De B.T.W. (ii) Openingsrede Ir. J. Prins C. PAAUWE De omzetbelasting volgens het systeem van de Belasting op de Toegevoegde Waarde 7N het artikel dat de vorige week werd geplaatst stonden enige storende fou ten: In de 3e regel van het einde onder het kopje „wijze van heffing" staat: Het BE DRAG van deze faktuur is dus zeer groot. Dit moet zijn: Het BELANG van deze faktuur is zeer groot. In het gedeelte Bijzondere regelingen staat: „Deze moet een faktuur effenen", dat moet zijn: Deze moet een faktuur AFGEVEN indien hij kiest voor de gewone regeling. Wij zijn in ons vorige artikel gebleven bij het onderdeel administratie en hebben toen vermeld welke eisen aan de administratie worden gesteld. Het schreven hoe deze moet worden ingedeeld. De naam en het adres, zowel van de leverancier als van de af nemer, omschrijving van de goederen, de in rekening gebrachte omzetbelasting, alles moet duidelijk blij1- ken. En dan moet deze nog overzichtelijk ingeboekt en bewaard worden. Diegene die ten onrechte een faktuur afgeeft, waarop omzetbelasting is vermeld, dat zijn dus zij, die niet als ondernemer volgens de wet op de omzetbelasting worden aangemerkt, dat zijn particulieren, onder de landbouwregeling vallen de boeren, en onder de kleine ondernemersregeling vallende ondernemers, worden de ten onrechte op de faktuur vermelde omzetbelasting zelf verschuldigd. Dit is een rigoreuze bepaling die echter volkomen begrijpelijk is. De koper heeft n.l. een aftrek van O. B. verkregen. Dit is onjuist en de staat zou schade lijden. Diegene die darom de oorzaak is, wordt dan aansprakelijk en heeft de omzetbelasting te voldoen. In bepaalde gevallen kan voor de onder de land- bouwregeling vallende boeren een uitzondering wor den gemaakt. Wij komen daarop later terug. Prijsaanduidingen. Bij de levering van een onder nemer aan een ondernemer (ondernemer in de zin van de wet) moet de omzetbelasting afzonderlijk op de faktuur tot uitdrukking komen. Bij de levering van een ondernemer aan een particulier is het de onder nemer verboden goederen en diensten aan te bieden tegen prijzen met zodanige aanduidingen dat de om zetbelasting niet in de prijzen zou zijn begrepen. Dit is ook weer een logische konsekwentie van de wet. Voor de ondernemer is de hem in rekening gebrachte O. B een voorschot op zijn betaling aan de fiscus. De particulier (niet ondernemer dus ook de onder de landbouwregeling vallende boer) is of wordt geacht de uiteindelijke consument te zijn, hij moet de volle last dragen. Hij kan en mag niet doorberekenen, in hem vindt de O. B. zijn doel en bestemming. Hieruit blijkt dus duidelijk de kostprijsverhogende werking van deze indirekte belasting Prijsontwikkelingen. Het is te verwachten, dat be langrijke prijsverschuivingen zullen optreden in de afzonderlijke bedrijfstakken. Enkele groepen artikelen zullen goedkoper, enkele groepen artikelen zullen duurder worden. De dienstensector krijgt mede van de grootste klappen, omdat een belangrijk deel van de kostprijs in die sector bestaat uit „loon". Veel ar beid en weinig grondstoffen betekent veel toegevoeg de waarde. Veel toegevoegde waarde betekent een zware druk in de betreffende sector. Enkele van deze groepen zijn: loonwerkers, wasserijen, glazenwassers, administratiekantoren, kortom de groep van ambach telijke bedrijven. Verder zullen zwaarder belast moe ten worden textiel en schoenen. De meeste prijsver hogingen zullen dus voorkomen in de categorieën, welke behoren tot de eerste levensbehoeften. Onder Datum Fakt. Fakt. ontv. Om Inkop. Inkop. Bedrijfs O.B. volï. O.B. niet nr. van schrijving incl. incl. middelen aftrek voll. geleverde O.B. 4 O.B. 12 baar aftrek goederen baar 2/1-'69 1 A. te Z. Kunstmest 11040,— 40,— 2/1'69 2 B. te Y 1 ladder 112, 12,— 