SSL U'TrtN Culturele dag op I maart a.s. Hoe zult U leven In 2000? NATO TAPTOE Pottenbakken p. j. a DRAM>HLrSFSnKiJh 22 Nog steeds zijn er vele vaagheden rond het gebeuren op 1 maart a.s. In „De Stadsschouwburg" te Middelburg. Dat wil niet zeggen, dat er nog geen bijzonderheden bekend zijn, integendeel. De mees te afdelingen hebben hun bijdrage aan de dag reeds aan ons bekend gemaakt en afgaande op deze gegevens durven we te zeggen, dat het een dag wordt, die we niet spoedig zullen vergeten en waar aan we met veel plezier zullen terugdenken. 's Middags genieten van bijdragen van eigen leden. Waarschijnlijk had u het niet gedacht, maar het talent blijkt er toch te schuilen bij onze leden. Mocht u persoonlijk de drempel nog niet overwonnen hebben, dan hopen wij dat het middagprogramma u daarbij een handje helpt, zodat we volgend jaar nog beter en grootser aan het werk kunnen. Voor het avondgedeelte hebben we een primeurtje in petto. De groep, die de voorstelling verzorgt, treedt voor het eerst op in Zeeland. Voor zover bekend, is het zelfs haar eerste optreden in Zuid- Nederland. U kunt ze kennen, want ze traden reeds op voor de T.V. Het geheel eigene van hun op treden zal velen de wenkbrauwen doen ophalen, maar u zult eveneens geboeid gefascineerd hun spel volgen. Reeds bij het binnenkomen van de zaal zult u gekonfronteerd worden met het eigene van de groep. Laat u meevoeren door hun spel en gedachten tot uitdrukking gebracht in woord, be weging, kleur en klank. tongerenaktiviteiten OOSTKAPELLE De jaarlijkse ontspanningsavond wordt gehou den op vrijdag 28 februari 1969 in het Verenigings gebouw te Serooskerke (W.). Afdelingsleden heb ben hun beste beentje voorgezet om u te vergas ten op een humoristisch toneelstuk, getiteld „Won deren zijn de wereld nog niet uit." Zorg dat u aanwezig bent op 28 februari en maak u deelgenoot van allerlei verkwikkelijke ontwikkelingen. P.J.G.'ers, Z.L.M/ers en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom op deze avond. Muziek en verloting zorgen voor een ge zellig en amusant geheel. U zult na afloop niet teleurgesteld zijn. P.J.G. - WALCHEREN Op woensdag 26 februari a.s. kunt u met de cursisten van de meisjescursus Walcheren een kykje gaan nemen in de pottenbakkerij „De Spreeuwenpot" te Veere. Na een rondleiding door de pottenbakkerij kunt u zelf proberen een potje of vaasje te maken. Proef iets van de sfeer, waarin kunstenaars leven en werken. U ervaart aan den lijve, dat deze men sen niet zover van de gewone mens vandaan staan, als vaak gedacht wordt. Tevens bestaat er de gelegenheid om kunstvoor werpen uit de pottenbakkerij te kopen. Mocht u hiervoor belangstelling hebben, dan dient u daar rekening mee te houden. Doet u mee aan dit bezoek, dan verwachten wij u op woensdag 26 februari a.s. om 20.00 uur in de pottenbakkerij „De Spreeuwenpot", Oomstraat 1 te Veere. SCHOU WEN -DÜIVELAND Op zaterdag 22 februari 1969 om 19.30 uur de Grote Avond van de afdeling Schouwen-Duiveland in restaurant „Concordia" te Zierikzee. De toneelvereniging van de afd. Noord-Beve land voert deze avond het vrolijke blijspel „Een engeltje van niets" op. In de pauze wordt er een verloting gehouden. Na afloop van het blijspel gezellig en sfeervol dansen op muziek van de „Melody Stars". Zij, die aanwezig waren op het jubileumbal in de veilinghal te Goes tijdens de Z.L.M.