LANDBOUWSCHAP Geld terug uit zuivelfonds SAMEN IN HET Trotse commissie 13 P.Z. TELEURGESTELD OVER BRUSSELS UITSTEL In de praktijk blijkt dat wat het Produktschap voor Zuivel wil en wat ook de minister van Land bouw wil, niet veel te betekenen heeft. Deze op merking liet P.Z.-bestuurslid dr. E. van de Wiel zich in de openbare vergadering van het schap op woensdag 26 maart ontvallen bij de discussie over wat er moet gebeuren na de teleurstellende resul taten voor Nederland in Brussel. In zekere zin was de verzuchting van de heer Van de Wiel tekenend voor de stemming waarin het bestuur verkeerde. Het uitstellen van beslissingen over het beleid voor het nieuwe melkprijsjaar tot 1 juli en vooral het handhaven van de correctieven voor boter en mager melkpoeder (positief voor Frankrijk en Bel gië, maar negatief voor Duitsland en Nederland) vond men zeer teleurstellend. Het beëindigen van de stockageregeling voor kaas in België en Frank rijk, door Nederland altijd als een concurrentie vervalsende maatregel gezien, vermocht niet daarin verandering te brengen. Het Nederlandse zuivelbedrijfsleven vindt het zeer onaangenaam dat nu weer midden in het pro- duktieseizoen wijzigingen in het beleid doorgevoerd zullen worden. Liever zou men de datum van 1 juli verschuiven naar oktober/november. Voorzitter Van Dam wees er echter op dat minis ter Lardinois in een onmogelijke positie zou komen te verkeren wanneer hij nu in Brussel op een nog verder uitstel zou aandringen, terwijl hij juist de gene is geweest die alle moeite heeft gedaan om vóór 1 april de zaak rond te krijgen. Onze land bouwminister zal, aldus de P.Z.-voorzitter, nu op spoed moeten aandringen om alles 1 juli klaar te krijgen. LIQUIDATIE ZUIVELFONDS Het uitstel in Brussel heeft geen uitstel van de opheffing van het Zuivelfonds tot gevolg gehad. Voor het melkprijsjaar 1969/'70 zal geen nieuw Zuivelfonds worden ingesteld. Bij het opstellen van de balans van het laatste Zuivelfonds blijkt dat nog bijna 16 miljoen be schikbaar is. Enkele maanden geleden werd nog besloten in verband met de onzekere situatie betreffende het ruimen van de laatste kaasvoorraad, tot een extra heffing van 20 cent per 100 kg melk. Dat heeft 3,5 miljoen extra opgeleverd. Het P.Z.-bestuur heeft nu besloten dat geld terug te betalen en de Neder landse melkveehouders krijgen nu de 20 cent per kg melk die zij sinds 8 december vorig jaar moesten betalen, terug. Dit is mogelijk omdat de V.I.B.-kaas een aanmerkelijk hogere prijs heeft opgebracht dan was geraamd en omdat er minder aan zuivelwaar- detoeslag aan de consumptiemelksektor is uitbe taald. Met het aanhouden van de nodige reserves het P.Z. heeft zich o.a. garant verklaard voor de export van zuivelprodukten naar Nigeria zal aan de consumptiemelkbedrijven tegemoet worden ge komen. MAXIMUM PRIJS KOELHUISBOTER Op verzoek van de minister van Landbouw heeft het bestuur zich beraden over een maximum con sumentenprijs voor koelhuisboter. Op advies van de botercommissie van het P.Z. heeft het bestuur besloten de minister een maximumprijs van 1,20 per pakje van 250 gram vast te stellen. Tevens heeft het bestuur de minister in overweging ge geven (dit op aandringen van de melkdetailhandel) om ook een maximum afgifteprijs aan de detaillis ten vast te stellen opdat deze een vaste marge hou den. A. LAGERE OMZETVEILING KAPELLE De veiling Kanelle-BiezeHnge heeft in het op 31 maart geëindigde boekiaar 1968/69 een omzet behaald van 10.827.688. Hierin is begrepen een bedrag van 961.223 dat werd geveild voor an dere veilingen uit Zeeland, zodat de omzet van de eigen leden bedroeg 9.866.464. In het boek jaar 1967/68 bedroeg de veilingomzet van de eigen leden 10.642.463. In de jaarvergadering werd door voorzitter P. J. J. Dekker nog eens nadrukkelijk gesteld voor welke moeiliikheden het bestuur staat door het feit dat op 14 maart een bestuursvoorstel om over te gaan tot