2 ZEEUWSE AGENDA ALGEMENE VERGADERING KRING WALCHEREN Z. L. M. Algemene vergadering op dinsdag 10 december a.s. in „De Brasserie", Lange Delft te Middelburg. Aan vang 13.30 uur. Agenda: 1 Opening door de voorzitter. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken en/of mededelingen. 4 Inleiding te houden door ir. J. Prins, Alg. Voor zitter der Z. L. M., over: „Landbouwevoiutie of -revolutie". 5. Bespreking. 6. Rondvraag. 7. Sluiting. Op deze vergadering zal mede aanwezig zijn één der direkteuren van het Boekhoudbureau om even tuele vragen over de B. T. V. te beantwoorden. S. DE VISSER, voorzitter. P. WIELEMAKER, sekretaris. KRING NOORD-BEVELAND DER Z. L. M. Algemene ledenvergadering op donderdag 12 dec. 1968, 's namiddags 2 uur in „De Stadswijnkelder" te Kortgene. Agenda: 1. Opening. 2. Notulen van de algemene ledenvergadering op 22 februari 1968. 3. Ingekomen stukken en mededelingen. 4. Begroting voor 1969. 5. Verkiezing van 2 hoofdbestuursleden wegens het periodiek aftreden van de heren S. J. Dees en I. L. J. van der Maas (beiden herkiesbaar). 6. Benoeming van een lid van de financiële com missie. 7. Causerie door de weledele heer C. Paauwe, direkteur van het Boekhoudbureau der Z. L. M., over: „De nieuwe omzetbelasting (B.T.W.)". 8. Gedachtenwisseling hierover. 9. Rondvraag. 10. Sluiting. Namens het bestuur, S. J. DEES, voorzitter. H. C. DE KATER, secr.-peng. KRING OOST ZUID-BEVELAND DER Z. L. M. Algemene vergadering op vrijdag 13 december om 2 uur in de „Korenbeurs" te Kruiningen. Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Mededelingen. 4. Verkiezing H. B.-leden: aftrd. K. Dees en J. A. Vogelaar, beiden herkiesbaar. 5. Inleiding te houden door Alg. Secr. der Z. L. M. Mr. E. Wage. 6. Rondvraag. K. DEES, voorzitter. 7 Sluiting. P. SCHEELE, sekretaris. KRING HULST DER Z. L. M. Algemene vergadering op 18 december om 18.30 uur in hotel „Van Leeuwen" te Kloosterzande. Agenda: 1. Opening door de voorzitter. 2. Notulen vorige alg. vergadering. 3. Mededelingen en ingekomen stukken. 4. Benoeming financiële commissie voor controle boekjaar 1968. 5. Bestuursverkiezing. Periodiek aftredend zijn: J. W. Scheele, F. Vael, L. van Dixhoorn (allen her kiesbaar). 6. Inleiding door de weled. gestr. heer ir. J. Prins, alg. voorzitter der Z. L M., over: „Huidige land bouwproblemen". 7 Gedachtenwisseling. 8. Verschillende spreekbeurten door hoofdambte naren der Z. L. M. 9. Rondvraag en sluiting. J. W. SCHEELE, voorzitter. P. G. DE BRUIJN, secretaris. RONDGANG LANGS DE KRINGEN KRING HULST woensdag 18 dec., 14.00 uur, hotel „Van Leuven", Kloosterzande (besloten vergade ring). ZEEUWS LAND- EN TUINBOUWBLAD waarin opgenomen „Plattelandsjeuyd" (Verschijnt wekelijks) Officieel Orgaan van de ZEEUWSE LANDBOUW MAATSCHAPPIJ Hoofdredakteur Ir. J. Prin.» Redaktie, Abortnementen en Advertentie» J. F. Blanksma Grote Markt 28. Goes Tel 01100—5010 en 5012 Tel. hui* 03185 -422 Advertenties en Administratie over advertenties aan de Uitgeversmaatschappij N.V. v/h F*. P. J. van de Sande AFDELING WEMELDINGE DER Z. L. M. houdt in samenwerking met de afd. Kapelle-Biezelinge een vergadering die gehouden zal worden op vrijdag 6 december in het Dorpshuis om 20 uur. Spreker de heer C. Paauwe, over de nieuwe om- zebelasting B.T.W. AFDELING NIEUW EN ST. JOOSLAND DER Z. L. M. Algemene vergadering op maandag 9 december 1968 om 7 uur in café „De Nieuwe Hoop" te Nieuw en St. Joosland. De heer Paauwe zal spre ken over „De nieuwe B. T. W." AFDELING ST. MAARTENSDIJK DER Z. L. M. Alge mene vergadering op maandag 9 december om 7.30 uur in hotel „De Gouden