r f r j uj i-rfW'W v W to Ifcjf a*»*: uit een geheim weekboek BRAMuit de yam WEEKOVERZICHT NOTERINGEN sukhoee 17 ons verstrekt door Nobeco - Kortgene Tarwe: In de afgelopen week is op de beurzen meer gesproken over de mogelijke gevolgen van de monetaire crisis dan over tarwe. De handel was onder deze omstandigheden uiterst klein. Als positief punt kan genoteerd worden dat de restitutie op maaltarwe met 0,36 per 100 kg verhoogd werd ter overbrug ging van de gestegen coastervrachten. Nog niet ge fixeerde eerder afgesloten transacties kunnen hier door mede profiteren en, volgens de bedoeling bij de afsluiting, wat meer rendabel gemaakt worden. De houders zowel als de kopers van tarwe toonden zich huiverig om een standpunt t.a.v. de ontwikkelingen op de geldmarkt in te nemen. De consequenties van het aangaan van posities waren nauwelijks te over zien. Een revaluatie van de gulden, als gevolg van die van de Duitse mark, wat intussen definitief afgewend is, had zonder bijzondere maatregelen wel eens heel vervelende gevolgen kunnen hebben. Zo is o.a. de interventie-prijs in tot guldens herleide rekeneenheden uitgedrukt. Bij een verhoogde waardering van onze munteenheid zouden daardoor lagere bedragen in guldens kunnen gaan gelden. Een complete chaos zou voor de hand liggen. De zaken met Engeland werden vorige week bemoeilijkt omdat het pond ster ling weer een afbraakperiode meemaakte. Ook de met visolie gedenatureerde tarwe, waarvan de afzet be hoorlijk ging lopen, ondervond in de loop van de vorige week de nadelige invloed van de genoemde onzekerheden. Slechts de fabrieken waren onveran derd koper maar er werd niet veel aangeboden. Ge hoopt werd, maar onder de gegeven omstandigheden lijkt dit dubieus, dat voor december opnieuw gestaf feld zal worden. Voergranen: De sterk gedaalde koers van de Franse frank maakte de aankoopprijzen van Franse voergerst vorige week zeer aantrekkelijk. Dit zal nadelige ge volgen kunnen hebben voor de afzet van ons oro- dukt. De handel bestond hoofdzakelijk uit het afdek ken van blanco posities. De export van haver naar derde landen had een te geringe omvang om de markt voldoende steun te geven. Daarbij had ook hier de geldmarkt een remmende uitwerking op het aantal afsluitingen. Brouwgerst: Het verhaal over de brouwgerst-markt dreigt eentonig te worden. Ook in de afgelopen week ontbrak Duitse vraag. De geldcrisis deed geen goed aan de pogingen om zaken op gang te krijgen. Het C. B. K. was daarmede de enige koper voor januari- afname. Peulvruchten: De handel in peulvruchten werd vanzelfsprekend vorige week belemmerd onder druk van de ongewisse geldhandel. Kopers en verkopers namen een afwachtende houding aan, waarbij de noteringen voor 3 -erwten lichte teruggang te zien gaven. Slechts de 6 -erwten konden hun prijzen handhaven, waarschijnlijk omdat de effectieve handel grotendeels in deze kwaliteit plaats vindt. Het is te hopen dat de afzet weer spoedig in normale banen geleid zal kunnen worden. In schokkers ging zo goed als niets om, waardoor aan de noteringen slechts een nominale waarde kon worden toegekend. Hetzelfde geldt voor bruine bonen en capucijners, waarin de omzetten eveneens onbelangrijk waren. Zaden: Karwijzaad werd bij onbetekenende handel onveranderd aangehouden. Blauwmaanzaad had over oktober j.l. een export van 163 ton, terwijl 