Ir. J. D. DORST NEEMT AFSCHEID Dorst over Dorst Zeeuwse levenssfeer en levensstijl Dorst en de N.A.K. Zeeland is otöze spulletjes bij elkaar pakken om plaats te maken voor een ander. in Herinneringen aan de crisisjaren, de vele crisis- je organisaties, steeds meer werk dat erbij kwam. Overal waar voorlichting of controle nodig was, to- kwam de Z. L. M in aktie. Fascinerend werk, zo zegt de heer Dorst. Het was \e- met al deze secretariaten een grote zaak, allemaal in aan de grootste organisatie die de Z. L. M. ook toen al was. Het bestuur stelde zijn secretaris voor al deze en crisisorganisaties beschikbaar. In de eerste plaats om goed geïnformeerd te zijn, verder om betrokken te >ef zijn bij de uitvoering maar ook omdat men meende dat al deze maatregelen slechts van tijdelijke aard waren. Men dacht dat over enkele jaren weer tot de normale werkzaamheden kon worden teruggekeerd, r Maar toen de crisisperiode op het einde liep, kwam al spoedig de oorlogsvoorbereiding zodat er in de opzet maar weinig veranderde. Herinneringen aan het vele werk dat de redactie van het Zeeuws Landbouwblad toen al met zich mee bracht en de vele zweetdruppeltjes die het heeft ge kost om voldoende copy ervoor te krijgen. QE oorlogsperiode is voor ir. Dorst een verhaal apart, waar hij echter niet al te diep op in wil gaan. Aangename herinneringen zijn het allemaal be paald niet, al kan hij nu nog met tevredenheid spre ken over de voldoening die het gaf dat hij als beheer der van de landstand in Zeeland in staat was de eigendommen van de Maatschapoij weer in het bezit te stellen van de heropgerichte Z. L. M. Hij is in Zeeland gebleven. Waarom zou je weg trekken als je het naar de zin hebt, met de mensen kan opschieten en je werk wordt gewaardeerd? Ik ben met name de Z.euwse land- en tuinbouw nog altijd dankbaar dat ik ook in de moeilijke tijden altijd begrip en medewerking heb gekregen; medewerking altijd tesamen en in overleg met de voormannen van de organisaties. Mijn vrouw heeft zich hier altijd thuis gevoeld en z'ch zowel provinciaal als landelijk ten volle in°ezet voor het behartigen van de belangen van de Bond van Plattelandsvrouwen; wellicht ten koste van haar gezondheid. De laatste jaren is het voor mij een betrekkelijk rustige zaak geweest. bepaald niet spectaculair, zo als in de crisis-, oorlogs- en naoorlogse jaren. Toen moest er dag en nacht hard gewerkt worden, niet alleen door mij maar door al mijn medewerkers. Ook ik heb minder goede eigenschappen en tekortkomin gen. Maar ik heb altijd getracht rechtvaardig te zijn. Ik ben, zo zegt de heer Dorst, in een crisistijd be gonnen en nu, aan het einde van de rit, zitten we weer in een depressie, zij het van geheel andere aard. De landbouw moet er echter rekening mee houden dat het aantal ondernemers terugloopt. Absoluut 3n relatief wordt de agrarische beroepsbevolking een steeds kleinere groep. Een organisatie als de Z. L. M. die efficient moet kunnen werken zal steeds meer nodig zijn om de belangen van zijn leden te kunnen behartigen! BI. WHIMIili|-4(fililü't;!'l4:lili!:i1 UKiWWMM l II1iWW 1I111 111IWIWMI lil'tl I i rw H;l II IIU LI»;l»1111 Ifl IS- n- r- id r- ls re n Op 28 januari 1969 hoopt Ir. J. D. Dorst afscheid te nemen van de Keuringsdienst Zeeland waarvan hij vanaf de oprichting directeur is geweest. Daar naast heeft hij op zeer breed terrein in allerlei funkties vooral in Zeeland, maar ook daarbuiten, veel voor Zeeland gedaan. j Hard en goed werken heeft' hij altijd heel ge woon gevonden. Het leiding geven viel hem be slist niet zwaar. Zuinig van aard kwam dat in zijn werk ook duidelijk naar voren en hiervan trekt de Keuringsdienst nu wel zeker de vruchten. Met alle sektoren uit het bestuur wist hij het goede even wicht te bereiken en te behouden. Volkomen stond hij open voor ieders belang en welk opzicht dan ook; zelfs dan wanneer die belangen onderling wel eens verschillen te zien gaven. Boeren telers kwekers vermeerderaars gebruikers handelaren coöperaties vlassers schooninrichtingen enz., ieder kon met zijn specifieke