mwmmmm. Om de toekomst van de aardappel VRIJDAG 21 MAART 1060 57e Jaargang No. 2S73 i I p B1 Pil ff Pr P P lÉ 1^ SOP 5 Officieel orgaan van de Maatschappij tot bevordering van Land- en Tiiinbouw en Veeteelt in Zeeland Deze week op pagina 11, 12 en 13 een uitvoerige beschouwing over de voorjaarsmechanisatie van de aardappelteelt. Daarin wordt naast de specifiek technische aspecten van een aantal typen werktuigen ook op de teelttechnische zaken nader inge gaan. Verder op pagina 4: Tuinbouwklanken, pagina 5: de Teléaccursus Groenteteelt onder glas (les no. 8), bijzonderheden over de Topkadercursus (pagina 7} en rijendunnen en tastdunnen in suikerbieten (pagina 8). V- N een soort verlate nieuwjaarsrede heeft de voorzitter van het Produktschap voor Aard appelen in de vergadering van het Produktschap enkele zaken aan de orde gesteld die voor de teelt en de handel van groot belang zijn. Aanleiding voor deze hartekreet was volgens de heer Van Beuke ring dat enkele jaren geleden in Duitsland een extra bedrag voor Nederlandse aardappelen werd be taald. Maar de laatste jaren verdwijnt dit verschil, waarbij één van de punten het optreden van blauw is. KWALITEIT NIET MEEGEGROEID MITGANGSPUNT was de stelling dat de renta- biliteit van veel akkerbouwbedrijven staat of valt met de'financiële uitkomsten van de aardappel teelt en dat ook voor het afzetapparaat grote belan gen op het spel staan. Het voornaamste punt is dat de kwaliteit van onze consumptie-aardappelen niet voldoende is meegegroeid met de hoger wordende eisen van de binnen- en buitenlandse afnemers. De voorkeur voor het Nederlandse produkt is vermin derd, maar de toenemende specialisatie en de daar mee gepaard gaande schaalvergroting maken het noodzakelijk dat een constante vraag naar ons pro dukt wordt opgebouwd om een rendabele teelt te realiseren. Aanpassing van de eisen van kwaliteit en smaak van de afnemers is voorwaarde om tot een uitbrei ding van onze afzet in de E.E.G. te komen. Gelukt dit niet dan moet op een teruggaande af zet en prijs worden gerekend. De voorzitter meende dat het gehele bedrijfs leven in veel gevallen niet voldoende voorzorgen treft om kwaliteitsgebreken te voorkomen, niet tegenstaande de bij herhaling uitgegeven adviezen. Daarnaast bestaan nog een aantal onbekende fak- toren, waarnaar het onderzoek met kracht moet worden voortgezet. Door het Produktschap zijn reeds initiatieven genomen om hiertoe te komen. BEPERKING PRDSRISICO'S A LS tweede punt noemde de heer Van Beuke- ring de beperking an prijsrisico's zowel voor de teelt als voor de afzet. Dit is nodig voor het zelf behoud - an de ondernemingen, maar ook om meer rust te brengen in de overigens speculatief blijven de aardappelmarkt. Teelt, bewerking en afzet van aardappelen vormen een onderdeel van één en het zelfde proces. Door teeltkontrakten coöperatieve afzet of een systematisch gespreide verkoop, kun nen de telers hun prijsrisico's dekken en kan het afzetapparaat langlopende verbintenissen aangaan met industrie en distributieschakels. Ten aanzien van het plan-Mansholt merkte de heer Van Beukering op dat, afgaande op de ont wikkeling van de aardappelteelt sinds 1959, wan neer deze ontwikkeling doorgaat in 1980 vrijwel alle klei-aardappelen verbouwd zullen worden op bedrijven die qua grootte overeenkomen met het denkbeeldjn het plan-Mansholt. Voor de zandaard- appelen is een dergelijke, zij het minder spectacu laire ontwikkeling te voorzien, terwijl bij fabrieks aardappelen de strukturele aanpassing het verst gevorderd is. Voor Nederland is de ontwikkeling die het plan-Mansholt beoogt, ai flink op gang en zet zich in versneld tempo voort. Door de handel werd hierop gereageerd met de opmerking dat volgens de bestaande kwaliteits regeling alleen de handel de gevolgen voor kwali teitsgebreken draagt doordat zij strafrechterlijk wordt vervolgd. Een punt dat overigens naar onze mening weinig verband houdt met de problematiek die door de voorzitter aan de orde was gesteld. Van de zijde van de landbouw werd er over het optreden van blauw op gewezen dat de weersomstandig heden, zoals in de afgelopen herfst, daarop onge twijfeld ook invloed heeft. Bij de moderne oogst- en opslagmethoden heeft men er bovendien mee te maken dat de aardappelen veel meer in aanraking komen met onderdelen van machines die niet altijd even goed zijn afgeschermd. (Zie verder pagina 3)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 1