189 ton ingevoerd werd. De omzet was minimaal met voor werkelijk prima partijen enigszins verhoogde prijzen. Consumptie-aardappelen: De aardappelmarkt bleef deze week onveranderd. De vraag was beperkt, maar ook het aanbod van goede aardappelen is momenteel niet groot. Het feit dat op het ogenblik voornamelijk de laat gerooide partijen worden geruimd die, boven dien vaak bij lage temperatuur zijn opgeslagen, heeft in meerdere gevallen tot gevolg dat de goede naam van het Nederlandse produkt enigszins wordt aange tast. Hierbij speelt vooral de blauwgevoeligheid een belangrijke rol. Anderzijds dient te worden opgemerkt dat deze moeilijkheden niet alleen in Nederland voor komen, maar ook in België en Frankrijk. Ruwvoeders: Afgelopen week was de stemming op stromarkt bijzonder rustig. Als voornaamste reden hiervan dient te worden genoemd dat de belangstel ling voor tarwe-stro vanuit de veehouderijsector enigszins teleurstelt. Mede door het feit dat de tuin derijen reeds voor een belangrijk gedeelte zijn inge dekt, waardoor de behoefte voor aankoop op directe levering niet bijzonder groot is, liepen de tarwe- stro-prijzen iets terug. De vraag naar gerste- en erwtenstro van goede kwaliteit duurde voort, zodat de prijzen zich volledig konden handhaven. AARDAPPELTERMIJNMARKT Weekbericht 20—26 november 1968 verstrekt door G. de Vries Zonen N.V., Amsterdam, voor Zeeland, Goes, tel. 01100—6451: Consumptie-aardappelen: Bintje 40 mm opw. november-contracten. De week- omzet beliep 37 contracten waarmede alle contracten zijn geliquideerd. De noteringen varieerden van 13,50, 14,tot 15,Voor de aprilcontracten was de weekomzet 397 contracten. De prijzen liepen behoorlijk op van 17,80 tot 19,Als hoogste notering met aan het slot 18,80. De slotnotering was 18,90, 18,80. De openstaande was 2861 (v.w. 2697). VARKENSNOTERINGEN COVECO (26-11'68) Geklassificeerden: 68—80 kg 81—85 kg 86—90 kg 91—100 kg la ƒ3,17 ƒ3,17 ƒ3,12 3,02 2a, lb „3,05 „3,05 „3,00 „2,90 3a, 2b, lc 3,00 3,00 2,95 2,85 3b, 2c, 3c 2,95 2,95 2,90 2,80 4 en Cc „2,89 „2,89 „2,84 „2,74 Ongeklassificeerden: 101110 kg 2,82 111—150 kg ƒ2,72 EIERMARKT Op de Coöp. Veluwse Eierveiling in Barneveld zijn vrijdag 22 november j.l. 693.297 eieren aangevoerd. De gewichtsklasse van 52/53 gram deed bij trage handel 15,29 tot 15,62 per 100 stuks en de ge wichtsklasse van 64/65 gram 16,38 tot 16,65 per 100 stuks. Op de eierveiling in Barneveld was de aan, voer 342.680 stuks. Eieren van 52/53 gram noteerden f 14,73 tot 15,22 per 100 stuks en eieren van 66/67 gram 17,67 tot 17,28 per 100 stuks. Op de eier markt in Barneveld zijn 2.050.000 eieren aangevoerd. De gewichtsklasse van 50/58 gram noteerde 14,90 tot 15,70 per 100 stuks of 2,98 tot 2,71 per kg en de gewichtsklasse van 59/65 gram 15,80 tot 16,65 per 100 stuks of 2,68 tot 2,56 per kg. BREEKPEENPRIJZEN (In //100 kg) Avenhorn: 50/200 gram 23,5026,20; 200/400 gram 30,0034,00; 400/600 gram. 30,00, aanvoer 9 ton. UIENPRIJZEN (In 100 kg) St. Annaland: klasse I middel 20,69; drielingen 17,55; picklers 21,43, aanvoer 17% ton; klasse II mid del 17,8418,11; drielingen 17,10; piclers 21,02, aan voer 24% ton. Medemblik: klasse I en II grof 27,20 29,50; middel 17,6024,10, aanvoer 20 ton. Aven horn: klasse II middel 19,30—20,80; drielingen 14,30 14,40; piclers 8,0010,00, aanvoer 10 ton. Broek