-tentoon- stelling, weten dat ze kunnen rekenen op een prima stukje muziek. We durven dan ook gerust te zeggen, dat we rekenen op een succesvolle avond. Er is veel over gefantaseerd, van Jules Verm af tot de science fiction onzer dagen toe. Er zijn lijvige boeken geschreven door geschiedfiio= sof en.Maar er was nog geen nuchtere analyse gemaakt. Dat is nu gebeurd. Kahn en Wiener - in zekere zin beroepsprofeten hebben in hun boek „Het jaar 2000" de stromingen op elk ge bied uit verleden en heden ontleed en daaruit, „trends" ontwikkeld, die kunnen worden opge houden, vertraagd of versneld, maar niet uitge schakeld De resultaten van het onderzoek lijken soms minder plausibel. Maar fascinerend zijn ze. Nie mand ontkomt aan de overweldigende indruk van de volslagen veranderde wereld, tot stand gebracht door wetenschap, techniek en economie. De auteurs geven onder meer een lijst van honderd uitvindingen, die in de komende dertig jaar zeker tot ontwikkeling zullen komen. De verwachtingen op medisch terrein, bijvoorbeeld de beïnvloeding van erfelijkheid, zijn wonderbaarlijk. Hier komen gevaren om de hoek kijken. Materieel zal het ons wel goed gaan, maar hoe houden wij de factoren in de hand die onze persoonlijkheid bedreigen? De nuchtere verwachtingen van Kahn en Wie ner zijn zeker geen fataliteiten. U kunt er aan. meewerken ze ten goede of ten kwade te keren Maar U moet er eerst kennis van nemen. Er is veel ruimte in dit boek voor eigen conclusies door de interessante variaties die de schrijvers naast hun „standaardwereld" plaatsen. U kunt zich niet permitteren géén kennis te nemen van de toekomst. De verantwoording, die ieder in deze wereld draagt voor gezin, voor werk voor weinigen of voor velen vraagt om een actieve deelname aan de problemen van de toe komst. Zij, die het boek „Het jaar 2000" in hun bezit willen hebben, kunnen het bestellen bij het Prov. sekretariaat te Goes. Intekenprijs: na 1 januari 1969 ƒ44,20. Prijs na 1 maart 50,Ook verkrijgbaar bij de boekhan del. De uitvoeringen van de twaalfde internationale Nato taptoe worden in Arnhem gehouden op 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 en 21 juni 1969. Een unieke gelegenheid voor de afdelingsbe sturen, die een jaarlijks uitstapje plannen, om dit festijn te combineren met vele andere beziens waardigheden in en rondom Arnhem, o.a. Open luchtmuseum, Pos bank, W es ter bouw ing, Kröller Müllermuseum, enz. enz. U kunt de dag afslui ten met een bezoek aan de fascinerende, interna tionale Nato Taptoe met o.a. de Turkse Janitcha- ren. Toegangsprijzen vanaf 2,50 t/m 11,50 p. p. Inlichtingen over de Taptoe en voorbespreking" tel. 08300 - 33000. VHEEK ABTSKERKE - NISSE Blonde meisjes trekken de aandacht. Zo ook in het toneelstuk van de afdeling 's-Heer Abtskerke Volg de verkwikkelijke belevenissen van het be treffende blondje in het Kurhotel op de voet door aanwezig te zijn bij de uitvoering, welke plaats vindt op zaterdag 22 februari a.s. in het Dorps huis te Nisse. Aanvang 19.00 uur. Wilt U meer weten over pottenbakken? Wilt U een unieke hobby? Of wilt U enkel en alleen maar één avond in de week uit uw dagelijkse sleur. U kunt een hobby creëren, welke antwoord geeft op de bovenstaande vragen, mits u beschikt over een goede mentaliteit, verantwoordelijkheidsge voel, enthousiasme, vaart en durf. Voor u zich echter opgeeft voor een cursus pot tenbakken, dient u zich eerst te bezinnen voor te beginnen. Vraagt u zichzelf dus nuchter en zakelijk af of het werkelijk wel iets voor u is. en.laat u niet alleen door enthousiasme drij ven. Dit loopt zowel voor u als voor de leiding op een teleurstelling uit. a. Basis-cursus: Deze cursus kost 60,— per cur sist voor 12 lessen van 2 uur. b. Specialisatie-cusussen: 60,per cursist. 