Geen zware bemesting met stikstof aan granen Overeenstemming over C.A.O.'s Land- en Tuinbouw kontraktjaar '69-'70 5 0P een onlangs te Axel gehouden Veehouderij middag verzorgde o.a. de heer E. van Kraai- kamp een lezing over perspektieven van de rundvee- mesterij. Eigenlijk kunnen we beter spreken van de rundvleesproduktie. In Zeeuws-Vlaanderen komt het nog te veel voor dat men mestvee houdt omdat er op het bedrijf nu eenmaal onscheurbazyr grasland is. Het is een tak die weinig aandacht krijgt, waar weinig kosten voor gemaakt worden en dan financieel vaak teleurstellingen geeft. De rundvleesDroduktie staat momenteel in het mid delpunt van de belangstelling en biedt zeker per- spektief voor de toekomst. In verband met de toene mende welvaart wordt de vraag naar goed rundvlees steeds groter. Niet alleen in Nederland, maar ook in het hele E. E. G.-gebied. Nederland nöch de E. E. G. is zelfvoorzienend wat de produktie betreft en moet dus rundvlees uit derde landen invoeren, terwijl de vraag steeds stijgt. Er is in de E. E G. momenteel een tekort aan uitgangsmateriaal, dus aan kalveren. Veel kalveren worden gebruikt voor de kalvermeste- rij. Deze hebben een laag eindgewicht en vragen dus per eenheid vlees veel dieren. Nederland consumeert geen kalfsvlees, maar exporteert dit. Het aanbod van kalveren hangt samen met de om vang van de melkveestapel. We zitten op dit moment in de situatie dat er een teveel is aan melk en een tekort aan vlees. Minder melkvee leidt echter tot nog minder kalveren voor de vleesproduktie. MOGELIJKHEDEN OM VLEESPRODUKTIE OP TE VOEREN a. Invoeren van nuchtere kalveren uit landen die 'n overschot hebben. Oost-Europa en Ierland hebben kalveren over. Zij zullen geen moeilijkheden geven Dr. F. VAN DER PAAUW, Instituut voor Bodemvruchtbaarheid Haren (Gr.) De hoeveelheid stikstof die in het voorjaar in de grond aanwezig is, hangt voor een groot deel af van de in de voorafgaande tijd gevallen regen. Het zeer natte weer in september, in wat mindere mate ook nog in oktober, ligt nog vers in het ge heugen. Vooral het noorden van het land was rij kelijk bedeeld. In het begin van november is het droger geworden. Door de vele regen is in het bodemvocht opge loste stikstof verloren gegaan. Later heeft zich nog een matige hoeveelheid stikstof in de grond ge vormd. Deze hoeveelhed is in de drogere periode Tot ons genoegen kunnen wij de werkgevers onder onze leden mededelen dat werkgevers en werk" nemers in de Sociale Commissie van de Gewestelijke Raad voor Zeeland van het Landbouwschap overeen» stemming hebben bereikt over de lonen en arbeids voorwaarden in de land- en tuinbouw kontraktjaar '69-'70. De kontraktperiode zal, overeenkomstig net landelijk advies, lopen van 1 maart a.s. tot en met 28 februari 1970 Het onlangs gepubliceerde loon- advies van de H. A. Sociale Zaken voor de landbouw, is ook voor 1e tuinbouw in Zeeland gevolg»#, zodat t.a.v. de lonen en arbeidstijden in de land- en tuin* bouw in principe geen verschillen optreden. In beide C. A. O 's 2tjn de loonsverhoging van 6 de arbeids* tijdverkorting van 65 uur en de wijzigingen in de ontslagtermijn, de belangrijkste van de wijzigingen die op 1 maart a.s, zullen ingaan. De volgende week in verband met ziekten, gezien de eisen die ge steld worden door de Veeartsenij kundige Dienst. b. Import van vleesrassen. Hiervan is onder Neder landse omstandigheden nog te weinig bekend. Vaarzen van het Charolais-ras op 2 -jarige leef tijd 700 kg en stieren 1000 kg wegen. De kruisingsprodukten Charolais x zwartbont doen het ook goed, hoewel de kruisingen tussen M.R.Y. vee x zwartbont ongeveer hetzelfde resul niet of slechts weinig naar diepere lagen verplaatst en staat in het komende voorjaar