op Langedij'k: klasse I grof 33,00; middel 19,9022,10; klasse II grof 31,90—32,80; middel 16,60—20,60; drie lingen 13,0014,00, aanvoer 15 ton. Grootebroek: klasse I grof 14,70—26,90; middel 18,90—22,60; klas se II middel 19,8019,90, aanvoer 16 ton. MARKT GOES (26-11 '68) Granen en peulvruchten: Tarwe van 33,50 tot ƒ34,80 (basis 17%); Gerst van ƒ27,50 tot ƒ31,75 (basis 17%); Haver van 25,tot 27,25 (basis 15%); Erwten (klein groen) van 35,tot 57, Schokkers van 40,tot 80,Capucijners van 50,tot 60,(moeilijk te plaatsen); Bruine bonen van 60,tot 90,(moeilijk te plaatsen). Aardappelen: Bintje, 0 (nul) mm opw. binnenl. kwa liteitseisen 7,258,50, af boerderij op auto gele verd. Sorteerkosten voor rekening koper. Voeder aardappelen 4,504,75. Beide per 100 kg. Uien: Onaf gestaart op auto geleverd 1216 cent per kg. Hooi en stro: Tarwestro van 65,tot 72,50; Ger stestro van 65,tot 75,Erwtenstro van 65, tot 80,Voor alle noteringen geldt op auto ge leverd en per 1000 kg. Vlas: Ongerepeld 2028 cent; Gerepeld 2035 cent; Beschadigde en afwijkende partijen 1320 cent. Alles op auto geleverd en per kg. Eieren: De eierprijs bedraagt 2,372,63 per kg. VEEMARKT 's-HERTOGENBOSCH (27-ll-'68) Melk- en kalfkoeien van 1075,tot 1675, Guiste koeien van 850,tot 1300,—Kalfvaarzen (rood bont) van 1250,tot 1650,Kalfvaarzen (zwart bont) van 1125,tot 1475,Klamvaarzen van 1100,tot 1375,Guiste vaarzen van 975,tot ƒ1175,Pinken van 650,tot 900,Graskalveren van 420,tot 640, Nuchtere kalveren voor fok- of mesterij van 195, tot 325,Weideschapen van 80,tot 120, Lammeren van 80,tot 105,Drachtige zeugen van 350,tot 475,Biggen van 60,tot 71,alles per stuk. Slachtrunderen: extra kwal. van 4,85 tot 5,20; le kwal. van 4,25 tot 4,80, 2e kwal. van 3,75 tot 4,20, 3e kwal. van 3,40 tot 3,65; Vette stieren van 4,30 tot 4,85; Worst koeien van 3,30 tot 3,50; alles per kg gesl. gew. Vette kalveren: le kwal. van 4,30 tot 4,55, 2e kwal. van 4,00 tot 4,25, 3e kwal. van 3,75 tot Het weer is goed vorige week en de ploegerij en tai wezaaierij zijn goed gevorderd. Ook de laatste bieten in de grond ruimen goed op. Het weghalen, hapert er nog wat aan, velen zouden dat sneller zien gebeuren, maar dat kan nu eenmaal niet vlugger, het gaat precies volgens het opgestelde pïlin en nu de hopen toch afgedekt zijn, is het even wat af wachten geboden. We lazen in de couranten dat het in Frankrijk mis liep met de vastheid van de franc en dat 10 wijze mannen zich gebogen hadden rond de tafel om hier een oplossing voor te zoeken en te proberen door leningen dit te verhinderen of te ver kleinen. Maandagmorgen lazen we plotseling dat De Gaulle geen devaluatie duldde en andere maat regelen zou treffen om de franc te redden voor devaluatie. Het Engelse pond hing zo'n beetje als de Franse franc de laatste dagen, De Gaulle gaf aan wat de oorzaken waren, de studentenonlusten, ge volgd door de stakingen, de vernielingen aangericht, de loonsverhogingen en de grote speculaties van de kapitalisten, die het goud uit Duitsland en Zwitser land deden vloeien. Hij zou door het tekort op de begroting van 14 tot 12 miljard, dit nog proberen terug te voeren tot 6% miljard francs om zodoende de monetaire positie te verbeteren. Het ziet er naar uit, dat de Franse bevolking veel zal moeten bezuinigen en de uitvoer zal moeten ver groten om hieraan mee te helpen. De