JOSS CAMBIER Wie niet adverteert wordt vergeten Notulen H.B. Uw zaaiplan in de war door het slechte najaarsweer? Geen nood! lost dit probleem voor u op, doordat ze tot in januari gezaaid kan worden Mededelingen „De Aardappeltermijnmarkt Makelaarskantoor Kreeuwen a. Verpleegster b. Hoofd van de keuken TE KOOF: GEBR. WESTSTRATE HASSIA zaaimachine "DAN van Driel jan Dorsten, 16 (Vervolg van pag. 2.) VOORLICHTINGSMIDDAG GRASZAADTEELT De Nederlandse Kwekersbond organiseert een voor- Jichtingsmiddag graszaadteelt op woensdag 11 decem ber 1968 in café-restaurant „De Prins van Oranje", Nieuwstraat 14, Goes. Aanvang 13.30 uur. De nieuwste aspekten ten aanzien van kontrakt- Tormen, teelttechniek, bodemvruchtbaarheid en afzet- perspektieven zullen worden behandeld. Onder meer de keuring in E. E. G.-verband; de waarde van gras zaadteelt in het bouwplan; wat veranderde er in de graszaad teelt, en de toekomst van de graszaadteelt. Enkele technische aspekten worden toegelicht met dia's. Na elke inleiding is er gelegenheid tot het stel len van vragen. Sluiting der bijeenkomst om circa 16.30 uur Belangstellenden allen welkom. CONGRESVERSLAG IN DRUK het congres dat de algemene „ZIE ZEELAND" Het verslag van plattelandsorganisaties op 18 en 19 juni j.l. iq Goes hebben gehouden is praktisch gereed. Verwacht mag worden, dat het dezer dagen van de drukkerij zal komen. Van verschillende zijden bereikten ons reeds aanvragen voor dit verslag. Aan dit verslag is een inleiding toegevoegd die het mogelijk maakt om het te gebruiken als onderwerp voor discussie in groepen. Daartoe zijn speciaal een aantal discussievragen toegevoegd. Ter voorkoming van misverstand delen wij mee dat de deelnemers aan het congres een exemplaar van het verslag zal worden toegestuurd. Anderen kunnen ech ter dit verslag bestellen door storting of overschrij ving op giro nr. 5929 van het Koninklijk Nederlands Landbouw-Comité van 2,onder vermelding van „Verslag congres Goes 1969". AANTAL GEVALLEN ROTKREUPEL STIJGENDE Volgens het overzicht besmettelijke veeziekten van de Veeartsenijkundige Dienst district Zeeland is het aantal gevallen rotkreupel in de periode 25/11 tot 2/12 '68 met 3 toegenomen zodat het totaal aantal gevallen tot 24 is opgelopen. BESTEMMINGSPLANNEN Sint Philipsland. De raad heeft verklaard, dat het bestemmingsplan Sint Philipsland 1968 wordt voor bereid. Het betreffende raadsbesluit ligt met de bij behorende kaart vanaf 18 november ter inzage. Terneuzen: Met ingang van 1 december ligt ge durende een maand ter inzage het ontwerp-bestem- mingsplan „Oudelandse Hoeve", met daarbij behoren de voorschriften en toelichting. Het ontwerp-plan be treft het gebied, gelegen tussen Handellaan, de Kats- polderdijk en de invalsweg-zuid. Gedurende boven genoemde termijn kan een ieder schriftelijk bij de ge meenteraad bezwaren indienen tegen het ontwerp. Zierikzee. Met ingang van 2 december ligt geduren de een maand ter inzage het ontwerp-bestemmings- plan „Scheepstimmerdijk" (betr. hebbende op het ge bied, begrensd door het uitbreidingsplan Malta I, de Grachtweg en het n. deel van de Nieuwe Haven), met bijbehorende voorschriften en toelichting. