TUINBOUWKLANKEN Nog steeds te koud voor de tijd van het jaar Nogmaals de veilingfusie II Op het moment dat wij dit schrijven is de maand fiteren kan van de verlate groei in de buitenteel- maart zo goed als om. Het wil met de temperatuur ten, door het maken van betere veilingprijzen. nog steeds niet naar boven. De glastuinders op De animo om in de glastuinbouw weer een hoek THOLEN moeten nog flink bijstoken om de groei snijbonen te telen neemt dit jaar ook weer toe, in het gewas te houden, en het kostenpeil stijgt want er blijft toch altijd met deze teelt nog wat hierdoor ook weer sterk. meer werk- en risicospreiding in. Voor degene die In de buitenteelten wil het ook nog niet vlotten het past, zou het misschien óók wel verantwoord met de hergroei in de winterbloemkool en het zou zijn om een gedeelte glasaardbeien te telen, want wel eens kunnen zijn dat de veilingen dit seizoen voor deze primeurteelt hebben toch dikwijls veel géén overvoerde aanvoer van dit produkt zullen mensen een wat lukse prijs over. Juist ook de pas krijgen. De winterbloemkool die afgelopen win- begonnen warenhuistelers moeten iedere kans be ter toch al een flinke achterstand had, is door veel nutten om hun investeringen zo rendabel moge- bezoek van duiven in maart zeer sterk geremd in lijk te maken. In de eerste jaren moet er dikwijls zijn hernieuwde groei. Wanneer de kool te laat boven hun krachten afgeschreven worden en dan in zijn „kleren" komt wordt in mei, met wat heeft men alles nodig om de zaak drijvende te zomers weer, groot gevaar gelopen dat het pro- houden. dukt niet af te dekken is, met het gevolg: veel Nu het vandaag, 31 maart, weer is gaan regenen, stek. Mogelijk is het wel dat de glastuinbouw pro- wordt het met het zaaien en poten in de buiten- Van verschillende zijden is uw WALCHERSE briefschrijver geattendeerd op zijn laatste stukje in ons blad van 21 maart. In ons artikeltje van 4 maart hadden we een uitgebreid pleidooi gehouden voor de fusering onzer veilingen. Wij waren en zijn er n.L van overtuigd dat deze fusie nodig is. Gelukkig niet als directe noodzaak. Maar wei waren en zijn we het eens met de voorstanders dat men niet wach ten moet tot de bittere noodzaak dwingt. Nu schrijven we uiteraard voor Walcheren maar on ze artikeltjes over de fusie zijn ook in Zuid-Beve land gezien de reacties gelezen. Nu de fusie verworpen is hebben we in ons laatste artikeltje hier nog enkele woorden aan gewijd. Tot onze spijt kennelijk niet voldoende juist, en bij nader inzien niet duidelijk genoeg. Vandaar dat we er nog even op terugkomen. Met géén laaiende geestdrift werd bedoeld dat er in 't Wal- cherse veilingbestuur geen eensgezind standpunt was. Dit werkte verwarrend voor de „grote massa" gewone leden. Verder schreven we: „We hopen dat de tegen stemmers 't gelijk aan hun kant zullen hebben en houden". Daar wij, en dit was er niet bij ver meld, voorstemmer waren, is het logisch dat we de afwijzing betreurden. Alleen kan men dan hopen dat de tegenstemmers goed gestemd hebben en dus gelijk hebben met hun afwijzing. En wat nog voornamer is, dat ze dit gelijk houaen. Want, en dit was het criterium in onze beide artikeltjes: Ziet men wat verder in de toekomst dan zullen we vroeg of laat door de omstandigheden gedwon gen worden tot verdere samenwerking. Ook staat voor ons als een paal boven water dat alles dan weer veel duurder zal zijn. W'e eindigen deze toelichting met hetzelfde als in ons vorig artikel, n.l. een pluspunt is dat het voorbereidend werk der commissie van zes alsnog een goede grondslag is om verder op te bouwen. We lazen juist, ctat er ook in Noord-Holland weer een grote fusie op komst is van zeven vei lingen met een omzet van 40 miljoen, dus iets groter omzet dan onze oorspronkelijk voorgestelde fusie. Kennelijk dringt het overal DURE SLA Zachtjesaan begint er wat tekening te komen in de voor j aars teelten. Na het koude gure weer zitten we nu weer in een regendepressie. Toch hebben diverse telers hun eerste vroege aardap pelen gepoot. Ook is er al wat sla uitgepoot. 