TUINBOUWKLANKEN Strooi stikstofbemesting niet te vroeg Kleine luyden PINGEN VAN PE WEEK Appels werden wat duurder 9 In de afgelopen week is in de westhoek van SCHOU WEN-DUIVEL AND de tweede win terbij eenkomst geweest in dit seizoen. De heer P. Meeuwse heeft vooral de optredende veranderin gen besproken, als gevolg van de groenstroken die we algemeen zien toegepast in de boomgaar den. Doordat we de z.g. mulch vooral trachten op de zwarte-stroken te brengen wordt veel stikstof en kali verplaatst naar deze zwarte-stroken. De heer Meeuwse toonde duidelijke tabellen van de hoeveelheid droge stof, die bij een bepaalde stik stofbemesting van deze groenstroken wordt ge produceerd en dus veelal op de zwarte-stroken terecht komt en daar weer ontleed in o.a. stikstof en kali. Vooral het kaligehalte neemt toe, terwijl de ph langzaam daalt, dus de mulch heeft ook een licht verzurende werking. Zijn advies ten aan zien van de aanwending van stikstof in de boom gaard was als volgt: strooi een groot percentage op de zwarte-stroken en doe dit vooral niet te vroeg. Juist doordat we de zwarte-stroken de laat ste jaren niet hebben bewerkt zitten de wortels bijna tot aan de oppervlakte, dus is de stikstof vlug bij de wortels, vooral na regen. Voor zand grond mag dat best eind maart zijn en voor klei grond begin maart, natuurlijk naar gelang van de ontwikkeling. Verder werkt ook een overbe mesting met stikstof na de rui gunstig, dus niet alles in maart. Op de groen-stroken zijn we dus voorzichtig met stikstof, om geen abnormale grasgroei te ver oorzaken. Kali zal in veel gevallen achterwege kunnen blijven. Daarnaast moeten we de zuur graad in de gaten houden (onderzoek of alleen ph mogelijk is) en waar nodig een (lichte) kalkgift toedienen. Algemeen blijkt dus dat de stroken-cultuur ver anderingen geeft in onze bemesting van de grond. Daarnaast bestaat de mening dat juist door deze stroken-cultuur ook de stipaantasting is toegeno men bij diverse appelrassen. Hierover schrijven zou echter dit artikel te lang maken. Bovenstaande schreven we omdat toch eigenlijk te weinig telers aanwezig waren; deze avond mis ten we toch veel „bekende gezichten". Inmiddels gaan we voort met de snoei, met het rooien, met de afzet van het fruit en wordt ook de chemische onkruidbestrijding niet vergeten. We zien in veel bedrijven de gele of witte stroken weer te voorschijn komen. Hoe belangrijk, ook in WALCHEREN, de dage lijkse gang van zaken is, moeten we toch stellen dat in deze periode het internationale spel domi nerend was. Dit is het uiteraard altijd en wij als kleine luyden zijn hier ten volle aan onderhevig, maar de ene keer realiseert men zich dit meer dan de andere. Veel en druk is er gesproken over de mogelijk heden en nog meer over de moeilijkheden in de fruitteelt en dan wel speciaal de appelen. Reeds enkele jaren terug vroegen we ons in een van onze artikeltjes af of er niet te veel Golden Deli cious kwamen. Deze mono-cultuur, want zo mo gen we het toch wel stellen, noemt n.L bedenke lijke vormen aan. We spreken nu reeds al diverse personen die de Golden Delicious wel uitzonderlijk goed en lek ker vinden maar niet van oktober tot juni. Be grijpelijk Komt er dan ook niet wat meer „kleur" op de markt dan zullen onze buitenlandse con currenten gretig aftrek vinden met hun gekleur de winter- en voorjaarsrassen en hun fleurige verpakking. En ziet: temidden van al deze, ons bezig hou dende en beslist niet onbelangrijke dingen kwam als een donderslag bij heldere hemel het bericht over de mogelijke devaluatie van de Franse frank. Van alle zijden via krant, radio en T.V. werden beschouwingen gegeven over hulp aan de frank. De gevolgen van deze devaluatie voor ons econo misch leven en voor onze sector (uiteraard voor ons 't belangrijkst) de verhoogde kansen op afzet enz. Alles was door de upper-ten uit de financiële wereld geregeld en beredderd, toen opeens het veto van president De Gaulle klonk. Dit is naar onze lekenmening een kloek besluit want hoog boven alle economische moeilijkheden uit is een dé-, ré of inflatie een paardemiddel voor het betreffende land. En door de steeds meer ineen gestrengelde internationale bindingen op financieel, politiek en economisch terrein wordt practisch de gehele Westerse wereld getroffen. Nu wij dit