Leeuw" te St. Maartensdijk. De heer J. Markusse zal spreken over: „Hoe kan men boer blijven". AFDELING KOUDEKERKE VAN DE Z. L. M. Alge mene vergadering op dinsdag 10 december 1968 in hotel „Walcheren". Aanvang 19.30 uur. Spre ker Mr. E. Wage, Alg. Secr. der Z. L. M. over: „Perspectief in de land- en tuinbouw?" AFDELING WOLFAARTSDIJK DER Z. L. M. Alge mene vergadering op dinsdag 10 december in hotel „Ossewaarde" te Wolfaartsdijk. Aanvang 19.30 uur. De heer C. P. van Iwaarden zal spre ken over: „Grond- en Pachtzaken, Onteigeningen en Recreatie. AFDELING AAGTEKERKE EN DOMBURG DER Z. L. M. Algemene vergadering op woensdag 11 december in „Amicitia" te Aagtekerke. Aan vang 19 uur. De heer C. Paauwe zal spreken over de B. T. W. AFDELING BURGH—HAAMSTEDE DER Z. L. M. Algemene vergadering op woensdag 11 december in hotel Bakker te Burgh. Aanvang 19.30 uur. De heer C. Paauwe zal spreken over: „De nieuwe omzetbelasting (B. T. W.)". AFDELING SEROOSKERKE - VROUWENPOLDER DER Z. L. M. Gecombineerde vergadering op don derdag 12 december om 7.30 uur in café „Huisse" te Serooskerke. De heer C. Paauwe zal spreken over de nieuwe belastingwet B.T.W. AFD. DREISCHOR DER Z. L. M. Algemene vergade ring op donderdag 12 december a.s. des namid dags 2 uur in hotel „De Drie Schorren" te Drei- schor. De heer G. Paauwe zal spreken over de nieuwe omzetbelasting (B.T.W.). AFDELING MELISKERKE DER Z. L. M. Algemene vergadering op donderdag 12 december om 19 uur in café „Boone" te Meliskerke. Dierenarts E. P. Oldenkamp zal spreken over actuele pro blemen. AFDELING ST. ANNALAND DER Z. L. M. (Land- bouwvereniging). Algemene vergadering op 16 december bij Henk Rijnberg. Aanvang 19.30 uur. Spreker de heer J. Markusse. AFDELING NIEUWDORP-LEWEDORP DER Z. L. M. Algemene vergadering op dinsdag 17 december 1968 om 19 uur in café „Polderman" te Nieuw- dorp. Bespreking vraagpunten Z. L. M. en inlei ding over belastingnieuws, B. T. W. enz. door de heer C. Paauwe. AEG. VERGADERING COÖP. AANKOOPVERENI GING SCI 1 OU WEN-DUIV ELAND te Zierikzee op vrijdag 6 december te Zierikzee. Aanvang 19.30 uur. Naast bestuurlijke zaken wordt door de heer S. Silvis van Cebeco een inleiding gehouden over „Ontmoeting tussen producent en konsu- meret". WERKGEVERS- EN ARBEIDSZAKEN WERKLOOSHEID Nog steeds komt het voor, dat werknemers bij in tredende werkloosheid zich niet houden aan het voor schrift zich binnen 24 uur te melden bij het Gewes telijk Arbeidsbureau en bij de plaatselijke vertegen woordiger van de B. V. A. B. Herhaaldelijk moet werk loosheidsuitkering worden geweigerd wegens te laai: melden. Hierbij is niemand gebaat. De werkgever kan bijdragen tot het voorkomen van deze maatregel, n.l. door bij het verbreken of onder breken van het dienstverband de werknemer direct te vragen naar zijn „groene loonboekje", om tijdig a. de werkperiode en het verdiende (in te vullen en) af te tekenen; b. het ontslag- of onderbrekingsbewijs en de verkla ring voor de loonbelastmggegevens in te vullen en te ondertekenen. Bovendien is het nuttig als de werkgever zijn werk loos wordende werknemer wijst op de verplichting zich binnen 24 uur te melden W. W.-PREMIE 1969 Het bestuur van de Bedrijfsvereniging voor bet Agrarisch Bedrijf heeft in de laatstgehouden vergade ring de premie voor de wachtgeldverzekering voor 1969 onveranderd vastgesteld op: 5,6 voor de groep, waarvoor de normale premie dient te worden betaald, en op 0,3 voor de groep, waarvoor de gereduceerde premie geldt. ZITDAGEN BOEKHOUD BUREAU t«T 9P M 1ABCXI Z# VL. Terneuzen: Woensdag 11 dec. in hotel „Des Pays-Bas". Oostburg: Woensdag. 