Vergadering Dagelijks Bestuur ZLM J VRIJDAG 7 FEBRUARI 1969 57e Jaargang No. 2967 Officieel orgaan van de Maatschappij tot bevordering van Land- en Tuinbouw en Yeeteelt ia Zeeland De kring Hulst der ZLM herdacht op feestelijke wijze j.l. vrijdag in een Buitengewone Algemene Ledenvergadering het 125-jarig bestaan. Na de openingsrede van de kring voorzitter de heer J. W. Scheele, sprak oud-secretaris der ZLM mr. J. F. G. Schlingemann een herdenkingsrede uit en boden algemeen voorzitter der ZLM ir J. Prins, de heer P. Vercauteren namens de N. C. B. rayon Zeeland en namens de kring Axel der ZLM de heer W. Koster, felicitaties aan. Tot slot van deze middag bracht de Koninklijke Harmonie „St. Cecilia" uit Kloosterzande de jubilerende kring een serenade. Meer over dit jubileum op pagina 5. De tweede vergadering van het Dagelijks Be stuur van de ZLM-nieuwe stijl, die gehouden werd op maandag 3 februari j.l. te Bergen op Zoom, on der voorzitterschap van Ir. J. Prins, droeg in ver band met de afwikkeling van een aantal huishoude lijke zaken, de fusie tussen de Zeeuwse Landbouw Maatschappij en de Noord-Brabantse Maatschappij van Landbouw betreffende, wederom een besloten karakter. Een en ander was voor het bestuur geen beletsel zich uitvoerig te beraden over de Brusselse voor stellen inzake de prijzen voor de landbouwproduk- ten in het komende jaar, het structuurmemorandum en de voorstellen om de overschotten voor bepaal de produkten als bijvoorbeeld de boter en de melk weg te werken. Ten aanzien van de prijsvoorstellen handhaaft het bestuur onverminderd haar reeds eer der kenbaar gemaakte standpunt, dat een verlaging van de prijzen ten enenmale onaanvaardbaar ge acht moet worden. De verwachting is, dat voor april van dit jaar overeenstemming over de prijzen bereikt zal moe ten worden. Het is nog niet geheel duidelijk of de Europese commissie vast blijft houden aan haar standpunt, dat structuurvoorstellen én prijsvoorstel len als één pakket behandeld dienen te worden of dat loskoppeling mogelijk is. Gezien de laatste be richten uit Brussel was het bestuur van oordeel, dat het niet onmogelijk lijkt, dat de prijzen op het oude niveau gehandhaafd zullen blijven. Ongerustheid bestond er bij het bestuur ten aanzien van de voor gestelde verlaging van de interventieprijs voor de granen. De vergadering onderschreef volledig het oordeel van het Ministerie van Landbouw, dat de interventieprijs voor tarwe bepalend is voor het in komen van de bóer. Het bestuur tekende hierbij aan, dat dit zeker voor het zuid-westelijk akkerbouwgebied evenzeer geldt ten aanzien van de gerst: handhaving van de huidige interventieprijzen is dan ook noodzakelijk. Belangrijk is ook, dat tussen tarwe en gerst in dit opzicht geen onderscheid gemaakt wordt, omdat dan de prijzen van deze produkten onderling nog verder uiteen zullen gaan lopen. Het bestuur wees voorts nogmaals op de onaan vaardbaarheid van de voorgestelde prijs- en con- tingenteringsverlaging voor suiker en het herinner de eraan, dat de afspraken hiervoor voor een periode van drie jaar gemaakt zijn, en dat het af wijken van deze afspraken bepaaldelijk geen voor beeld is van een Europees landbouwbeleid, waarop de boer zijn bedrijfsvoering kan afstemmen. PLAN MANSHOLT Het bestuur had reeds vorige maand besloten om, teneinde het structuurmemorandum op zijn juiste merites voor het Zuidwesten te beoordelen, een commissie in te stellen, die met name de zaak uit akkerbouwoogpunt zal bestuderen. De vergade ring besloot de volgende heren te verzoeken zitting