ZLM HUISHOUDSCHOLEN 2 PRIJSVRAAG LAND- EN TUINBOUWMECHANISATIE De tweejaarlijkse tentoonstelling Het Landbouw werktuig wordt onder de nieuwe naam „Land- en Tuinbouw RAI 1970" gehouden van maandag 19 t/m zaterdag 25 januari 1970 in het nieuwe RAI-gebouw te Amsterdam. Evenals de vorige maal hebben de organisatoren ook nu een „Prijsvraag Land- en Tuinbouwmechani- satie" uitgeschreven. Hiervoor is een totaalbedrag van 12.000,aan prijzen beschikbaar gesteld, die worden toegekend zowel in de categorie „individuele inzendingen" als in de categorie „groepsinzendingen". Aan deze prijsvraag kan door iedereen worden deelgenomen, hetzij individueel, hetzij in groepen. De deelnemers dienen ontwerpen van hulpmiddelen (machines, werktuigen, installaties, kassen, gebou wen, e.d.) in te zenden die hun geestelijk eigendom zijn, in brede kring kunnen worden toegepast en kun nen bijdragen tot nieüwe, betere, arbeidsbespareride en/of arbeidsverlichtende werkmethoden in land- en tuinbouw. Daarbij dient de rentabiliteit van de ont worpen hulpmiddelen te worden toegelicht. De inzendtermijn sluit 19 november 1969. De prijs- qitreiking vindt plaats tijdens de expositie „Land- en Tuinbouw RAI 1970" in het RAI-gebouw, waar de bekroonde ontwerpen - ook zullen worden tentoon gesteld. De jury bestaat uit de heren: Prof. ir. G. J. Quast (voorzitter); Ir. F. Coolman; Ir. J. Crucq; Ir. J. groenendijk; Ir. J. A. Stender; Ir. L. H. Huisman, al len te Wageningen. Zij die deelname aan deze aantrekkelijke prijsvraag pverwegen, kunnen een reglement aanvragen bij „Prijsvraag Land- en Tuinbouwmechanisatie", RAI Gebouw N.V., Euronaplein 8, Amsterdam (tel. 020 73 06 41, toestel 126). Daarin is uitvoerig omschre ven, aan welke voorwaarden bij deelneming moet worden voldaan. ZEEUWS LAND- EN TUINBOUWBLAD waarin opgenomen „P1 a 11 e 1 a n d s J e u g d" (Verschijnt wekelijks) Officieel Orgaan van de ZEEUWSE LANDBOUW MAATSCHAPPIJ Hoofdredakteur: Ir. J. Prins Redaktie, Abonnementen en Advertenties J. F. Blanksma* Grote Markt 28, Goes. Tel. 01100—5010 Tel. huis 01185—422 Advertenties en Administratie over advertenties aan de Uitgeversmaatschappij N.V. v/h Fa. P. J. van de Sande, Terneuzen VERTONING FILM „VAN AVANDARO TOT MEXICO CITY" Op vrijdagavond 28 maart a.s. zal in de zaal van de Schouwburg „Juliana" te Goes, Beestenmarkt 2, de film „Van Avandaro tot Mexico City 1968" worden vertoond. De film, die tijdens de Olympische Spelen in Mexicostad najaar 1968 werd gemaakt is aange vraagd, door de Gewestelijke Bond van Landelijke Ruiters en wordt voor het eerst in Zeeland (boven de Westerschelde) vertoond. Het bestuur van de Gewestelijke Bond die de film aanvankelijk alleen voor haar leden had aangevraagd nodigt iedere paar- deliefhebber, die deze prachtige film graag zou wil len zien, gaarne uit van deze unieke gelegenheid ge bruik te maken. De film duurt ruim 2 uur. De toe gangsprijs bedraagt voor volwassenen 3,per per soon (kinderen beneden 14 jaar 50 reductie). DIREKTEUREN VOOR TWEE PROEFSTATIONS-IN-OPRICHTING |N verband met de plannen tot splitsing van taken van het huidige Proefstation voor de Akker en Weidebouw P. A. W te Wageningen, ligt het naar wij vernemen in het voornemen, ir. F. Cool man (directeur van het Instituut voor Landbouwtech niek en Rationalisatie I. L. R. te Wageningen) en ir. L. H. Huisman (directeur van het Instituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen