WEEKOVERZICHT NOTERINGEN De situatie op de aardappelmarkt 20 ons verstrekt door Nobeco - Kortgene Peulvruchten cm zaden: Voor groene erwten ligt ieen zeer rustige week achter ons. In de speculatieve Wfeer werden hier en daar wat contracten omgeruild kiaar latere maanden, maar dit had verder weinig te petekenen. Effektief werden nu en dan klein posten prwten gedaan voor export. Uit het aantal en de om- pang van deze zaken kon wel blijken dat door de afnemers alleen maar het direct nodige werd ge- Btocht. Geconstateerd mag worden dat vraag en aan- tbod elkaar vrijwel in evenwicht hieldien. Dit mag als jgunstig beschouwd worden, want zowel verhoogde ^vraagprijzen als een flauwe markt zullen de kopers ,Sttinnen weerhouden van verdere afsluitingen. Het (Jkleine aanbod van schokkers kon zonder bezwaar .opgenomen worden waarbij de prijzen onveranderd llbleven. Bruine bonen kwamen enigszins in herstel, ihoewel de handel in monsterpartijen moeizaam ver- •liep. De grootwinkelbedrijven bleken nauwelijks ge ïnteresseerd. Carmdjners lagen moeilijk in de markt en konden eigenlijk geen koper vinden. K>rwijzaad bleef op de bekende noteringen hangen. Misschien dat bet aflonen van de havenstaking in Amerika de handel weer op gang kan gaan brengen. Consumptie-aardappelen: Op de aard appelmarkt kwam deze week weinig verandering. Na het be kend worden van de inventarisatiegegevens ging de termijnmarkt nog wat verder onderuit. De effectieve markt bleef echter onveranderd. Het winterse weer zal hierop mede van invloed zijn. Bovendien is het prijspeil, gezien de voeraardappelprijzen van dit mo ment, reeds zo laag dat er weinig meer af kan. Over de exportmarkt is ook deze week weinig schokkends te melden. Men krijgt de indruk dat de verladingen naar West-Duitsland aardig doorlopen, maar voor andere bestemmingen is er weinig te doen. Gedeel telijk komt dit ook door de huidige kwaliteit. Het blijkt steeds weer dat er dit jaar nog maar weinig partijen voor moeilijke bestemmingen ziin klaar te maken. Kwaliteits- en mede hierdoor prijsverschillen komen dan ook meer voor dan andiere jaren. Ook het binnenland is kieskeurig en lang niet alle par tijen kunnen daar geolaatst worden. Ruwvoeders: De afgelooen week kon van een wat betere stemming op de stromarkt worden gesproken. Tengevolge hiervan was de markt goed priishoudend. Hetzelfde kan worden gezegd van de produkten erw tenstro en hooi. Het onverwacht optredende strenge winterse weer speelt hierin uiteraard een rol van betekenis. AARDAPPELTERMIJNMARKT Weekbericht 1218 februari 1969, verstrekt door G. de Vries Zonen N.V. te A'dam; voor Zeeland, Goes tel. 01100—6451. Consumotie-aardappelen. Bintje 40 mm opw. april. Na een slotnotering van de voorgaande week van 12,70 gaf de daaropvolgende eerste beursdag van deze verslagperiode een forse daling te zien tot 11,50 om de daaropvolgende dag te herstellen tot 12,40. Met een enkele uitschieter tót 12.70 als hoogste en f 12,00 als laagste notering sloot de markt oo 12,20. De slotnotering was 12,30 tot 12,20. De weekomzet gaf een totaal te zien van 698 contracten met een openstaande positie van 3490 (v.w. 3578). MARKT GOES (18-2-'69) Granen en peulvruchten: Tarwe van 33,50 tot ƒ34.