„Wegwijzer" voor toekomstige huwelijkscandidaten P. J. G. IS ^EL AANGEZIEN er zo rond de Kerst vele jongelui de grote poging doen om in het huwelijks- of verlovingsbootje te stappen, leek het ons nuttig om de toekomstige kandidaten op bepaalde zaken te wijzen, die zij, moge lijkerwijs door een te groot enthousiasme of vanwege de overredingstaktiek der dames, over het hoofd hebben gezien. Zoals met alle problemen in de moderne tijd, hebben wy eveneens gemeend de zaak wetenschappelijk te moeten veranderen. Na een diepzinnig en gefundeerd onderzoek van het element „vrouw", zijn de volgende waarden naar voren gekomen: SCHEIKUNDIGE EIGENSCHAPPEN: A. Grote affiniteit t.a.v. goud, zilver, platina, edelstenen en nylon. B. Reageert heftig, indien alleen gelaten. C. Suikerhoudende stoffen zijn er in oplosbaar, waardoor het volume aan zienlijk kan toenemen. Waardigheid onbepaald, slechts met één element (Ma) éénwaardig. Vergelijkingsreactie: wordt groen tot geel, indien geplaatst naast beter uit ziend element. SCHEIKUNDIG BEKEKEN Naam van het element Symbool Gemiddeld atoomgewicht Voorkomen vrouw, vr. 70 kg. in vrije toestand bijna altijd geraffi neerd. NATUURKUNDIGE EIGENSCHAPPEN: A. Komt zonder aanleiding tot een uiterst variabel kookpunt. B. Bevriest op ongelegen momenten. C. Smeltpunt onder juiste omstandigheden, by voorkeur met gedempt licht als katalysator (hulpmiddel). Smaak: loogachtig. Reuk variërend tussen die van zeepachtig en etherische oliën (parfum). GEBRUIK: A. Hoogst decoratief. B. Nuttig als katalysator om reacties als domheid, onstuimigheid, enz. snel ler te doen verlopen. ANDERE EIGENSCHAPPEN: A. Neutraliseert de verschillende welvaartsniveaus. B. Is de meest doelmatige reducrende inkomensfaktor. WAARSCHUWING BIJ TECHNISCHE TOEPASSING A. In onervaren handen uiterst explosief. B. Aanschaf en instandhouding van het element is uiterst kostbaar. EEN BLIK ACHTER DE SCHERMEN DER DEENSE LANDBOUW De studiereis vindt plaats van 211 januari 1969. Een confrontatie tussen een landbouwer uit de E. E. G. en een landbouwer uit de E. V. A. Hoe denkt een E. V. A.-landbouwer over een eventuele toetreding tot de E. E. G.? Hoe staan wij tegenover een toetreding van de Deense landbouw in de E. E. G.? Allemaal vragen, die, naar wij hopen, op de studiereis beantwoord zullen worden. Door middel van excursies naar verwerkings industrieën, zowel coöperatief als particulier, on derwijsinstellingen, fokbedrijven, K. I.-stations en Deense boeren en een persoonlijk gesprek met aller lei vooraanstaande personen uit de Deense agra rische sektor, zullen we trachten een juiste ant woord en opstelling te vinden. Aangezien niet alle provincies voldaan hebben aan het hen toegewezen aantal kandidaten, zijn er momenteel nog een aantal plaatsen ter beschik king. Mocht U alsnog besluiten tot deelname aan de studiereis, dan dient U zich zo spoedig mogelijk op te .geven, aangezien vanaf dit moment de opgaven in volgorde van binnenkomst worden behandeld. Aangezien deze studiereis georganiseerd is op initiatief van een Zeeuwse P. J. G.-er, hopen we dat dit resulteert in een goede deelname van Zeeuw se zijde. VOLKSHOGESCHOOL „DE BLANKAART" De volkshogeschool „De Blankaart" te België organiseert in de periode 1317 januari 1969 en 37 februari 1969 een cursus voor jonge volwas genen uit de land- en tuinbouw. Het programma der cursus is als volgt samen gesteld: landbouw „zonder" bouwland: het gevolg van industriële tendensen in de landbouw. efficiënt en productief werken veronderstelt oordeelkundige organisatie. vrouwen in een mannenwereld, of hoe leven man en vrouw samen in het gezin? De stad: een dienstencentrum voor het platte land. het hoofd koel houden temidden de invloeden van een snel evoluerende wereld. De kosten bedragen 65,Opgave zo spoedig mogelijk bij de V. H. S. „De Blankaart", ïeperse- steenweg 44, Woumen (W.