De E.E.G. en de suikerovereenkomst 9 Het steeds stijgende prijspeil van de produktiemlddelen en veranderingen in de produktietechniek zijn de laatste jaren van invloed geweest op de produktie- kosten. Zo zijn de produktiekosten van appelen onder gemiddelde omstandigheden op goed geleide bedrijven gestegen van 24,per 100 kg in 1960 tot 38,in 1968. Dit laatste blijkt uit de zo juist gepubliceerde kostenbegrotingen, die door het L. E. I. voor vier belangrijke fruitgebieden werden opgesteld. De berekeningen hebben betrekking op de onder normale omstandigheden te verwachten kosten en opbrengsten op gespecialiseerde fruitbedrijven met een vaste arbeidsbezetting van twee man. SPILVORMBEPLANTINGEN De produktiekosten van appelen in spilvormbeplantingen, berekend op basis van het prijspeil in het voorjaar van 1968, en betrekking hebbende op niet-bewaard fruit, blijken uit de volgende tabellen. De produktiekosten per ha en per 100 kg van appelen op M IX (spilvorm) Zuidweste- Rivierklei- Zuidelijk Noord- lijk kleige bied gebied van midden- Nederland zandgebied oost polder Kosten duurzame produktiemiddelen en overige algemene kosten 4-305 Teeltkosten 3.542 Oogstkosten 1.035 Afleveringskosten 2.477 Totale prod .kosten per ha Kg-opbrengst per ha Prod.kosten per 100 kg 11.359 28.000 40,57 4.229 2.914 839 1.968 9.950 24.000 41,46 4.297 3.109 1.111 2.408 10.925 34.000 32,13 4.108 3.519 1.279 3.118 12.024 36.000 33,40 Ten opzichte van 1964 zijn de produktiekosten van appelen met 1.500,— ft 2.000,per kg gestegen. Door toepassing van diverse kostenbesparende teel* nieken e.d. zijn ondanks de hogere lonen de arbeidskosten evenals de mate riaalkosten weinig hoger dan in 1964, maar de kostenstijging is vooral veroor zaakt door de hogere kosten van rente, afschrijvingen en diensten door derden. De mate waarin de kostprijzen per 100 kg zijn gestegen is uiteraard sterk af hankelijk van de toeneming van de kg-opbrengsten per ha. Een verhoging van de opbrengst met 6 tot 8 ton per ha zou noodzakelijk zijn geweest om de kosten per 100 kg fruit niet te doen toenemen. De stijging van de kg-opbrengsten heeft in feite echter ongeveer 3 ton per ha bedragen, waardoor de kostprijzen met onge- verr 4,zijn gestegen. INTENSIEVE PLANTSYSTEMEN De nieuwste ontwikkelingen in de fruitteelt gaan vooral in de richting van ver kleining van de boomvorm en van de plantafstanden. Hierdoor nemen de mogelijk heden tot verbetering van de efficiency van de produktie n.l. toe. Ten einde eea indruk te verkrijgen van de invloed van deze intensieve teeltwijze op de produktie kosten, zijn van appelen (Golden Delicious met een bestuivend ras) de normatieve produktiekosten begroot. De produktiekosten per ha en per 100 kg van appelen op M IX (Golden Delicious) (intensieve plantsysteraen) Kosten duurzame produktiemiddelen en overige algemene kosten Teeltkosten Oogstkosten Afleveringskosten Totale produktiekosten per ha -) Kg-opbrengst per ha Produktiekosten per 100 kg Vrije snoer 3x1m1) 4.236 2.843 1.205 3.370 Slanke ronde spil 3'/2 x 1% m1) 3.866 2.969 1.182 3.092 11.654 44.000 26.49 11.109 40.000 27,77 plantafstand. 2) specifieke gebiedsomstandigheden kunnen afwijkingen van het normatieve kosten- en vooral van het opbrengstenniveau tot gevolg hebben. Vooral door. de hogere kg-opbrengst per ha en de lagere bewerkingskosten (arbeid), zijn de kostprijzen per 100 kg bij de intensieve plantsystemen lager dan bij spilvormbeplantingen. Dat bij een gelijke kg-opbrengst per ha de 3*4 x l1^ m-beplantingen een lagere kostprijs oplevert dan de 3 x 1 m-beplanting, is toe te schrijven aan de geringere kosten van de plantopstand. De 3 x 1 m-beplantingen moeten dus hogere kg-opbrengsten per ha opleveren om economisch aantrekkelijk te zijn. COMMENTAAR In deze L. E. I.