belastingen worden wel niet verhoogd maar er zal meer toezicht komen op de ontduiking hiervan. Dat zal daar waar schijnlijk niet mjs zijn dat ze deze laatste maatregel treffen. De rnodernisatieplannen van wegen/tele foon en ziekenhuisbouw zal wel matig of geheel worden nagelaten alsook ziet het er voor de ver betering der universiteiten niet best uit. Wanneer de Franse arbeider, de studenten en de jeugd dit alles aanneemt, we hopen het van harte maar zien het nog niet gebeuren, dan kan het volgens de finan ciële deskundigen meelopen. Wat kan toch tegen woordig alles vlug veranderen. Twee jaar geleden, toen Engeland wou toetreden tot de E.E.G. werd En geland door de Franse regering toegevoegd: „Maak eerst je monetaire positie eens wat beter en 't pond wat stabieler. En nu na 2 jaar moet dezelfde rege ring omdat ze aan de grond zit, geld gaan lenen en wel van buren met wie ze toch niet al te beste relaties hadden. Maandag 2 december grote ZLM- jaarvergadering, misschien niet zo belangrijk als van de minister van financiën, toch een dag om vrij te houden. We zijn als lid der ZLM verplicht hier naar toe te komen, om oog in oog te staan met ons bestuur, dat een zwaar maar vruchtbaar jaar achter de rug heeft. Ook onze leden hebben een zwaar jaar gehad, een kleine adempauze is hier zeker op z'n plaats. 3,95; Nuchtere slachtkalveren van 1,35 tot 1,75; Slachtzeugen: le kwal. van 2,00 tot ƒ2,10, 2e kwal. van ƒ1,94 tot 1,98; Slachtvarkens van ƒ2,20 tot 2,30; alles per kg lev. gew. Vette schap:.-n van ƒ105,tot ƒ130,Vette lammeren van f115. tot 140,Nuchtere slachtkalveren van 45,tot 80,alles per stuk. ROTTERDAMSE KORENBEURS (25-ll-'68) Tarwe: 36,25, nov., netto, fabriekscondities, franco fabrieken. Kippengerst: 32,nom., dec.; Brouw gerst C.B.K.: 35,35, netto, jan. febr.; Brouwgerst Duitse condities: 35,50, nom., dec., geen zaken. Alles basis boordvrij. Haver 52/53 kg: 29,75, dec.; Groene erwten op monster: tot 55,uitgezochte partijeniets hoger; Groene erwten 3 kwaliteit: dec., 68,Groene erwten 6 kwaliteit: dec., 63,50. Alles franco R'dam. Groene erwten industrie: geen zaken. Schokkers op monster: tot 86,uit gezochte partijen iets hoger; Schokkers 3 kwali teit: dec., 114,laten; Schokkers 5 kwaliteit: dec., 105,Schokkers leeskwaliteit: tot 60, Capucijners 5 72,dec.; Bruine bonen op mon- - ster: tot 115,Bruine bonen doorsneekwaliteit: 110,dec.; Maanzaad exportkwaliteit: tot 210, Karwijzaad exportkwaliteit: 129,dec.Alles franco R'dam. Termijnmarkt consumptie-aardappelen (ochtendcall): Bintje 40 opw., april, ƒ17,80, laten, ƒ17,60, bieden, novv ƒ15,laten, ƒ14,—, bieden, geen zaken. Aardaopelbeurs: Bintje 40 opw., binnen land: 11,00—12,00, autovrij. Bintje 35 opw., ex port: in 2 maten, 11,0011,75, autovrij. Ruwvoe ders: Tarwestro 67,5072,50; Gerstestro 67,50— 72,50; Erwtenstro 75,00—80,00, af boerderij. VERWACHTE AANBOD SLACHTVARKENS In de maand oktober 1968 werden volgens ge gevens van het C.B.S. 83.200 zeugen gedekt, dat is slechts 2 meer dan in oktober 1967 (81.500). Het aantal dekkingen geeft de laatste maanden in ver gelijking met het vorig jaar geen grote stijging Xe zien. In verband met de te verwachten afzetmogelijk heden in 1969, is het huidige peil van het aantal dekkingen verantwoord te noemen. V

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1968 | | pagina 17