TUINBOUWKLANKEN De harde werkelijkheid Hoe het natuurlijk evenwicht te bewaren DINGEN VAN DE WEEK 7 De op 12 februari gehouden tuinbouwdag, welke georganiseerd was door de Z.G.O. en gehouden te St. Annaland, heeft zich mogen verheugen in een ver boven de verwachting uitgaande opkomst van leden en genodigden. Door verschillende sprekers Is het woord gevoerd om uit te laten komen aan welke eisen het tuinbouwprodukt dient te vol doen, aleer het aan de consument kan worden aangeboden. Als tuinder zal men zich meer be wust moeten zijn in welke verpakking en kwali teit het produkt moet worden aangeboden. Vooral in de grote steden is het grootwinkelbedrijf in sterke opkomst, waar de huisvrouw nagenoeg alle levensbehoeften in één en dezelfde winkel kan inkopen. In dit verband is er op de tuinbouwdag ook gesproken, op welke manier de supermarkten zich willen bevoorraden, wat wel in afwijking is van het oude vertrouwde veilingsysteem over de klok. Opmerkelijk was het dat er over het eventueel stilzetten van de veilingklok voor sommige pro- dukten in de naaste toekomst totaal geen vragen loskwamen. Misschien ook waren de gedachten van de aanwezigen meer bij datgene, wat de heren Van Beekom en Sijtsma naar voren brach ten. Hierbij ging het meer hoe of het met de tuin bouw volgens verwachting in de naaste toekomst zal gaan. Van één ding waren bovengenoemde sprekers wel zo goed als zeker. Wanneer men aan glastuinbouw begint, moet men een harde wer ker, een vakman en een ondernemer zijn. Men moet zich ook realiseren dat een glasoppervlak van 5000 m2, in de naaste toekomst zeker 7000 tot 10.000 m2 gaat worden. Juist over deze materie zit de jonge glastuinder in de knoop! Want welke instelling helpt hem aan de hiervoor benodigde investeringen, waarbij het met cijfers met vijf nullen gaat Op deze vra gen konden de sprekers eók geen afdoend ant woord geven, ofschoon wel moet worden opge merkt dat de reeds gevestigde glastuinder door de verschillende instanties zoals boerenleenbank enz. alleen goed van start konden gaan. Dit voor wat de financiën betreft. Men kan nu eenmaal niet in dit „Mansholttijdperk", zoals voorheen beginnen met een tuinderij van 1000 m'2 koudglas. En als het dan meeloopt, tezijnertijd, bij stukjes vergro ten en uitbreiden. De toekomst gebiedt nu eenmaal, dat ieder beginnende ondernemer grote sommen in zijn bedirijf moet investeren om het renderend te maken. In dit^ licht bezien gaven de sprekers ook toe dat alléén dié ondernemers zullen sla gen, die boven het gemiddelde uitsteken. Dit houdt in dat er óók beginners zijn die niet zullen slagen. Misschien kan men het ook zo zeggen: dat het „de wet van de rimboe" is! Slechts de sterke kan zich handhaven en de iets zwakkere komt om. Voor vele land- en tuinbouwers is het toch wel bevreemdend, dat in ons sociaal geleide leven, zoveel zelfstandigheid uitgeroeid dreigt te wor den, binnen de eerstvolgende tien jaar! Verder werd door de sprekers gewezen op een meer geconcentreerd veilingaanbod in Zeeland, met zonodig samenwerken en/of fuseren van be staande veilingen. Ook kon men vernemen dat er plannen bestaan om te komen tot een voorbeeld bedrijf en dat zonodig het bestuur van de Z.G.O. er op uit moet gaan, tot zelfs in Den Haag, om voor de belangen van de tuinbouw op te komen. Hierbij zou het wel gewenst zijn dat de Z.G.O. spoedig uit kon groeien tot een landelijke organi satie. Want gedeelde kracht blijft nog altijd halve kracht! Degenen die deze tuinbouwdag hebben