I. L. B. te Wagenin gen) naast hun huidige functies te belasten met de leiding van de in oprichting zijnde Proefstations voor resp. de Akkerbouw en de Rundveehouderij. DIT JAAR GEEN WERKTUIGENDAG VOOR DE FRUITTEELT De werktuigendag voor de fruitteelt, die de N.F O. telkeniare pleegt te organiseren in Bunnik, gaat dit jaar niet door. Het hoofdbestuur heeft hiertoe beslo ten omdat het meent dat de fruittelers als gevolg van de huidige situatie in hun bedrijfstak genood zaakt zijn, hun investeringen tot het uiterste te be perken RADIO Dinsdag 25 maart a.s., Hilversum I, 12.3012.40 uur: „Open dagen op het Proefstation voor de groen te- en fruitteelt onder glas in Naaldwijk", m.m.v de heer P. A. Kruyk van het proefstation. „De financiële positie van ons landbouwbedrijf", drs. S Aukema van het Landbouw-Economisch Instituut. Vrijdag 28 maart a.s., Hilversum I, 12.3012.40 uur: „Meer opleidingsmogelijkheden voor beroepen in de levensmiddelenindustrie", ir. C. A. M. van den Hout, inspecteur bij het landbouwonderwijs. „Grondonder zoek in ruilverkavelingen", ir. F. H. B. Vermeulen, directeur van het Bedrijfslaboratorium voor grond- en gewasonderzoek in Oosterbeek. ZITDAGEN BOEKHOUD- BUREAU Oostburg: Woensdag 26 maart in café „De Windt". Wissenkerke: Woensdag 26 maart in hotel „De Kroon". Zierikzee: Donderdag 27 maart in hotel „Huis van Nassau". Middelburg: Donderdag 27 maart in hotel „De Eendracht". Serooskerke: Vrijdag 28 maart in café „Huys- se", van 9 tot 1 uur. VOEDERBIETEN EN VERGELINGSZIEKTE Bij de nadering van 1 april lijkt het gewenst er ook dit jaar wederom de aandacht op te vestigen, dat na genoemde datum, geen voederbieten met spruit- vorming meer op het bedrijf mogen voorkomen, zulks overeenkomstig de voorschriften vervat in de Ver ordening Bestrijding Vergelingsziekte bij bieten. Het is derhalve noodzakelijk maatregelen te tref fen, opdat tijdig alles opgeruimd kan zijn. Per 1 april dus geen voederbieten meer in voor raad (ook niet in de schuur) waaraan spruitvorming voorkomt. Wist U overigens dat een kiemremmend middel niet gebruikt mag worden op voederbieten die be stemd zijn om aan melkvee gevoerd te worden NEDERL. NEW-FOREST PONY STAMBOEK Deze week is het eerste exemplaar verschenen van het Stamboek dat in verband met het 10-jarig be staan van de Vereniging New Forest Pony Stamboek zal worden samengesteld. In dit boek treft men alle gegevens aan omtrent de in het veulenboek-stamboek- importboek ingeschreven paarden zowel hengsten en merries. Het boek bevat een bron van gegevens voor wat de afstamming van de hierin vermelde pony's be treft, terwijl het afgewisseld wordt met een aantal prachtige foto's van de in de loop der jaren bekroon de paarden. De uitvoering is keurig verzorgd en behoort in de boekenkast van elke pony fokker thuis. De prijs be draagt 12,De uitgeverij is de bekende N.V. We- gelings Drukkerijen, Kralingse Veer, Rotterdam-17. Gelegenheid tot leerlingenaangifte voor de cursus vóór 1 mei a.s. 1969—1970 a. b. c. d. Opleidingen I. Lager Huishoud- en Nijverheidsonderwijs Brugjaar - toelatingseis: 6 klassen lagere schóól. Tweede leerjaar - toelatingsklas: brugklas. Assistente in de Huishouding (H) - toelatingseis: getuig schrift primaire opleiding. Duur: 1 jaar. Assistente in de Naaldvakken (N) - toelatingseis: getuig schrift primaire opleiding. Duur: 1 jaar. e. Assistente in de algemeen