VRIJDAG 4 APRIL 1969 57e Jaargang No. 2975 Officieel orgaan van de Maatschappij tot bevordering van Land- en Tninbonw en Veeteelt in Zeeland „En zeer vroeg op de eerste dug der week gingen zij naar het graftoen de zon opging". Marcus 16, vers 2. IN de geschiedenis van de opstanding kijken wij God regelrecht in het gezicht. Er heefi in het graf een worsteling plaatsge- vonden tussen Jezus en de dood. Maar God toont Zijn ware gezicht door Zijn Zoon op te wekken en aan de macht van de dood te ont rukken. In Genesis 32 wordt ons de worsteling be schreven van Jakob. Deze stamvader van Is raël vreesde tijdens een reis zijn broer Ezau te ontmoeten. Voordat Jakob verzoend raakte met zijn broer, vond er een worsteling plaats tussen hem en een man. Na deze strijd kreeg Jakob de nieuwe naam Israël, want hij had gestreden met God en mensen en hij had overwonnen. En Jakob noemde die plaats Pniëi, want (zei hij) ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn ieven is be houden gebieven. En de zon ging over hem op, toen hij door Pniël getrokken was. QOK over haar, die het graf bezochten, ging de zon op. En zij vreesden,-tiet be richt van de opstanding aan iemand door te geven. Wat is het dan vreemd dat de kerkgebou wen op Paasmorgen over het algemeen vol zijn! Is het in een vol kerkgebouw gemakke lijk om te geloven, dat het graf leeg is? Als dit zo is, dan is de kans groot, dat tegen ons gezegd wordt: Jezus is hier niet! In het mor genlicht van Pasen blijkt het een onmogelijk heid te zijn, te zeggen: Wij hebben God ge zien van aangezicnt tot aangezicht en mijn leven is behouden, terwijl wij onze naaste niet onder ogen durven te komen met het be richt, dat de Heer waarlijk is opgestaan. Dan gaan wij mank net als Jakob, up de eerste dag van de week, dat is dus de eerste werk dag, zuilen wij onoevreesd de ander tegemoet moeten treden met het bericht, dat de dood niet het laatste woord heeft. In een kerkge bouw is dit niet zo moeiiijk, maar buiten net kerkgebouw blijkt dit pas mogelijk te zijn na een worsteling met God en mei mensen. Want de dood schijnt onherroepelijk te zijn. En wij zijn kwakzalvers als wij hier met kruiden ko men aandragen om de gapende wond van het graf te genezen. r\E kerkgebouwen hangen op Paasmor- gen het bericht van de opstanding aan de grote klok. Maar een vol kerkgebouw met Pasen kan het opstandingsbericht niet geloof waardig maken. De eerste getuigen werden zo geschokt door het grote feit van de opstanding, dat zij daarvan helemaal in de war raakten. Deze verwarring valt ons ten deel, als iemand het geen hij of zij liefheeft naar de begraafplaats moet brengen, waar op dat moment de woor den van Jezus gesproken worden: Ik ben de opstanding en het leven; die in Mij gelooft zal leven ook al is hij gestorven en een ieder, die leeft en in Mij gelooft zal in eeuwigheid niet sterven. Dit geloof is geen vol kerkgebouw waard, maar een lege begraafplaats. Ds. H. OMMEPING, Oosterland. In dit nummer o.m.: De maand april op het Zeeuws Landbouwbe drijf Pag. 4 en 5 Een reportage over 10 jaren samenwerking Pag. 6 en 7 Handelspolitiek debacle, verzekeringszaken en „Deze week Tuinbouwklanken en „Geld terug uit het zuivelfonds" Pag. 10, 11 en 13 Kort verslag van de vergadering van het Dage lijks Bestuur der ZLM Pag. 17 Samenwerking tussen gemengde bedrijven biedt interessante mogelijkheden Pag. 19, 20 en 21 Veehouderijnieuws in artikelen over „Gemiste kansen", „De leverbotziekte" en „De betekenis van de varkensfokkerij voor het jaarlijks inko men" Pag. 22 en 23 Voederbietentelen met minder werk Pag. 25

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 1