moeilijkheden terecht. Zo mogelijk werd altijd een bevredigende oplossing gevonden. Ook vooruitzien was hem niet vreemd. De proef bedrijven zijn daar een levend voorbeeld van. Die hebben veel goeds voor Zeeland gedaan. Vooral datgene tot stand gebracht van 1932 1969, willen wij onze grote waardering uitspreken. Een waarde ring namens alle sektoren waaruit de Keurings dienst bestond en nog bestaat, zonder enige uitzon dering. Een werkzaam man gaat de rust nemen die hem toekomt. Dat die rust voor hem en zijn gezin lang mag zijn, ook om zich nog in meerdere mate aan zijn hobby's te wijden is onze oprechte wens. Voorzitter Stichting Keuringsdienst van de N. A. K. J. A. STOLS. St. Philipsland. We schrijven januari 1953. Ir. J. Post, nu Inspec teur Voorbereiding van de Cultuur Technische Dienst te Utrecht, is per 1 januari yan dat jaar als Rijks Cultuur Consulent (nu H. I. D.), tevens als Inspecteur Landbouwherstel en secretaris van de Herverkavelings Commissie, van Zwolle naar Goes overgeplaatst. Een maand later de watersnoodramp! Grote en di- rekte gevolgen voor de Cultuur Technische Dienst, werkzaamheden en belangrijke taken voor Land bouwherstel. En in zijn korte Zeeuwse periode, van 1953 tot 1956, vele persoonlijke contacten met ir. J. D. Dorst en vele persoonlijke herinneringen hier aan. De heer Dorst, zo zegt ons ir. Post, kende de plaatselijke situatie als geen ander. Hij kende de mensen en hun persoonlijke omstandigheden. Hij had zijn grote ervaring, het zo noodzakelijke over zicht, inzicht wat er allemaal gebeuren moest en waarom oplossingen moesten worden gevonden. Persoonlijk heeft mij altijd getroffen, ook in de ge sprekken die ik met hem mocht hebben, de grote mate van openheid die hij altijd betrachtte. Hij had een gezaghebbende en belangrijke stem in de tal rijke commissies waar hij zitting in had. Zijn ken nis van zaken en het beschikken over de nodige achtergrondgegevens was buitengewoon groot. DIJ al zijn werk stond het dienen van het alge- meen belang op de voorgrond. En dat op een voortreffelijke manier en op een sympathieke wijze. Daarnaast een grote mate van bescheidenheid en het zich zelf op de achtergrond houden zijn ken merkend voor zijn karakter. Nieuwkomers in Zeeland wist hij steeds op een prettige wijze op te vangen en de weg te wijzen in de moeilijkheden, die er nu eenmaal zijn, in het bijzonder als je ergens vreemd binnenkomt, aldus ir, Post. DE door ir. Dorst opgedane ervaringen bij de Her verkaveling Waicheren bleken voor ons van grote waarde bij de start en de organisatie van Landbouwherstel en het herverkavelingswerk oip Schouwen-Duivelarid, Tholen, Zak van Zuid-Beve land en Waarde, gebieden waarop de Herverkave lings wet Walcheren van toepassing werd verklaard. Als lid van de Commissie van Toezicht van de Her verkavelingscommissie -was zijn bijdrage een bij zonder waardevol element! r.ARNAAST zijn inbreng op landelijk niveau als Zeeuws lid van de Centrale Cultuurtechnische Commissie. De zaken zo opzetten dat ze pasten in de Zeeuwse levensstijl en levenssfeer maar ook aansluiting vonden bij het nationale beleid zoals dat in „Den Haag" werd uitgestippeld. Dorst, zo zegt ir. Post, heeft dit wex-k voortreffe lijk gedaan. Hij gaf goede oplossing voor de vele problemen, waardoor er in Zeeland vertrouwen in zijn beleid bestond en in Den Haag naar hem ge luisterd werd. Ook later is dit steeds het geval geweest. Als ir. Dorst in het bonte gezelschap van de Cul tuur Technische Commissie, waar velerlei, vaak uiteenlopende en tegengestelde belangen een rol spelen, iets naar voren brengt, wordt gaarne naar hem geluisterd. Zijn zin voor praktische en goed doordachte oplossingen, zijn rustige voortvarend* heid zonder veel drukte, maakte dat zijn zienswijze veel begrip en waardering ontmoetten, zo zegt ir. Post. Is het een wonder dat, als ir. Dorst in april afscheid neemt als lid van de C.C.C., men in Utrecht bijzonder belangstellend is wie hem namens het K.N.L.C. in deze commissie zal opvolgen? BL.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 13