fusie van de veilingen in midden Zee land, niet de vereiste meerderheid kreeg. De heer Dekker wees er ook op, dat er rekening mee ge houden moet worden dat de meerderheid van de leden zich voor fusie heeft uitgesproken al was het dan niet de statutair voorgeschreven meer derheid. Aan deze wens van de meerderheid kan niet zonder meer voorbij worden gegaan. Daarom zal worden bekeken wat thans dient te gebeuren, aldus de heer Dekker. JOG GEEN AKKOORD OVER EUROPESE LANDBOUWPRIJZEN De ministers van Landbouw van de E.E.G. zijn er, ondanks een vergadering op 24 en 25 maart die tot na middernacht duurde, wederom niet In geslaagd nieuwe Europese prijzen vast te stellen voor land- bouwprodukten. Als noodmaatregel werd besloten de Europese prijzen voor zuivelprodukten en rund vlees te verenigen tot 30 juni a.s. bit geeft hun drie maanden de tijd voor verdere onderhandelingen. Over de vaststelling van nieuwe prijzen voor an dere landbouwprodukten (zoals granen, suiker, rijst, oliehoudende zaden) die later in het Jaar aflopen, zullen zij op 21 april a.s. op een vergadering in Luxemburg verder onderhandelen. Minister Lardi nois heeft zijn afkeuring over deze gang van zaken gedemonstreerd door zich van stemming te ont houden bij de beslissing over de verlenging van de zuivel- en rundvleescampagne. Dr. Mansholt sprak van een „betreurenswaardig immobilisme" van de Ministerraad. Hij voorzag grote moeilijkheden in de loop van dit jaar. Mans* holt heeft tot op het laatste ogenblik geweigerd de politieke verantwoordelijkheid van de ministers over te nemen en uit eigen beweging voorstellen te doen voor een zijns inziens onjuiste verlenging van de prijzen. Hij heeft aanhoudend gepleit voor een forse verlaging van de boterprijs om de over schotten af te remmen. Pas toen de Raad volledig vast zat en de voorzitter de commissie met nadruk verzocht een uitweg uit de impasse te openen, leg de Mansholt als laatste redmiddel een voorstel voor verlenging van het campagnejaar voor zuivel en rundvlees op tafel. Deze verlenging betekent, dat alle regelingen drie maanden doorlopen, inclu sief de z.g. correctieven die België, Frankrijk en Luxemburg het afgelopen jaar mochten toepassen op de interventieprijzen en die tot gevolg hebben dat hun boeren een hogere prijs voor hun melk krij gen dan de boeren in de andere E.E.G.-landen. Minister Lardinois, die zich uit principe tegen deze ongelijkheid binnen de gemeenschappelijke markt verzet, heeft van zijn partners en de Euro pese Commissie de toezegging verlangd en ge kregen, dat de landen die deze correctieven mogen blijven toepassen, dan ook geen maatregelen (b.v. heffingen) mogen nemen t.a.v. het vrije verkeer van zuivelprodukten als kaas, gecondenseerde melk en melkpoeder. De commissie Bedrijfsontwikkeling en Agrarische Voorlichting van het Landbouw schap is wel een tikkeltje trots. Deze jonge commissie zij werd vorig jaar ingesteld en vergaderde voor de eerste maal in november slaagde erin om een flinke duw te geven tegen het raderwerk van het Ontwïkkelings- en Saneringsfonds dat daardoor wat sneller is gaan draaien. Onder voorzitterschap van ir. J. Prins, voorzitter van de Zeeuwse Landbouwmaat- schappij, is de commissie vorig jaar flink van start gegaan. Met het oog op haar doelstelling, namelijk begeleiding van de land- en tuinbouw bij het aanpassingsproces dat de snelle wijzigingen van de moderne tijd vergt, nam de commissie in het bijzonder de ontwikkelingskant van het O.- en S.-fonds onder de loep. Men vroeg zich af wat het beste ondernomen kon worden om een zo gunstig mogelijk resultaat met de ontwikkelingsgelden te bereiken. CONCRETE VOORSTELLEN U zult zich wel herinneren, dat er op dit punt verschil van mening was tussen het landbouwbedrijfsleven en de minister van Landbouw. De minister was namelijk van oordeeldat de nadruk moest worden gelegd op het steunen van experimenten die in prak tijk worden gebracht. De commissie Bedrijfs ontwikkeling en Agrarische Voorlichting kwam in enkele vergaderingen tot een reeks concrete voorstellen om met geld uit het O.