meegemaakt konden sprekers beluisteren, die hen de toekomst niet te optimistisch hebben voorge steld (wat in het verleden soms wel gebeurd is), maar dat de taaie ondernemingsgeest van de zich aanpassende agrarische ondernemer het uitein delijk toch zal weten te versieren Niet alleen in WALCHEREN zal men het als een tegenvaller ervaren dat we nog zo'n felle vorstperiode gekregen hebben, 't Is nog wel steeds de meest normale tijd, maar stilletjes aan hadden velen gerekend op een zachte winter. De sneeuw klokjes bloeiden allerwegen en meerdere voor- j aarsboden lieten zich al merken. En ziet, opeens tot 10° vorstToch valt het ons op, dat er in Walcheren minder sneeuw ligt dan op vele plaat sen elders. We waren in Utrecht en daar lag veel meer sneeuw en ook hoorden we verschillende keren belangrijk minder lagere temperaturen ver melden dan in Vlissingen. Soms zelfs verschilen van 6° in Walchers voordeel. Als belangrijk nadeeel hebben wij meestal, na Texel, de hardste wind. We zijn dan ook erg be nieuwd hoe de vele bovenstaande spinazie zal reageren. Een beslist nadeel van een late vorstperiode is een vertraging van de groei en een uiteindelijk gelijke vergrote aanvoer. En vooral voor de jonge primeurs is spreiding zeer belangrijk. Enfin, het weer is onze grootste speculant en een beurs waar van wte de koers niet kunnen bepalen! In de afgelopen periode hebben boeren en tuin ders 't weer flink gevreten of moeten ontgelden als dat beter klinkt bij de vogelvrienden. Nu willen we voorop stellen dat het zeer beslist niet zo is dat de doorsnee agrariër minder vogelmin- ded zou zijn dan de doorsnee Nederlander. Alléén zit hij in de hoek waar de slagen vallen. Zqn we goed ingelicht dan is er op één onzer dierbare eilanden zo'n 30.000 kg vergiftigde tarwe gelegd tegen de ratten- en muizenplaag. En terecht, zei vriend Jan toen ik een spelletje verspeelde* Een groot gedeelte van deze vergiftigde dieren, sterft in hun holen, een kleiner percentage op 't veld, met alle noodlottige gevolgen van dien. Nu is de natuur zodanig geregeld, dat er steeds minder rovers moeten zijn dan 'er langs natuur lijke weg aas ter beschikking komt. Zieke en ver wonde dieren moeten volgens de natuur in de winter opgeruimd worden om met een gezond be stand de zomer in te kunnen. Voeg hier ook nog de ontsmettende middelen bij, aan moet er een disharmonie ontstaan, die ook wij diep en diep betreuren. Hoe schoon is een biddende sperwer bijv. Uilen zijn zeer geliefd bij de boerenbevolking. Maar aan de andere kant worden we van overheidswege economisch ge dwongen tot ongekende topprestaties op produc tiegebied. De overheid stelt prijsnormen vast op basis van grote, althans goede oogsten. Haalt men die niet dan is men snel economisch achteraan. En wie helpt dan? Hoogstens word je meesmuilend getolereerd, omdat je economisch verouderd bent of wordt naar de bijstandswet gestuurd. Toch willen we vragen aan alle Zeeuwse col lega's en ook aan gemeente en overheidsinstellin gen: Wees toch uiterst voorzichtig met uw be strijding en bedenk dat de natuur ook voor en door onze verantwoordelijkheid is. Door de strenge vorst noteerden we op de vei ling oplopende prijzen voor lof, spruiten en kool soorten, met uitschieters voor boerenkool en sel derij groen en knol. De fruitsector vonden we wei nig veranderd, eerder terughoudend. Opmerkelijk vinden we, dat ondanks het winterweer de prijs voor kassla goed blijft. Kan men bij kool, uien, wortelen e.d. van kleine aanvoer