-publicatie komt Zeeland wat de kostprijs voor appelen betreft, niet erg gunstig voor de dag, als onderdeel van het z. w. kle'gebled. Bij spil vormbeplantingen op IX hebben de Noordoostpolder en h°t zuidelijk zandgebied een aanzienlijk lagere kostprijs. De verschillen zijn in hoofdzaak terug te brengen tot de opbrengsten per ha. Tegenover 28 ton per ha in Zeeland staan 34 ton per ha in het zandgebied en 36 ton per ha in de N. O. P. Afgezien van het feit dat de opbrengstnormen over de gehele linie aan de hoge kant zijn (bijv. 42 ton Golden per ha In de N. O. P. als gemiddelde) kunnen hierbij een paar notities worden gemaakt. Ten eerste dat In kostprijsberekeningen de kwali teit buiten beschouwing wordt gelaten. Dat Is van zelfsprekend, doch het wordt gemakkelijk vergeten. Ten tweede dat al in vroegere L. E. I.-publicattos naar voren Is gekomen dat in veel Zeeuwse spllle- beplantingen de beplantingsdichtheid onvoldoende I» en de produktie per ha daardoor te laag. In de mo derne nauwe beplantingen zoals die thans worden opgezet zal het produktieverschil met bijv. de N. O. P. waarschijnlijk veel kleiner zijn of zelfs helemaal weg vallen. Het Europees parlement heeft donderdag in Straatsburg een resolutie aangenomen waarin het zegt teleurgesteld te zijn over het niet deelnemen door de gemeenschap aan de internationale suiker overeenkomst, die in oktober in Genève is gesloten. Het parlement wenst dat zowel de Europese Com missie als de ministerraad alles zullen doen om als nog deel te nemen. Tegen de resolutie stemde een deel van de leden van ed landbouwcommissie van het parlement Hun vóórnaamste argumentatie was dat er eerst een be leid voor markt- en produktieorganisatie binnen de E.E.G. moet zijn, voordat wordt deelgenomen aan internationale akkoorden. Met andere woorden er moet eerst een duidelijke schadeloosstellingsregeling komen voor die producenten die vanwege het ontwikkelingsbeleid van de gemeenschap hun produktie moeten inkrimpen. Hiertegen werd van socialistische zijde aangevoerd dat het belang van de ontwikkelingslanden voor moet gaan en dat wij in onze rijkere economieën middelen moeten zoeken om die verliezen op te vangen. Het parlement kwam tot zijn uitspraak na scherpe kritiek op het feit dat voor het eerst na de tweede UNCTAD-conferentie in New Delhi er een grond- stoffenovereenkomst wordt gesloten en uitgerekend de E.E.G. daaraan niet mee doet. Dat heeft op de ontwikkelingslanden een heel slechte indruk ge maakt Het mislukken van de E.E.G.-deelneming aan de overeenkomst werd o.m. aan het niet te over bruggen verschil tussen vraag en aanbod bij de onderhandelingen geweten. De secretaris-generaal van de UNCTAD had de gemeenschap een export- contingent van 300.000 ton suiker aangeboden. De E.E.G. eist echter (door de ministerraad voorge schreven) een contingent van 1,2 miljoen ton, gelijk aan het suikeroverschot in de gemeenschap van dit jaar en neerkomend op een zelfvoorzieningsgraad van 117 procent. De Europese Commissie had dit contingent lager willen hebben, maar de minister raad bleek onvermurwbaar. Dr. Mansholt, vice-president van de Europese Commissie, zei dat de executieve graag tot het akkoord had willen toetreden, maar dat de gemeen schap daartoe intern eigenlijk nog te weinig orde op zaken gesteld heeft. De gemeenschap, zo zei hij, moet eerst een suikerpolitiek hebben die haar in staat stelt akkoorden te sluiten. Hij kreeg daarop het weerwoord dat de E.E.G. een obstakel voor het sluiten van internationale akkoorden dreigt te wor den, indien ze steeds eerst intern orde op zaken wil stellen. Gesuggereerd werd een oplossing die inhoudt dat de gemeenschap toch toetreedt, maar pas ratifi ceert als de lidstaten het eens geworden zijn over regulering van de suikerproduktie binnen de