- en S.-fonds knelpunten in het landbouwbe leid op te heffen. Het bestuur van het Land bouwschap nam déze voorstellen over en leg de ze voor aan de minister, die gevoelig bleek voor de aangevoerde argumenten. Dit had tot gevolg dat er onlangs zoals u in uw land bouwblad hebt kunnen lezen een aantal belangrijke beslissingen zijn genomen. Zo zal de sanerinasregelina worden uitge breid met de mogelijkheid afbraakpremies te verstrekken aan tuinders die verouderde glasopstanden willen verwijderen. Bovendien zal de rooiregeling voor de fruitteelt worden uitgebreid mede in verband met maatregelen die op E.E.G.-niveau genomen moeten wor den. Ook wordt gewerkt aan een regeling voor het op grotere schaal doen bouwen van ligboxenstallen en koeienhutten. Bovendien wordt er een raamregeling opgesteld voor samenwerkingsvormen in de land- en tuin bouw. STILTE VOORBIJ Er is dus na een periode van stilte waarin binnenskamers echter vlijtig is gestudeerd en vergaderd, weer leven en beweging gekomen in het O.- en S.-fonds. Dat kon mede bereikt worden door het nauwe kontakt dat er is met de Landelijke Raad voor de Bedrijfsontwik keling (de opvolger van de Raad voor de Landbouwvoorlichting). De kern van de Landbouwschavscommissie, die zoals gebrui kelijk is samengesteld uit vertegenwoordi gers van de zes organisaties waarop het Land bouwschap is opgebouwd maar zal worden uitgebreid met een vertegenwoordiger van de plattelandsvrouwenorganisaties en van de plattelandsjongeren, maakt deel uit van deze Raad. In de Landelijke Raad voor de Bedrijfsont wikkeling beraadt men zich krachtens de taakstelling over de wijze waarop overheid en bedrijfsleven samen kunnen werken om wegen te vinden die leiden tot een betere struktuur van de landbouw. Dat betekent dat het bedrijfsleven ook nauw betrokken is by het overleg over de nieuwe struktuur van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst, die im mers ook aangepast moest worden aan de veranderingen die in de maatschappij plaats vinden. Goed, de commissie heeft thans resultaten 'van haar werk gezien. Dat betekent evenwel niet, dat men nu wat ontspannen gaat rond kijken of er misschien nog meer te doen valt Niet alleen is er namelijk het vraagstuk van de Grondbank dat in de commissie bestudeerd moet worden maar ook het plan-Mansholt dat immers op struktuurverandering van de landbouw is gericht, vraagt vrijwel voortdu rend nog de aandacht. FORSE KLUIF Bovendien gaat de commissie een onder werp aanpakken dat gerust als een forse kluif betiteld mag worden, namelijk het vraagstuk of de bestaande rechtsvormen voor de onder neming voldoende mogelijkheden bieden voor het landbouwbedrijf en of er nieuwe rechts vormen fi&wenst zijn om een betere ontplooi ing van de landbouw mogelijk te maken. Voor dit veelomvattende vraagstuk wordt een aparte werkgroep ingesteld. Ir. M. G. W. Hallmans, die als econoom aan het Landbouwschap is verbonden, is secreta ris van de commissie Bedrijfsontwikkeling en Agrarische Voorlichting. Met enthousiasme vertelt hij over de aktiviteiten van de com missie die haar instelling dankt aan het in de praktijk brengen van de samenwerkingsge- dachte in het Landbouwschap. Voorheen had immers elke landbouworganisatie haar eigen commissie die zich met deze zaken bezig hield. Dit leidde soms tot uiteenlopende standpunten over hetzelfde vraagstuk. Thans kan de georganiseerde landbouw met één standpunt komen, dat dan uiteraard meer ge wicht in de schaal legt. Het proces van de struktuurverandering moet door de commissie worden bijgehouden. Alles verandert en alles verandert ontzettend snel, zegt ir. Hallmans. De commissie heeft voorlopig dus wel de handen vol werk. A. VAN DIJK

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 13