't Is alles nog maar een begin, maar toch weer een aanloop naar het doel, n.l. de grond vol met de veelheid der diverse gewassen. Ook onze collega's teelten ook weer maar later, zodat de oogst yam vroege aardappelen ook wel eens een halve maand later kan vallen dan voorgaande jaren. Er kan alleen dit voordeel maar inzitten dat de oude oogst van aardappelen dusdanig versleten is, dat ieder graag aan de nieuwe wil beginnen. Het is niet te hopen, dat de voorzitter van het Centraal Bureau van de Veilingen gelijk zal hebben, daf het in de tuinbouwwereld zo is, dat men maai: eens in de vijf jaar een best lonend jaar heeft eB om de drie jaar een slecht jaar. Afwisseling heelt er in ons vak altijd bestaan en dit zal ook wel zo blijven, maar moreel zal '4k tuinder dit toch altijd hebben te incasseren. Ook in een goed lonend jaar zal hij de winst niet op mogen maken aan privé-uitgaven, want hij kan weten dat er niet één jaar gelijk is. Zijn beste geldbelegging is nog altijd zo vlug moge lijk aflossen op zijn geleende kapitaal, want de rentestandaard wil ook ieder jaar nog meer naar boven. Iets anders ligt het altijd wanneer hij, om tot een meer rendabele bedrijfsvoering te komen, zijn bedrijfswinst of meerdere investeringen in zijn bedrijf moet steken. Ook in onze bedrijfsvoering (om tot een ge zonde produktie te geraken) moeten wij helaas nog schrijven, dat het nog steeds te koud is om tot een gelijkwaardige welstand te komen, in ver gelijking met de rest van onze landgenoten. boeren zijn met „groot tuig" er op uitgetrokken! En mocht de regendepressie van korte duur zijn, dan kan in deze week vóór Pasen nog heel wat geplant en gezaaid zijn. Vandaag weten we het! Een opmerkelijk feit vonden we, dat ondanks de koude de slaprijs zo sterk aantrok. Zo noteer den we praktisch in 't veilingdagverschil n.l. van woensdag 26 naar vrijdag 28 maart een prijsstij ging van 10 tot 15 ct. per krop. Voor onze grotere slatelers is dit al gauw een verschil van enkele duizenden guldens per veiling. En evenals in een gezinnetje, de laatste guldens laten je gemakke lijker leven! Toch ziet men uit dit onverwachte prijsverloop weer eens hoe onberekenbaar een marktsituatie kan zijn en een week verschil in aanvoer voor de slatelers, en niet alleen geldt dit voor sla, een verschil van 30 of meer procent op kan leveren. Deze stijging was gelukkig landelijk en opent dus goede afzetperspectieven. We hopen dat onze lezers een goede Goede Vrij dag mogen hebben, gevolgd door rijk gezegende Paasdagen met onze gezinnen, familie en vrien den en na deze bezinningsdagen weer opgewekt aan 't werk mogen gaan. OlUGEfl VAN PE WEEK BESTEK OPMAKEN W ORIGE week donderdag is in Scheveningen v de jaarvergadering van het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen gehouden. Bij die gelegenheid heeft de voorzitter van deze overkoepelende veilingorganisatie een bijzonder belangwekkende rede gehouden welke waard is bestudeerd en overdacht te worden door ieder die tuinder is en dat hoopt te blijven en ook door hen die er het liefst maar zo gauw mogelijk mee zouden stoppen. Het thema van zijn rede was „Bestek opmaken" en dat deed hij eerst voor de verschillende groepen van produkten en vervolgens voor de tuinbouw in het algemeen en de veilingen in het bijzonder. Over het kleinfruit zei de heer Prins dat deze sektor in ons land per saldo nauwelijks zal kunnen groeien. Voor de verse markt zijn er ongetwijfeld wel uitbreidingsmogelijkheden, ten dele onder glas. De kasgroenten is geen kansloze sektor maar wel een zeer moeilijke. De teler moet niet alleen vak man zijn maar ook ondernemer! De fundamentele positie van de groenteteelt on der glas in ons land zal voorlopig sterk blijven. Een uitbreiding van het areaal is voorlopig niet nodig om de produktie gelijke tred te doen houden met de verdere ontwikkeling aan de vraagzijde. Het perspectief voor het hardfruit is niet opwek kend. Nederland behoort niet tot de optimale groei- zone van alle moderne rassen. Toch bleef de heer Prins van mening dat er in Nederland plaats is voor fruitteelt, zeker met een sortiment dat in onze groei- omstandigheden past. Aanplanten blijft nodig in de fruitteelt, al behoeft het zwaartepunt niet meer bij Golden Delicious te liggen. Een ,,down"-periode ontneemt velen de moed en de middelen om door te zetten; toch kunnen alleen de doorzetters de vol gend „up"-periode bereiken. Voor de industriegroenten verwachtte de heer Prins in de toekomst een verdere verschuiving naar de akkerbouw, waaruit ook weer blijkt dat het plat teland volop in beweging is. De positie van de win tergroenten is zwak. Er is een krimpende vraaa naar bewaarprodukten en een groeiende vraag naar