Voor moderne onkr uidbestrij ding in aardappelen °P basis van monoiinuron en linuron BASF Onkruidbestrijding in zomergranen W Landbouwblad reklame Groiere omzei bestrijdt zowel breedbladige als grasachtige zaadonkruiden toe te passen na de laatste grondbewerking vóór opkomst van het gewas geeft arbeidsbesparing P. VERHAGE R.L.V.D. Goes/Axel IN vergelijking met wintertarwe hebben we bij de zomergranen het voordeel dat wij niet te maken hebben met overwinterde en vaak wat af geharde onkruiden. Dit bepaalt mede het soort en de hoeveelheid middel waarbij echter weer reke ning gehouden moet worden met een grotere ge voeligheid van het gewas voor het middel. WILDE HAVER rIGEN wilde haver is Avadex BW (4 liter per ha) het aangewezen middel, zowel in zomergerst als in zomertarwe. Er is bij beide gewassen enige kans op kiembeschadiging en een wat dunne stand. Na het zaaien spuiten en onmiddellijk inwerken. In haver is Avadex BW te gevaarlijk. Na opkomst kan in gerst en tarwe 3 liter Carijne gespoten worden. Men dient voor het vaststellen van het juiste tijdstip af te gaan op de ontwikkeling van de wilde haver. Deze moet in het 1%2Y2 bladstadium verkeren. Een goed gezond gewas heeft van Carijne weinig te lijden. Carijfte niet mengen met andere onkruidbe strijdingsmiddelen, vooraf ook niet met DNOC spui ten en nadien een week wachten met een chemische onkruidbestrijding. Wi$ zo onvoorzichtig geweest is om op een perceel waar wilde haver voorkomt toch haver te zaaien kan eventueel als er vóór opkomst al wilde haver staat van betekenis nog met Gramoxone spuiten. DUIST WAAR duist bestreden moet worden in zomer gerst is men eveneens aangewezen op Avadex BW. Bij zomertarwe kan als geen Avadex BW werd toegepast of dit onvoldoende heeft gewerkt, na op komst nog gebruik gemaakt worden van Tribunil of (proelsgewijs) Certrol Eptapur Speciaal. Deze worden gespoten als het gewas minstens drie (Tri bunil) of vier (CJS.S.) blaadjes heeft gevormd. Duistplantjes met meer dan drie blaadjes worden door deze middelen onvoldoende bestreden. Beide middelen bestrijden ook andere onkruiden zoals muur, kamille, wilde boekweit, ganzevoeten, melde, enz. enz. (Kleefkruid bleek ongevoelig voor Tribu nil). Ook wind-halm (pluimgras) en tuintjesgras worden bestreden. Voor haver is geen selektief duistbestrij dingsmid- del beschikbaar. Eventueel zou men hier ook weer aan Gramoxone kunnen denken voor opkomst. Ove rigens bleek plaatselijk, bij de grondbewerking en het zaaien, al vroeg behoorlijk ontwikkelde duist aanwezig. Waar deze duist met de grondbewerking onvoldoende is bestreden kan eveneens een Gra- moxone-behandeling op zijn plaats zijn. Dit geldt uiteraard niet alleen voor percelen graan, maar ook voor erwten, vlas en bieten. NIET-GRASACHTIGE ONKRUIDEN JAT de bestrijding van de niet-grasachtige on- kruiden betreft, is er voor de zomergranen een uitgebreide serie middelen beschikbaar. Ons inziens is nog steeds een eenvoudige, goedkope en veilige methode: zo vroeg mogelijk DNOC 20,tot f 25,per ha. bij 30 cm gewaslengte MCPA plm. 10,- per ha. Wij zijn er van overtuigd dat op minstens 75 van het Zeeuwse areaal zomergraan (tarwe, gerst en haver) hiermee kan worden volstaan. Maar met minder kunnen we ook niet toe. Ons inziens moeten deze twee behoren tot de routine-behande lingen die bij wijze van spreken, by de teelt thui# horen als zaaien en oogsten. Niet onbelangryk is daarbij dat in dit eenvoudige schema ook de teelt van de ondervruchten uitstekend past. Klaver kan binnen een week na de DNOC-behandeling gezaaid worden en dergelijke tijdig gezaaide ondervruchten hebben van 'n MCPA-behandeling bij 30 cm gewas lengte weinig of geen last. AFWIJKEN VAN BASISSCHEMA NATUURLIJK kan men van dit DNOC/MCPA- schema afwijken, daarvoor is het tenslotte een basisschema. Zo kan men in zomergraan ook 't wat minder giftige en met geelkleurende ioxynil gebrui ken. Voor toepassing van ioxynil in wintertarwe is op het moment dat muur en kamille hiervoor nog klein genoeg zijn, de temperatuur nog bijna altijd te laag. In zomergraan geldt dit bezwaar niet. Nu wordt ioxynil vrywel steeds gemengd ver spoten met MCPP (bij veel muur) of met MCPA (bij aanwezigheid van ganzevoeten, melde en witte krodde). De aanwezigheid van een groeistof reeds bij de bestrijding van zaadonkruiden heeft duide lijk twee nadelen: a. tijdig klaver zaaien wordt onmogelijk en b. de distels worden in een te jong stadium bestre den. Zeker op kleigrond zal men bij de kombinatie ioxynil/groeistoffen voor de zaadonkruiden vaak te laat spuiten, en voor de wortelonkruiden te vroeg. BEZWAREN PEN van de nadelen van DNOC is dat het de gras- achtige onkruiden spaart. Tot op heden was daar ook geen goede vervanger voor. Zoals hiervoor reeds werd omschreven is het thans mogelijk gras achtige plus andere zaadonkruiden te bestrijden met Tribunil en Certrol Eptapur SpeciaaL Op per celen zomertarwe met duist, windhalm en/of tuin tjesgras verdienen deze middelen de voorkeur boven DNOC. (Zie verder pag. 15) 'Ivosit selectief werkend onkruidbestrijdingsmiddel te gen jonge, kiemende zaadonkruiden in erwten, bonen, luzerne, granen, aardappelen en prei. Te spuiten op vochtige grond. •Gedeponeerd handelsmerk van Farbwerke Hoechst AG N.V. Color-Chemie, Postbus 1019, Arnhem Telefoon 08300-50691 Akkermans N.V., Fijnaart, tel. 01686-755 Fa. A.P.S. Bo- gaerds Jr., Swifterbant, tel. 03212-445 - Fa. H. Bogaerds, Numansdorp, tel. 01865-297 Fa. H. Boersma Gzn., Zijldijk, tel. 05968-465 Fa. H. Crezee. Almkerk, tel. 01833-440 Gebr. den Herder, Serooskerke/W., tel. 01189-358 Fa. Maris Visser, Marknesse, tel. 05273-1541 Fa. Hall mans Kerckhoffs, Beek L., tel. 04402-2255 Gebr. v.d. Laan N.V., Voorhout, tel. 02532-8148 Noord Ned. Bestrij- dingsmiddelenhandel. Leeuwarden, tel. 05100-22040 Fa. J A. Speelman, Goes, tel. 01100-7278 Fa. J.W. Voor- braak, Rijsbergen, tel. 01606-751 Fa. J.G. Wolfs, Midden- meer, tel. 02270-603 Fa. W. van Iperen, Oud-Beyerland, tel. 01860-2032 Fa. K. Pettinga, Holten, tel. 05483-1730 PHILIPS-DUPHAR NEDERLAND n.v.AFD. FYTOFARMACIE Postbus7133 Amsterdam 1/2/12?

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 12