WEEKOVERZICHT NOTERINGEN 17 HaiAl^GAlcfiL' UIT EEN Qtfieim WEEKBOEK van BRAMujt DfSUKHQFk Ons verstrekt door Nobeco - Kortgene Tarwe: Dat de prijs in de afgelopen week vrij wel ongewijzigd gehandhaafd bleef lijkt uitslui tend te danken aan het feit dat niet dringend aan geboden werd. De afzet-mogelijkheden waren mi nimaal, waarbij verkopen aan de industrie werden opgehouden in afwachting van een eventuele de cember-verhoging van de aankoopprijs. De vorige week genoemde verbetering van de ex portrestitutie had jammer genoeg nog geen invloed op de export van de maaltarwe naar Engeland. De coaster vrachten zijn sterk opgelopen door gebrek aan scheepsruimte. Vernomen werd dat in vele ge vallen met meer dan 50 verhoging van de vracht tarieven rekening moet worden gehouden. Onder deze omstandigheden had het uitbrengen van offer tes geen enkele zin. Opvallend was dat in deze rusti ge markt nagelaten werd om blanko-contracten te dekken. Ook vanuit het zuidwesten werden partijen met visolie gedenatureerde tarwe tot verlading gebracht. Nieuwe zaken kondén echter slechts moeilijk tot stand komen door het ontbreken van kooplust bij de Duitse importeurs. De binnenlandse mengvoe der-industrie toonde zich eveneens terughoudend. Voergranen: De handel in voergerst mocht vorige week geen naam hebben. Er vonden wat dekkingen plaats maar nieuwe transacties hadden een beperk te omvang. Op latere termijnen was nauwelijks iets onder te brengen door. de gereserveerde houding van de kopers. Franse gerst bleef concurrerend niet tegenstaande de hoge aanvoervrachten. De handel in haver had uitsluitend ten doel export naar derde landen. Regelmatig werd op onveranderde prijzen het een en ander afgesloten. De stemming viel ten slotte wat tegen omdat zowel de binnenlandse als de Duitse verwerkers volledig verstek lieten gaan. Brouwgerst: Van een markt in brouwgerst was vorige week eigenlijk geen sprake. Het C.B.K. ver laagde zijn aankoopprijzen, waarbij afname in fe bruari a.s. werd geconditioneerd. De Duitse kopers waren nog steeds niet bereid om offertes op het in het binnenland bestaande prijs-niveau te accep teren. Franse brouwgerst was in de voor dit oogst jaar normale kwaliteiten concurrerend. Slechts voor de zeer goede partijen werden prijzen gevraagd die enigszins met die van ons produkt overeenkwamen. Peulvruchten: In de afgelopen week werden niet anders dan kleine hoeveelheden groene erwten naar traditionele koperslanden verkocht. De noterin gen bleven niettemin prijshoudend. Geconstateerd mocht worden dat er wel een zeker vertrouwen in de markt bestaat. Ook in Duitsland werd gehoord dat de daar aangeboden Franse erwten kwalitatief ongeschikt zijn om te worden gebruikt voor mense lijke consumptie. Vernomen werd dat het aanbod van oost-Europese erwten op de Duitse markt van weinig belang is, zodatt van die zijde voor ons produkt geen ernstige concurrentie meer verwacht wordt. Engelse importeurs kochten mondjesmaat kleinere posten schokkers. De 5 -contracten ble ven daarbij prijshoudend, maar de 3 %'2schokkers werden enige gudens lager aangehouden. De voor bewerking geschikte hoeveelheden zijn echter sterk ingekrompen, waardoor de houders niet gemakke lijk tot prijsconcessies te bewegen waren. Bruine bonen gaven even wat spanningen te zien omdat het bezwaarlijk bleek aan de eisen van de doorsneekwaliteit te voldoen. De goede