— (basis 17%); gerst van 29,— tot ƒ31,25 (basis 17%); haver van ƒ24,tot 26,50 (basis 15 %Y erwten (klein groen) van f35,tot ƒ63, schokkers van 40,tot 87,50; capuciiners van 40,tot 50,(moeilijk te plaatsen); bruine bonen van 45,tot 72,50 (idem). Alles boeren- schoon af boerderij en per 100 kg. Aardappelen: Bintje, nul mm en onw binnenl. kwaliteitseisen van 6,tot 7,per 100 kg af boerderij op auto ge leverd. Sorteerkosten voor rekening koper. Voeder aardappelen van 4,50 tot 5,per 100 kg. Uien: Onafgestaart op auto geleverd 1320 cent. Hooi en stro: Tarwestro van 60,tot 65,gerstestro van 60,tot 67,50; erwtenstro van 85,tot 90,Alles op auto geleverd. Vlas: Óngerepeld 2025 cent, gerepeld 2033 cent per kg. Bescha digde en afwijkende partiien 1320 cent per kg. Alles op auto geleverd. Eieren: De prijs bedraagt 1,531,79 per kg. Voor alle noteringen geldt exclusief B.T.W. UIENPRIJZEN (in 100 kg) St. Annalandr klasse I middel 24,9925,20; driel. 16,50: picklers 19.25. aanvoer 59 ton; klasse II m;d- del 16,10—17,51; driel. 14,49, aanvoer 36>/2 ton. St. Maartenpd'iE: klasse I middel 25.40; driel. 16.8°; picklers 19,28, aanvoer 36 ton; klasse II middel 16,53, aanvoer 8 ton. Medemblik: klasse I grof 25,2027,90; middel 21,90—25,30: driel. 14,00—19,00; klasse II grof 24,2026,90; middel 18,9021,40, aanvoer 45 ton. Grootebroek: klasse I grof 25,6027.20; middel 21,10—27.50: driel 18,60—19.90: picklers 9,00—10,00; klasse II grof 23,20: middel 20,30—22.60; driel. 16,70 17,70; picklers 5,008,00, aanvoer 83 ton. VEEMARKT ROTTERDAM (17/l8-2-'69) Slachtvee: Slachtrunderen: extra kwal. 5,20— 5,65, le kwal. 4,65—5,10, 2e kwal. 4,10—4,45, 3e kwal. ƒ3,85ƒ4,00; Worstkoeien 3,70—3,85; Slachtstieren 4,605,20; alles per kg gesl. gew. Vette kalveren: le kwal. ƒ3,95ƒ4,20, 2e kwal f 3,753,90, 3e kwal. 3,50—3,70; Nuchtere slachtkalveren 1,251,35; Slachtvarkens: le kwal ƒ2,70—ƒ2,75, 2e kwal. 2,67—2,70, 3e kwal. 2,642,67; Slachtzeugen 2,102,30; Zware varkens 2,252,40; alles per kg lev. gew. Ge- bruisvee: Melk- en kalfkoeien 1100,tot 1575, Varekoeien 875,tot 1200,Vaarzen 975,— tot 1150,Pinken 700,tot 900,Graskalve ren 450,tot 650,Nuchtere kalveren voor fok of mesterij 115,tot f 215,Schapen 140,— tot 165,;Lammeren 155,tot 195,alles per stuk. VARKENSNOTERINGEN COVECO (19-2-'69) Geklassificeerden: 68—80 kg 81—86 kg 86—90 kg 91—100 kg la 3,44 3,44 3,39 3,29 2a, 1b „3,32 „3,32 „3,27 „3,17 3a, 2b, lc „3,27 „3,27 „3,22 „3,12 3b, 2c, 3c 3,22 3,22 „3,17 3,07 4 en Cc „3,16 „3,16 „3,11 „3,01 Ongeklassificeerden: 101110 kg 3,09 111—150 kg ƒ2,99 BREEKBEENPRIJZEN (in 100 kg) Avenhorn: 50/200 gr. 28,80—36,60; 200/400 gr. 39,3045,20; 400/600 gr. 38,60—42,20, aanvoer 50 ton. VOORSTELLEN VOOR FUSIE EN NIEUWBOUW ZEEUWSE VEILINGEN De besturen van de veilingen Goes, Kapelle en Middelburg hebben zich na ampel overleg duidelijk uitgesproken voor fusie en nieuwbouw. Aansluitend zijn plannen gemaakt die thans middels een uitvoe rig rapport aan de leden ter goedkeuring worden voorgelegd. Fusie wordt noodzakelijk geacht: a. om aan de voorwaarden van een