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk be zwaren tegen het ontwerp-plan indienen bij de ge meenteraad. Yerseke. De gemeenteraad heeft verklaard dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de gronden, gelegen: a. in de Molenpolder; b. in de omgeving van de Grintweg. Dit besluit ligt vanaf 16 december voor een ieder ter inzage. RUILVERKAVELING KOEWACHT De Plaatselijke Commissie voor de ruilverkaveling Koewacht organiseert een voorlichtingsbijeenkomst voor de belanghebbenden uit de omgeving van Koe wacht en Overslag, waar voorlichting zal worden ge geven over de aldaar in uitvoering komende werken. Het betreft de complexen 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 11, zijnde de polders Varempé, Overslag, Moerbeke, Moerspui ged., Nieuwe Karnemelk en de Nieuw beoosten Blij- bezuidenpolder. De bijeenkomst is vastgesteld op dinsdag 17 december a.s. des middags om 13 uur in café „De Anjer" bij A. A. C. de Schepper, Nieuw straat 103 te Koewacht. (Vervolg van pag. 15.) De heer Ir. Harmsen deelt mede, dat de K.I.- vereniging Zeeland een fusie heeft aangegaan met de Hollandse K.I.-vereniging. Naar zijn mening is dit een schaalvergroting van betekenis, waarvan de veehouderij veel profijt kan hebben. De heer Den Dekker vraagt of de bedrij fsverzor gingsdiensten worden ingesteld door de overheid of de Z.L.M. De heer De Groene antwoordt, dat deze diensten door de organisaties worden ingesteld en wel kringsgewijze. In de kring West Zuid-Beveland zijn al diverse pogingen aangewend om tot oprichting van een be- drijfsverzorgingsdienst te komen. Er moeten zich dan minstens 40 bedrijfsgenoten opgeven wil men met succes zo'n dienst laten draaien. Tot nu toe is één en ander mislukt wegens gebrek aan belangstel ling. In Walcheren en Tholen zijn wel bedrijfsver- zorgingsdiensten werkzaam. SLUITING Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging voor de plezie rige en zakelijke bespreking van de vele agenda punten. RADIO Dinsdag 10 december, Hilversum H, 12.3012.40 uur „Een nieuwe kuilsilo in Friesland", m.m.v. ir. G. Brilman, rijkslandbouwconsulent voor Z. W.-Fries- land. „Het voorkómen van brand op het platteland", de heer F. H. de Boer, directeur van het Nationaal Brandpreventie Instituut. Vrijdag 13 deeemver, Hilversum n, 12.3012.40 uur „Een ontwateringsprojekt in Bunschoten", m.m.v. het rijkslandbouwconsulentschap voor de pro vincie Utrecht. „Suikerbieten in 1968", m.m.v. ir. J. Jorritsma van het Instituut voor Rationele Suiker- produktie in Bergen op Zoom. v« Voor afdekking van Uw prijsrisico's Vrijblijvend alle inlichtingen Tel. Termijnmarkt Rotterdam 010 - 127490 ('s-maandags) TeL Termijnmarkt Amsterdam 020 - 248897 MEER OOGST MINDER KOSTEN HERSTELLINGSOORD PRINS HENDRIKSOORD TE LAGE VUURSCHE vraagt: Het direktie-echtpaar met 2 verpleegsters vormen samen de staf. De capaciteit van het huis bedraagt 30 patiënten/gasten. Voor deze funktie valt de nadruk op goede kontakten met de gasten. Zij is belast met het bereiden van de voeding (vele diëten). Brieven aan de direktie (tel. 02156252). MC CORMICK 624 met originele cabine 1967. Zeer weinig draaiuren FORD 5000 met voorlader, stuursbekrachtiger en cabine 1 FORD 3000 1 FARMALL D 439 6 FORDSON DEXTA's 2 FORDSON SUPER DEXTA's 1 DAVID BROWN 990 1 NUFFIELD 3 cyL Zuid weg 11 - Krabbendijke - Tel. 01134581 Hotel-Restaurant Grote Markt 40 - Goes Telefoon 01100—7040 Uw vergadercentrum voor Zeeland. Party adres. Aparte zalen. Met gezellige sfeer voor intieme familiediners en uitnemende verzorging van uw recepties. Centraal, het adres in het centrum van Goes. Nieuw model trekker-aanbouwzaaimachine (nokkenrad). Voor driepuntshefinrichting. Door extra grote zaadbak nóg grotere oppervlaktecapaciteit. Genormaliseerd op 11 of 12,5 cm. Trapsgewijze neerlaten van de scharen voorkomt verstop- pingen. Werkbreedten 2.00 m, 2.50 m, 2.64 m en 3.00 m. HPOfODORP ZWUHPRECHI KAMPEN-LQPPERSUM Tal. (02503) 7041 (5 lijnao)|

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 16