Eregalerij H. P. ROELSE H. LOBBEZOO ZEEUWSE AGENDA KRING AXEL DER ZLM Algemene ledenvergadering te houden op vrijdag 21 februari 1969 om 1.30 uur in het cultureel cen trum „De Halle" te Axel. Agenda 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken en mededelingen. 4. Jaarverslag. 5. Verslag financiële commissie. 6. Rekening en verantwoording penningmeester. 7. Verkiezing secretaris wegens periodiek aftreden van de heer F. P. de Kubber (herkiesbaar). 8. Lezing door de weled gestr. heer Mr. J. F. G. Schlingemann. Onderwerp: „Het plan Mansholt". 9. Rondvraag. 10. Sluiting. W. KOSTER, voorzitter. F. P. DE KUBBER, secretaris. Ook toegankelijk voor leden der P. J. G. Na afloop koffietafel. KRING OOST ZUID-BEVELAND DER ZLM Algemene vergadering op dinsdag 25 februari a.s. des avonds 19.30 uur in hotel „De Korenbeurs" te Kruiningen. Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Mededelingen. 4. Reken'ng en verantwoording 1968. 5. Verkiezing lid Dagelijks kringbestuur. Aftredend de heer K. Dees (herkiesbaar). 6. Spreker: de alg. voorzitter der ZLM Ir. J. Prins. 7. Rondvraag. 8. Sluiting. Het Kringbestuur, K. DEES, voorzitter. P. SCHEELE, secretaris. Op 27 februari a.s. is het 40 jaar geleden dat de heer te Ritthem in dienst trad op het bedrijf van de heer L. J. Boone te Ritthem. Onze hartelijke gelukwensen met dit jubi leum. Op l maart a.s. herdenkt de heer te Waarde het feit dat hij 40 jaar geleden in dienst trad op het bedrijf van de familie Mol te Waarde. Op 17-jarige leeftijd kwam hij in vaste dienst op „Oud-Valckenisse", waar hij als paarden knecht en sinds 1939 als le paardenknecht zijn kundigheid ten volle heeft bewezen. Als medewerker wordt hij zeer gewaardeerd vooral om het optimisme, waarmee hij zijn werk steeds verricht. Ook aan deze trouwe medewerker onze hartelijke gelukwensen. KRING HULST DER ZLM Algemene ledenvergadering van de kring Hulst der ZLM op woensdag 5 maart 1969 te 18.30 uur in hotel „De Linde" te Kloosterzande. Spreker op deze vergadering is de heer A. Korte- weg, algemeen secretaris der ZLM. In het volgende nummer zal de volledige agenda worden opgenomen. KRING WALCHEREN DER ZLM Algemene ledenvergadering op woensdag 26 febr. 1969 des v.m. 10 uur in de „Brasserie", Langedelft te Middelburg. Agenda 1. Opening. 2. Notulen. 3 Ingekomen stukken en of mededelingen. 4 Jaarverslag secretaris penningmeester en ver slag financiële commissie. 5. Verkiezing Hoofdbestuursleden: aftr. zijn: A. P. G. de Lange (herkiesbaar) en W. K. van Nieu- wenhuijzen (niet herkiesbaar). 6. In een 10 minuten speech zullen worden behan deld door resp. Jhr Mr. G. C. D. Rutgers van Rozenburg: „Het Waterschap en zijn ingelan den"; door Burgemeester J. L. Dregmans: „Het Wegschap en zijn belanghebbenden"; door Burgemeester F. A. Bulder: „De gemeente en haar ingezetenen". Daarna volgt een gemeenschappelijke koffie maaltijd in „De Brasserie". 7. Heropening der vergadering waarna bespreking in forumverband onder leiding van de heer J. Markusse naar aanleiding der gehouden inlei dingen. 8. Rondvraag. 