betere prijs vorming te voldoen; b. om door concentratie van het aanbod te ko men tot verlaging, resp. beheersing van de kosten. Met krachtige argumenten worden deze twee hoofdpunten toegelicht. Als de plannen worden goedgekeurd, zal een nieuw gebouwencomplex: worden gesticht. Daarbij wordt gedacht eerst koelhuis te bouwen met een capaciteit van 4000 a 5000 ton en daarna in een later stadium een geheel nieuwe veiling. Als de bouw hiervan voltooid is» zullen de huidige gehouwen te Goes en Kapelle worden verkocht. De kosten van het project wor den (na aftrek van 20 subsidie) begroot op 6.680.000,waarvan ruim 5.000.000,voor het eigenlijke gebouwencomplex. Een aanzienlijk deel van dit bedrag kan worden gedekt uit de verkoop van de oude gebouwen. De fusieplannen zijn dus thans in een beslissend stadium gekomen. Gezien het ernorme belang voor de Zeeuwse tuinbouw zullen we in een volgend nummer uitvoeriger aandacht aan het rapport be steden. Tegelijk met het bekend maken van het resultaat van de ner 22 januari 1969 gehouden inventarisatie van aardappelvoorraden heeft het ProduktschaD voor Aardappelen mededelingen uitgegeven met betrek king tot de situatie on de aardapnelmarkt. Enigszins samengevat komt in deze mededelingen het volgende naar voren: PRIJSVERLOOP Het verloop van de gemiddelde noteringen op de Rotterdamse aardappelbeurs geeft het volgende b~eid (groothandelsprijzen, af produktiegebied per 100 kg). 13 ian. 27 jan. 10 febr. bintje 35/55 12,— 9,25 9,— bintie 40/opw. 12,10,50 9,75 bintje 55/opw. 13,50 11,25 10,50 eigenheimer 40/opw. 17,75 17.75 16, furore 40/opw 14,25 13,50 13,- zand bintje 35/opw. 9,50 9, De voeraardapnelen konden zich door aanhoudend goede vraag handhaven on 5,per 100 kg en soms meer (af produktiegebied) De termijnmarkt verloopt zeer onevenwichtig. Op april werden med:o december zaken gedaan voor ruim f 16,medio januari voor rond f 18terwül od 10 februari ru:m f 13,werd genoteerd. Er is dan ook weinig verband tussen de noteringen van de termijnmarkt en het verloop op de effectieve markt. Volgens het nroduktschaD hebben de kleiaardappe- len t/m december 1968 gemiddeld 0,85 meer opge bracht dan in dezelfde periode van een jaar geleden. Het gemiddelde van de zandaardappelen was onge veer gelijk aan het vorige jaar. Opmerkelijk is dat de maree tussen telers- en con sumentenprijs voor bintje in 1966 t/m 1967 varieerde van 10.tot 15,waarbij de laagste marges samenvallen met hoge telerspriizen en hoge marges met lage telersprijzen. Er is overigens ondanks de sterk toegenomen kleinveroakking geen stijgende tendens van de marge te constateren. VOORRADEN De per 22 januari 1969 gehouden voorraadinven- tarisatie heeft, vergeleken met die van een jaar ge leden, het volgende resultaat opgeleverd: kleiaardappelen totaal klei- en zandaardappelen 1969 1968 1969 1968 bruto totaal 1092 1232 1352 1578 waarvan voor; eigen cons. 9 10 29 33 uitpoot op eigen bedrijf 86 104 203 221 uitschot 125 119 170 182 blijft voor afleve ring bestemde cons./pootaard. 