voor het gewas ter beschikking. Alleen zeer regenrijk weer in de komende weken kan hierin nog verandering bren gen. Het is gewenst dat met deze stikstof bij de be mesting rekening wordt gehouden. Een teveel moet worden vermeden, zodat voorzichtigheid geboden is. De aanwezige hoeveelheid is echter niet zo groot, dat er veel op stikstof kan worden bespaard. Voor granen zal een normale bemesting moeten worden gegeven. In de laatste vier jaren werd door ons steeds de raad gegeven granen een extra toeslag te geven boven wat normaal gesproken wenselijk wordt ge acht. In deze jaren was de winter nat. Er werd aanbevolen op vruchtbare zand- en dal gronden aan granen 20-30 kg stikstof per hectare (±1 baal kalkammon) meer te geven dan men ge wend was, op kleigronden 10-20 kg en op minder vruchtbare zandgronden en nieuwe veenkoloniale gronden, die toch al een zware bemesting ontvan gen, 10-15 kg. Als deze raad is opgevolgd, moeten deze toeslagen nu van de in de laatste jaren ge zullen wij op de bekende wijze het gemakkelijk han teerbare overzicht van de belangrijkste gegevens en bepalingen uit de nieuwe C. A. O.'s in ons blad op nemen. Dit in afwachting van de C. A. O.-boekjes die na goedkeuring gedrukt zullen worden en aan onze werkgevers gratis zullen ter beschikking worden ge steld. In verband met de stijgende kosten (prijs C. A. O.- boekjes, enveloppen en portikosten) verbonden aan de tot nu toe gevolgde werkwijze waarbij de C. A. O. land- en/of tuinbouw aan de hand van de ledenlijsten taat geven. De opfok van de kruisingsprodukten geeft wel moeilijkheden met drinken. Stieren zijn goed geschikt voor de mesterij1. Vrou welijke dieren geven gauw vetproduktie, zij zijn echter wel goed geschikt voor de kalvermesterij. Bij de K.I.-verenigingen is in de toekomst sperma beschikbaar van Charolais stieren. (Zie verder pag. 10) geven bemestingen worden afgetrokken. Men zal dus moeten nagaan, hoeveel toegegeven is en het is ook goed zich af te vragen, of de toen gegeven be mesting toereikend is geweest. Andere gewassen, die als regel geen toeslag ont vingen, worden als gebruikelijk bemest. Mocht het voorkomen, dat de nu te geven bemes ting toch te gering blijkt te zijn, wat blijken kan uit een te lichte tint van het gewas, dan kan tijdens het schieten, maar vóór het in aankomen, nog een aanvullende bemesting van 40 kg stikstof per hec tare IV2 - 2 baal) worden toegediend. Bij deze handelwijze kan nog een normale opbrengst wor den verkregen en wordt de stand niet onnodig zwaar. Een te zware stand is nadelig wegens het grotere gevaar van legering en moet worden voorkomen. Blijkt het dat toch te veel bemest is, dan kan alleen bij tarwe een bespuiting met CCC nog uitkomst geven, mits het gewas niet hoger is dan 35 cm. Na behandeling van de grond met DD moeten de raadgevingen worden opgevolgd, die hiervoor zijn gegeven. Het bovenstaand advies geldt niet voor met DD behandelde grond. werd toegezonden, (die vaak onvolledig waren inge vuld, en te Iaat beschikbaar waren) wordt dit jaar alleen de C. A O. toegezonden aan die werkgevers leden die onderstaand formulier ingevuld terugzen den aan het secretariaat van de afdeling werkgevers- belangen en arbeidszaken der ZLM. Wie dit formulier dus niet inzendt ontvangt geen C. A. O.Dringend wordt verzocht e.e.a. per ommegaande te doen opdat tijdig de nodige exemplaren besteld kunnen worden. BL Aan de AFDELING WERKGEVERSBELANGEN - ARBEIDSZAKEN der ZLM, Grote Markt 28, GOES Kring/afdeling der ZLM Ondergetekende: (naam) (adres) (plaats) verzoekt toezending van stuks C. A. O Landbouw 1969/1970. stuks C. A. O. Tuinbouw 1969/1970 voor de provincie Zeeland. Datum Handtekening

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 5