E.E.G. Dr Mansholt gaf toe dat de besluitvorming binnen de gemeenschap vaak te langzaam is om haar in mondiaal verband juist te doen reageren. Hij zegde toe dat de Europese Commissie in het kader van de komende landbouwvoorstellen ook met voor stellen voor suiker zal komen. Het parlement heeft in zijn resolutie ook een be roep op commissie en raad gedaan om bij een nieuwe behandeling van het probleem van de inter nationale suikermarkt in de organen van de UNCTAD, aan te dringen op een betere structuur van de internationale suikerovereenkomst. Dat zou o.m. moeten leiden tot een effectieve controle op de uitbreiding van de wereldsuikerproduktie en tot een structureel evenwicht tussen vraag en aanbod op de internationale suikermarkt. CONFERENCE WERD WAT DUURDER Na de zéér teleurstellende prijsontwikkeling van Conference in de tweede helft van november is er ip de laatste week van deze maand op de Zeeuwse veilingen toch een. prijsherstel ingetreden voor dit ras.'Daarbij zal,zeker van invloed zijn geweest het besluit van generaal De Gaulle om de Franse franc niet te devalueren want toen dat gevaar geweken was, hadden degenen die Conference naar Frank rijk exporteerden, minder zorgen. Voor dit land werd heel wat Conference gekocht. Eind vorige week lag de prijs van Conference klasse 1 grote maat op de Zeeuwse veilingen tussen 35 en 43 cent per kg^Dat betekende in vergelijking met de week daarvóór een prijsherstel van ruim 5 cént per kg. De middelmaat gaf een zelfde staging te zien. Hier voor werd eind vorige week tussen 31 en 35 cent per kg betaald. De kleine maat, die was gezakt tot 18 cent per kg, kwam op 23 cent. Daartegenover stond een wat zwakkere stem ming voor een ander pereras waarvan de aanvoe ren op het ogenblik van betekenis zijn, n.l. de Do yenne du Cornice. De prijs hiervan liep geleidelijk aan wat terug en eind vorige week deden de meest gevraagde maten rond 70 cent per kg. De allergroot ste maten klasse 1 kwaliteit noteerden rond 60 cent. Saint Remy bleef onveranderd op 25 tot even boven 30 cent en doordraai voor de kleine maten en min dere kwaliteiten. Wat de appels betreft was het aanbod van goede partijen Golden Delicious niet groot. Al het aan bod van dit produkt is nog afkomstig uit de bewaar plaatsen van de telers en de kwaliteit van heel wat partijen kon beter zijn. Werkelijk goede partijen Golden Delicious noteerden algemeen rond en iets boven 50 cent per kg in de meest gevraagde maten. Klasse 2 van goede kwaliteit kwam ook bijna aan die prijs maar er werd ook klasse 2 kwaliteit in de maten 70 en 75 mm verkocht voor 25 cent per kg. Het gaat er maar om welk produkt het betreft. Goe de kwaliteit wordt op het ogenblik in elk geval wel betaald. Het zal er maar om gaan dat het aanbod hiervan voldoende groot blijft. Daartoe zal de medewerking van de telers in de komende weken eèn noodzakelijke voorwaarde zijn. Overigens zal december wat de aanvoeren van fruit betreft in Zeeland geen belangrijke maand zijn want in de kerst- en nieuwjaars week zal er vrijwel nergens worden geveild. De prijs van de overige appelrassen vertoonde weinig variatie. Goudreinette bleef als het ware vastgeroest op de prijs van 50-55 cent per kg voor de gewone klasse 1 kwaliteit. Dit ras werd opnieuw gekocht voor Franse rekening. Jonathan van zeer goede kwaliteit werd er heel weinig aangevoerd. Hiervoor werd vlot tussen 40 en 50 cent per kg be taald. De prijs van de klasse 2 kwaliteit hield sterk verband met de kwaliteit. Al naar gelang van de kleur werd hiervoor tussen 20 en 40 cent per kg ^betaald. Het aanbod van Cox's Orange Pippin was niet groot en er bestond een levendige vraag naar dit ras. De meest gevraagde maten deden tussen 75 en 85 cent per kg.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 9