monster- partijen leidden daarnaast een eigen bestaan met over het algemeen iets lagere prijzen. Nog steeds werden partijen van de oude oogst op de markt gebracht. Zaden: Karwijzaad werd zonder exportvraag onveranderd genoteerd. Bij blauwmaanzaad konden voor prima geschoonde monsterpartijen wat hogere prijzen bedongen worden. Consumptie-aardappelen: Gedurende de achter ons liggende week bleef de binnenlandse markt rus tig gestemd, terwijl er ook vóór Düitse bestemmin gen praktisch geen verandering kwam. Zoals wij reeds eerder vermeldden is dit iets anders gelegen voor bepaalde exportbestemmingen, aangezien het moeilijk is voor deze doeleinden geschikt aan bod te vinden. Een en ander heeft tot gevolg dat in geval van vraag voor deze leveringen wat hogere prijzen moeten worden betaald. De termijn- markt op april behield ook deze week haar vaste tendens. Zodoende komen de noteringen op basis van de markt voor directe levering en die gebaseerd op bovengenoemde termijnmarktnoteringen vrij ver uiteen te liggen, hetgeen onder andere tot gevolg heeft dat het aanbod voor directe levering beperkt is. Ruw voeders: In de situatie op de ruwvoedermarkt deden zich geen wijzigingen van enige betekenis voor. Door een wat groter aanbod was de tarwestro- markt nauwelijks prijshoudend. Gerstestro en in bijzonder erwtenstro daarentegen kon zich goed in prijs handhaven. AARDAPPELTERMIJNMARKT Weekbericht van 27 nov.3 dec. 1968, verstrekt door G. de Vries Zonen, A'dam; voor Zeeland, Goes, tel. 011006451. Consumptie-aardappelen: Bin tje 40 mm opw., april. Opnieuw kan van een verdere stijging der noteringen worden gesproken. Met een inzet van 19,op de eerste beursdag van deze ver slagperiode werden transacties afgesloten op steeds hogere prijzen tot 20,60 op 3 dec. Aan het slot wer den zaken gedaan op 20,10. De slotnotering was 20,2020,De openstaande positie was 2935 (v.w. 2851). De weekomzet 799 contracten. MARKT GOES (3 dec. 1968) Granen en peulvruchten: Tarwe van 34,tot ƒ34,90 (basis 17%); gerst van 27,50 tot ƒ31,75 (basis 17%); haver van 25,-tot" 27,50 (basis 15 erwten (klein groen) van 35,— tot 58, schokkers van 40,tot 80,capucijners van 50,tot 60,(moeilijk te plaatsen); bruine bonen van ƒ60,tot ƒ90,(idem). Alles boerenschoon af boerderij en per 100 kg. Aardappelen: Bintje. 0 (nul) mm en opw., binnenl. kwaliteitseisen van 7,50 tot 9,25 af boerderij op auto geleverd, sorteerkosten voor rekening koper. Voederaardappelen van 4,tot 4,50. Beide per 100 kg. Uien: Onafgestaart op auto geleverd 1014 cent per kg. Hooi en stro: Tarwestro van 65,tot 72,50; gerstestro van 65,tot 75,erwtenstro van 65.tot 80,Alles op auto geleverd. Vlas: Ongerepeld 20—28 cent; gerepeld van 20 35 cent; beschadigde en afwijkende partijen van 13— 20 cent per kg. Alles op auto geleverd. Eieren: De eierprijs bedraagt 2,282,54 per kg. BREEKPEEN (in per 100 kg) Opperdoes: 50/200 gr. 17,—; 200/400 gr. 24, 31,aanvoer 10 ton. Avenhom: 50/200 gr. 23, 26,70: 200/400 gr. 30,31,90; 400/600 gr. 30,— 31,20, aanvoer 9 ton. Medemblik: 50/200 gr. 23, —26,—; 200/400 gr. 30,33,—; 400/600 gr. 31 aanvoer 4,5 ton. U1ENPRIJZEN (in per 100 kg) St. Annaland: klasse I middel 19,62; drielingen 17,99; picklers 20,aanvoer 30,5 ton; klasse II mid del 17,06; drielingen 16,99; picklers 19,33, aanvoer 24 ton. Avenhorn: klasse II grof 25,middel 18, 19,30; drielingen 15,6015,90; picklers 10, 11,aanvoer 17 ton. Broek op Langedi)k: klasse I grof 30,70; middel 18,20—22,40; klasse II grof 29,50; middel. 