9. Sluiting. Dit zal te pl.m. 3 uur zijn. Namens het Kringbestuur, S. DE VISSER, Voorzitter. P WIELEMAKER, Secretaris. ZEEUWS LAND- EN TUINBOUWBLAD waarin opgenomen „Plattelandsjeugd" (Ve»*chijnt wekelijks) Officieel Orgaan van de ZEEUWSE LANDBOUW MAATSCHAPPIJ Hoofdredakteur: Ir. J. Prins Redaktie, Abonnementen en Advertenties J. F. Blanksma, Grote Markt 28, Goes, Tel. 01100—5010 Tel. huis 01185—422 Advertenties en Administratie over advertenties aan de Uitgeversmaatschappij N.V. v/h Fa. P. J. van de Sande, Terneuzen kring noord-beveland der zlm Algemene' ledenvergadering op donderdag 27 febr. 1969, 's namiddags 2 uur in „De Stadswijnkelder" te Kortgene. Agenda: 1. Opening. 2. Notulen van de alg. verg. op 12 dec. 1968. 3. Ingekomen stukken. 4. Mededelingen. 5. Jaarverslag over 1968. 6. Rekening en verantwoording over 1968. 7. Inleiding door de Algemeen voorzitter der ZLM Ir. J. Prins over „Moeiliikheden en mogelijkheden in de land- en tuinbouw". 8. Gedachtenwisseling hierover. 9. Rondvraag. 10. Sluiting. Namens het bestuur, S. J. DEES, voorzitter. H. C. DE KATER, secretaris. AFDFï.ing NIF.UWVLIET DFR ZLM. Aleemene ge- zinsavond op vriidag 21 februari in café „Park zicht" te Nieuwvliet. Aanvang 18.45 uur. In sa menwerking met de P. J. G.: Uitvoering toneel- st»k „De Snoek". Vertoning Journaalfilm ZLM 1968. AFDELING AAGTEKEPKE DFR ZLM: Algemene vergadering on vriWag 21 februari om 19.15 uur in zaal P. Kodde te Aagtekerke. De heer W. Janse te Domburg zal spreken over „Bedrijfs- verzorgingsdienst". AFDELING OOST- EN WEST-SOUBURG DFR ZLM. Jaarvergadering on vrijdag 21 februari in zaal „Concordia" te Souburg. Aanvang 19.30 uur. De heer J. H. Lantinga spreekt over het onderwerp „Melkwinning binnen en buiten onze grenzen" en de heer C. den Engelsen over „Melkvee- en var kenshouderij in Denemarken", met vertoning van dia's. AFDFTING ST. LAURENS DFR ZLM. Algemene ver gadering op vriidag 21 februari in het Vérgader- lokaal te St Laurens. Aanvang 19.30 uur. De heer G. Paauwe zal spreken over: „B.T.W. op onze gemengde bedrijven". AFDELING GRIJPSKERKE DF.R ZLM. Algemene vergadering on maandag 24 februari in 't Dorps huis te Griipskerke. Aanvang 19.30 uur. De heer E. Wage zal sprekpn over: ..Landbouwactuali- teiten (o.a. nlan-Mansholt). Filmvertoning ZLM- journaal 1968. AFDELING YERSF.KE DFR ZLM. Algemene verga dering op maandag 24 februari om 19.30 uur in café „De Haven" te Yerseke. De heer J. Mar kusse zal spreken over „Ondernemerschap in de Landbouw". RADIO Dinsdag 25 februari a.s., Hilversum I, 12 30J2.40 uur: „Bedrijfsvergroting in de Bommelerwaard-West", m.m.v. het rijkslandbouwconsulentschap voor Zuid- Gelderland. Vrijdag 28 februari a.s., Hilversum I, 12.3012.40 uur: „De eerste hooitoren in ons land", m.m.v. de heer ir. G. Brilman, rijkslandbouwconsulent voor Z.W.-Friesland. Aktualiteiten van het Proefstation voor de groente- en fruitteelt onder glas te Naald wijk. ZffDAGEN BOEKHOUD- BUREAU Oostburg: Woensdag 26 februari in café „De Windt". Wissenkerke: Woensdag 26 februari in hotel „De Kroon". Zierikzee: Donderdag 27 februari in hotel „Huis van Nassau". Middelburg: Donderdag 27 februari in hotel „De Eendracht". Serooskerke: Vrijdag 28 februari in café „Huysse", van 9 tot 1 uur. FDEL1NG ST. PHILIPSLAND DER ZLM EN C.B.T.B. Algemene vergadering op dinsdag 25 februari 1969 's avonds half 8, in „Ons Dorps huis" te Anna Jacobapolder. Mr. E. Wage, alg, sekr. der ZLM, zal spreken over het onderwerp: „Zeeland en Mansholt". ZLM-leden van St. PW- lipsland