Algemene Vergadering der Zeeuwse Landbouw Maatschappij It Officieel orgaaa van de Maatschappij tot bevordering van Land- ea Tuinbouw en Veeteelt in Zeeland VRIJDAG 29 NOVEMBER 1968 56e Jaargang No. 2958 In de Algemene Vergadering van de Noord-Brabantse Maatschappij van Landbouw op 21 november j.l. is met de grootst mogelijke meerderheid het voorstel tot integratie met de Zeeuwse Landbouw Maatschappij aangenomen. Tevens werd besloten om zo spoedig mogelijk te komen tot de nieuwe LandbouwMaatschappij Zeeland/Brabant. Deze integratievoorstellen komen maandag 2 december in de Algemene Vergadering van de Z. L. M., die te Goes zal worden gehouden, aan de orde. De agenda van deze belang rijke vergadering is onderstaand nogmaals opgenomen. Worden ook dan deze voorstellen aangenomen, dan zal, na het ontvangen van de koninklijke goedkeuring van de statuten, de nieuwe Maatschappij een feit zijn. OP MAANDAG 2 DECEMBER 1968 TE 14.00 UUR IN DE „PRINS VAN ORANJE" TE GOES A G t. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. E N D A Openingsrede door de algemeen voorzitter. Notulen van de algemene vergaderingen van 18 december 1967 en 17 juni 1968. Mededelingen en ingekomen stukken. Rekening en verantwoording over 1967. Begroting en contributievaststelling 1969. Statutenwijziging Z. L. M. antse Mij. van Landbouw. uinbouw- en veehouderijsektor, ingeleid door de n Js. Vos. Accp-* Me batig saldo Noord-B' kelingen in de Becu, P. J. J. wisseling met de *rs. Namens het Hoofdbestuur der Z. L. M., J. PRINS, voorzitter E. WAGE, secretaris Voor de tijd van het jaar is het de laatste tijd bijzonder zacht weer geweest. Maar het weer kan plotseling omslaan en december kan ons vorst brengen. Neem voldoende maatregelen om zonodig de bietenhopen te be schermen tegen de vrieskou. In dit nummer wordt o.m. ingegaan op enkele bijzonderheden van het Plan Mans- holt (pagina 3); herstructurering van de Voorlichtingsdienst en welke aanpassingsruimte voor het landbouw bedrijf (pagina 5). De B. T. W. (pagina 7); Tuinbouwnieuws (pagina 8 en 9); Mechanisatienieuws (pagina 10 en 11) en Aanpassing door Wisselbouwbedrijf (pagina 13).

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 1