-Vl. België). Jongerenaktiviteiten HUWELIJK De heer F. A. Dees en mejuffrouw A. P. de Looff hebben, namens wederzijdse ouders, de eer U ken nis te geven van hun voornemen in het huwelyk te treden op zaterdag 21 december 1968. De huwelijks voltrekking zal plaats vinden om 15.00 uur op het gemeentehuis te Kortgene. Gelegenheid tot geluk wensen van 16.3018.00 uur in „De Stadswijnkel- der" te Kortgene. Toekomstig adres: Wissenkerke- polder 18. Wissenkerke. AXEL—ZAAMSLAG Op vrijdag 13 december 1968 organiseert de af deling AxelZaamslag een ontspanningsavond in de „Halle" te Axel. Opgevoerd wordt een korte revue. Na de revue de opvoering van het toneel stuk „De leeuwentemmer". Een klucht in twee be drijven. Na afloop hiervan een groots bal tot twee uur met medewerking van het dansorkest Frans Balie, en de bekende beatgroep „Sint Giles System". De kosten voor de gehele avond bedragen slechts 3,Aanvang 17.30 uur. SLIKRIT 1968 De eerste deelnemer start op 14 december om 13.01 bij de veiling aan de Fruitlaan te Goes. Reeds vanaf 12.30 kunt U zich opgeven voor de rit. De kosten bedragen slechts ƒ3,50 per auto. Voor een luttel bedrag, een maximum aan ontspanning. De prijsuitreiking vindt plaats na het einde der rit in restaurant „De Patrijs" te Colijnsplaat. We hopen dat evenals voorgaande jaren, vele deelnemers een gooi naar de eerste prijs doen. Naast de deelname van de P. J. G.-leden zal deel nam aan de rit door Z. L. M.-leden en leden van de Bond van Plattelandsvrouwen ten zeerste op prijs gesteld worden. NOORD-BEVELAND Op 13 december 1968 houdt de afdeling een „Sinterklaasavond" in hotel „De Schelde" te Co lijnsplaat. De avond begint om 19.00 uur. Een mos selmaaltijd, of gewoon diner zullen er voor zorgen, dat we goed gewapend, de nog te gebeuren aktivi- teiten, zonder lichamelijke of morele schade kunnen meemaken. Introducees zijn van harte welkom op dit sfeervolle festijn. Voor slechts 7,50 verzekert U zich van een plaats op dit feest! Door bijwoning van dit festijn komt U tevens goed voorbereidt op het grandiose wijnfeest na afloop van de Slikrit. Dit wijnfeest vindt plaats op 14 december in de kelder van te Verhoog de gezelligheid door mee te doen aan de rit! CANADA-STAGE Evenals voorgaande jaren zuiien er in het voor jaar 1969 weer diverse mogelijkheden zijn om als jonge boer en tuinder je blik te verruimen en je ervaring te vergroten. Een van deze mogelijkheden is een verblijf van 918 maanden in Canada. De kosten van uitzen ding naar Canada dienen door de deelnemer zelf gedragen te worden, doch daar staat tegenover dat de verdiensten zodanig zijn, dat men het reisgeld ruimschoots terug kan verdienen. Naast het werken op een bedrijf in Canada, be schikt U over voldoende vrije tijd om het land en zyn inwoners beter te leren kennen. De verdiensten zijn vaak zodanig, dat vele kan didaten na afloop van de stage, voldoende finan ciën hebben om een reis door de Verenigde Staten te maken. De vertrektijd naar Canada vindt plaats omstreeks april-mei. Voordat de kandidaten naar Canada vertrekken zullen er in Nederland enkele voorlichtingsmidda gen gehouden worden, waarop inlichtingen ver strekt worden, films en dia's vertoond worden, en waar de kandidaten eveneens vragen kunnen stel len. Opgaven voor deelname zo spoedig mogelijk aan het sekretariaat der P. J. G. Z. SCHOUWBURG BEZOEK „De onbekende soldaat en zijn vrouw". Dit was de titel van het toneelstuk dat de afdeling Noord- Beveland samen met de afdeling Schouwen-Duive- land gingen bijwonen in de Rotterdamse Schouw burg. Met 25 personen, nog wat onwennig in een grote bus, kwamen we ruim op tijd in Rotterdam aan. Het toneelstuk begon met de kranslegging bij het graf van de onbekende soldaat. De figuur van de onbekende soldaat zag men steeds weer terug komen in de loop der historie, n.l. in een Romein se oorlog, bij de Kruisridders, by de beeldenstorm. bij de Franse Revolutie en bij de recente oorlogen. De rol van de onbekende soldaat werd vertolkt door Aart Staartjes, terwijl Pieter Lutz en Luc Lutz de figuren weergaven van respectievelijk „eeuwige sergeant" en geestelijke. Na afloop waren alle deelnemers het er over eens dat we een prachtig stuk gezien hadden en dat de thuisblijvers heel wat gemist hadden. Zoals ge bruikelijk na een dergelijke avond gingen we niet direkt naar huis, maar werd de gezellige sfeer nog even vastgehouden door een bezoek aan het „Rotterdamse nachtleven".

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 18