verse wintergroenten zoals spruiten, waspeen en witlof. De teelt van wintergroenten biedt geen be staan dat in onze welvaartseconomie is vol te hou den. Afvloeiing van telers zal noodzakelijk zijn om de produktiecapaciteit te doen afnemen. Dat is ech ter een pijnlijk proces. Champignons zijn een gevraagd produkt in een koopkrachtige markt. Vraag en aanbod nemen bei de snel toe. Samenvattend zei de heer Prins over dit onder werp dat er voor alle tuinders van heden, in de toe komst geen plaats is. De produktie per bedrijf moet veel hoger liggen dan vroeger om een bestaan op te leveren. Als iedereen dit zou bereiken, zou de markt onvoorstelbaar worden overvoerd. Reeds heel wat mensen zijn uit de tuinbouwsektor ver dwenen, hopelijk met een beter bestaan dan de tuinbouw hen bood. Anderen slepen zich voort zon der enig zakelijk perspectief. Dat is een uiterst som bere zaak en een dagelijkse zorg. Hier staat het verheugende feit tegenover dat velen wel de goede koers in het juiste tempo kunnen volgen. Zij vor men de harde kern van onze tuinbouw. Hiertoe rekende de heer Prins ook nog het éénmansbedrijf, mits goed toegerust en voldoende omvang, al vond hij dit wel een erg kwetsbaar bedrijfstype. W OOR de harde kern van de tuinbouw zal het v veilingwezen zijn funktie in de afzet hebben waar te maken, telkens opnieuw. Anders is de vei ling een instrument dat met het oude patroon van het platteland zal verdwijnen. De heer Prins noemde de veilingleden zelfbe wuste ondernemers die prijzen vergelijken, kosten analyseren en hun zakelijke wensen hebben. Het zijn echter altijd nog relatief kleine ondernemers, die er een groot zakelijk belang bij hebben in een dracht sterk te zijn. Het veilingwezen, zo meende de heer Prins, heeft op het ogenblik niet alleen te maken met deze ondernemers, maar ook met profi teurs die sterk genoeg menen te zijn om geheel of ten dele hun eigen weg te gaan. Ze laten een aantal onvermijdelijk aan het veilingsysteem verbonden lasten graag aan hun collega's over, maar profi teren onbeperkt van de zeer positieve invloed op de prijsvorming die het veilingwezen in al zijn ge ledingen heeft. Wat de veilingen en hun funktie betreft, merkte de heer Prins op dat een deel van de aanvoer, voor lopig zelfs het grootste deel, via de veilmethode verkocht zal blijven worden. Er zijn nog teveel vei lingen waar het aanbod te klein en te eenzijdig is om een flinke koperskring in stand te houden. Deze veilingen leveren zich en dus hun telers ge leidelijk uit aan de willekeur van de resterende te kleine kring handelaren. De concentratie van vei lingen noemde de heer Prins een moeilijke zaak en hij voegde eraan toe: „Maar als u niet opschiet hoeft het in gehele streken niet meer; zakelijk in gestelde telers zullen dan op andere veilingen of op andere wijze afzet vinden en de veilingfunktie ter plaatse is verloren". De technische funktie van de veiling ontkomt niet aan de algemene economische krachten die ieder bedrijf raken. Zelfs het ten plattelande nog niet ge heel uitgestorven dorpschauvinisme, dat thans doorgaans meer op gezelligheid is afgestemd dan op wenselijke ontwikkelingen, kan dit niet verhin deren. De veiling is tamelijk arbeidsintensief. De menselijke arbeid wordt snel duurder en zal nog steeds duurder worden. Er zijn heel wat middelen om menselijke arbeid te vervangen door mechani sche. Dat loont eerst boven een bepaalde omvang. Met andere woorden: te kleine veilingen zijn te duur. Dat wil niet zeggen dat grote veilingen automatisch beter funktioneren. Veel hangt daar af van de ge hele opzet van het veilingcomplex en van de mate waarin de leiding voor zijn taak is berekend. De eco nomische basis biedt er echter perspectief. Wan neer de groei van een veiling te gering is om boven de kritieke streep uit te komen of te blijven, is con centratie door fusie de enige uitweg. En laat nie mand daarbij vergeten dat na iedere loonronde die streep weer iets hoger getrokken moet worden! Tenslotte pleitte de heer Prins voor stemrecht naar omzet voor de leden der plaatselijke veiling verenigingen. Dat gevoelige punt moet aangepakt worden, vond hij als men het veilingwezen het af- zetapparaat wil doen blijven van die harde kern van de tuinbouw. De veilingverenigingen hebben binnen het Centraal Bureau wel al stemrecht naar omzet.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 11