18,30; drielingen 13,80, aanvoer 23 ton. Me demblik: klasse II grof 21,50—23,20; middel 15,30 21,10, aanvoer 16 ton. VARKENSNOTERINGEN COVECO (3 dec '68). Geklassificeerden: 6880 kg la 3,22; 2a, lb ƒ3,10; 3a, 2b, lc ƒ3,05; 3b, 2c, 3c ƒ3,—; 4 en Cc ƒ2,94. 81—85 kg la ƒ3,22; 2a, lb ƒ3,10; 3a, 2b, lc 3,05; 3b, 2c, 3c 3,—; 4 en Cc 2,94. 86—90 kg la ƒ3,17; 2a, lb ƒ3,05; 3a, 2b, lc ƒ3,—; 3b, 2c, 3c ƒ2,95; 3a, 2b, lc ƒ2,90; 3b, 2c, 3c ƒ2,95; 4 en Cc 2,95; 4 en Cc 2,89. 91—100 kg la 3,07; 2a, lb 2,79. Ongeklassificeerden: 101110 kg 2,87; 111 150 kg 2,77. VEEMARKT ROTTERDAM (2/3 dec.'68) Prijsnoteringen: Slachtrunderen extra kwal. van 4,80 tot 5,20, le kwal. van 4,20 tot 4,65, 2e kwal. van 3,75 tot 4,05, 3e kwal. van 3,40 tot 3,65; worstkoeien van 3,30 tot 3,45; slachtstie- ren van 4,40 tot 4,95, alles per kg geslacht ge wicht. Vette kalveren: le kwal. van 4,25 tot 4,50, 2e kwal. van 4,05 tot 4,20, 3e kwal. van 3,80 tot ƒ4,Nuchtere slachtkalveren van 1,60 tot 1,70. Slachtvarkens: le kwal. van 2,54 tot 2,58, 2e kwal. van ƒ2,51 tot ƒ2,54, 3e kwal. van 2,48 tot ƒ2,51. Slachtzeugen van 1,90 tot 2,05. Zware varkens van ƒ2,10 tot ƒ2,25. Alles per kg levend gewicht. AARDAPPELUITVOER IN NOVEMBER In november bedroeg de uitvoer van consumptie-' en industrie-aardappelen 49.000 ton tegen 52.000 ton in oktober. De totale uitvoer van oogst 1968 tot 1 december is hierdoor op 139.000 ton gekomen. In 1967, 1966, 1965 en 1964 werd tot I december uitge voerd resp. 125.000 ton, 129.000 ton, 125.000 ton en 162.000 ton. De bestemming van de november uitvoer was naar: West-Duitsland 33.500 ton België 6.000 ton Italië 2.500 ton E. E. G. Rest Europa Amerika Azië/Afrika 42.000 ton 1.000 ton 2.000 ton 4.000 ton 49.000 ton waarvan ca. 12.000 ton zandaardappelen. Maandag was het de toondag der Z. L. M., de al gemene vergadering. Van heinde en ver waren de leden gekomen, begunstigd door mooi najaars weer met zon. De zaal was prima bezet, wat voor het bestuur altijd prettig is; het wil graag zoveel mogelijk de leden aanspreken op deze vergadering. De voorzitter heeft een boeiende jaarrede ge houden, geheel afgesteld op het afgelopen jaar, wat somber over de uitkomsten van de bedrijven,'over de minder goede weersomstandigheden, maar ook tevreden over de grote jubileum-tentoonstelling 125 jaar Z. L. M. van deze zomer en het grote congres er voor gehouden, die zeker goodwill aan onze Maat schappij heeft toegevoegd. Hij heeft aandacht besteed aan de grote proble men van land- en tuinbouw, getracht lijnen aan te geven en voorstellen om tot een betere beloning te komen van het werk van de boer. Het jaar 1968 is wel het jaar der overschotten genoemd: boteroverschot, aardappeloverschot en ook al een suikeroverschot. Bij de tuinbouw het perenoverschot. Het lijkt gek, toch is het zo, dat de boeren meest al beter gebaat zijn bij een tekort dan bij een over schot. We proberen uit de grond, met als onze be schikbare middelen en wetenschap, zoveel mogelijk uit Moeder Aarde te krijgen, doch door het teveel wordt het niet betaald. Er is ook stilgestaan bij de afvloeiing van het voorlichtingspersoneel wat, toen de landbouw in 't slop zat na de oorlog, werd vergroot en hierdoor weer spoedig er bovenop kwam. Nu het weer over al misère is in land- en tuinbouw, nu wordt deze beknot. Door de geachte inleiders werd gewezen op fou ten in het E.E.G.