872 999 950 1142 De voor aflevering bestemde hoeveelheid kleiaard appelen is 127.000 ton (13 minder dan het vorige jaar, de zandaardappelen 65.000 ton (45 minder en het totaal van klei- en zandaardappelen 192.000 ton (17 minder. De mindere reservering voor uit poot op eigen bedrijf zal wel mede veroorzaakt wor den door het feit dat de aanschaf van pootgoed dit jaar veelal tot het voorjaar wordt uitgesteld. Dit ver schijnsel is ook in het buitenland merkbaar. De beschikbare hoeveelheid zandaardappelen is nog maar klein. De export van zandaardappelen is beduidend, groter dan een jaar geleden. Bij de momentopname op 22 januari j.l. werd het uitschot en de slechte partijen voor de kleiaardappe len geraamd op IIV2 en een jaar geleden op 9l/2 Op dat tijdstip kon uiteraard nog geen rekening worden gehouden met de bewaarverliezen die in de loop van het voorjaar aan de dag zullen treden en ook niet met partijen die door kwaliteits- verval niet meer geschikt zullen blijken voor afle vering als consumptieaardappelen. Het is niet te be oordelen in hoeverre hiermede door de telers en han delaren bij de inventarisatie is rekening gehouden. Verder is gebleken dat van de voorraad kleiaard appelen ruim 20 in de N. O. Polder en O. Flevoland zit en circa 60 in Noord-Holland en het Z« W. Kleigebied. Van de voorraad kleiaardappelen was per 22 januari circa 20 bij de handel. EXPORT Het verloop van de export tot en met 31 januari 1969 is vergeleken met vorige jaren als volgt ge weest: (x 1000 ton) kleiaardapp. zandaardapp. totaal oogst 1968 224 20 244 oogst 1967 192 8 200 oogst 1966 206 30 236 oogst 1965 163 35 198 Het uitvoertempo van de eerste helft van februari 1969 is gelijk aan dat van januari. Vergeleken met de vorige jaren verloopt de export dus gunstig en bete kent voor de kleiaardappelen een top en voor de zandaardappelen een herstel van het lage kwantum van het vorige jaar. West-Duitsland heeft dit seizoen -/3 van onze uit voer opgenomen. Ook in dit land zijn de prijzen met het zachte weer gedaald en liggen de telersmijzen op 10,h f 15,De uitvoer van Nederlandse ge wassen en kleinverpakte aardappelen is gestegen tot 2000 ton per week Er is op de Duitse markt veel concurrentie ondervonden van Franse aardappelen, doch de indruk bestaat dat de kwaliteit van deze aardappelen in meerdere gevallen te wensen heeft overgelaten en dat de Franse leveringen over het hoogtepunt heen zijn. Over het verdere marktver- looo is men in West-Duitsland niet pessimistisch. Frankrijk heeft een grote aktiviteit ontwikkeld voor uitvoer naar West-Duitsland, België, Italië en Spanje. De Franse aanbiedingen lagen aanvankelijk lager dan onze prijzen, doch het verschil is de laatste weken kleiner geworden. De laatste week zijn de Franse nriiren zelfs wat aangetrokken. België betrekt voornamelijk aardappelen uit Frank rijk en in mindere mate uit Nederland. België levert nog beperkte hoeveelheden uit naar West-Duitsland en ook naar Italië Aan Italië ziin 14.000 ton Ne derlandse aardappelen geleverd. Frankrijk en Zwitser land zijn daar onze grootste concurrenten. Van het Spaanse invoercontingent van 12.000 ton vóór 15 februari heeft Nederland 2500 Jon kunnen leveren.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 20