r VRIJDAG 7 MAART 1969 57e Jaargang No. 2971 Officieel orgaan van de Maatschappij tot bevordering van Land- en Tninbouw en Yeeteelt in Zeeland 1 -J Dagelijks Bestuur ZLM vergaderde Door de pluimveehouderij in Zeeland is het afgelopen jaar niet ongunstig verlopen. Op de middenpagina's van dit nummer geeft de heeft F. Edzers van het R. P. C. een overzicht betreffende de stand van zaken. Scholing en herscholing zijn in deze tijd, dat er grote veranderingen in onze maatschappij optreden, van bijzonder groot belang. Op pagina 4 wordt nader op de mogelijkheden en de voorwaarden Ingegaan. Over de financieringsmoeilijkheden in de land- en tuinbouw is reeds veel gesproken en geschreven. Hieraan is nu een discussierapport van een werkgroep van het Landbouwschap toegevoegd die pleit voor het oprichten van een „Grondbank" (pagina 5). Verder in dit nummer de 6e Teleaccursus „Groenteteelt onder glas", Tuinbouwklanken, de tarieven loonwerk 1969 (pagina 9) en een reportage over een tuinbouwbedrijf te Stavenisse (pagina 11). HET Dagelijks bestuur van de Z.L.M. was afge lopen maandag 3 maart te Goes in vergade ring bijeen. In deze vergadering werden weer uit voerig de problemen, die zich de laatste jaren voor al toespitsen in de fruitteelt en akkerbouw, bespro ken. In zijn openingswoord verwelkomde de voor zitter, Ir. J. Prins, in het bijzonder de heer J. Nieu- wenhuijse, die als opvolger van Kringvoorzitter De Groene voor de eerste maal de vergadering van het Dagelijks bestuur bijwoonde. De voorzitter wees er onder meer op, dat ten aanzien van de toepassing van de vrijstelling van registratierecht bij overdracht van het bedrijf van vader op zoon, zoals deze is gewijzigd bij de in voering van de B.T.W. op 1 januari j.l., er landelijk nog geen uniform standpunt wordt ingenomen en er door de onderscheidene inspekties verschillen de interpretaties aan deze regeling worden ge geven. Het bestuur achtte het dringend noodzake lijk, dat er duidelijkheid komt op dit punt en zal daarom trachten, in samenwerking met het Land bouwschap, de gewenste uniformiteit te bewerk stelligen, eventueel door middel van een proefpro ces, Het bestuur wees erop, dat het in dit verband gewenst is, dat diegenen, die voornemens zijn om hun bedrijf of een gedeelte van hun bedrijf aan hun zoon te verkopen, zich tevoren goed informeren bij hun standsorganisaties. Naar aanleiding van een schrijven van de afdeling Biervliet van de Z.L.M., inzake een mogelijke ver droging van de aangrenzende polders ten gevolge van een eventuel inpolderen van de Mosselbanken, besloot het bestuur, gezien ook de ervaringen wel ke opgedaan zijn bij het inpolderen van de Braak man, deze zaak ter bestemder plaatse aanhangig te maken. Het bestuur deelde volledig deze zorg, alsmede de opmerkingen over het ontwerp streek plan van de afdeling Biervliet AKKERBOUW EN E. E. G. rj E heer mr. F, J. G. Schlingemann noemde in zijn overzicht van de situatie in de E. E. G., de situatie somber. De Gemeenschap dreigt in een zeer ernstige crisis te geraken als de ontwikke lingen van de laatste tijd zich in een zelfde rich ting zullen voortzetten. Ten aanzien van de ge meenschappelijke prijzen sprak ook de heer Schlingemann de verwachting uit, dat deze Ge handhaafd zullen blijven op het oude niveau. De vergadering sprak nogmaals haar scherpe afkeu ring uit, dat in een tijd van prijsverhogihgen in alle sectoren, het boeremnkomen juist bevroren wordt. De heer J. B. Becu deelde mede, dat de afzet van granen momenteel onbevredigend verloopt. Verwacht moet worden, dat veel tarwe zal worden ingeleverd voor interventie. De vraag dient zich aan, of de opslagcapaciteit wel voldoende zal zijn. Men verwacht een grote uitzaai van zomertarwe. De consumptieaardappeimarkt beweegt zich op een zeer laag peil, hoewel de termijnmarkc vorige week iets vriendelijker leek, aldus»de heer Becu. In hoe verre er een kans op een verbetering van de markt bestaat, laat zich moeilijk beoordelen. Verwacht kan ook worden, dat er nog wat poters op de consumptiemarkt aangeboden zullen worden. De vraag voor de voermarkt is echter redelijk. Ten aanzien van het vlas deelde de heer Becu mede, dat evenals vorig jaar wederom aan de re gering gevraagd is om een telerspremie van f 100, doch, dat het gezien de ervaringen in voorgaande jaren de vraag is, of dit verzoek zal worden inge willigd. Van groot belang achtte de vergadering het, dat de E. E. G.-regeling voor vlas, die reeds in concept klaar zou zijn, op korte termijn door de Ministerraad in behandeling zal worden genomen. (Zie verder pagina 3.)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 1