3/1'69 3 C. te X. Benzine 22,40 2,40 inkoopboek is daarvan een belangrijk onderdeel en daarom geven wij U hiervan een voorbeeld: Zo kan men ook een verkoopboek ontwerpen, dat iets minder ingewikkeld behoeft te zijn. De kolom bedrijfsmiddelen en B. T. W. niet volledig aftrekbaar kan dan namelijk vervallen. Men vatte de administra tieve rompslomp niet licht op. De eisen liggen be slist hoog FAKTURERING De faktuur is een belangrijk element in het nieuwe stelsel van omzetbelasting. De van een ondernemer ontvangen faktuur, waarop het bedrag van de in re kening gebrachte belasting is vermeld is zonder meer een waardebon, een waardepapier geworden. Immers de belasting die op de faktuur in rekening is gesteld, wordt aangemerkt als een gedeeltelijke betaling van datgene wat men over zijn eigen omzet aan de fiscus verschuldigd is. De betaling aan de fiscus is toch het verschuldigde bedrag op grond van eigen leveringen verminderd met de door leveranciers in rekening ge brachte bedragen. De faktuur is zeer belangrijk, want zonder faktuur geen aftrek van de voordruk. Het is duidelijk dat dit belangrijk stuk, deze fak tuur, met zorg omgeven is. Het is precies voorge het oude stelsel liggen daar de meeste vrijstellingen, die onder de nieuwe wet vervallen zijn. Prijsverlagin gen mogen worden verwacht in de meer luxe sec toren, chocolade en suikerwerken, cosmetica, bont, byouterieën, caravans, televisie- en radiotoestellen, grammofoons, pleziervaartuigen enz. De belasting in deze groep valt van het hoge weeldetarief terug naar het normale tarief. Ook het vervoer van personen en goederen wordt duurder. Het goederenvervoer wordt belast met 12 was 3,6 en voor personenvervoer wordt het in het algemeen 4 Ook snoor- en tram wegen en de veerdiensten worden belast. Hoe inge wikkeld het kan worden gemaakt, wordt ook hier weer eens geïllustreerd Vervoer van personen is be last met 4 toerwagenritten zijn belast met 12 maar z.g. ongeregeld vervoer met toerwagens (bijv. supporters) is weer belast met 4 Prijscalculatie. Eerder schreven wij dat er volgens de wet een andere prijsaanduiding moet zijn voor aanbiedingen aan ondernemers den aan particulieren. De eerste is exclusief O. B„ de laatste inclusief O. B. De gevolgen van dit voorschrift kunnen leiden tot verwarde situaties in verband met diegenen die naar gewone begrippen wel. maar volgens het begrip van de wet O B. geen ondernemer ziin. Wij denken dan in de eerste plaats aan de onder de Landbouwregeling vallende boeren en de kleine ondernemersregeling. Een onder de Landbouwregeling vallende boer mag n.l. geen faktuur afgeven, waarop de omzetbelasting apart is vermeld, deze man is geen ondernemer in de zin van de wet. Zou hij een faktuur afgeven waarop deze O. B wel is vermeld, moet hij op grond van een ander artikel der wet (37) de belasting alsnog aan de fiscus afdragen, terwijl hij geen recht heeft op aftrek van de voordruk (de hem door leveranciers in reke ning gebrachte O. B.). Wil voor beide categorieën hetzelfde resultaat be reikt worden, dan moet de prijs van de onder de landbouwregeling vallende boer in eerste instantie 4 hoger zijn dan die van de voor de gewone rege ling kiezende boer. De onder de landbouwregeling vallende boer heeft n.l. niet het recht de O. B. af zonderlijk in rekening te brengen. De voor de gewone regeling kiezende boer is verplicht de O. B. apart op de faktuur te vermelden. Een voorbeeld moge dit duidelijk maken: M; G M .5 c S g» *-5 u O w j) 5 aj o ij *2, g oV. a c S O C O UJ C OS N t- "D j "O O 01 G 1-4 c^! T3 co aj ra o) c J-o h4 oo o Verkoop 30.000 kg aardappelen a 10,40 per 100 kg 3120 Verkoop 30.000 kg aardappelen h 0,10 per kg 300b 4 omzetbelasting 120 ƒ3120 ƒ3120 Beiden hebben een rekening ontvangen waarop O. B. is