spreken, van sla kan men dit zeker landelijk niet zeggen. Dit lijkt ons een vingerwijzing om rekening te houden met veranderende eetgewoonten! (Zie verder pagina 8) Vorige week woensdag werd in St. Annaland de jaarlijkse ontwikkelingsdag voor de Zeeuwse groenteteelt gehouden. De organisatie berustte bij de Zeeuwse groentetelers-organisatie. De huishou delijke zaken van deze organisatie werden (in re cordtempo) afgewerkt en er werden inleidingen gehouden over de schakels tussen producent en consument, over de eisen die elke schakel aan het produkt stelt, over waaraan de teler moet voldoen en over de veranderingen die zich voltrekken bij de afzet van tuinbouwprodukten. Een heel goed betoog hield de heer Tielkemeyer uit 's-Heer Arendskerke, de praktische tuinder uit het lezingen houdende gezelschap. Hij schetste de zorgen van de tuinder in deze tijd, gaf advies om gebruik te maken van de voorlichtingsmogelijk heden en wees op het nadeel dat Zeeland heeft tegenover andere tuinbouwcentra omdat het voor de glascultuur te weinig de centrumfunktie kent. In St. Annaland en Kapelle is wat dat betreft een pril begin maar het is niet voldoende. Voor het te kleine bedrijf zag hij maar twee mo gelijkheden: uitbreiden of saneren. De concurren tievervalsing in de E.E.G. zat ook hem (vanzelf sprekend) dwars en de heer Tielkemeyer vona het hard nodig dat er een centrale afzet komt voor de produkten van de Zeeuwse glastuinbouw. Nu wor den de produkten uit de Zeeuwse kassen afgezet op 8-10 veilingen. Op de bedrijven moet efficient worden gewerkt maar dat dient ook bij de afzet te gebeuren. Een goed afzetapparaat kan volgens deze tuinder de Zeeuwse tuinbouw stimuleren. De grote en dikwijls vuile groentekisten zijn uit de tijd cn tenslotte deed hij een beroep op allen om achter hun afzetorganisatie te staan en met name de jongeren werd gevraagd hieraan waar nodig en mogelijk hun krachten te geven. Direkteur Jans van de veiling Middelburg ver telde vat het doel is van een veiling en hoe een goede veiling er dient uit te zien en sprak ook over de sortering en verpakking van de produkten waar aan dikwijls wat mankeert. Kleinhandelaar Verstraa- ten uit Middelburg had ook nogal wat wensen en verlangens ten aanzien van het aanbieden van het produkt wat dikwijls in te grote eenheden gebeurt De meeste wensen die hij had kwamen neer op het terrein van de verpakking en presentatie en ook vroeg hij de telers hun waardeloze rommel thuis te houden omdat dit enkel prijsbederf veroorzaakt voor het betere produkt. De heer Gijsberts, economisch medewerker van het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen en in Zeeland geen onbekende door de vele lezingen met toekomstvoorspellingen die hij al heeft gehou den, toonde in St. Annaland aan met behulp van vele cijfers welke ontwikkelingen er zijn bij de afzet van groenten en fruit. Een ontwikkeling waarbij er steeds minder kopers in de veilingbanken komen en steeds sterkere inkoopcombinaties worden ge vormd waartegenover de marktpositie van de teler veilig gesteld dient te worden, een zaak die de voortdurende aandacht heeft van het Centraal Bu reau van de Tuinbouwveilingen. Door deze ontwikkeling is ook de noodzaak van veilingfusie steeds groter geworden. In 1960 waren er in ons land nog 133 fruit- en groenteveilingen. In 1969 zijn dat er nog 94 maar volgens de heer Gijs berts zullen er op den duur niet meer dan 50 vei lingen in Nederland over kunnen blijven. We hoor den van deze spreker ook