te nemen in de commissie: J. B. Becu, W. K. van Nieuwenhuyzen, H. C. v. d. Maas, J. Nieuwenhuyse, G. P. A" van Nieuwenhuyzen, J. C. Zandee, L. A. Timmers, Jac. Boonman, A. Bal, A. D. Goedege- buure en ir. B. Aten. DE ZUIVEL Ten aanzien van de overschotten in de zuivel- sektor sprak de vergadering de wenselijkheid uit om in het kader van de Brusselse voorstellen te zoeken naar een regeling in de melkveehouderij om een versnelde afvloeiing van dieren te bewerk stelligen. Welke middelen hiertoe aangewend'kun nen worden sanering van de ondernemer, sane ring van het bedrijf, een slachtpremie op de die ren, of een combinatie van deze mogelijkheden zal nog een punt van nader onderzoek dienen te zijn. ONTWIKKELINGS- EN SANERINGSFONDS Voorts beraadde het bestuur zich over ontwik kelingen rond het Ontwikkelings- en Sanerings fonds voor de Landbouw. De vergadering achtte het dringend gewenst, dat op korte termijn door het fonds zodanige regelingen tot stand gebracht zullen kunnen worden, dat deze een duidelijke bij drage kunnen leveren in de oplossing van struc turele knelpunten in land- en tuinbouw. In dit verband ziet het bestuur ook met belangstelling de in voorbereiding zijnde grondnota van het Land bouwschap tegemoet. SLECHTE SITUATIE FRUITTEELT De voorzitter maakt gewag van het schrijven, dat de Gelderse Maatschappij van Landbouw, geza menlijk met de ZLM, heeft gericht aan de leden van de Vaste Commissie van Landbouw en Vissery van de Eerste en Tweede Kamer der Staten Gene raal, inzake de slechte situatie in de fruitteelt. In het schrijven worden een aantal maatregelen be pleit om tegemoet te komen aan de ernstige finan ciële moeilijkheden in deze sector. Ten aanzien van de positie van de Veehouderij commissie in de ZLM-nieuwe stijl besloot de ver gadering deze commissie ook numeriek in dezelfde positie te plaatsen als de tuinbouwcommissie, met dien verstande, dat tot de eerstvolgende statuten wijziging, de veehouderijcommissie in plaats van gewone bestuursleden zal aanwijzen. De veehou derijcommissie krijgt hierdoor het recht evenveel Hoofdbestuurs- en Dagelijksbestuursleden aan te wijzen als de tuinbouwcommissie. AKKERBOUW De heer J. B. Becu merkte in zijn overzicht van de situatie in de akkerbouwsektor op, dat de af zet van de produkten van de oogst 1968 slecht ver loopt. De tarweprijs is gezakt tot de interventie prijs, wat mede veroorzaakt is door de diverse maatregelen in Frankrijk na de meionlusten van dit jaar, toen een subsidie op bewaring werd ge geven en er nogal wat valuta-speculatie heeft plaatsgevonden. Het gevolg is nu dat de Franse tarwe nu mede aan onze markt is en een goede afnemer vindt in de Nederlandse meelfabrieken. Hierdoor hangt een groot gedeelte inlandse tarwe boven de markt. Indien er niet in geslaagd wordt een groot gedeelte te exporteren of te denatureren, zullen grote partijen aangeboden worden voor de interventie. Ten aanzien van de aardappelmarkt lijkt het erop, dat de voorraden kleiner zijn dan vorig jaar, waarbij nog komt een grotere uitval. Bepaal de Franse publicaties over afzet van bintjes heb ben een nadelige werking gehad op de termijn- markt en ook de publicatie van de interventiecij- fers sprak van een record-produktie. Dit geldt ech ter niet voor de consumptieaardappel, want de hoge produktie werd veroorzaakt door de industrie aardappel. De vergadering was van oordeel, dat voortgegaan moest worden met een gespreide af zet, zoals dat nu ook gebeurt. (Zie verder pagina 3.)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 1