vormende vakken (A) - toe latingseis: getuigschrift primaire opleiding. Duur: 1 jaar. II. Middelbaar Huishoud- en Nijverheidsonderwijs f. Inrichtingsassistente (INAS) - toelatingseisen getuigschrift van één der Assistentenopleidingen of 3 jaar MAVO. Duur: 2 jaar. g. Oriëntatie verzorgende beroepen (O.V.B.) - toelatingseis: getuigschrift van één der Assistentenopleidingen öf 3 jaar MAVO. Duur: 1 jaar. h. Vormingsklas - toelatingseis: diploma MAVO 4 jaar of het overgangsbewijs naar de 4e klas van HAVO, Atheneum of Gymnasium. III. Parttime - beroepsopleidingen i. Bejaardenhelpsters - aantal lessen: 5 uur per week. Toe latingseis: 6 klassen lagere school - leeftijd 16 jaar vóór 1 oktober van het eerste cursusjaar. Duur: 2 jaar. j. Dameskapster (kapper) volgens het leerlingsstelsel - aan tal lessen:, 8 uur. per week. Toelatingseis: 8 leerjaren - leeftijd 15 jaar vóór. 1 oktober van het eerste cursusjaar. Duur: 2 jaar. Voor de opleidingen c t/m h schoolgeld naar inkomen. Voor alle opleidingen kan desgewenst een tegemoetkoming in de reis- en studiekosten worden aangevraagd. Bovendien worden voor volwassenen en niet-leerplichtige leer lingen bij voldoende deelname aan alle scholen, de volgende cur sussen georganiseerd: Naaicursussen - voor beginners en gevorderden. Kookcursussen - gewone keuken - fijne keuken. Fraaie ihandwerkcursussen. Bloemscthikcursussen. Alle inlichtingen worden U gaarne verstrekt door de direktrices van nevenstaande scholen: ZIERIKZEE - Huishoudschool „Prinses Juliana", tel. 2091 (01110). Opleidingen a-b-c-d-e-f-g-h. Spreekuur van de direktrice, mejufrouw C. N. van Liere: elke donderdag van 1012 uur. Aangiftetijdens spreekuur, telefonisch of schriftelijk. - Prot. Chr. Huishoudschool „De Schutse", tel. 370 (01115). Opleidingen a - b - c. Spreekuur van de direktrice, mejuffrouw E. v. d. Stadt: elke maandag 34 uur. Aangifte tijdens spreek uur, telefonisch of schriftelijk. - Huishoudschool „De Oesterschelp", tel. 319 (01660). Opleidingen: a - b - c - d. Spreekuur van de difektrice, mejuffrouw J. H. E. Boëyink: elke donderdag van 34 uur. Aangifte tijdens het spreekuur, telefonisch of schriftelijk. Huishoudschool „Prinses Beatrix", tel. 1306 (01130). Opleidingen a - b - c - d. Spreekuur van de direktrice, mejuffrouw H. G. J. Brou wer: elke dinsdag van 34 uur. Aangifte tijdens spreekuur, schriftelijk of telefonisch. Huishoudschool „De Leeuwtjes", tel. 2570 (01150). Opleidingen: a-b-c-d-e-h-i. Spreekuur vap de direktrice, mejuffrouw D. P. de Buck: elke dinsdag van 24 uur. Aan gifte: tijdens het spreekuur, schriftelijk of tele fonisch. Huishoudschool „Het Molenkwartier", tel. 1826 (01155). Opleidingen a-b-c-d - j. Spreek uur van de direktrice, mejuffrouw E. H. ten Harkei: elke dinsdag van 3.304.30 uur. Aan gifte: tijdens spreekuur, telefonisch of schrifr telijk. Huishoudschool „Prinses Marijke", tel 265 (01173). Opleidingen a-b-c-d-g-h. Spreekuur van de direktrice, mejuffrouw G. N. C. Kooy- man: elke dinsdag van 24 uur. Aangifte: schriftelijk, telefonisch of tijdens spreekuur. OOSTKAPELLE - Prot. Chr. Huishoudschool „Oranjezon" tel. 5Ö7 (01188). Opleidingen a - b - c. Spreekuur van de direktrice, mejuffrouw D. S. Bom, elke maandag van 14 uur. Aangifte tijdens spreek uur, schriftelijk of telefonisch. HAAMSTEDE THOLEN KRUININGEN TERNEUZEN AXEL SCHOONDIJKE -

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 2