IK MAG EEN BOON ZIJN. NU BETER EN SNELLER AARDAPPELEN POTEN EN CK Groenteteelt onder glas KORTE WENKEN Ga<§><5y&sa® als ik het begrijp. Eerst heb Je een herenleventje met die meng meststof NPK in korrelvorm en dan grijpen ze je in je peul En ik niet alleen hoor: de mééste erwten en bonenl Ben Je allemaal lekker aan de deltakorrel - met veel fosfaat en kali - dan word je van je staak gerukt. Net als je je het lekkerst voelt. Dat schijn je dan ook te zijn. Allemaal er uit en het blik In Of drogen. Géén pardon! En dat voor rijpe, volwassen bonen en erwten. Ik mag een boon zijn DELTACHEMIE TELEAC Vervolg van pag. 5.) NETTO OVERSCHOT Bestaand bedrijf 500 Na vervangen f 4500 Na uitbreiden 6500 Bij Bij vervangen uitbreiden INVESTERINGSKOSTEN 2000 x 18 Bij vervangen Bij uitbreiden 2000 x 32 RENTABILITEIT 4000 van 36.000 6000 van 64.000 36.000 ƒ64.000 11,1 9,4% Daaruit blijkt dat de investeringskosten, nodig voor vervangen en uitbreiden nogal verschillen. Bezien we de rentabiliteit van het geïnvesteerde vermogen bij vervanging, dan is dit 4.000,op 36.000,inves tering, wat neerkomt op 11,1 Bij uitbreiding komt de tuinder aan 6.000,meer dan in de oude situa tie. Omdat hij hiervoor een bedrag van 64.000,in zijn bedrijf moet steken, betekent dit een rentabili teit van bijna 9,4 Uit het besproken voorbeeld valt de conclusie te trekken dat zowel bij vervanging als uitbreiding het bedrijf beter in totaal rendabel wordt, dat het groot ste extra bedrag wordt verkregen bij uitbreiding, maar de rentabiliteit van de nieuwe investering het hoogst is bij vervangen. De vraag is echter of hij aan voldoende vermogen kan komen om te investeren. Daarnaast moet worden bedacht dat er in de praktijk tal van afwijkende situaties voorkomen en dat er wel licht factoren van invloed kunnen zijn die in het voorbeeld niet voorkomen. NADENKEN De conclusie voor de tuinder uit het besproken voorbeeld moet zijn dat hij beseft dat hij zich regel matig af moet vragen of er in het bedrijf veranderin gen moeten worden aangebracht. Moeten er kassen, andere opstanden of wellicht de verwarming of ande re apparatuur worden vervangen, öf blijkt na een goede berekening dat uitbreiding meer verantwoord is. Goede berekeningen zijn op alle bedrijven moge lijk en daardoor is het óók mogelijk duidelijk in cijfers vast te leggen wat de resultaten zullen zijn van een verandering van het bedrijf. In dit opzicht kan de tuinder steun krijgen, want elk Rijkstuinbouwconsu- lentschap beschikt over een specialist in bedrijfs economie, die de tuinder van advies kan dienen. IEDERE BIETENTELER weet dat een goede oeldopkomst van grote invloed is op het verkrijgen van een goed gewas. Vergeet daarom tijdens de voorjaarsdrukte niet al de goede voornemens van zaaien met een goede en goed afgestelde precisie- zaaimachine, het behandelen van het zaad tegen vreterij en het niet gebruiken van het restant oud zaaizaad dat u nog hebt liggen. EEN ANDER GOED voornemen dat u beslist moet uitvoeren is het spuiten tegen onkruid direkt nadat de bieten zijn gezaaid. Sommige boeren zijn van mening dat het land vochtig moet zijn bij het spuiten, doch spuit gerust over droog land. De wer king van het middel is lang genoeg en bij regen krijgt u misschien geen kans meer. DOORDAT VEEL WINTERTARWE in het najaar werd ingezaaid is nog weinig onkruid aanwezig rodat u tot de conclusie komt dat een D.N.O.C.- bespuiting niet nodig is. Laat u echter niet verras sen en kijk zo gauw mogelijk nog eens weer. Let dan speciaal op de aanwezigheid van klein onkruid dat juist goed met D.N.O.C. is te bestrijden. IN WINTERTARWE op duistpercelen kan tegen kleine duist nog met succes een bestrijding worden uitgevoerd. Op gronden beneden 30 afslibbaar kan Gesaran 2088 worden gebruikt, boven 30 af slibbaar Eptapur Speciaal. De tarweplantjes moe ten 3 tot 5 blaadjes hebben en aan de groei zijn. DE OPBRENGSTVERSCHILLEN tussen de stam- slabonenrassen zijn vaak niet zo bijzonder groot, maar in de vatbaarheid voor diverse ziekten komen vaak wel grote verschillen voor. Het is daarom van belang te weten welk ras u gaat telen. Informeer steeds naar de naam van het ras. De belangrijkste ziekten zijn: rolmozaiek, vlekken- en vetvlekken ziekte. VANWEGE DE GOEDE PRIJS is er bij verschil lende boeren belangstelling voor de teelt van blauwmaanzaad. Van groot belang voor het slagen van de teelt is een goede struktuur van de grond, een uitstekend zaaibed, ondiep zaaien en onkruid- vrij land. Vaak mislukt het gewas omdat het land echt niet geschikt was, hoewel de boer zelf meende 4HW wei. SmaUfotd. Vier een sprong vooruit in de landbouwmechanisatie VIER GROTE VOORDELEN brengen ook tot dezi conclusie: Geweidia interessant deze nieuwe Howard aardappe/pootmachine* Zie ook het artikel in "Landbouwmechanisatie"januari 1969 1, Volautomatisch, met een rij snelheid van 9 km per uur en hoger. Dus 3 4 keer sneller dan de bekende machines en systemen. t Voorzichtige behandeling van het pootgoed. Ideaal voor vóór- gekiemde aardappelen. Minder dan 2% spruitbeschadiging, dank zij continue aanvoer via zachte rubber V-band. 3, 2-Rij machine met perfecte bodemaanpassing. Instelbare regelbreedte en plantdiepte. Uiterst eenvoudige bediening. 4, Regelbare plant-afstand, ge koppeld aan de rij-snelheid. Uiterst nauwkeurig, zodat geen correctors nodig zijn. VRAAGT INLICHTINGEN BIJ DE IMPORTEUR a4 w* -VV V -Ay van Pltl P 1*1 n WANROY N.B. - TEL 08859-1177 I- V- VIAUD- HOWARD SAXONIA W S&S-WEHRKAHN-WEIMAR m VLAARDINGEN IS

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 13