dat van 1960-1968 het aantal zelfstandige groentewinkels in ons land terugliep van 14.000 tot 7.000 en dat in Duitsland in de komende jaren 70-75 van de Nederlandse kasgroenten afgezet zullen worden via de niet ge specialiseerde kleinhandel, dat zijn met name de zelfbedieningswinkels. Voorzitter W. Joziasse van de Z.G.O. had in zijn openingswoord ook reeds een pleidooi gevoerd voor een gecentraliseerde afzet van de Zeeuwse glastuinbouwprodukten. Dat er thans op zoveel verschillende veilingen wordt aangevoerd is vol gens hem veroorzaakt door de verspreide ligging der bedrijven en historisch zo gegroeid maar het Z.G.O.-bestuur is van mening dat dit geen reden mag zijn om zo door te gaan, zeker niet als dat de telers geld kost in de vorm van een minder goede prijsvorming. Een belangrijke wens van de Z.G.O. is volgens de heer Joziasse nog steeds niet in ver vulling gegaan en wel de stichting van een bedrijf waar op praktijkschaal proeven genomen worden voor de groenteteelt in het zuidwesten. Deze op merking was voor de hoofdingenieur-direkteur van de landbouwvoorlichting in Zeeland, dr. ir. Van Beekom, aanleiding om op te merken dat het uit spreken van deze wens niet voldoende is. De or ganisaties zullen er achterheen moeten zitten en hun verlangens brengen waar de beslissingsbe voegdheden hierover liggen. Verder vroeg ir. Van Beekom op indringende wijze aan de aanwezigen of zij zich wel bewust zijn van de geweldige ont wikkelingen op het gebied van de schaalvergroting ook in de tuinbouw. Bent u zich bewust dat uw be drijf moet blijven groeien, dat u binnenkort min stens 5.000 m'2 glas moet hebben om een bestaan te vinden, mogelijk binnen afzienbare tijd wel 7500 m2 of misschien 10.000 m2? Hoe wilt u dat aanpak ken en tot uitvoering brengen?, vroeg hij de aan wezigen. De discussie hierover kwam moeilijk op gang deze middag in St. Annaland. Het was ook niet te verwachten dat dit zou gebeuren. Het was echter zeer goed dat het zo gesteld werd, dat ir. Van Beekom de tuinders van nu als het ware met de neus drukte op de realiteit van het heden en de toekomst. De rijkstuinbouwconsulent ir. H. Sytstra die een nabeschouwing hield, zei dat ook in Zeeland niet ontkomen zal kunnen worden aan een sanering in de tuinbouw. De mogelijkheid is zelfs aanwezig dat dit versneld zal gaan wanneer er alternatieve werk gelegenheid komt. Hij noemde het een verdoeze len van de waarheid wanneer de tuinder er niet vanuit gaat dat zijn bedrijf moet blijven groeien. Overigens was ir. Sytstra van mening dat er in het Europese verband voor de Zeeuwse tuinbouw een plaats is met een flink aantal goede bedrijven. Er is echter een zekere traagheid in het volgen van de ontwikkelingen en ook zijn er nog teveel kleine eenheden in die Zeeuwse tuinbouw. Verder be treurde spreker het te weinig aanwezig zijn van echte glascentra en zei hij dat met kracht gestreefd dient te worden naar geconcentreerde vestigingen van glasbedrijven. Ook ir. Sytstra zou graag een voorbeeldbedrijf zien voor de groenteteelt in het zuidwesten en ten slotte deelde hij mede dat het r.t.c. Goes voortaan samen met het r.t.c. Barendrecht de voorlichting voor de groenteteelt in het zuidwesten gaat ver zorgen. Er zou over deze ontwikkelingsdag voor de Zeeuwse groenteteelt veel meer te zeggen zijn. In deze rubriek moeten we het echter laten bij deze lang niet volledige opmerkingen die het overden ken en bespreken alleszins waard zijn.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 7