EVENEENS teleurstellend achtte de vergade- ring het, dat bij de behandeling van de land bouwbegroting 1969 in de Tweede Kamer de minis ter van Landbouw, ir. J. P. Lardinois, desgevraagd heeft medegedeeld, dat het niet in het voornemen van de regering ligt gedurende deze kabinets periode (to. 1971) een verhoging van de uitkeringen voor het Saneringsfonds voor de Landbouw toe te passen. Het agrarisch bedrijfsleven heeft reeds lang aan gedrongen op een verbetering van de bestaande beëindigingsregeling, die gezien ook in het licht van de huidige moeilijke situatie in land- en tuinbouw en het struktuurmemorandum Mansholt, juist nu zeer urgent worden. Een voorbeeld van een positief ge richt en ook psychologisch juist landbouwbeleid noemde de vergadering de nabetaling van een be drag van f 3,96 op de bietenprijs van vorig jaar door de Suiker Unie. Juist na een aantal moeilijke jaren voor de akkerbouw is een dergelijke maatregel van veel betekenis. Verheugend noemde de vergadering het, dat de aardappelprijs de laatste dagen iets aantrekt. Deze reële stijging wordt nog geaccentueerd door de po sitie op de termijnmarkt. GESPREK PROVINCIAAL BESTUUR MET LANDBOUW voorzitter deed voorts mededeling van het gesprek tussen het Provinciaal Bestuur van de provincie Zeeland en vertegenwoordigers van de georganiseerde landbouw in Zeeland, dat op vrijdag 28 maart j.l. op uitnodiging van het Provin ciaal Bestuur heeft plaatsgevonden. In dit eerste gesprek, dat zich in de toekomst zou kunnen ont wikkelen tot een periodiek overleg, zijn van beide zijden een aantal waardevolle suggesties gedaan teneinde de goede samenwerking, welke reeds aan wezig is, in stand te houden en zo mogelijk nog te verbeteren, terwijl voorts de toezegging werd ont vangen, dat op korte termijn zal worden bezien in hoeverre deze suggesties geconcretiseerd kunnen worden. schap. De commissie zal in een later stadium uit voerig schriftelijk haar standpunt kenbaar maken. Uitvoerig ook werd door de vergadering inge gaan op de vraagpunten, die door het K.N.L.C. zijn opgesteld voor deze conferentie. Namens de ZLM zal de heer J. Nieuwenhuyse uit Lewedorp in Utrecht rapporteren. De leden van de commissie-Mansholt zullen wor den verzocht de ZLM te vertegenwoordigen op deze conferentie, terwijl daarnaast voor een be perkt aantal belangstellenden gelegenheid is deel te nemen. Men kan zich daartoe opgeven bij het secretariaat. De vergadering betreurde het, dat ook dit jaar de teeltpremie op vlas voor de boer is afgewezen en het wederom bij een verwerkingspremie is geble ven. In dit verband merkte de vergadering op, dat het uitgiftebeleid van bonnen voor de uitvoer van vlas niet afgestemd is op de Zeeuwse omstandig heden. Landelijk wordt als norm aangenomen een opb-engst van 8.000 kg per hectare. Voor bepaalde streken in Zeeland ligt de opbrengst'echter aan merkelijk hoger en het is naar het oordeel van het bestuur ten zeerste gewenst, dat voor Zeeland met een hogere opbrengst gerekend wordt. De vergade ring besloot deze zaak opnieuw landelijk aanhangig te maken. TUINBOUW heer P. J. J. Dekker merkte in zijn overzicht betreffende de prijsontwikkelingen in de tuinbouwsektor op, dat de afzetsituatie van groen ten tot op heden gunstig is. De aanvoer van sla is De koolvoorraden in Noord-Holland zijn sterk geruimd. Het afzetverloop blijft zeer gunstig. De heer Dekker meende, dat, zolang het koude weer blijft, de sterke vraag zal aanhouden. De kleine rode kool doet 50 a 60 cent per kg, de witte kool 35 a 40 cent; prijzen, welke slechts bij uitzondering in enkele jaren voorkomen. Voor de betrokken telers, die gedurende jaren lage prijzen hebben ge beurd, een gelukkige omstandigheid. De aanvoer van witlof vermindert gestaag. Het buitenland is de grote afnemer tegen redelijke prij zen. Het spruitenseizoen loopt ten einde. De restan ten worden opgeruimd tegen hoge prijzen. Er is ver der nog een flink aanbod van waspeen, die redelijke prijzen opbrengen. De exportvraag komt uit West- Duitsland en België. En tenslotte worden de restan ten knolselderij en prei, waarvan het aanbod steeds kleiner wordt, tegen gunstige prijzen verkocht. Wat de fruitafzet betreft, kon worden opgemerkt, dat het aanbod van peren ten einde gaat lopen. Er zijn al enkele perenpools uitverkocht. De prijzen zijn de laatste tijd zeer redelijk. Er is vraag van net binnenland en uit Engeland. Van appels is er een redelijk aanbod. Men voert hier en daar wat sneller aan op de veilingen in verband met de houdbaar heid. Er