LOUIS NAGEL ARNHEM P. Calandweg 2 - Postbus 182 - Tel. 08300-35941 Onkruidbestrijding in zomertarwe Zo gaat het nu altijd. Een wedloop met het weer. Het hooi Rgt nog op het veld en aan de horizon komen de eerste drei gende onweerswolken al opzet ten. Maar het is hem gelukt. Nog Juist op tijdl 12 ton per uur! Met de JOHN DEERE hogedrukpers 224 T. Een geweldige Dalenpers, waarmee men de grootte, het gewicht en de compactheid van de balen zelf kan kiezen. In één bewerking oprapen, persen en zo men wil direct op de wagen laden. De volledige serie JOHN DEERE opraappersen biedt u een ruime keuze uit de typen 216 T, 224 Ten CB30O. Ga eens naar de JOHN DEERE dealer. Hij zal u graag een JOHN DEERE opraappers demonstre ren. JOHN DEERE- uw beste keusl 15 Centraal smeerapparaat De 224 T en 216 T zijn als standaard uitgerust met een centraal smeerapparaat, dat na indrukken van een knop, alle smeerpunten van het knopermechanisme van vol doende vet voorziet De lei dingen van het centraal smeerapparaat naar de di verse smeerpunten van het knopermechanisme, zijn dui delijk te zien. JOHN DEERE hogedruk opraappers 224 T Vrijloop- en slipkoppeling beveiligen de opraappersen De gecombineerde vrijloop en slipkoppeling, die in de aandrijving van de opraap persen is ingebouwd, voor komt beschadiging van zo wel de trekker als de pers. De vrijloop zorgt ervoor, dat het vliegwiel van de pers, na het ontkoppelen van de aftak- as, kan blijven doorlopen, waardoor de aftakas gemak kelijk uit te schakelen is. De slipkoppeling beveiligt de pers en trekker tegen schok kende belasting, die bij het opnemen van te zware wier- sen of door het vastraken van narde voorwerpen tus sen de messen kan optreden. (Vervolg van pag. 12) Een middel voor zomertarwe dat, evenals Certrol Eptapur Speciaal, bestaat uit een mengsel van een kontaktherbicide en een bodemherbicide, is Hoe 2913. Dit middel doet weinig tegen grasachtige zaad onkruiden. Overige zaadonkruiden, zoals muur en kamille bleken, evenais door Tribunil en C.E.S., ook in een stadium dat ze voor DNOC weinig gevoe lig meer zijn, goed bestreden te worden. Als be zwaar van deze middelen moet genoemd worden dat pas na ongeveer 'n maand klaver of gras gezaaid kan worden. Voor het gras is dat waarschijnlijk nog niet te laat, voor de meeste klaversoorten echter wel. De sterkwerkende groeistoffen die in winter tarwe tegen zaadonkruiden gebruikt worden, horen eigenlijk in zomergranen niet thuis. Alleen in nood gevallen kan b.v. op een vooreind dat onder de kamille dreigt de groeien, MCPA/TBA of op een perceel waar het gewas ongeveer verstikt onder het varkensgras of perzikkruid (wilde wilgen of wis sen) 2', 4-DP gebruikt worden. KLEIN HOEFBLAD DEST nog de bestrijding van klein hoefblad. In zomergraan liever geen 2,4-D gebruiken. Wat minder effektief op het klein hoefblad maar wel geschikt voor zomergranen is het mengsel MCPA/- MCPP. Toevoeging van ioxynil bleek de werking bovengrond althans te versterken. Bij een vrij geringe bezetting aan zaadonkruiden is het zelfs mogelijk om met het mengsel MCPA/MCPP/ioxy- nil met één bespuiting zowel het zaadonkruid als de distels en klein hoefblad op te ruimen. Bij aan wezigheid van hardnekkige zaadonkruiden zoals ka mille en varkensgras moet beslist worden afgera den met een behandeling te wachten tot de klein hoefbladplanten, laat staan de distels, groot genoeg zyn voor MCPA/MCPP. Eerst DNOC en later MCPA/MCPP is dan veel zekerder. ONDERVRUCHT TENSLOTTE nog een opmerking over de onder vruchten. Wie klaver wil zaaien is aangewezen op DNOC of ioxynil puur. Een late behandeling met MCPA is voor klaver geen bezwaar. Bij bestrijding van zaadonkruiden met MCPP al of niet in kombi- natie met MCPA, met ioxynil of met beide zal zowel klaver als luzerne vrijwel steeds mislukken. Ook by 2,4-D en 2,4-DP kan men beter van een vlinder bloemige ondervrucht afzien. Bij Tribunil, C.E.S. en Hoe 2913 zou men een wachttijd van plm. een maand moeten aanhouden alvorens te zaaien en dan is het voor beide te lab ile inzaai van gras is veel minder afhankelijk van de onkruidbestrijdingsmiddelen. Het verdraagt alle middelen al zal bij Tribunil, C.E.S. en Hoe 2913 de wachttijd van een maand, de zaaidatum mogelyk wel eens wat ver doen opschui ven.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 15