1. Handdraaien (12 lessen); 2. Boetseren fijn (12 lessen) vaasjes, schaaltjes, etc etc. 3. Boetseren grof (12 lessen) reliefs, plastie ken. De materiaalkosten komen eveneens voor reke ning van de cursist. Ieder mens heeft behoefte aan het tot uitdruk king brengen van zijn gevoelens. Om dit te reali seren, beschikken we over vele mogelijkheden toi uitdrukking, zoals stem, gebaar, beweging, enz. Door te werken met klei, gips, enz. zijn we in staat onze gevoelsuitdrukkingen vorm te geven in kleur, vorm of een combinatie van deze. Een goede en gezonde bezigheid, vooral in deze tijd van reageerbuisjes, electronica, computers enz. In dit werk ontdekt u zich als mens en niet als onderdeel of verlengstuk van een machine. Maak eens een praatje met de pottebakker in „De Spreeuwenpot" te Veere. Loop er eens vrij blijvend naar binnen en laat de inspirerende rust en voldoening op u inwerken. Neem dan een be sluit over een al of niet meedoen. MöG steeds liggen de akkers onder de sneeuw. Maar we mogen hier niet klagen, want in het oosten van ons land en bij onze zuiderburen brengt de sneeuw grote last teweeg. Sommige boerderijen zyn onbereikbaar door de grote hoeveelheden sneeuw die op de wegen liggen. Vooral in Luxem burg moet het erg zyn. Er waren mensen uit Hol land die daar verblijf hielden die maandag niet met de auto terug konden keren. We begonnen februari zo mooi met zacht weer maar nu is het toch wel echt winter geworden. De jeugd heeft de schaatsen opgezocht en we zien ze druk bezig op ondiepe plassen en vaarten. Het was al lang geleder» dat er ys lag. Er zijn in Nederland ook enkele kunstijsbanen, waar men al vroeg in het najaar zoveel kan oefenen als men wil. Alleen het zijn wel dure gelegenheden, we zagen er zelfs één op de t.v. die geheel overdekt was. Dat is natuur lijk ideaal voor de toeschouwers. We zjjn natuur lijk nog vol van de gehouden Wereldkampioen schappen in Deventer gehouden. De eerste dag was het ideaal schaatsweer, maar de tweede dag was het fout, altijd maar sneeuwen, wat veel last ver oorzaakte. Toch waren de bezoekers tot de laatste minuut levendig en hun kelen zullen wel zeer hebben ge daan. Het was soms een hels lawaai, wanneer één hunner favorieten reed. Ja, en de meest gevierde winnaar Verkerk heeft het niet kunnen winnen. Het was precies als een week geleden met die voetbalwedstrijd. Ajax kon niet verliezen en ver loor. Met Verkerk hetzelfde. Jammer natuurlijk voor ons, maar we geloven toch laten we sportief blijven. Het beste voetbalelftal heeft gewonnen en ook de beste schaatser op die dag. En nu moeten we niet aanhouden dat het ran dit of dat lag, want dat is nakaarten. De verliezers moeten straks pro beren te winnen, dat is alles. We moeten er geen drama's van maken. In Inzeil komt er straks weer gelegenheid. Wat is de t.v. toch een mooi medium, we kon den alles prachtig volgen in een warme stoel met een kop koffie en zagen alles prima, terwijl vele bezoekers daar kou stonden te lijden en zich pro beerden warm te schreeuwen. „Ja", zei buurman Willem, „'t was mooi oor, wat gaet dat toch ard eè, die rondjes van 34 tot 40 seconden rien; dat is toch wat eè. En wat mot je voe die 10 km toch een aêsem èn eè, jon, jon, een groot kwertier en ze wassen der. Vroeger èk ook nogal goed kun nen rien, gin schoonrien, overrien noemden ze dat maer ard rien, maer dat gink nie zo ard as daêr oor". „Ja", zei Plone, „vroeger deden er gin dames mee maer noe rien die ok al goed oor. 't Is jam mer dat er zo weinig publiek nae gae kieken, daer begriep ik eigenlijk niks van, want as ter b.v. bie grote serries in schouwfilms gin dames mee doen,, dan kwam ter gin man nae toe en bij 't dat ser ries taêtec ze die dames maer tobbel en.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 22