en omgeving kunnen, indien zij vervoer naar en van Anna Jacobapolder wensen, zich opgeven bij1 hun sekretaris, Korte Schoolstraat 3, tel. 358, vóór zaterdagavond aanstaande. AFDELING KAPELLE DER ZLM. Algemene verga dering op dinsdag 25 februari om 19.30 uur in hotel „De Zwaan" te Kapelle. De he°r De Lange zal spreken over „Verzekeringszaken". ZLM- journaal 1968. AFDELING VROUWENPOLDER EN SEROOSKERKL DER ZLM. Algemene vergadering op donderdag 27 februari in café van de heer W. Duvekot te Vrouwenpolder. Aanvang 19.30 uur. De heer J. Markusse zal spreken over: „Bedrijfsopvolging en Samenwerking". AFDELING DREISCHOR DER ZLM: Aleemene ver gadering op donderdag 27 februari a.s. in hotel „De drie schorren" te Dreischor. Aanvang 19.30 uur. De heer Mr. E. Wage zal spreken over „Mansholt en Zeeland". AFDELING KLOETINGE DER ZLM. Algemene ver gadering op donderdag 27 februari om 20 uur in „Amicitia" te Kloetinge. De heer drs. J. Dijk graaf zal spreken over „De afzet van onze pro- dukten". AFDELING OUD-VOSSEMEER DER ZLM en AFDE LING BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN. Gezinsavond op donderdag 27 februari om 19 uur in „Hof van Holland" te Oud-Vossemeer. De heer G. Wolbers zal spreken over „Onder linge Boerenverzekeringsfonds voor boer en tuin der" en mej. Ganzeman met Zeeuwse voordrach ten enz. AFDELING BIGGEKERKE DER ZLM. Algemene ver gadering op vrijdag 28 februari om 19.30 uur te zaal Herwegh te Biggekerke. De heer Paauwe zal spreken over de B.T.W. AFDELING MIDDELBURG DER ZLM. Gezinsavond op dinsdag 4 maart om 19.30 uur in „Ned. Koffie huis" te Middelburg. De heren De Graaf en W C. Sinke werken aan deze avond mee. AFDELING ST. MAARTENSDIJK DER ZLM. Alge mene vergadering op maandag 10 maart om 19.30 uur in café „Smerdiek" te St. Maartensdijk. De heer Ir. J. Prins zal spreken over het „Plan Mansholt". ZLM-journaal 1968. VERENIGING VOOR BEDRIJFSVOORLICHTING „NOORD-BEVFLAND". Vergadering op maandag 24 februari 1969, te 19 30 uur in „De Koren beurs" te Kortgene. De heer J. T. Andringa spreekt over enkele nieuwe ontwikkelingen in de mechanisatie-sektor, te illustreren met enkele dia-series. Voorts zal de heer J. Kodde enkele aktuele zaken onder de loupe nemen. VERENIGING VOOR BEDRIJFSVOORLICHTING NOORD-BEVELAND. Algemene vergadering op maandag 24 februari om 19.30 uur in „De Ko renbeurs" te Kortgene. met als sprekers de heren J. T. Andringa en J. Kodde. PROV. VFR. VOOR MELKCONTROLE IN ZEELAND (P.V.M.). Algemene vergadering van de Prov. Vereniging voor Melkcontrole in Zeeland te hou den op dinsdag 25 februari 1969, des v.m. 10 uur in café-restaurant „De Brasserie", Lange Delft 10 te Middelburg. Naast huishoudelijke zaken wordt door de heer Ir. C. J. Janmaat van de Cen trale Melkcontrole Dienst te Arnhem een inlei ding gehouden over „Verwerking van de melk- controlegegevens uit Zeeland door de computer" FOK- EN CONTROLEVERENIGING „WALCHEREN". Algemene vergadering op donderdag 27 februari 1969 in café-restaurant „De Brasserie" (tussen- zaal), Lange Delft, Middelburg. Aanvang 9.30 uur v.m. Naast behandeling van huishoudelijke zaken spreekt Ir. K. P- Stapel, hoofdinspecteur van het N.R.S. over „Zwartbontfokkerij, nu P. VOOR VERDERE MEDEDELINGEN (Zie verder pag. 4)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 2