125-jarig jubileum kring Hulst der ZLM VRIJDAG 24 JANUARI 1969 57e Jaargang No. 2965 iihl-si Officieel orgaan van de Maatschappij tot bevordering van Laid- en Tainbonw en Veeteelt in Zeeland Wijze zelfbeperking gewenst De volgende week viert de Kring Hulst der ZLM het 125-jarig bestaan. Op feeste lijke wijze zal door bestuur leden en genodigden dit lubi- leum herdacht worden. Vrijdag 31 januari in een Bui tengewone Algemene Leden vergadering, die om 16.15 uur begint en in hotel Van Leu ven' te Kloosterzande gehou den zal worden, spreekt mr. J. F. G. Schlingemann 'n her denkingsrede uit. Zaterdag avond 1 februari is er een feestelijke bijeenkomst voor de leden van de Kring Hulst in „De Koning van Engeland" te Hulst met optreden van bekende Radio- en T.V.- artiesten. Ter ere van de jubilerende Kring Hulst, waarover meer in een speciale bijlage in dit nummer is opgenomen, op onze voorpagina het symbool van het Land van Hulst, Rey- naert de Vos". V BIETENUITZAAI IN 1969 0E Nederlandse suikerindustrie heeft de bieten- telers in een rondschrijven de raad gegeven om zich bij de uitzaai in 1969 een wijze zelfbeperking op te leggen. Dit advies staat in verband met het feit, dat aan ons land in het kader van de E.E.G.-suikerre geling een beperkt kwantum vette en half-vette sui ker is toegewezen voor de produktiejaren 1968/69, 1969/70 en 1970/71. Van dit kwantum is thans een vrij groot gedeelte geproduceera. Allereerst is dit het geval geweest in de afgelopen campagne 1968/69, maar bovendien werd op grond van de E.E.G.-rege ling overschotsuiker van de campagne 1967/68 over geboekt naar 1968/69. Ook deze suiker komt ten las te van ons totale quotum voor de drie jaren waarvoor het z.g. mengprijsstelsel geldt, te weten 1968/69 t/m 1970/71. Het gevolg is, dat voor de komende twee oogst jaren, 1969 en 1970, nog een hoeveelheid vette en half-vette suiker resteert, welke naar verwachting niet groter zal zijn dan gemiddeld rond 590.000 ton per jaar. Uitgaande van een gemiddelde op brengst per ha van 6.200 kg witsuiker zou dit be tekenen, dat een uitzaai van 95.000 ha per jaar voldoende is om ons jaarkwantum vette en half vette suiker te produceren. In 1968 was de uit zaai ruim 103.000 ha en het is duidelijk, dat een evengrote of grotere uitzaai in 1969 en 1970 de kans op magere suiker veel groter maakt. Daar door zou de bietenprijs niet onaanzienlijk kunnen worden beïnvloed. Een wijze zelfbeperking bij de uitzaai van bieten is dus gewenst ETR gaan stemmen op, die ervoor pleiten om door middel van een individuele contingen- tering van de bietenteelt de uitzaai te beperken tot de gewenste omvang. Zonder op dit moment in te gaan op de bezwaren die hieraan verbonden zouden zijn, kan erop worden gewezen, dat de Nederlandse Overheid daartoe geadviseerd door de georganiseerde landbouw en de suikerindustrie voor de jaren 1968 t/m 1970 heeft gekozen voor het z.g. mengprijsstelsel in de E. E. G.-rege- ling, waardoor individuele contingentering in deze jaren is uitgesloten. In 1970 zal opnieuw een keuze moeten worden gemaakt en in dat jaar komt der halve wederom de vraag aan de orde of voor een komende periode van enkele jaren al dan niet moet worden overgegaan tot een individuele contingen tering van de bietenteelt. LJ ET is niet uitgesloten, dat een aantal bieten telers met het oog op de mogelijkheid van een contingentering in de toekomst, nu reeds van plan is om in 1969 veel bieten uit te zaaien ten einde op deze wijze later aanspraak te kunnen (Zie verder pag. 3)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 1