11 dec. in café „De Windt". St. Maartensdijk: Donderdag 12 dec. in „De Gouden Leeuw*'. Zierikzee: Donderdag 12 dec. in hotel „Huis van Nassau". Middelburg: Donderdag 12 dec. in hotel „De Eendracht". St. Philipsland: Vrijdag 13 dec. in hotel „De Druiventros". CENTR. COÖP. VEE EN VLEES ZEELAND (C.V.V^. Ledenvergadering op maandag 9 december om 10.30 uur in hotel „Centraal" te Goes. Spreker de heer L. G. Lauryssen, direktielid Coveco Arn hem over de vee- en vleessituatie. Leden zijn wel kom op deze vergadering en kunnen dit aan hun afdelingsvoorzitter bekend maken waarna alsnog de volledige agenda zal worden toegezonden. „CAVETHO" - SINT ANNALAND. Algemene jaar vergadering „Cavetho" op 11 december 1968, te houden in de zaal van de heer Akersloot te St. Maartensdijk, aanvang 19 uur. Spreker: de heer J. Gast, adj.-direkteur Cebeco - Rotterdam, ALG. VERGADERING C. L. V. EILAND WALCHE REN donderdag 12 december a.s., aanvang 9.30 uur in „De Brasserie", Lange Delft te Middel burg. B.V. PI.V.. Z.L. M.. P.J.G., Z.A. R. THOLEN EN ST. PHILIPSLAND. Toneelavond op vrijdag 13 dec. 1968 in het „Hollands Huis", Scherpenisse. Aanvang 19.30 uur. Opvoering blijspel: „Uw ka meel staat voor", door eigen leden. VER. BEDRIJFSVOORLICHTING „NOORD-BEVE LAND". Vergadering op maandag 16 december a.s. in „De Korenbeurs" te Kortgene. Aanvang 13.30 uur. Ir. R. P. Lammers, Rijkslandbouwcon- sulent. voor granen en peulvruchten te Wagenin- gen, houdt een inleiding over de teelttechniek van conservenerwten; de heer J. Kodde oven „Passen conservenerwten in het Noordbeveland- se bouwplan" en de heer P. van Dueren den Hollander, voorzitter van de Nederlandse Con tracttelers Vereniging, belicht de organisatori sche en de juridische kant van de contractteelt. De C. Z. A. V. Wemeldinge houdt haar algemene ver gadering op dinsdag 17 december 1968 om 10.00 uur in de „Prins van Oranje" te Goes. Naast huishoudelijke zaken wordt door de heer ir D. In 't Veld een inleiding gehouden over het onder werp: „Leven en werken met de chemie". STREEKVERBETERINGSCOMMISSIE WALCHEREN. Officiële afsluiting van de Streekverbeterings- periode op dinsdag 17 december 1968 om 19.30 uur in „De Schouwburg", Molenwater 99 te Middelburg. VRUDAG 3 JANUARI 1969: ZEEUWSE SPUITDAG TE GOES. Aangezien de premie voor de werkloosheidsver zekering 1969 in vergelijking met 1968 evenmin wijzi ging zal ondergaan houdt het bovenstaande in, dat de in totaal te betalen premie Werkloosheidswet voor de B. V. A. B. ook in 1969 voor de eerstgenoemde groep 6 en voor de laatstgenoemde groep 0,7 zal bedragen. Wellicht ten overvloede zij hierbij nog opgemerkt, dat de hierboven vermelde totaal te betalen premie Werkloosheidswet ad resp. 6 en 0,7 voor de helft voor rekening van de werkgever en voor de helft voor rekening van de werknemer komt. MELDING VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID Er wordt ter voorkoming van moeilijkheden, hierbij nog eens met klem op gewezen, dat bij arbeidsonge schiktheid de werknemer voor melding bij het A. S. F. moet zorgdragen Wilt u dit vooral ook nog eens onder de aandacht van uw personeel brengen? U kunt een melding wel aan het A. S. F. doorgeven, maar de werknemer blijft verantwoordelijk! Melding dient te geschieden bij de districtsagent of het regionaal kantoor zo spoedig mo gelijk, maar in elk geval binnen 24 uur. Indien er echter sprake is van een ongeval, dat in het bedrijf heeft plaats gevonden, berust in dat geval wettelijk de meldingsplicht bij de werkgever. VOOR VERDERE MEDEDELINGEN Zie verder pag. 14

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 2