Isolatie, ventilatie en stalklimaat van rundveestallen J. H. VAN NIEUWENHUIZEN R.L.V.D. Goes Voor het houden van vee in een stal is het beheersen van de temperatuur en de vochtigheid van de stallucht van zeer groot belang. Hierbij spelen vooral de isolatie en tfe ventilatie van de stal een grote rol. leder stalseizoen zijn er in een groot aantal stal len klachten over de tempe ratuur en de vochtigheid van de stallucht, de vorming van de kondens en het optreden van tocht. Om dit zoveel mo gelijk te kunnen beperken, is het belangrijk te weten hoe en waarom deze moeilijkheden ontstaan. Daarover bijgaand artikel. l>e aanvoer van verse lucht kan gebeuren met onder- of bovendorpels. De prak tijk werkt echter gemakkelijker met onderdorpels. Een teveel aan warmte en vocht in de stal zal via natuurlijke of kunstmatigs ventilatie moeten verdwijnen. HOE MOET EEN STAL WORDEN GEBOUWD Bij de bouw van een stal is de keuze van de te gebruiken bouwmaterialen erg belangrijk. Vroeger werden bij de boüw van een stal de wanden en de zolder gebouwd met hout, terwijl de stal veelal in open verbinding stond met de rest van de schuur. Hierdoor was er altijd wat ventilatie en verdween een groot deel van het vocht in het hout en in het hooi en stro in de schuur. Een goed stalklimaat was echter een groot aantal dagen van het stalseizoen niet te bereiken. De temperatuur schommelde vrij sterk, terwijl op warme en mistige, windstille dagen één en ander in de stal verre van ideaal was. Gezien de beperkte mogelijkheden in die dagen werd dit echter als vanzelfsprekend aan vaard. Tijdens de herverkavelingen zijn vele enkelrijige stallen gebouwd met andere materialen. Bij deze stallen zijn de buitenmuren als spouw en de binnenmuren tussen stal en schuur als steensmuur gebouwd. De dragende zolder werd aanvan kelijk van holle bouwstenen gebouwd, terwijl later ook andere vochtafstotende materialen zijn toegepast. Door de betere kwaliteit, de betere isolatie en het ge sloten karakter van deze stallen kan een teveel aan warmte en vocht niet meer ontsnappen en zal er dus meer geventileerd moeten worden. Dit is met luchtkokers alleen niet te bereiken, zodat veel van deze stallen te warm en te vochtig blijven. Verbetering is hier alleen mogelijk met ventilatoren in de luchkokers en/of in de eindgevel(s). De ontwikkeling van de laatste jaren is geweest de bouw van dubbele laag- bouwstallen. Door het grotere aantal vee wordt op veel bedrijven de voorkeur gegeven aan een dubbele stal met een rode voergang in het midden. Bij het bouwen van een stal moet gestreefd worden de bouwkosten per koe zo laag mogelijk te houden, zonder dat dit ten koste gaat van de bouwkundige en landbouwkundige eisen. Bij de keuze van de materialen is het daarom belangrijk, dat naast de prijs ook gelet wordt op: a. isolerend vermogen; b. voldoende stevig; c. vochtafstotend; d. zo mogelijk onbrandbaar; e. niet aan rotting onderhevig; f. gemakkelijk te reinigen; g. geen nestelplaats van ongedierte. Nieuwe stal gebouwd met vochtafstotende materialen. DF. BETEKENIS VAN STALVENTILATIE Luchtverversing van stallen dient in de eerste plaats voor de aanvoer van verse lucht en voor de afvoer van de door de dieren geproduceerde gassen, zoals kool zuur en ammoniak. Veel belanrijker is het op peil houden van de temperatuur en de vochtigheid van de stallucht. Jonge dieren hebben per kg lichaamsgewicht een hogere warmte- en vocht- produktie dan oudere dieren. Bij een hogere staltemperatuur wordt bovendien door de dieren meer vocht, maar minder warmte geproduceerd. Tabel 1. Voelbare warmte- en vochtproduktie per g.v.e. bij 10' C. warmte vocht Kcal./uur gr. H^O/uur Melkvee 600 300 Jongvee 700 350 Mestkalveren 650 600 Mestvarkens 2050 kg 1200 500 Mestvarkens 50100 kg )000 300 Legkippen 2200 1800 Slachtkuikens 2600 3000 500 kg levend gewicht) bij 20° C. warmte vocht Kcal./uur gr. H-O/uur 400 500 480 575 T' 600 700 900 600 750 400 2100 2000 2300 2100 Helaas zijn er niet veel materialen in de handel, die aan al deze eisen voldoen en bovendien nog goedkoop zijn. Niettemin heeft deze ontwikkeling geleid tot een groot aantal systeembouw-stallen en is het duurdere pannendak vervangen doe* een golfplatendak. Deze stallen hebben over het algemeen een grotere m3 inhoud per dier, ierwij! hoofdzakelijk vochtafstotende materialen worden gebruikt. Hierdoor is een goede isolatie van de stal en een niet te hoge staltemperatuur van zeer groot belang ge* worden. ISOLATIE EN STALTEMPERATUUR Het isolerend vermogen van een stal wordt aangeduid met het begrip K-waarde De K-waarde geeft aan het aantal Kcal. warmte dat de omwanding van de stal per m2 oppervlakte per uur en per graad C. verschil tussen stal- en buitenlucht pa» seert. Dit warmte-transport vindt altijd plaats van warm naar koud. Hierdoor wordt in de winter een stal kouder en in de zomer warmer. Om één en ander zoveel mO* gelijk te beperken, dienen van een stal wanden en plafond goed geïsoleerd te wo» den en moet het verschil tussen stal- en buitentemperatuur zo klein mogelijk woe* den gehouden.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 10