is vraag van het binnenland en een export- vraag vanuit West-Duitsland en België en deze laatste zou ongetwijfeld voor Golden Delicious nog groter zijn, als er maar meer kwaliteit I kon worden aangeboden. De vraag is goed en de kwaliteit I van Golden brengt redelijke prijzen op. De restantvoor- raden van Goudreinetten en Winston, welke voor raden niet groot meer zijn, worden tegen hoge prij zen geveild. Bij appels blijkt het thans in dit seizoen vooral een kwaliteitskwestie te zijn. I N de vergadering van het Dagelijks Bestuur der ZLM op maandag 31 maart j.l. te Bergen op Zoom, informeerde de voorzitter, ir. J. Prins, naar de stand van de werkzaamheden op het land in Zee land en Brabant. De algemene indruk van de ver gadering was, dat de inzaai van de bieten en de granen voor het grootste gedeelte is gebeurd. Hier en daar was reeds een begin gemaakt met het poten van de aardappelen. In bepaalde streken, met name in Walcheren, Tholen, Schouwen-Duiveland en het gebied rond Eindhoven, moet echter nog veel gebeuren, vooral óp de oudere kleigronden en op het zand. Een zeer globale en voorzichtige inventarisatie zou erop wij zen, dat dit jaar, in vergelijking met vorig jaar, meer haver is uitgezaaid. De voorzitter sprak de wens uit, dat dit jaar een goed boerenjaar zal worden met goede produkten bij goede prijzen. Juist daarom achtte de vergade ring het een teleurstelling, dat de E.E.G.-raad van landbouwministers bij haar besprekingen op 24 en 25 maart j.l. te Brussel niet tot een overeenstem ming wist te komen inzake de prijzen voor de ge reglementeerde produkten voor het jaar 1969/70. Duitse wensen ten aanzien van een evenwichtige prijsverhouding tussen de broodgranen en de voe- dergranen en verschil van mening over de wijze waarop 't boteroverschot in de gemeenschap weg gewerkt dient te worden en het al dan niet laten voortbestaan van de verschillende interventie niveaus voor boter en mager melkpoeder in de lid staten, verhinderden, dat een overeenstemming werd bereikt. Nadat besloten werd het melkprijs jaar en het verkoopseizoen voor rundvlees met drie maanden te verlengen, werd de Brusselse zitting verdaagd tot 21 en 22 april a.s. te Luxemburg. Naar aanleiding van een schrijven van een aantal waterschapsbesturen In Westelijk Noord-Brabant en gezien ook sommige perspublikaties inzake een concentratie van waterschappen in dat gebied, toonde do vergadering zich verontrust over de hui dige berichten ten aanzien van een mogelijke toe komstige opzet. Aangezien hier zowel de waterkering en water beheersing als de zuivering in het geding zijn, acht te de vergadering het van groot belang, dat de be langen van de landbouw in deze voldoende worden gediend. Het bestuur van de ZLM is gaarne bereid tot een nader overleg in deze tussen de waterschap pen en de georganiseerde landbouw, teneinde te bezien welke stappen noodzakelijk zijn. HET PLAN-MANSHOLT IVflEDE ook ter voorbereiding van de K.N.L.C.- 1 conferentie op 28 april a.s. te Utrecht over het plan-Mansholt, bracht de heer Becu mondeling een interimrapport uit namens de ZLM-commissie „Mansholt". In grote lijnen kon de commissie zich verenigen met de gedachten, zoals deze zijn neer gelegd in de Discussienota van het Landbouw- zeer groot, het had nog groter kunnen zijn, maar de kou heeft deze aanvoer vertraagd. Per week worden 25 miljoen stuks sla aangevoerd. De vraag is zeer levendig, mede veroorzaakt door de Paas- handel. De prijzen belopen 2535 cent per stuk. De exportvraag komt uit vele landen: Engeland. West-Duitsland, Zwitserland, Frankrijk, Zweden enz. Verwacht wordt, aldus de heer Dekker, dat de afzet goed zal blijven verlopen, al kan na Pasen, als gevolg van een blijvend groot aanbod, enige prijs daling worden verwacht. De vraag naar komkommers is eveneens sterk. De exportaanvraag komt uit West-Duitsland, Enge land en Zweden. De aanvoeren zijn regelmatig wat tegengevallen. Dit komt omdat als gevolg van de kou de vruchtzetting iets minder gunstig is geweest. De prijzen van de komkommers zijn dan ook vrij hoog. De afzet is zeer vlot. Na Pasen zullen de prij zen wel iets lager kunnen worden. De aanvoer van tomaten is nog niet groot, 10.000 bakjes op de hoofdlagen. De prijzen zijn hoog, n.l. 18 a f 19 per bakje of 3 per kg. Op deze hoge prijs is de vraag niet sterk. Bovendien ondervinden onze tomaten nog de concurrentie van de tomaten uit Bulgarije en de Canarische eilanden, welke laatste lager in prijs zijn.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 17