schrijven, maandagavond, weet men nog weinig, dus ook deze storm maar afwachten. Eén ding is weer gebleken, dat er niet erg veel vastigheden zijn in de grote „waerelt". Woensdag, dus bij het verschijnen van dit land en tuinbouwblad weer al verleden tijd was het dankdag. En hoewel we door de jacht en haast alom (elk huis moet zo snel klaar dat de cement bijna niet drogen kan om maar eens iets te noe men) treedt er ook hier wel enige vervlakking op. Toch is het o.i. goed dat ieder eens een dag of avond neemt voor een extra beschouwing over de vele goedheden die er tot nog te waarderen zijn. Men mag heus wel mopperen of klagen over financiële tegenslag in menig bedrijf. Ook wij zien dit zéér goed. Maar we weigeren pertinent om dit te laten domineren. Enkele o.i. niet on interessante dingen moeten we ditmaal laten zit ten tot een volgende keer. \A/E hebben een week achter de rug waarin we dagelijks op alle mogelijke manieren wer den bepaald bij de geldcrisis van zeer grote om vang die er in Europa was ontstaan, met name als gevolg van de zwakke toestand op monetair gebied in Frankrijk. Er was geen vertrouwen meer in de Franse frank en de tegoeden in dit land werden zo gauw mogelijk verwisseld en daarbij stond de vraag naar de keiharde Duitse mark voorop. In Bonn kwa men in allerijl de vertegenwoordigers van ,,de rijke landen" bijeen om te zoeken naar een oplossing. Het bleek lang geen eenvoudige aangelegenheid te zijn want er moesten drie dagen onafgebroken wor den vergaderd en toen wist men nog weinig. Zaterdag brachten alle kranten in grote opmaak de berichten dat er overeenstemming was over een devaluatie van de Franse frank maar hoe sterk deze waardevermindering zou zijn, was niet bekend. Daarover moest de Franse regering in de loop van de zaterdagmiddag een beslissing nemen. Tegelijk werd bekend gemaakt dat Duitsland had vastge houden aan haar voornemen om de waarde van haar munteenheid niet te verhogen, dat wil zeggen niet te revalueren. Wel zou Duitsland door middel van heffingen aan de grens haar invoer goedkoper en haar export duurder maken. Tegelijk werd bekend dat Frankrijk van de rijke landen een kredietsteun zal ontvangen van 2 mil jard dollar, waarvan West-Duitsland en de Verenig de Staten het grootste aandeel voor hun rekening nemen. Al deze maatregelen bij elkaar zouden de rust op de Europese geldmarkt terug moeten bren gen. Met spanning wachtte iedereen af wat de Franse regering zou besluiten ten aanzien van de waarde vermindering van haar geldeenheid. In financiële kringen ging men er vanuit dat deze minstens 10 zou moeten bedragen om effekt te sorteren, terwijl wanneer ze belangrijk meer dan 10% zou bedra gen de kans groot was dat Engeland en België mee zouden moeten gaan door hun munteenheden te devalueren. Zaterdagavond werd bekend gemaakt dat De Gaulle had besloten niet te devalueren. De com mentaren op dit Franse besluit in de Europese fi nanciële centra waren niet mals. Niemand weet op het moment dat we dit schrijven nog wat er verder zal gaan gebeuren, maar dat er een week voor de deur staat met belangrijke konsekwenties op mone tair gebied, lijkt zeker. LIET is moeilijk om te zeggen wat we als tuln- ders te maken hebben met datgene wat er op de Europese geldmarkt gebeurt Toen we lazen over het goedkoper maken van de invoer in Duitsland, lazen we dat dit voor Nederland belangrijk was, om dat er veel uit ons land naar Duitsland wordt ge ëxporteerd. In het verdere van het verhaal lazen we echter dat land- en tuinbouwprodukten buiten deze maatregel vielen. Geen gunstiger perspektie- ven dus voor de uitvoer van onze produkten naar Duitsland. Devaluatie van de Franse frank zou tot gevolg hebben gehad dat onze uitvoer naar Frank rijk duurder werd, dus moeilijker, terwijl dadfhaast de Franse invoer in ons land goedkoper zou wor den. Ook dat konden we moeilijk zien als een plus punt voor onze produkten; integendeel, het zou onze concurrentiepositie alleen maar moeilijker maken. Door het jongste besluit van De Gaulle weten we helemaal niet waar we aan toe zijn. Het is echter te hopen dat er spoedig oplossingen ge vonden zullen worden voor deze internationale De afgelopen periode heeft zich op cfe Zeeuwse fruitveilingen gekenmerkt door een vrij vaste stemming voor de betere kwaliteiten appelen en een zwakke