vermeld: Bestrijdingsmiddelen 1000 1000 Omzetbelasting 120 120 ƒ1120 ƒ1120 Afrekening met de fiscus: De landbouwer ontving 3120,en betaalde 1120,Hij krijgt niets te verrekenen met de fis cus. De ondernemer rekent alsnog af: In rekening gebracht over omzet 4 120 In rekening gebracht door leverancier 120 Af te dragen aan de fiscus Beiden zijn in dit theoretische geval even ver. Zij hebben per saldo 2000 in hun zak. Maar daarvoor was het nodig dat de prijs voor de onder de Land bouwregeling vallende boer 4 hoger is, dan de on der de ondernemersregeling vallende boer. De eerste prijsvaststelling vindt plaats inclusief O. B. De twee de vindt plaats exclusief O. B. Bij prijsonderhande- lingen moet men het eerst eens worden over netto- prijzen. Deze prijzen moeten verhoogd worden met het tarief van de omzetbelasting. In het ene geval moet de omzetbelasting apart op de faktuur verschij nen, in het andere geval moet de omzetbelasting tot uitdrukking komen in de prijzen. Wij zouden het voorgaande In de volgende regel kunnen vastleggen die door ieder kan worden ge hanteerd Bij prijsonderhandelingen praten wij over netto-prijzen die worden verhoogd met omzetbelas ting. Dit komt dan door diegene die kiest voor de ge wone regeling neer op het afgeven van een faktuur, waarop de omzetbelasting apart is vermeld. De onder de Landbouwregeling vallende boer moet, wil hij eenzelfde resultaat bereiken, als volgt han delen. Hij komt bijv een prijs overeen van 10, per 100 kg maar stelt uitdrukkelijk dat deze moet worden verhoogd met 4 en dat deze dus wordt 10 "0 per 100 kg. Indien niet volgens dit patroon wordt gehandeld, komt de Landbouwregeling niet tot zijn recht. Er is toch bij het opstellen van deze regeling uit gegaan van de gedachte: Wij laten de landbouwers geheel buiten het systeem van heffing, zijn prijs wordt verhoogd met 4 terwijl is berekend dat hij van zijn leveranciers een bedrag aan O. B. in rekening gebracht krijgt wat gemiddeld neerkomt on 4 van zijn omzet. Óp deze wijze is hij gelijk aan alle andere ondernemers d.w.z. hij heeft evenveel O. B. ontvan gen van zijn afnemers als hij aan O. B. aan zijn leve ranciers heeft betaald. Voor de koper van landbouw- produkten betekent dit ook geen nadeel omdat hij in beide gevallen de aftrek van 120,verkrijgt. (Wordt vervolgd.) De waarde van de produktie in land- en tuinbouw nam in die jaren toe van 5,6 miljard in 1955 tot 6,9 miljard in 1960 tot 9,5 miljard in 1965 op een areaal van ruim 2 miljoen ha. In datzelfde jaar bedroeg de Franse landbouwproduktie 36,5 miljard op 34 mil joen ha. Door al die jaren heen handhaafde de agrarische export zich op ruim 1/4 deel der totale uitvoer, een niet met een laconiek gebaar te ver vangen deel. NEDERLAND UITSTEKEND LANDBOUWLAND DE Rotterdamse haven zou de eerste plaats op de wereldranglijst moeten inruilen voor een bescheidener positie, wanneer de agrarische aktivi- teit verlamde. De Nederlandse agrarische produkten vinden een weg over de gehele wereld en de mogelijkheden op langere termijn zijn noch voor granen, noch voor suiker, noch voor melkpoeder, om enkele produkten te noemen, zonder perspectief. De Amerikaanse berekening, dat een E.E.G.-vlees- verbruik op Amerikaans niveau 100 miljoen ton graan meer vraagt, vormt hiervoor een aanwijzing. Het vakmanschap is gegroeid, de mogelijkheden z|jn steeds weer benut. Nederland is een uitstekend landbouwland en ons gebied is daarin niet het minste. Dit alles moet een riem onder het hart zijn voor die ondernemer hoe ongewist goed en slecht, voor- en tegenspoed ook komen. Het moet een teken aan de wand zijn voor onze afnemer. Deze land- en tuin bouw moet de overheid aansporen tot groter zorg vuldigheid!

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 5