-beleid, waardoor de concurrentie positie van onze land- en tuinbouwers wordt tegen gegaan door Franse steun aan export en exploitatie en er op gewezen, dat dit vooral moet worden tegen gegaan. Misschien kan dit iets beteren nu de be talingsbalans van De Gaulle wat minder gunstig is. De suiker-positie waarover dit jaar een goede over eenkomst was vastgesteld, blijkt nu ineens niet meer te voldoen; de suikerprijzen zouden omlaag moeten. Dat zijn wel sombere geluiden. Ook de melkprijzen staan niet vast, dus in de veeteeltsector ook vrees, al gaat het met de mesterij goed, ook met de var- kensmesterij. Over 't algemeen geen optimistische geluiden. Wel proberen met de tanden op elkaar, er wat goeds van te maken. Het is al meer donker geweest; daarom samen opgesteld onder de ZLM nieuwe stijl met Brabantse boeren. Proficiat en wel kom met hoop op een goede toekomst ROTTERDAMSE KORENBEURS d.d. 2-12-1968. Tarwe: 36,60, netto, franco fabrieken, fabrieks- condities. Kippengerst: 32,25, december, basis boordvrij. Brouwgerst C.B.K.: 35,35,januari-febru- ari, aangepast Duitse condities f 33,85, januari-fe- bruari, C.B.K. condities. Brouwgerst Duitse condi ties: december 35,50 geen zaken, nominaal; beide basis boordvrij. Haver 52/53 k.g.: ƒ30,december. Groene erwten op monster: tot 56,-—.. uitgezochte partijen iets hoger. Groene erwten 3 -kwaliteit: december f 69,januari-april 71.Groene erw ten 6 -kwaliteit: december ƒ64,50. Schokkers op monster: tot 86,uitgezochte partijen iets hoger Schokkers 3 -kwaliteit: 111,december, laten. Schokkers 5 %-kwaliteit: 106,december, janu ari-april, 106,—. Capucijners 5 74,januari - febrüari. Bruine bonen op monster: tot 115, Bruine bonen doorsneekwaliteit: 110,decem ber. Maanzaad exportkwaliteit: 210,Karwij zaad exportkwaliteit: 129, december. Alles franco Rotterdam. Termijnmarkt consumptie-aardappelen: (Och- tendcall) april 19.80, laten, 19,50 bieden. Aardappelbeurs: Bintje 40 opw. binnenl. 11,50- 12,50, autovrij. Bintje 35 opw., export: 11,50- 12,25 autovrij. Ruwvoeders: Tarwestro 67,50- 72,50. Gerstestro 67,50-/ 72,50. Erwtenstro 75, - 80,af boerderü EIERVEILING BARNEVELD Op de Coöp. Veluwse Eierveiling in Barneveld zijn maandag 227.880 eieren aangevoerd. Bij rustige han del noteerde de gewichtsklasse van 52/53 gram 15,73 tot 15,90 per 100 stuks en de gewichtsklasse van 64/65 gram 15,90 tot 16,69. GUNSTIG PRIJSPEIL VERWACHT VOOR EIEREN De Coöp. Verkoopcentrale voor Eieren V.C. deelt mede dat de groothandel in kippe-eieren de afgelopen week bij een gemiddeld lager prijsniveau dan medio november goede vooruitgang heeft geboekt. In de meeste landen was de importhandel weer in de ge legenheid vreemde valuta te kopen, waardoor vanuit Nederland zaken werden gedaan met afnemers in W. Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk. De vraag vanuit Frankrijk was zelfs zeer goed te noemen. Aange nomen kan worden dat de voorraadpositie bij de groothandel in WestyEuropa zeer krap is, terwijl een vermindering van de vraag bij de detailhandel voor lopig niet te verwachten is. De eerste berichten van maandag duiden op een vriendelijk gestemde markt, zodat voor de eerste week van december een voor de pluimveehouders gunstig prijspeil kan worden ver wacht.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 17