markt voor de meeste peren en met name voor Conference. Wat de appelen betreft was vooral de vraag naar Cox's Orange Pippin groot en het aanbod klein. De prijs van de goede kwaliteiten grote en middelmaat steeg tot rond en iets boven 90 cent per kg. Golden Delicious van goede kwaliteit kwam er wat minder en ook naar dit produkt werd de vraag groter met als gevolg dat de prij zen opliepen. Klasse I grote en middelmaat werd eind vorige week verkocht tussen 40 en 50 cent per kg terwijl de goede partijen van de klasse II kwaliteit in de meest gevraagde maten ook boven 40 cent per kg kwamen. Het ondereind ging naar de fabrieken voor 1517 cent per kg. Jonathan klasse I was er weinig te koop. Hiervoor werd steeds boven 40 cent per kg betaald met uitschie ters tot 50 cent. Klasse H Jonathan met een redelijke kleur werd in vergelijking met de week daarvoor ruim 5 cent per kg duurder. Hiervoor werd eind vorige week algemeen iets boven 30 cent per kg be taald. De Jonathan klasse n met weinig kleur kwam niet verder dan 1215 cent per kg voor de fabriek. Goudreinette kon het verhoogde niveau van de laatste weken goed behouden. Klasse I grote en middelmaat steeg tot tegen 55 cent per kg en de kleine maat van deze kwaliteitsklasse noteerde rond 50 cent. De klasse II van dit ras was plm. 23 cent per kg goedkoper. Rode Goud reinette deed tussen 60 en 70 cent per kg. Rroetappelen die waren gedaald tot 11 cent per kg deden eind vorige week weer tot 14 cent voor wat de witte rassen betreft. Jonathan kroet no teerde toen 11 cent. Minder goed ging het met de peren. Conference werd in toenemende hoeveelheden uit de koelhui zen aangevoerd en de prijs ging nog verder naar beneden. Klasse I grote maat daalde tot rond 33 cent per kg, de middelmaat, die dit najaar nog rond 32 cent per kg noteerde, kwam op 28—30 cent en de klasse I 5560 mm daalde tot 18 a 19 cent per kg. HD kwaliteit draaide steeds door evenais de Hl fijn kwaliteit. Ook met de prijs van de Doyenné du Cornice wou het niet vlotten. In vergelijking met de twee voorgaande weken ging er vorige week ongeveer 10 cent per kg van de prijs af. De meest gevraag de maten noteerden toen rond en iets boven 70 ct. per kg. Klasse II werd in de meest gevraagde ma ten verkocht voor 60—65 cent per kg. Saint Remy was voor wat de grote maten betreft vrijwel on veranderd op 30—35 cent per kg terwijl de maat 6070 mm van dit ras daalde tot plm. 18 cent por kg. IID kwaliteit van dit ras draaide meestal door. geldcrisis want niemand heeft belang bij onrust op dit gebied. Een ander punt dat In de afgelopen week onze aandacht kreeg, was het bericht over het struktuur- plan van dr. Mansholt, de vice-voorzitter van de EEG.-commissie. Binnen enkele weken zal de Mi nisterraad van de E.EG. zich bezig gaan houden met dit plan van dr. Mansholt dat o.m. uitgaat van het verminderen van de bevolking die werkzaam "re in de landbouw van 12 tot 8 van de aktieve bevolking. Op het ogenblik zijn er in de E.E.G.- landbouw 12 miljoen werkers en dr. Mansholts plan wil dit in 1980 teruggebracht hebben op 6,6 miljoen. De produktieve landbouwoppervlakte zou in deze periode, dus in de komende tien jaar, in de E.E.G. teruggebracht moeten worden van 70 miljoen op 65 miljoen ha. Met name schijnt daarbij gedacht te worden aan het bebossen van landbouwgrond. Het is hier niet de plaats om in te gaan op de verschillende aspekten van dit struktuurplan, dat overigens eerst in de E.E.G.-commissie behandeld moet worden alvorens het naar de Ministerraad gaat. Volgens wat er nu over bekend is, zou voor de intensieve groenteteelt in de E.E.G. de oppervlakte per bedrijf moeten liggen tussen 15 en 25 ha en voor boomgaarden tussen 40 en 50 ha. We weten dat dr. Mansholt in het groot denkt wanneer hij zich bezig houdt met de toekomst van de Europese landbouw. Er kunnen echter veel vraagtekens worden gezet bij de oppervlaktes die worden aangegeven voor de tuinbouw. Er zal nog heel veel moeten veranderen, wil dat bereikt wor den. In elk geval zijn we in onze omgeving beslist nog niet rijp om zelfs maar In deze termen te gaan denken. Er zal nog veel moeten veranderen om dit mogelijk te maken. Dr. Mansholt spreekt over 12*4 miljard gulden per jaar om zijn plannen financieel te verwezenlijken.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 9